Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus 2019

Meede 11 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

EESMÄRK  

Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse (edaspidi MAH) eesmärkideks on arendada mahepõllumajandust ning suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet, säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust, säilitada ja parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti ning parandada loomade heaolu.

 

Meetme eelarve 2019. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 22 000 000 €, mis jaguneb järgmiselt:

 • mahepõllumajandusele ülemineku toetus – 1 000 000 €

 • mahepõllumajandusega jätkamise toetus – 21 000 000 €

 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, vähendab PRIA toetuse ühikumäära ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral. PRIA-l on õigus vähendada üht, mitut või kõiki ühikumäärasid.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT
 

Toetuste taotlemisperiood kestab 2.-21. maini 2019. Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 22. maist kuni 17. juunini 2019. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. 

Taotlust saab esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil epria.pria.ee/.

e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 17. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kl 9.00-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega saab eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 

MAH toetuse täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri 30.04.2015. a määrusega nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus“. Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist „Abiks taotlejale“.

 

NB! Olulised muudatused määruses:

 • Köögivilja, maasika, ravim- või maitsetaimede kasvatamise eest antakse MAH toetust kokku maksimaalselt kuni 15 hektari eest taotleja kohta.

 • Puuvilja- või marjakultuuri kasvatamisel antakse MAH toetust kokku maksimaalselt kuni 70 hektari eest taotleja kohta. Taotlejad, kellele määrati 2018. aastal MAH toetust puuvilja- ja marjakultuuride kasvatamise eest, saavad kohustuseperioodi lõpuni toetust üle 70 ha, kuid kokku mitte rohkem kui selle pindala ulatuses, mille kohta määrati toetust 2018. aastal esitatud taotluse alusel.

 • 2019. aastal võib MAH toetust taotleda kuni 3-aastase külvikorras oleva rohumaa ühikumääragrupis ka kuni nelja aasta vanuse külvikorras oleva rohumaa kohta tingimusel, et sellel maal oli 2018. aastal kehtiv MAH kohustus ja hiljemalt heintaimede kasvatamise neljandale järjestikusele aastale järgneval kohustuseaastal kasvatatakse seal teravilja, kaunvilja, rühvelkultuuri, õlikultuuri, kiukultuuri, muud tehnilist kultuuri, köögivilja, maasikat, MAH määruse lisas nimetatud ravim- või maitsetaimi või puuvilja- või marjakultuuri.

MAH toetuse saamise nõuded

Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning MAH toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.

MAH toetusega seotud nõudeid tuleb täita 5 järjestikusel kalendriaastal (vt punkti Kohustus).

Toetusõiguslikkuse nõuded:

 • MAH toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.

 • MAH toetuse taotleja peab vastama aktiivse tootja nõuetele.

 • Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha toetusõiguslikule maale.

 • Põllu pindala peab olema vähemalt 0,30 ha. Üheks põlluks loetakse ka samal põllumassiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslikud põllud, kui need vastavad MAH toetuse nõuetele ja kokku moodustavad ühikumääragrupis vähemalt 0,30 ha.

  NB! Oluline on, et kohustusealune põld oleks igal kohustuseaastal vähemalt 0,30 ha või moodustaks teise samasse ühikumääragruppi kuuluva põlluga vähemalt 0,30 ha suuruse maa-ala. Kui põld on ühel kohustuseaastal väiksem kui 0,30 ha ja ei moodusta sobivat maa-ala, siis selline põld arvestatakse kohustuse vähenemisse, mis võib kaasa tuua MAH toetuse tagasinõude.

 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

 • Toetusõiguslik on maa, millel kasvatatakse teravilja, kaunvilja, rühvelkultuuri, õlikultuuri, kiukultuuri, muud tehnilist kultuuri, köögivilja, maasikat, määruse lisas nimetatud ravim- ja maitsetaimi, puuvilja- ja marjakultuuri ning maa, mida hoitakse mustkesas või mis on jäetud sööti. Toetusõiguslikud on ka kuni 3-aastased külvikorras olevad rohumaad (2019. aastal teatud tingimustel ka neljanda aasta rohumaad), põldtunnustatud heinaseemnepõllud ning rohumaa, mille iga hektari kohta on taotlejal mahepõllumajanduslikult peetavaid veiseid, hobuseid, lambaid või kitsi sellisel arvul, et loomkoormus hektari kohta on vähemalt 0,2 loomühikut või mille iga 0,10 hektari kohta on taotlejal 1 mesilaspere.

 • MAH määrusega on kehtestatud taimede minimaalne istutustihedus maale, millel kasvatatakse puuvilja- ja marjakultuuri või maasikat.

 • Loomad, kelle kohta toetust taotletakse, peavad olema mahetunnustatud. Veiste, lammaste ja kitsede puhul arvestatakse MAH ühikumäära suurendamisel ja rohumaade loomkoormuse arvestamisel ainult taotleja nimel PRIA loomade registris olevaid mahetunnustatud loomi.

 • Taotleja majapidamine peab olema “Mahepõllumajanduse seaduse” alusel tunnustatud. Ettevõtte mahetunnustamisega seotud küsimustes pöörduge Põllumajandusameti (edaspidi PMA) poole. PMA kontaktid on kättesaadavad PMA kodulehel aadressil: www.pma.agri.ee.

MAH toetust ei anta toetusõigusliku maa kohta,

 • mida hoitakse kohustuseaastal mustkesas või mis on jäetud sööti;
 • millel kasvatatakse ravim- ja maitsetaimi söödaks;
 • millel kasvatatakse köögivilja, maasikat, ravim- või maitsetaimi ja mis kokku ületab 15 hektarit;
 • millel kasvatatakse puuvilja- või marjakultuuri ja mis kokku ületab 70 hektarit (teatud erandiga makstakse MAH toetust ka 70 hektarit ületavas osas, vt MAH määrus § 27 lõige 11).

 

Juhime tähelepanu kuni 3-aastaste külvikorras olevate rohumaade ülesharimise nõudele (vt 2019. a erisust allpoolt). Kui taotleja taotleb MAH toetust kuni 3-aastaste külvikorras olevate rohumaade ühikumääragrupis, siis peab ta arvestama sellega, et külvikorras oleval rohumaal võib kasvatada heintaimi kuni kolmel järjestikusel aastal ja hiljemalt heintaimede kasvatamise kolmandale järjestikusele aastale järgneva kohustuseaasta 15. juunist alates peab ta seal kasvatama teravilja, kaunvilja, rühvelkultuuri, õli- või kiukultuuri, muud tehnilist kultuuri, MAH toetusõiguslikke ravim- või maitsetaimi, köögivilja, maasikat, puuvilja- või marjakultuuri.

 

Kuna tegemist on MAH toetusõiguslikkuse nõudega, siis juhul, kui rohumaal ei kasvatata 4. aastal muud põllumajanduskultuuri, nõutakse eelmistel aastatel selle rohumaa kohta makstud MAH toetus tagasi. Toetus küsitakse tagasi ka siis, kui külvikorras olev rohumaa märgitakse taotlusele kui tagasirajatud püsirohumaa (TAR).                             

 

Pärast külvikorda ei ole lubatud rohumaale rajada ka mustkesa või jätta maad sööti. Ka sel juhul nõutakse varasemalt rohumaa kohta makstud MAH toetus tagasi. Näiteks, kui põllul kasvatati 2017. aastal nisu, 2018. aastal ristikut, mis oli märgitud taotlusel külvikorras olevaks rohumaaks ja 2019. aastal on põllule rajatud mustkesa, siis 2019. aastal küsitakse taotlejalt 2018. aastal saadud toetus selle põllu eest tagasi.

 

NB! Kuni 3-aastaste külvikorras olevate rohumaade ülesharimise nõue kehtib ka siis, kui taotleja enam MAH toetust ei taotle.

