Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine algatusrühmade strateegia esitamine

Meede 3.2 EMKF

Tutvustus

 

EESMÄRK

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise meetme eesmärk on strateegia tegevuste elluviimisel aidata kaasa kohalikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotlev mittetulundusühing saab esitada strateegia ja muud nõutud dokumendid ajavahemikul 15.12.2015 kuni 31.03.2016 posti teel PRIA keskuse aadressil:

PRIA

Tähe 4

51010 TARTU

 

või e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Kõik 8 algatusrühma on oma strateegiad PRIAle esitanud ja PRIA on need ka Maaeluministeeriumile hindamiseks edastanud. Seisuga 06.06.16 on järgmiste algatusrühma starteegiad heaks kiidetud:

 

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts

MTÜ Saarte Kalandus

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond

MTÜ Virumaa Rannakalurite ÜhingTEGEVUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotlev mittetulundusühing esitab strateegia PRIA-le.

PRIA kontrollib kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotleva mittetulundusühingu nõuetekohasust ning edastab kohaliku arengu strateegia ja teabe selle esitanud mittetulundusühingu nõuetekohasuse kohta Maaeluministeeriumile 30 tööpäeva jooksul arvates dokumentide esitamise tähtaja möödumisest.

Maaeluministeerium kontrollib kohaliku arengu strateegia nõuetele vastavust ja hindab nõuetele vastavat kohaliku arengu strateegiat hindamiskriteeriumite alusel.

Kohaliku arengu strateegia vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui kohaliku arengu strateegiale on hindamisel antud vähemalt 14 hindepunkti ja iga hindamiskriteeriumi puhul on saadud vähemalt üks hindepunkt.

Maaeluministeerium teeb kohaliku arengu strateegia heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates strateegia saamisest.

Pärast strateegia heakskiitmist on algatusrühmal õigus taotleda algatusrühma toetust ning toetuse saamisel  lisatakse algatusrühma nimi avaldatavasse toetusesaajate nimekirja.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1378 või 737 1377.