Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus 2017

Meede 8.3 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 rakenduskava meetme "Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus" eesmärk on rannikuressursside säästev kasutamine ning merekeskkonda mõjutava inimtegevuse säästlikkuse piiride täiendav kindlaksmääramine. Meede kuulub rakenduskavas prioriteedi "Integreeritud merenduspoliitika elluviimise soodustamine" alla.

Meetme „Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus“ eelarve 2014-2020 programmperioodiks on 1 550 000,50 eurot, mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

 

Eesmärk

Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetuse eesmärgiks on kaasa aidata teadmiste parandamisele merekeskkonna seisundist ja kehtestada direktiivis 2008/56/EÜ ette nähtud seireprogrammid ning meetmeprogrammid, mis on kooskõlas direktiivis sätestatud kohustustega.

 

Vastuvõtu aeg ja koht

Taotlusdokumentide vastuvõtt toetuse kasutamise kavasse nimetamiseks toimus Maaeluministeeriumis kuni 8. septembrini 2017. a. PRIAsse on võimalik taotlused esitada pärast toetuse kasutamise kava kinnitamist maaeluministri poolt. Toetuse kasutamise kava on kinnitatud 30.10.2017.a.

tagasi algusse

 

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse  tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega nr 49 merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus.

Toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

Toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindab Maaeluministeerium hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskriteeriumid on leitavad meetme määruse § 7.

Kava kinnitab maaeluminister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetatava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr. Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi ja PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul arvates kava kehtestamisest.

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg ja maksimaalne toetuse suurus on ära toodud toetuse kasutamise kavas. Käesoleval meetmel kohustusliku omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

tagasi algusse

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le peale kavasse nimetamist ja kava PRIA kodulehel avalikustamist toetuse taotluse.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Soovituslik taotlusvorm on leitav käesoleva teksti lõpust vormide alt.

PRIA kontrollib taotleja ja taotluse ning toetatava tegevuse meetme määruse nõuetele vastavust.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni 35 tööpäeva alates taotluse PRIAsse laekumisest. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse. Maksetaotluse soovituslik vorm on leitav käesoleva teksti lõpus vormide alt.

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik PRIA tehtud otsuseid vaadata ja kliendiandmeid muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA.

e-PRIA kasutamise juhendid leiate siit.tagasi algusse

Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

PRIA teavitab dokumentide säilitamise algusest ja lõpust kodulehel oleval kalandustoetuste saajate nimekirjas toetusetaotluse tabelis.

 

Toetusega seotud objektide tähistamine

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus nr 22 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

 

Lisainfo ja kontakt

Lisainfot saab PRIA kalandustoetuste büroost telefonil 7371 239.

tagasi algusse