Erandina võib 2019. aastal MAH toetust taotleda kuni 3-aastase külvikorras oleva rohumaa ühikumääragrupis ka kuni nelja aasta vanuse külvikorras oleva rohumaa kohta tingimusel, et sellel maal oli 2018. aastal kehtiv MAH kohustus ja hiljemalt heintaimede kasvatamise neljandale järjestikusele aastale järgneval kohustuseaastal kasvatatakse seal teravilja, kaunvilja, rühvelkultuuri, õlikultuuri, kiukultuuri, muud tehnilist kultuuri, köögivilja, maasikat, MAH määruse lisas nimetatud ravim- või maitsetaimi või puuvilja- või marjakultuuri.

Rohumaa vanuse arvestamisel loetakse rohumaa rajamise aasta 0-aastaks, kui rohumaa rajatakse allakülvi teel. Puhaskülvina rajatud rohumaa külviaasta on rohumaa vanuse esimene aasta.

Täiendavad nõuded:

  • sama liiki põllukultuuri või köögivilja ei tohi samal maal kasvatada kauem kui kahel järjestikusel aastal. Perekonda köömen kuuluvaid põllumajanduskultuure võib samal maal kasvatada kuni kolmel järjestikusel aastal. Mustkesa ja söötis maa ei katkesta külvikorras põllukultuuride ja köögiviljade järgnevust;

  • teravilja ei tohi kasvatada samal maal kauem kui kolmel järjestikusel aastal. Maisi või tatra kasvatamine katkestab teraviljade järgnevuse külvikorras. Mustkesa ja söötis maa ei katkesta teraviljade järgnevust;

  • ristõieliste sugukonda kuuluvaid põllumajanduskultuure ei või kasvatada samal maal uuesti enne kolme aasta möödumist.

 • Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja majapidamises mahepõllumajandusliku tootmisega, peab esimese kohustuseaasta 1. novembriks osalema vähemalt 12 tundi mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel ja viienda kohustuseaasta 1. juuniks vähemalt 12 tundi mahepõllumajandusliku tootmise täienduskoolitusel.

 • Viljapuude ja marjapõõsaste võrad, võraalused ja reavahed peavad olema hooldatud.

 • Vähemalt 20 protsendil põllumajandusliku majapidamise põllumaast tuleb igal kohustuseaastal kasvatada liblikõieliste sugukonda kuuluvaid põllumajanduskultuure.

 • Vähemalt 20 protsenti põllumajandusliku majapidamise põllumaast tuleb igal kohustuseaastal hoida 1. novembrist kuni sellele järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

 • Iga kohustuseaasta 1. detsembriks peab iga 5 hektari põllumajandusliku majapidamise põllumaa kohta olema taotlejal kehtivad mullaproovid.

Põllumaa arvestusse lähevad kõik taotleja kasutuses olevad põllud, mis on taotlusele märgitud tähisega P (põllumajanduskultuurid, sööti jäetud maa ja lühiajaline rohumaa) või M (mustkesa).

Lühiajaline rohumaa on maa, millel kasvatatakse heintaimi kuni viiel järjestikusel aastal. Selline põld, millel kasvatatakse viis järjestikust aastat heintaimede segu, arvatakse kuuendal aastal püsirohumaaks (PR). Sealjuures katkestavad rohumaa vanuse arvestuse heintaimede puhaskultuurid (nt punane ristik, lutsern jne), muud põllumajanduskultuurid kui heintaimed ja mustkesa. Puhaskultuuriga rajatud heintaimede põld arvestatakse alati põllumaa hulka. Rohumaa vanust hakatakse uuesti algusest arvestama sellest hetkest, kui taotlusele on märgitud heintaimede segu.

NB! Need aastad, millal põllule on taotletud piirkondlikku mullakaitse (edaspidi MULD) toetust, piirkondlikku veekaitse toetust (edaspidi VESI) maa rohumaana hoidmise eest või on põld märgitud ökoalaks, rohumaale vanust ei lisa, st rohumaa vanust hakatakse edasi lugema MULD või VESI taotlemisele või ökoalaks märkimisele järgnevast aastast.

Alla 0,30 ha suurused põllud arvestatakse põllumaa hulka, kui need moodustavad koos teise samas ühikumääragrupis oleva põlluga vähemalt 0,30 ha suuruse maa-ala. Liblikõieliste kultuuride kasvatamise, talvise taimkatte ja mullaproovide võtmise nõuet ei pea täitma alla 0,30 ha suurusel põllul ja maa-alal.

Põllumaa hulka ei arvestata püsirohumaad (PR) ja tagasirajatud püsirohumaad (TAR).

 • Kui taotlejal on olemas MAH toetusega seotud veebileht, peab ta selle kaudu teavitama avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist saadud toetuse abil. Selleks tuleb kodulehel avaldada MAK logo ja Euroopa Liidu embleem ning esitada tegevuse lühikirjeldus. Toetuse teavitamisega seonduv on reguleeritud maaeluministri 22.12.2015 määrusega nr 26. Täiendav info on kättesaadav PRIA kodulehel.

Kohustus

MAH toetusega seotud nõudeid tuleb täita 5 järjestikusel kalendriaastal (kohustus) MAH toetuse taotlemise esimesel aastal kindlakstehtud maal ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal MAH toetuse taotlemisega.

MAH kohustust saab suurendada kuni 15% esimese kohustuseaasta kohustusealuse maa pindalast. Kohustuse suurendamisel üle 15% algab uus 5-aastane MAH kohustuseperiood.

Kohustust ei või võtta sellise maa kohta ega suurendada sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohaks. Planeeritava Rail Balticu trassikoridori jäävaid maid saate vaadata Maa-ameti geoportaalist (geoportaal.maaamet.ee/), valides menüüst kaardirakendused „Kitsenduste kaart“ ja lülitades kaardikihtide valikus sisse „Rail Baltic trass“. Rail Balticu trassikoridori kaardikiht on nähtav ka PRIA avalikul veebikaardil kls.pria.ee/kaart/ lülitades abiinfo kaardikihtide valikus sisse „Rail Baltic’u trass“.

Kohustuse ülevõtmisel taotleja enda kohustus ja ülevõetud kohustus liidetakse ning kohustuse kestuseks loetakse lühemat aega kestnud kohustuse kestus, st kohustuse ülevõtja kohustuseperiood võib pikeneda. See kehtib nii kohustuse osalise kui ka täieliku ülevõtmise korral.

Kui kohustus algab ülevõtmise teel, st taotlejal puudub varasemast kehtiv MAH kohustus, siis kohustust suurendada ei saa. Kohustuse suurendamisel tuleb taotlejal võtta uus 5-aastane kohustus.

 

Kohustuse saab asendada osaliselt või täielikult poolloodusliku koosluse hooldamise (edaspidi PLK) kohustusega.

 

MAH kohustusega saab asendada järgmisi kohustusi:

 • keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (edaspidi KSM) kohustust
 • keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse (edaspidi KSA) kohustust.

 

Kohustust saab asendada täielikult. Kohustuse asendamisel algab uus 5-aastane MAH kohustus.

MAH kohustuse vähendamine ei ole lubatud. Kohustuse vähendamisel nõutakse makstud toetus tagasi selle maa osas, mille võrra on kohustusealuse maa pindala vähendatud.

Toetust ei nõuta tagasi üksnes selle maa osas, mis läheb põllumajanduslikust majapidamisest välja ja mille osas kohustust üle ei võeta.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada vanas e-PRIAs pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

MAH taotleja peab kõik enda kasutuses olevad põllud, millistele ta soovib Põllumajandusametist (edaspidi PMA) mahetunnustust saada, lisama taotlusele hiljemalt 17. juuniks. Pärast 17. juunit lisatud põllud 2019. aastal tunnustust ei saa.

