Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 2015

Meede 10.1.5 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 • Eesmärk
 • Vastuvõtuaeg- ja koht
 • Toetuste tutvustus/tingimused
 • Toetuste määramine ja väljamaksmine
 • Lisainfo ja kontakt

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike taimesortide säilimine ning soodustada vanade kohalike puuvilja- ja marjasortidega uute istandike rajamist.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuse taotluste vastuvõtt kestab 7. maist kuni 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 19. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 19. juunini 2015. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/ . Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 7. maist kuni 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siit).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondliku teenindusbüroo telefonil  ja infotelefonil 737 7679.

Kuni 19. juunini  pakuvad  e-PRIAs kasutamiseks ja pindalatoetuste taotluse esitamiseks tasuta juhendamist ka põllu- ja maamajanduse konsulendid, vt www.pikk.eeTOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED 

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 29. aprilli 2015. a. määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus " (loe siit).

 • Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik.
 • Taotleja peab viiel järjestikusel aastal kasvatama põllu-, puuvilja- või marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvaid taimi (sortide loetelu vaata siit).
 • Viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamise korral tuleb istandiku rajamisel kasutada taimetervise registrisse kantud isikult saadud istutusmaterjali.
 • Põllumajanduskultuuride kasvatamisel võib kasutada üksnes sertifitseeritud seemet.
 • Kartuli kasvataja peab olema kantud taimetervise registrisse, kui ta kasvatab kartulit üle ühe hektari suurusel alal.
 • Puuviljakultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede kasvatamise eest võib toetust taotleda, kui kasvatatakse vähemalt 20 viljapuud vähemalt kümnest erinevast kohalikust puuviljakultuuri sordist.
 • Maarjakultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede eest võib toetust taotleda, kui kasvatatakse vähemalt kümmet marjapõõsast vähemalt viiest erinevast kohalikust marjakultuuri sordist.
 • Põllu-, puuvilja- või marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvad taimed, mille eest taotletakse toetust, peavad olema külvatud, maha pandud või istutatud hiljemalt 15. juunil.
 • Põllumajandusmaa kohta, kus taotleja kasvatab puuvilja või marjakultuuri kohalikku sorti taimi, tuleb koostada aiaplaan või vajaduse korral tuleb seda uuendada.
 • Viljapuude ja marjapõõsaste reavahed tuleb hoida vähemalt kahe kolmandiku ulatuses rohukamaras.
 • Põllumajanduskultuuri, mille eest toetust taotletakse toetust, tuleb igal kohustuseaastal kasvatada vähemalt õitsemiseni.
 • Talirukki „Sangasteˮ puhul on minimaalne seemne külvinorm 140 kg/ha, kartuli „Andoˮ puhul 2,5 t/ha ning põldoa „Jõgevaˮ puhul 225 kg/ha. Põldhernest „Mehisˮ võib kasvatada puhaskülvina seemneks või seemnesegus, minimaalne külvinorm on puhaskülvi puhul 200 kg/ha ja segu puhul100 kg/ha. Valge ristiku „Jõgeva 4ˮ minimaalne külvinorm puhaskülvi või segu puhul on 4 kg/ha.

  

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse ühikumäärad on:

 • Talirukis „Sangasteˮ – 32 eurot/ha aastas;
 • Kartul „Andoˮ – 60 eurot/ha aastas;
 • Põldhernes „Mehisˮ – 50 eurot/ha aastas;
 • Põlduba „Jõgevaˮ – 65 eurot/ha aastas;
 • Valge ristik „Jõgeva 4ˮ – 100 eurot/ha aastas;
 • Viljapuud – 12 eurot/tk aastas;
 • Marjapõõsad – 5 eurot/tk aastas

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2016. Toetusraha kantakse toetuse saaja arvelduskontole taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Abiks taotlejale

Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused

Nimetus