Loomade heaolu toetus 2018

Meede 14.1 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Loomade heaolu toetuse (LHT) eesmärgiks on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid, parandades sellega loomade heaolu ja tervist ning tagades neile loomuomasemad pidamistingimused.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 

 


 

VASTUVÕTUAEG JA TOETUSE TAOTLEMINE

Alates 2018. a saab taotlusi esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 21. maini 2018. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2018. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2018. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

e-PRIA portaali saate siseneda PRIA kodulehe kaudu (siit). Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel alajaotuses (siin).

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Alates 24. aprillist saab e-PRIAsse ühtse „värava“ kaudu, mis viib teid esmalt uude e-PRIAsse. Seal saate üle vaadata oma andmed valides siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Juhul, kui teete andmetes muudatusi, siis need jõustuvad kohe, kuid uued andmed jõuavad vanasse e-PRIAsse paari minuti jooksul. Pindalatoetuste taotlemiseks saate uuest portaalist liikuda otse vanasse e-PRIAsse valides siniselt menüürealt „Vana e-PRIA“. Juhul kui teie eest esitab taotluse esindaja, on oluline, et vana e-PRIA teenuste kasutamiseks on talle antud kasutusõigused vanas e-PRIAs. Kui kasutusõigused on juba eelnevalt vanas e-PRIAs antud (nt eelmisel aastal või varem), siis neid uuesti andma ei pea. Varasemalt antud kasutusõigused kehtivad ka pindalatoetuste taotlusvooru ajal.

Pindalatoetuste taotlemiseks vajalikud teenused asuvad vanas e-PRIAs. Esitada tuleb vorm “Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade loetelu”, mille leiate e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt.

e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-16.00. Erandkorras teenindatakse kliente reedeti 18. mail ja 15. juunil.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele teeninduspäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siin). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679. 

Taotlusperioodil saate pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutus. Täpsem info ja teenuse osutajate nimekiri on aadressil www.pikk.ee/.Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Loomade heaolu toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 30.04.2015. a määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus" (loe siit). Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist „Abiks taotlejale“.

 

Toetusõiguslikkuse nõuded:

 • toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes on aktiivne põllumajandustootja;
 • toetust saab taotleda nõuetekohastele veiste, vasikate, hobuste, sigade ja kitsede kohta vähemalt 2 loomühiku ulatuses või vähemalt 50 nõuetekohase munakana kohta. Loomühikute arvestamise koefitsiendid loomrühmade kaupa on järgmised:
  • vähemalt kuue kuu vanune veis  - 1;
  • vähemalt kuue kuu vanune hobune - 1;
  • vasikas - 0,4;
  • emis - 0,5;
  • siga - 0,3;
  • lammas - 0,15;
  • kits - 0,15;
  • munakana - 0,014.
 • toetuse kohustuseperiood kestab 1 kalendriaasta;
 • toetust saab taotleda veise, vasika, hobuse, lamba ja kitse kohta, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud ja kelle andmed on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud, kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust ning keda taotleja peab pidama 2. maist kuni 31. augustini (loomade register);
 • UUS! 2018. aastast on toetusõiguslikud ainult põllumajandusloomade registris registreeritud hobused. Erandina ei pea põllumajandusloomade registrisse olema kantud täkud, kes on Eestisse toodud paaritushooajaks;
 • toetust võib taotleda taotleja majapidamises kohustuseaastale eelnenud aasta 1. maist kuni kohustuse aasta 30. aprillini alternatiivmeetodil peetud keskmise munakanade arvu või sellest väiksema arvu alusel. Munakanade üle tuleb pidada nõuetekohast arvestust, mida tuleb säilitada 2020. a lõpuni;
 • toetust võib taotleda sigade kohta, keda taotleja peab kohustuseaasta 1. mai seisuga taotlusel märgitud loomakasvatushoones. Sead peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud, andmed peavad olema kantud põllumajandusloomade registrisse ja sigade üle tuleb pidada nõuetekohast arvestust.
 • Oluline! Veiseid, vasikaid, hobuseid, lambaid ja kitsi tuleb pidada kohustuse aasta 1. jaanuarist 1. aprillini ja 1. detsembrist 31. detsembrini loomakasvatushoones või -rajatises, mis on registreeritud põllumajandusloomade registris ja mis kaitseb loomi halbade ilmastikuolude eest;
 • loomade heaolu toetust ei maksta nende loomade kohta, kelle kohta on taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust või kes on kantud  mahepõllumajanduse registrisse mahepõllumajanduslikult peetavate loomadena;
 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavuse trükis 2018);
 • Kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht (eraldi kodulehte looma ei pea), siis peab see olema tähistatud MAK logo ja Euroopa liidu embleemiga. Logo ja täpsema info nõude kohta leiate siit.

