Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus 2017

Meede 1.18 EMKF

Tutvustus

 

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetuse eesmärgiks on toetada kunstkoelmute paigaldamist Liivi lahte ja koelmualade taastamist. Koelmualasid toetatakse mere- ja siseveekogudes. Lisaks toetatakse jätkusuutlike kalavarude taastamist konkreetsete mere- ja rannikuelupaikades ja nende teaduslikku ettevalmistamist ning hindamist.

Meetme "Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus " eelarve 2014-2020 programmperioodiks on  3 000 000 eurot, mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Meetme eelarve 2017. aastaks oli 2 000 000 eurot. Toetuse kasutamise kava kinnitati eelarvega 1 103 907 eurot.

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

 

 

 

  • Eesmärk                                                                 

                   

Eesmärk

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetuse eesmärk on mere bioloogiliste ressursside paremale haldamisele või kaitsmisele kaasaaitamine, staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamine, paigaldamine või ajakohastamine, NATURA 2000 alade ja mereruumi kaitsealade kaitse- ja majandamiskavade ettevalmistamise, merekaitsealade, sh NATURA 2000 alade majandamise, taastamise ja seire toetamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine ning osalemine muudes meetmetes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid

Toetuse eesmärgid täpsemalt on:

  • toetada mereloomastiku ja -taimestiku kaitsmiseks ja tugevdamiseks staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamist, paigaldamist või ajakohastamist, sealhulgas nende teaduslikku ettevalmistamist ja hindamist.

Eeltoodud tegevuse alt planeeritakse toetada koha kunstkoelmute paigaldamist Liivi lahte, mille vajadus tuleneb nii rakenduskavast kui ka Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 jaoks tellitud uuringutest.

  • anda panus mere bioloogiliste ressursside paremasse haldamisse või kaitsmisse.

Selle tegevuse all toetatakse eelkõige koelmualade taastamist. Koelmualasid toetatakse mere- ja siseveekogudes.

  • toetada osalemist muudes tegevustes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid.

Toetatakse jätkusuutlike kalavarude konkreetsete mere- ja rannikuelupaikade taastamist, sealhulgas nende teaduslikku ettevalmistamist ja hindamist. Eelkõige toetatakse selle tegevuse alt karantiinihoone rajamist, mille vajadust kajastab Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi aruanne „Põlula kalakasvatuskeskuse arendamise võimalused“.

tagasi algusse

 

Vastuvõtuaeg ja -koht

Taotlusdokumentide vastuvõtt toimus Maaeluministeeriumis  kuni 24. märtsini 2017. a.

 

Toetuse tutvustus/tingimused

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindab Maaeluministeerium hindamiskriteeriumite alusel.

Kava kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr. Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi ja PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul arvates kava kehtestamisest.

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg ja maksimaalne toetuse suurus on ära toodud toetuse kasutamise kavas. Käesoleval meetmel kohustusliku omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

Toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

tagasi algusseToetuse määramine ja väljamaksmine

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le peale kavasse nimetamist ja kava PRIA kodulehel avalikustamist toetuse taotluse. Soovituslik taotlusvorm on leitav vormide alt.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni  35 tööpäeva alates taotluse PRIAsse laekumist. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse.

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

tagasi algusse

 

Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

 

Lisainfo ja kontakt

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 7371 239

tagasi algusse