Esitada tuleb järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga) ning põllumassiivi kaart või katastri kaart. Võetud kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse põldude loetelule (vorm PT50A) veergu 16 „KSM/MAH“ märkida toetuse taotlemine kohustusealustele põldudele.

Taotleja peab taotlusele märkima kogu põllumajandusmaa, mida tal on õigus kasutada. Ta peab ära näitama ka põllumajandusmaa, mille kohta ta toetust ei taotle, sealhulgas ka vähemalt 0,01 ha põllud ja põllud, mis moodustavad kokku vähemalt 0,30 hektarilise maa-ala. Kohustuslik on ära näidata ka põllud, mille kohta toetusi ei maksta ehk mis ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

 • kohustuse üleandmise-ülevõtmise teade, kui kohustusealused põllud on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud.

NB! Oluline MAH taotlejale taotlusvormi täitmisel:

Vorm PT50

 • Valige punktis 2.3.4.1. „JAH“, kui soovite MAH toetuse ühikumäära suurendamist sertifitseeritud maheseemnega teravilja või kartuli kasvatamise eest.
 • Tehke märge punktis 2.3.4.2. vastava loomagrupi kohta, kui soovite MAH toetuse ühikumäära suurendamist mahepõllumajanduslikult peetavate loomade eest.
 • Valige punktis 2.10.1. „JAH“, kui soovite MAH kohustuse osaliselt või täielikult asendada PLK kohustusega. Asendatud pindadele tuleb taotleda PLK toetust. PLK toetuse täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri 22.04.2015. a määrusega nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus“. Kohustuse asendamisel ei arvestata nõuetekohaselt asendatud maad MAH kohustuse vähenemisse.

Vorm PT50A

 • Veerus 10 valige „HS“ põldude osas, millised esitate PMA-le heinaseemne põlluna põldtunnustamiseks ja millistele soovite taotleda põldtunnustatud heinaseemnepõllu ühikumääraga MAH toetust.
 • Veergu 20 tehke märge talvise taimkatte alla planeeritud põldude kohta.
 • Veergu 21 tehke märge põldude kohta, millistele taotlete kuni 3-aastase külvikorras oleva rohumaa (teatud erandiga saab toetust taotleda ka kuni 4-aastasele külvikorras olevale rohumaale, vt MAH määrus § 27 lõige 12) ühikumääraga MAH toetust (vt ka rohumaa ülesharimise nõude kohta eespool).
 • Veerus 22 peab olema kõikide taotlusel olevate põldude osas valitud mahe maakasutus. Mahe maakasutuse valikuid saab teha e-PRIAs „Minu põllud“ teenuses.

 

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks“. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi ning kohapeal kontrollvalimitesse (vähemalt 5% meetme kohta) hõlmatud taotlejaid. Lisaks rakendab PRIA pindalade mõõtmistel kaugseire kontrolli. MAH kontrolli on kaasatud ka PMA ning Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA). Nõuetele vastavuse süsteemi nõuete täitmist kontrollitakse kohapeal vähemalt 1% taotlejate hulgas. Kontrollide ja võimalike sanktsioonide kohta vt rohkem infot „Abiks taotlejast“.

PRIA teeb MAH toetuse taotluste osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2020. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2020. a. 

Taotlejatele, kes ei ole taotlenud MAH toetust MAK 2007-2013 või MAK 2014-2020 programmperioodil ja kelle kasutuses olev maa ei ole üleminekuaega läbinud, makstakse kohustuse võtmise kuni kahel esimesel aastal mahepõllumajandusele ülemineku toetust alljärgnevalt:

 • rohumaa (v.a kuni 3-aastane külvikorras olev rohumaa ja põldtunnustatud heinaseemnepõld), mille iga hektari kohta peetakse majapidamises vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal veiseid, hobuseid, lambaid, kitsi või mesilasperesid, hektari kohta 27 eurot aastas. Veiste, lammaste ja kitsede puhul arvutatakse loomühikud kohustuseaastal taotleja nimel PRIA loomade registris olevate mahetunnustatud loomade keskmise arvu alusel. Hobuste puhul võetakse arvesse PMA kohapealses kontrollis kindlakstehtud andmed;

