Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus 2023

Meede 8.3 EMKF

EMKF logo eraldi (värviline)

Tutvustus

Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetuse eesmärk on rannikuressursside säästev kasutamine ning merekeskkonda mõjutava inimtegevuse säästlikkuse piiride täiendav kindlaksmääramine. Toetus kuulub Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 prioriteedi „Integreeritud merenduspoliitika elluviimise soodustamine“ alla.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 81 677 eurot. Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Taotluste vastuvõtt toimub PRIAs peale toetuse kasutamise kava heakskiitmist Maaeluministeeriumi poolt. Toetuse kasutamise kava kiideti heaks 17.03.2023.

Taotlusi saab PRIAsse esitada 10.-17. aprillini 2023. a.

Taotlusdokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Kava on leitav sakist Abiks taotlejale“ . Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindab Maaeluministeerium hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskriteeriumid on leitavad määrusest § 7.

Toetuse kasutamise kava kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr. 

Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi ja PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul arvates kava kehtestamisest.

Pärast kava kinnitamist ja avaldamist esitab taotleja taotluse PRIAle. Taotluse soovituslik vorm on leitav sakist Abiks taotlejale“ .

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja toetuse saamise nõuetele vastavust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse § 30 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikkel 10 lõikest 5.

PRIA kontrollib taotleja ja taotluse ning toetatava tegevuse nõuetele vastavust.

Täpsemalt saab lugeda määrusest. 

Kohustused

Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses, määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.

Toetuse saaja täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikkel 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid.

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal on 30. juuni seisuga kõikide projektide abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

PRIA teavitab dokumentide säilitamise kohustuse algusest ja lõpust kodulehel kalandustoetuste saajate tabelis.

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistamise kohta saab lugeda:

Toetuse määrad

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg ja maksimaalne toetuse suurus on ära toodud toetuse kasutamise kavas. Käesolevas meetmes kohustusliku omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest ning teavitab sellest taotlejat kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle maksetaotluse. Maksetaotluse soovituslik vorm on leitav sakist „Abiks taotlejale“ .

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

Viimase maksetaotlusega peab toetuse saaja esitama PRIAle lõpparuande, milles sisalduvad andmed toetatava tegevuse elluviimise ja tulemuste kohta, toetuse saaja hinnang toetatava tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele ning toetatava tegevuse tulemuste lühikokkuvõte.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik PRIA tehtud otsuseid vaadata ja kliendiandmeid muuta e-PRIAs. e-PRIA kasutamise juhendid leiate siit.