Loomade heaolu toetus 2015

Meede 14.1 MAK 2014-2020

Tutvustus

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 • Eesmärk
 • Vastuvõtuaeg- ja koht
 • Toetuste tutvustus/tingimused
 • Toetuste määramine ja väljamaksmine
 • Lisainfo ja kontakt

 


EESMÄRK

Meetme eesmärk on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid, parandades sellega loomade heaolu ja tervist ning tagades neile loomuomasemad pidamistingimused. Samuti aitab karjatamine säilitada ja suurendada rohumaade osakaalu põllumajandusmaastikus.

Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Loomade heaolu toetuse taotluste vastuvõtt kestab 7. maist kuni 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 19. juunini 2015. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub siin. E-PRIAs saab taotlusi esitada kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siin). Eelregistreerida saab ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Kuni 19. juunini pakuvad e-PRIAs kasutamiseks ja pindalatoetuste taotluse esitamiseks tasuta juhendamist ka põllu- ja maamajanduse konsulendid, vt www.pikk.ee

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Loomade heaolu toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 30.04.2015. a määrus nr 56 "Loomade heaolu toetuse". (loe siit)

Loomade karjatamise toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes peab karjatatavaid loomi.

Toetust ei saa taotleda loomagrupile, kes on mahetunnustatud või on kehtiv loomade karjatamise toetuse kohustus.

 

Loomade heaolu toetuse tingimused:

 • Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes on aktiivne põllumajandustootja;
 • toetust saab taotleda nõuetekohastele loomadele vähemalt 2 loomühiku ulatuses või vähemalt 50 nõuetekohase munakana kohta. Loomühikute arvestamise koefitsiendid loomrühmade kaupa on järgmised:
  • vähemalt kuue kuu vanune veis 1;
  • vähemalt kuue kuu vanune hobune 1;
  • vasikas 0,4;
  • siga 0,3;
  • lammas ja kits 0,15;
  • munakana 0,014.
 • karjatamisperiood kestab vähemalt 1. juunist 31. augustini;
 • toetust saab taotleda veise, vasika, hobuse, lamba ja kitse kohta, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud ja kelle andmed on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud, kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust ning keda taotleja peab 2. maist kuni 31. augustini;
 • kitsedele ja lammastele toetuse taotlemisel tuleb lisaks muule söödale kasvatada põllumajandusmaal vähemalt viit põllumajanduskultuuri, millest vähemalt üks on harilik sigur, harilik leeskputk, aedruut, harilik saialill, suur teeleht, harilik võilill, aedpetersell, piparmünt või harilik palderjan ning teisteks põllumajanduskultuurideks võivad olla harilik nõiahammas, harilik esparsett, valge mesikas, harilik lutsern, valge ristik, roosa ristik, suvivikk, küüslauk, harilik sibul, naeris, aedporgand, redis, söödakapsas ja aed-mädarõigas. Ühe lamba või kitse kohta kasvatatakse nimetatud põllumajanduskultuure vähemalt 5 m² suurusel alal puhaskultuurina või segus teiste põllumajanduskultuuridega minimaalse põllusuurusega 0,01 ha. Segus kasvatamise korral loetakse nõuetekohaseks põllumajanduskultuur, mida kasvatatakse vähemalt kümnel protsendil põllu pinnast. Kasvatatud kultuuridele võib nii loomi peale sööma lasta, kui ka söödana ette anda.
 • Toetust võib taotleda sigade kohta, keda ta peab kohustuseaasta 1. mai seisuga taotlusel märgitud loomakasvatushoones. Sead peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud, andmed põllumajandusloomade registrisse kantud ja sigade üle tuleb pidada nõuetekohast arvestust.
 • Toetust võib taotleda taotleja majapidamises kohustuseaastale eelnenud aasta 1. maist kuni kohustuse aasta 30. aprillini peetud keskmise munakanade arvu või sellest väiksema arvu alusel. Kanade üle peetakse arvestust, mida tuleb säilitada 2020. a lõpuni.
 • Taotletavate loomagruppide loomakasvatushooned peavad olema registreeritud põllumajandusloomade registris. Veiseid, vasikaid, hobuseid, lambaid ja kitsi tuleb pidada kohustuse aasta 1. jaanuarist 1. aprillini ja 1. detsembrist 31. detsembrini loomakasvatushoones või –rajatises, mis on registreeritud põllumajandusloomade registris.
 • hobuste kohta toetuse taotlemisel peab taotlejal olema hobuse pass ja põllumajandusloomade registris kehtiv UELN;
 • ühe hektari rohumaa kohta tuleb pidada kuni 1,4 loomühiku ulatuses karjatatavaid loomi, võttes arvesse kõik taotleja kasutuses olevad rohumaad. Loomkoormust jälgitakse taotlejatel, kes taotleb toetust hobustele. ühe hektari rohumaa kohta tuleb pidada kuni 1,4 loomühiku ulatuses karjatatavaid hobuseid ja kui on taotlejal ka teisi  loomi (veised, lambad, kitsed), siis lähevad ka need loomkoormuse arvestusse.

 

Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse täita kogu majandusüksuses kohustusperioodi jooksul järgmisi baasnõudeid:

  • võimaldab loomale olenevalt looma liigist ja east kohases koguses sööta ja joogivett;
  • kaitseb looma välitingimustes halbade ilmastikutingimuste eest ja tagab loomale võimaluse varjuda;
  • tagab, et karjamaa ja piirdeaed on looma tervisele ohutud, ning eemaldab karjamaalt teravad esemed. 
 • loomade heaolu taotlemisel täidab taotleja määrusest tulenevaid täiendavaid baasnõudeid, mida saab lugeda siit.
 •  Taotleja peab kogu majandusüksuses järgima häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning täitma kohustuslikke majandamisnõudeid – vt nõuetele vastavus.

 

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks PRIAle:

 • pindalatoetuste taotluse (vorm PT50;)
 • põldude loetelu (vorm PT50A) ja põllumassiivi kaardid, mis on vajalik, kui taotletakse toetust ka hobustele;
 • loomade heaolu toetuse loomade loetelu (vorm MT62C);
 • väljavõtte selle hobuse passist, kelle kohta ta toetust taotleb ja kes ei ole registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris. Väljavõttel peab olema näha hobuse identifitseerimise number ja sünniaeg või unikaalne elunumber (UELN).

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse ühikumäär põhitegevuse nõuete täitmise eest looma kohta:

 • vähemalt kuue kuu vanuse veise kohta 40 eurot aastas;
 • alla kuue kuu vanuse veise kohta 17,10 eurot aastas;
 • vähemalt kuue kuu vanuse hobuse kohta 40 eurot aastas;
 • sea kohta 24 eurot aastas;
 • lamba kohta 9 eurot aastas;
 • kitse kohta 9 eurot aastas;
 • munakana kohta 2,37 eurot aastas.
 • Toetuse ühikumäär koolituse lisategevuse nõude täitmise eest on 75 eurot taotleja kohta aastas. Koolitusel osalemise eest makstakse toetust taotleja kohta kuni kaks korda arengukava programmiperioodi jooksul. 2015. aastal on võimalik taotleda koolituse lisategevuse nõude täitmise eest toetust taotlejatel, kes osalesid MTÜ Läänemaa Nõuandekeskuse korraldatud infopäeval lihaveisekasvatajatele teemal "Noorveiste söötmine ja pidamine võõrutusperioodil". Infopäev toimus 26.02.2015.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA hiljemalt 10. veebruariks 2016. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2016.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusseAbiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus