Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetus

Meede 19.4 MAK 2014-2020

Tutvustus

Euroopa 2020 strateegia on suunatud aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu soodustamisele, milleks on vajalik edendada ka kohalikku algatust, suunata seda kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisel kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevate lahenduste leidmisele.

 

 EESMÄRK

LEADER lähenemise põhielementideks on avaliku ja erasektori partnerluses loodud kohalikud tegevusgrupid, kes koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. Nii strateegiate väljatöötamine kui ka rakendamine toimub alt-üles põhimõttel. Strateegiad koosnevad omavahel seotud ja mitut valdkonda hõlmavatest toetusmeetmetest. Lisaks koostööle on LEADERis väga oluline võrgustikutöö soodustamine ja uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine.

Kohaliku tegevusgrupi (KTG) toetust antakse kuni 100% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest. Strateegia rakendamiseks antakse kohaliku tegevusgrupi toetust kuni 20% strateegia rakendamise eelarvest. 

Meetme eelarve perioodiks 2014-2020 on 90 miljonit eurot, mis jaguneb:

   - Strateegia ettevalmistav toetus (MAK 19.1) 1,7 miljonit eurot.

   - Strateegiate rakendamise toetus (MAK 19.2, 19.3) 88,3 miljonit, sh  koostööprojektideks 1,3 miljonit eurot.

   - Kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimiseks ja piirkonna elavdamiseks (MAK 19.4)  kuni 20% strateegiate rakendamise toetusest ehk 17,7 miljonit eurot.KOHALIKU TEGEVUSGRUPI TOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

KTG toetuse taotluste vastuvõtt toimub 06-12.11.2015 PRIA keskuses. Strateegia rakendamise toetuse saamiseks esitatava avalduse vormi koostab PRIA ja avaldab selle oma veebilehel peale määruse vastuvõtmist Maaeluministeeriumi poolt.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAle taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtu perioodi jooksul. Kui selle aja jooksul taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

KTG  toetust võib taotleda mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on suunatud kohaliku elu arendamisele. KTG liikmeteks on vähemalt kolm kohalikku omavalitsusüksust, sama omavalitsusüksuse territooriumil tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja ja mittetulundusühing või sihtasutus. Kohaliku omavalitsuse üksus võib kuuluda üksnes ühte kohalikku tegevusgruppi.

KTG tegevuspiirkonnaks on kohaliku tegevusgrupi liikmeks olevate valdade ja kuni 4000 elanikuga linnade territoorium, sh vallasisesed linnad. Tegevuspiirkonnal peavad olema majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt ühised huvid ning see peab koosnema samast geograafilisest piirkonnast pärit kohalikest omavalitsusüksustest. 

KTG tegevuskava või strateegia ettevalmistamise toetusega seotud otsuse võtab vastu kohaliku tegevusgrupi üldkoosolek, juhatus või põhikirjas ettenähtud muu organ. Kohaliku tegevusgrupi otsustustasanditel ei tohi ükski huvirühm omada üle 49% häälteõigusest. Kohalik tegevusgrupp märgib kõikidele üld- ja juhatuse koosolekute registreerimislehtedele osalevate liikmete EMTAKi (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori) koodi ning jälgib, et ühelgi huvirühmal ei oleks üle 49% häälteõigusest.

Lisaks peab silmas pidama, et juhatuse ja muu otsustusorgani liikmed peavad olema esindatud nii, et kohaliku omavalitsuse üksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus on kokku alla 50%.

KTG peab tagama, et vähemalt üks kolmandik projektitaotluste hindamise töörühma liikmetest vahetuvad kolme aasta jooksul alates töörühma kehtiva koosseisu kinnitamisest.

KTG toetust võib taotleda strateegia rakendamiseks. KTG rakendab strateegiat, mille on heaks kiitnud Maaeluministeerium.  Strateegiat muudetakse poole aasta jooksul vähemalt ühe kohaliku omavalitsuse üksuse tegevusgrupist välja astumise päevast arvates.

Strateegia rakendamise toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta:

   - kohaliku tegevusgrupi toimimine ja tegevuspiirkonna elavdamine, sealhulgas riigisisese koostööprojekti ettevalmistamine (kohaliku tegevusgrupi toetus);   

   - strateegia meetmete rakendamine, sealhulgas LEADERi koostöötegevus (projektitoetus).

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasustPRIA teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse hiljemalt 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

Kohalik tegevusgrupp, kes on hankija riigihangete seaduse mõistes peab hanke korraldamisel järgima riigihangete seadust. Vaata ka juhist riigihangete seaduse tõlgendamiseks PRIA toetuste kontekstis.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja tegema abikõlblikud  kulutused ja esitama PRIA-le investeeringut või tegevust tõendavad dokumendid kuni kord kalendrikuus kuni järgneva aasta 30. juuniks pärast kulutuste tegemist.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post pria [at] pria [dot] ee