Kohaliku algatusrühma toetus 2019

Meede 3.2 EMKF

Tutvustus

Kohaliku algatusrühma toetus (EMKF meede 3.2) 2019

Kalanduse kohaliku algatusrühma toetuse (edaspidi: algatusrühma toetus) eesmärk on kohaliku algatusrühma jooksvate ja elavdamise kulude toetamine.

Algatusrühma toetust antakse algatusrühma jooksvateks kuludeks, mis on seotud kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamisega. Jooksvateks kuludeks loetakse tegevuskulud, personalikulud, koolituskulud, avalike suhetega seotud kulud, finantskulud ning strateegia seire ja hindamisega seotud kulud.

Samuti antakse algatusrühma toetust kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia elavdamiseks. Elavdamiskuludeks on näiteks:

  • informatsiooni kampaaniad: üritused, koosolekud, flaierid, internet, sotsiaalmeedia, press, jms;
  • kohtumised partneritega, kogukonna gruppidega ja potentsiaalsete projekti eestvedajatega uute ideede loomiseks ja usaldusväärsuse ning kindlustunde loomiseks;
  • projektitaotluste ettevalmistamise toetamine ja edendamine.

 

 

EESMÄRK

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eesmärgiks on kalanduspiirkondade jätkusuutlik arendamine. Kalanduse algatusrühmad koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. Nii strateegiate väljatöötamine kui ka rakendamine toimub alt-üles põhimõttel. Eestis on kaheksa kalanduspiirkonda, mis moodustati 2007-2013 toetusperioodi ajal.

Meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ kogu eelarve perioodiks 2014-2020 on 26 miljonit eurot, mis jaguneb strateegiate rakendamise toetuseks kuni 23,5 miljonit eurot ja koostööprojektideks kuni 2,5 miljonit eurot.

Strateegiate rakendamise toetusest on algatusrühma toetuseks ette nähtud kuni 15 (Võrtsjärve 25) protsenti meetme kogu eelarvest, kokku 4 miljonit eurot.

Tagasi algusseVASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuse taotluste vastuvõtt toimub 20. - 27. novembrini 2019. 

Taotlejatel on võimalus e-PRIAs taotlusi eeltäita 13. – 19. novembrini 2019.

 

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678, e-posti aadressilt info [at] pria [dot] ee või PRIA maakondlikest teenindusbüroodest. Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida siit. Meie klienditeenindajad aitavad e-teenusega tutvuda ning on abiks taotluse eeltäitmisel ja esitamisel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks (vaata täpsemalt siit).

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Algatusrühma toetust saab taotleda strateegia rakendamiseks aastatel 2020–2022.

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 25.11.2015 määruses nr 19 (edaspidi: määrus).

Toetust võib taotleda kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumi otsusega heaks kiidetud ning kes täidab allpool loetletud ülesandeid:

  • võtab vastu projektitoetuse taotlused;
  • kontrollib taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust kohaliku arengu strateegiale ja strateegia rakenduskavale;
  • hindab taotlusi hindamiskriteeriumite alusel;
  • teeb PRIAle ettepaneku taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta;
  • teeb PRIAle ettepaneku taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta ning edastab toetuse taotlused PRIAle.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul arvates algatusrühma toetuse taotluse esitamise tähtpäevast.

Toetatava tegevusega seotud hangete tegemisel peab kohalik algatusrühm järgima riigihangete seaduses sätestatud nõudeid. Vajadusel leiate PRIA kodulehelt juhise riigihangete seaduse tõlgendamiseks.

Algatusrühm peab toetatava tegevuse viima ellu ja esitama kõik tegevusega seotud kuludokumendid hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

Algatusrühma toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ning tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki määrusega ettenähtud nõudeid.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste investeeringu tegemist tõendavate dokumentide saamisest.

Tagasi algusse

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Algatusrühma toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid neli aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe tn 4, infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Tagasi algusse