 • kuni 3-aastase külvikorras oleva rohumaa hektari kohta 88 eurot aastas;

 • teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride, muude tehniliste kultuuride ning põldtunnustatud heinaseemnepõllu hektari kohta 138 eurot aastas;

 • sertifitseeritud maheseemnega külvatud teravilja hektari kohta 166 eurot aastas;
 • rühvelkultuuri hektari kohta 231 eurot aastas;
 • mahepõllumajandusliku sertifitseeritud seemnekartuli kasutamisel hektari kohta 277 eurot aastas;
 • puuvilja- ja marjakultuuri v.a maasika kasvatamiseks kasutatava hektari kohta 330 eurot aastas;
 • köögivilja, maasika ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava hektari kohta 660 eurot aastas.
 • Kui majapidamises peeti 2018. aastal keskmiselt vähemalt 5 mahepõllumajandusele üleminekul olevat mesilasperet, siis toetuse määr on 44 eurot mesilaspere eest.

Kui mahepõllumajanduslikule tootmisele üleminekul taotleja peab mahepõllumajanduslikult peetavaid veiseid, lambaid, kitsi, sigu, küülikuid või kodulinde, siis suurendatakse ühikumäära ühe hektari maa kohta summa võrra, mis saadakse taotleja loomade ja kodulindude keskmise arvu alusel arvutatud ühiku korrutamisel 94 euroga ning saadud summa jagamisel taotleja nõuetele vastava rohumaa, teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride ning muude tehniliste kultuuride maa hektarite arvuga, mille kohta ta toetust taotleb. Veiste, lammaste ja kitsede puhul arvutatakse loomühikud kohustuseaastal taotleja nimel PRIA loomade registris olevate mahetunnustatud loomade keskmise arvu alusel. Keskmise arvu leidmisel ei võeta arvesse loomi, kelle osas on VTA tuvastanud identifitseerimisnõuete rikkumise. Sigade, küülikute ja kodulindude puhul võetakse arvesse PMA poolt taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal kindlakstehtud loomade keskmised arvud (vt täpsemalt juhendist „Abiks taotlejale“).

 

Mahepõllumajandusega jätkamise toetust makstakse alljärgnevalt:

 • rohumaa (v.a kuni 3-aastane külvikorras olev rohumaa ja põldtunnustatud heinaseemnepõld), mille iga hektari kohta peetakse majapidamises vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal veiseid, hobuseid, lambaid, kitsi või mesilasperesid, hektari kohta 25 eurot aastas. Veiste, lammaste ja kitsede puhul arvutatakse loomühikud kohustuseaastal taotleja nimel PRIA loomade registris olevate mahetunnustatud loomade keskmise arvu alusel. Hobuste puhul võetakse arvesse PMA kohapealses kontrollis kindlakstehtud andmed;
 • kuni 3-aastase külvikorras oleva rohumaa hektari kohta 80 eurot aastas;
 • teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride, muude tehniliste kultuuride ning põldtunnustatud heinaseemnepõllu hektari kohta 125 eurot aastas;
 • sertifitseeritud maheseemnega külvatud teravilja hektari kohta 150 eurot aastas;
 • rühvelkultuuri hektari kohta 210 eurot aastas;
 • mahepõllumajandusliku sertifitseeritud seemnekartuli kasutamisel hektari kohta 252 eurot aastas;
 • puuvilja- ja marjakultuuri, v.a maasika kasvatamiseks kasutatava hektari kohta 300 eurot aastas;
 • köögivilja, maasika ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava hektari kohta 600 eurot aastas.
 • Kui majapidamises peeti 2018. aastal mahepõllumajanduslikult keskmiselt vähemalt 5 mesilasperet, siis toetuse määr on 40 eurot mesilaspere eest.

Kui taotleja peab mahepõllumajanduslikult peetavaid veiseid, lambaid, kitsi, sigu, küülikuid või kodulinde, siis suurendatakse ühikumäära ühe hektari maa kohta summa võrra, mis saadakse taotleja loomade ja kodulindude keskmise arvu alusel arvutatud ühiku korrutamisel 85 euroga ning saadud summa jagamisel taotleja nõuetele vastava rohumaa, teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride ning muude tehniliste kultuuride maa hektarite arvuga, mille kohta ta toetust taotleb. Veiste, lammaste ja kitsede puhul arvutatakse loomühikud kohustuseaastal taotleja nimel PRIA loomade registris olevate mahetunnustatud loomade keskmise arvu alusel. Keskmise arvu leidmisel ei võeta arvesse loomi, kelle osas on VTA tuvastanud identifitseerimisnõuete rikkumise. Sigade, küülikute ja kodulindude puhul võetakse arvesse PMA poolt taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal kindlakstehtud loomade keskmised arvud.

Minimaalne keskmine loomade/kodulindude arv ühikumäära suurendamiseks on:

 • Kalkun – 50 lindu
 • Hani – 50 lindu
 • Part – 50 lindu
 • Munakana – 50 lindu
 • Kanabroiler – 50 lindu
 • Pärlkana – 50 lindu
 • Vutt – 100 lindu
 • Siga – 2,0 loomühikut
 • Küülik – 50 küülikut

 

Loomade ühikuid arvestatakse järgmiste koefitsientide alusel:

 • Lüpsilehm – 3,0
 • Vähemalt 6 kuu vanune veis, s.h ammlehm – 1,0
 • Kuni 6 kuu vanune veis – 0,2
 • Vähemalt 12 kuu vanune lammas – 0,3
 • Vähemalt 6 kuu vanune kits – 0,3
 • Emis (sh põrsastega) või kult – 2,5
 • Vähemalt 2 kuu vanune nuum- või noorsiga – 1,25
 • Munakana ja teised kodulinnud – 0,07
 • Küülik – 0,03
 • Vutt – 0,01

 

Rohumaa, mille iga hektari kohta peetakse majapidamises vähemalt 0,2 loomühikule vastaval hulgal loomi, loomühikud arvestatakse järgmiste koefitsientide alusel:

 • Pullid, lehmad ja muud üle 2 aasta vanused veised ning üle kuue kuu vanused hobuslased - 1,0
 • 6 kuud kuni 2 aastat vanad veised – 0,6
 • Alla 6 kuu vanused veised – 0,4
 • Lambad ja kitsed – 0,15

 

MAH toetus ei ole põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameede, mistõttu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr  1305/2013 II lisas sätestatud maksimaalset toetuse suurust hektari kohta MAH toetusele eraldi.

Maksimaalsed piirmäärad on:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim- ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik maakasutusega PR, TPR, TAR, P+heintaimed).

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta.

Näide:

Taotleja esitas pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse, millel taotles 5,00 ha püsirohumaale ja 10,00 ha-le nisule MAH toetust. Lisaks taotles ta toetust 200-le mahepõllumajanduslikult peetavale mesilasperele.

 

5,00 ha × 25,00 eurot = 125,00 eurot

10,00 ha × 125,00 eurot = 1 250,00 eurot

200 mesilasperet ×40,00 eurot = 8 000,00 eurot

Kokku taotles taotleja toetust 125,00+1250,00+8 000,00 = 9 375,00 eurot

 

Vastavalt EN määrusele 1305/2013 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

5,00 ha × 450 eurot = 2 250,00 eurot

10,00 ha × 600 eurot = 6 000,00 eurot

Kokku oleks taotlejal õigus saada 2250,00+6000,00 = 8 250,00 eurot.

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EN määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse talle toetust summas 8 250,00 eurot ja seda ületavas osas, s.o 9375,00-8250,00 = 1 125,00 eurot talle toetust ei maksta.

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonil 737 7679.