Baasnõuded ja toetatava põhitegevuse nõuded:

 • taotleja täidab lähtuvalt taotlusalusest loomagrupist määruses nimetatudbaasnõudeid, mida saab lugeda siit;
 • veiste, vasikate ja hobuste karjatamisperiood kestab vähemalt 1. juunist 31. augustini ning karjatamise andmed peavad olema kantud põlluraamatusse; aga võib olla ka eraldi karjatamispäevik. Nõutud on andmed karjatamisperioodi, karjatatud loomade liigi ja loomade arvu kohta, karjamaa(de) asukoha ning karjamaa(de) pindala kohta;
 • karjamaid, millel karjatatakse veiseid, vasikaid, lambaid, kitsi ja hobuseid, ei tohi üle karjatada ehk kahjustada rohukamarat nii, et taotlemisaasta vegetatsiooniperioodil see enam ei taastu;
 • piimatõugu vasikate põhitegevuse nõuete täitmise valiku puhul tuleb jälgida, et vasikate ühissulus pidamisel oleks seal vähemalt 2 m2 vaba põrandapinda iga vasika kohta ning põrandapind oleks pehme allapanuga kaetud. Samuti tuleb vasikate nudistamisel kasutada üldanesteesiat koos analgeesiaga või sedatsiooni koos lokaalanesteesia ja analgeesiaga. Selle kohta peab olema veterinaararsti kirjalik kinnitus, mis sisaldab andmeid nudistatud loomade arvu ja kasutatud ravimite kohta;
 • täkkudele tuleb tagada pääs karjamaale või väliaedikusse;
 • hobustele toetuse taotlemisel võib  karjatatavate loomade loomühikuid olla kuni 1,4 lü ühe hektari rohumaa kohta. Loomkoormuse hindamisel võetakse arvesse kõik taotleja kasutuses olevad rohumaad ja lisaks taotlusalustele hobustele taotleja majapidamises 2. mai seisuga peetavad lambad, kitsed, taotlusaluseks märgitud veised ja vasikad ning ka need veised, kes on mahepõllumajandusregistrisse kantud;
 • sigade kohta LHT taotlemisel tuleb tagada, et sigade pidamise ruumi põrand on allapanuga kaetud, mis võib olla põhk või hein. Samuti peab lamamisala olema kuiv, puhas ja looma jaoks mugav. Alla seitsmepäevaste põrsaste kastreerimisel tuleb kasutada lokaalanesteesiat ja analgeesiaga või üldanesteesiat koos analgeesiaga ning selle kohta peab olema veterinaararsti kirjalik kinnitus, mis sisaldab andmeid kastreeritud loomade arvu ja kasutatud ravimite kohta;
 • lammastele ja kitsedele LHT taotlemisel tuleb karjatatavaid rohumaid vahetada 1. juuliks vähemalt ühel korral, väljaarvatud laidudel ja väikesaartel karjatamisel;
 • Oluline! Kitsedele ja lammastele LHT toetuse taotlemisel tuleb lisaks muule söödale kasvatada põllumajandusmaal looma tervise tugevdamiseks vähemalt viit põllumajanduskultuuri, millest vähemalt üks on:
  • harilik sigur, harilik leeskputk, aedruut, harilik saialill, suur teeleht, harilik võilill, aedpetersell, piparmünt või harilik palderjan

ning teisteks põllumajanduskultuurideks võivad olla:

 • harilik nõiahammas, harilik esparsett, valge mesikas, harilik lutsern, valge ristik, roosa ristik, suvivikk, küüslauk, harilik sibul, naeris, aedporgand, redis, söödakapsas ja aed-mädarõigas;
 • ühe lamba või kitse kohta tuleb kasvatada nimetatud põllumajanduskultuure vähemalt 5 m² suurusel alal puhaskultuurina või segus teiste põllumajanduskultuuridega minimaalse põllusuurusega 0,01 ha. Segus kasvatamise korral loetakse nõuetekohaseks põllumajanduskultuur, mida kasvatatakse vähemalt 10% põllu pinnast;
 • munakanade kohta LHT taotlemisel tuleb tagada, et kohutuseaastal peetakse 1 m2 munakanade pidamise ruumi põrandapinna kohta kuni kaheksat munakana.

Toetatava lisategevuse nõuded:

 • toetust on võimalik taotleda loomade heaolu toetuse koolituse lisanõude täitmise eest. Toetust lisanõude täitmise eest makstakse juhul, kui koolitus on läbitud enne taotlemise aasta 15. juunit, aga mitte varem kui 1. jaanuaril 2015. Koolitusel osalemise eest makstakse toetust taotleja kohta kuni kaks korda MAK programmiperioodi 2014-2020 jooksul. See tähendab vähemalt kahe koolituse läbimist. Arvesse lähevad loomade heaolu või loomade tervishoiu koolitused, mis on korraldatud MAK 2014-2020 meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus“ või MAK 2007-2014“ meetme „Koolitus- ja teavitustegevused“ raames. Võimalike koolituste kohta leiab infot aadressil www.pikk.ee. Pärast 15. juunit 2018 toimunud koolitusel osalemise eest saab toetust taotleda 2019. aastal;
 • sigade aafrika katku tõttu ei ole võimalik toetust taotleda sigade lisategevuse nõude täitmise eest kuni aastani 2020. Lisategevuse nõue eeldas taotlusaluses hoones peetavate sigade pääsu väliaedikusse 1. juunist kuni 30. augustini.

 Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse ühikumäärad põhitegevuse nõuete täitmise eest looma kohta on järgmised:

 • vähemalt kuue kuu vanuse veise kohta 44 eurot aastas;
 • alla kuue kuu vanuse veise kohta 17,10 eurot aastas;
 • vähemalt kuue kuu vanuse hobuse kohta 40 eurot aastas;
 • sea (va emis) kohta 24 eurot aastas;
 • emise kohta 42 eurot aastas;
 • lamba kohta 9 eurot aastas;
 • kitse kohta 9 eurot aastas;
 • munakana kohta 2,37 eurot aastas.

Toetuse ühikumäär koolituse lisategevuse nõude täitmise eest on 75 eurot taotleja kohta aastas.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa ja loomad vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor kontrollide tulemusi arvestades. Otsused kinnitatakse hiljemalt 10. veebruariks 2019. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2019.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679, loomade registriga seotud probleemide puhul registrite infotelefonil 731 2311.

Tagasi algusse

 Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus