Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus strateegia ettevalmistamiseks (MAK 2014-2020 meede 19.1)

Tutvustus

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) kohalikku algatust. Toetus aitab kohalikel tegevusgruppidel programmiperioodiks 2014–2020 kohaliku arengu strateegiad ette valmistada. Strateegiad koosnevad omavahel seotud ja mitut valdkonda hõlmavatest toetusmeetmetest. Lisaks koostööle on LEADERis väga oluline võrgustikutöö soodustamine. Eraldi põhielemendiks on uuendused.

 

KOHALIKU TEGEVUSGRUPI TOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Kohaliku tegevusgrupi strateegia ettevalmistamise toetuse taotluste vastuvõtt toimub 29.oktoobrist kuni 12.novembrini 2014, elektroonselt e-PRIA vahendusel.

Toetuse väljamaksmiseks esitab tegevusgrupp maksetaotluse pärast kulutuste tegemist. Juba tehtud kulutuste kohta (alates 1.jaan  2014) saab esitada maksetaotlust pärast strateegia ettevalmistamise toetuse taotluse PRIAle esitamist.

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

LEADER-lähenemise põhielementideks on avaliku ja erasektori partnerluses loodud kohalikud tegevusgrupid, kes koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. Nii strateegiate väljatöötamine kui ka hilisem rakendamine toimub alt-üles-põhimõttel. Strateegia võtab arvesse kohalikke vajadusi ja kohalikku potentsiaali ning sisaldab uuenduslikke elemente kohalikus kontekstis, võrgustumist ja koostööd.

Kohaliku algatuse edendamisel on oluline valdkondlike sektorite, nagu põllumajandus-, toidu-, metsandus- ning mittepõllumajandussektori koostöö soodustamine.

Kohaliku tegevusgrupi strateegia ettevalmistamise toetust võib taotleda mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on suunatud kohaliku elu arendamisele. Kohaliku tegevusgrupi liikmeteks on vähemalt kolm kohalikku omavalitsusüksust, sama omavalitsusüksuse territooriumil tegutsev vähemalt üks äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja ja vähemalt üks mittetulundusühing või sihtasutus.

Kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnaks on kohaliku tegevusgrupi liikmeks  olevate valdade ja kuni 4000 elanikuga linnade territooriumid, sh vallasisesed linnad. Täpsemad nõuded on valmivas meetme määruses.

Strateegia peab hõlmama ajavahemikku strateegia esitamise päevast kuni 31.detsembrini 2020.

Strateegia peab vastu võtma tegevusgrupi üldkoosolek. Oluline on jälgida, et otsuse vastu võtnud üldkoosolek vastaks otsustusprotsessile esitatud nõuetele, mille kehtestab meetme määrus. On oluline, et ükski huvirühm ei omaks üle 49% hääleõigusest, samuti ei ületaks avaliku sektori esindatus 50%.

Huvirühma all peetakse silmas asjahuviliste inimeste ringi, st inimesi või organisatsioone, kellel on ühised huvid mõnes küsimuses. Igale huvirühmale ning tema liikmele vastab üks Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) viienda taseme kood. EMTAK kood on igal tegevusgrupi liikmel sama, mis oli tema viimases aastaaruandes.

Üldkoosolekul heakskiidetud strateegiad tuleb esitada PRIAsse hiljemalt 30. aprillil 2015. PRIA edastab strateegiad Põllumajandusministeeriumile hindamiseks. Strateegiate koostamisega seotud abikõlblikke kulutusi hüvitatakse käesoleva toetusega ajavahemiku kohta alates 1.jaanuarist 2014 kuni strateegia heakskiitmiseni Põllumajandusministeeriumi poolt.

Strateegiate  hindamiseks moodustab põllumajandusminister komisjoni, samuti annavad strateegiatele hinnangu valdkondlikud eksperdid. 

Strateegia peab lähtuma  LEADER-lähenemise põhimõtetest ning vastama järgmistele määruses kehtestatud nõuetele:

 • Aitab kaasa ühe või mitme EAFRD prioriteedi elluviimisele ning on kooskõlas fondi reeglitega;
 • On integreeritud, mitmesektoriline ning piirkonnapõhine;
 • Võtab arvesse kohalikke vajadusi, potentsiaali ning sisaldab innovaatilisi elemente kohalikus kontekstis, võrgustumist ning koostööd;
 • Sisaldab strateegiaga hõlmatud piirkonna ja rahvastiku piiritlemist;
 • Sisaldab piirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüsi, sealhulgas tugevuste, nõrkuste, võimaluste ning ohtude analüüsi;
 • Sisaldab strateegia ja selle eesmärkide kirjeldust, strateegia integreeritud ja uuendusliku olemuse kirjeldust ning eesmärkide hierarhiat, sealhulgas selgeid ja mõõdetavaid sihttasemeid väljundnäitajatele ja tulemusnäitajatele;
 • Sisaldab andmeid eelnevate strateegiate eesmärkide täitmise ning saavutatud tulemuste kohta;
 • On sidus kõikide asjaomaste valdkondlike ning piirkondlike arengukavadega;
 • Sisaldab kogukonna strateegia arendamisse kaasamise protsessi kirjeldust;
 • Sisaldab tegevuskava, milles näidatakse, kuidas eesmärgid meetmetena ellu viiakse;
 • Sisaldab strateegia juhtimise ja seire korralduse kirjeldust, milles näidatakse strateegiat rakendava kohaliku tegevusgrupi suutlikkust ja konkreetse (enese)hindamise korra kirjeldust;
 • Sisaldab strateegia rahastamiskava.
 • Sisaldab strateegia uuendamise korda.

Käesolev toetus kohalikele tegevusgruppidele on mõeldud strateegia ettevalmistamise ja koostamisega seotud kulutuste hüvitamiseks. Ettevalmistava toetuse kulud hõlmavad haldussuutlikkuse parandamist, koolitust ja võrgustiku arendamist kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia ettevalmistamisel ning rakendamisel, sh

 • kohalike sidusrühmade koolitustegevus;
 • asjaomast piirkonda käsitlevad uuringud;
 • kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia väljatöötamisega seotud kulud, sealhulgas konsulteerimiskulud ja strateegia ettevalmistamiseks sidusrühmadega peetud konsultatsioonidega seotud tegevuse kulud;
 • ettevalmistusetapis ettevalmistavat toetust taotleva organisatsiooni halduskulud (tegevus- ja personalikulud).

Täpsed nõuded kehtestab määrus nr 85 (jõust.20.10.14)  "LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord"

 

TOETUSE EELARVE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

Kohaliku tegevusgrupi strateegia ettevalmistamise toetust on võimalik taotleda kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

LEADER-lähenemise toetust rahastatakse 90% ulatuses EAFRDst ning 10% ulatuses Eesti riigieelarvest. Kokku on LEADERi eelarve Maaelu arengukava programmperioodil 20014-2020  Eestis 90 miljonit eurot, mis moodustab arengukava kogumahust 9%. Strateegia ettevalmistamise toetuse planeeritud maht on 1,7 miljonit eurot.

PRIA vaatab strateegia ettevalmistamise toetustaotlused läbi ja teeb otsused 40 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Tehtud kulutuste kohta maksab PRIA toetuse välja 3 kuu jooksul korrektsete kuludokumentide laekumisest arvates. Kui toetustaotlus ja maksetaotlus esitatakse üheaegselt, siis maksab PRIA toetuse välja 3 kuu jooksul arvates strateegia ettevalmistamise toetustaotluse rahuldamise otsusest.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tähe 4, tel 737 7678, faks 737 1201, e-posti aadress pria [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).