Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus 2021

Meede 1.18 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetuse eesmärk on mere bioloogiliste ressursside paremale haldamisele või kaitsmisele kaasaaitamine, staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamine, paigaldamine või ajakohastamine, NATURA 2000 alade ja mereruumi kaitsealade kaitse- ja majandamiskavade ettevalmistamise, merekaitsealade, sh NATURA 2000 alade majandamise, taastamise ja seire toetamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine ning osalemine muudes meetmetes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid.

Taotluste vastuvõtt toimus Maaeluministeeriumis perioodil 23.-29. märts 2021. a.

 

Toetuse kasutamise kava kinnitati eelarvega 455 510,00 eurot.

 

PRIAsse on võimalik taotlused esitada pärast toetuse kasutamise kava kinnitamist maaeluministri poolt. 

Toetuse täpsemad eesmärgid:

 • toetada mereloomastiku ja -taimestiku kaitsmiseks ja tugevdamiseks staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamist, paigaldamist või ajakohastamist, sealhulgas nende teaduslikku ettevalmistamist ja hindamist;
 • anda panus mere bioloogiliste ressursside paremasse haldamisse või kaitsmisse;
 • toetada osalemist muudes tegevustes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid.

Toetatakse jätkusuutlike kalavarude konkreetsete mere- ja rannikuelupaikade taastamist, sealhulgas nende teaduslikku ettevalmistamist ja hindamist.

Eelarve aastaks 2021 on 455 510 eurot, mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest. 

Tingimused

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindab Maaeluministeerium hindamiskriteeriumite alusel.

Kava kinnitab käskkirjaga maaeluminister. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr.

Toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle peale kavasse nimetamist ja kava PRIA kodulehel avalikustamist toetuse taotluse. Soovituslik taotlusvorm on leitav vormide alt.

Taotlusdokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate PRIA kodulehelt. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Kohustused

 • Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.
 • Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses, selles määruses ja toetuse kasutamise kavas sätestatud asjakohaseid nõudeid.
 • Toetuse saaja tagab, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.
 • Kui toetatav tegevus on ellu viidud, esitab toetuse saaja hiljemalt koos viimase maksetaotlusega PRIAle lõpparuande, mis sisaldab peamiste tegevuste ülevaadet ning teavet tegevuse eesmärgi ja tulemuste saavutamise kohta.
 • Kui toetatav tegevus ei ole täielikult ellu viidud, esitab toetuse saaja iga 12 kuu tagant PRIAle vahearuande, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1. elluviidud tegevuste ülevaade;
  2. hinnang toetatava tegevuse eesmärgi ja tulemuste saavutamise kohta.

Esimest korda esitatakse vahearuanne üheksa kuu möödumisel alates taotluse rahuldamise otsuse saamisest.

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

 

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

• PRIA kodulehelt: vt EMKF tähistamise juhend

• Maaeluministeeriumi kodulehelt: vt EMKF sümboolika

 

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Siin märgitud kohustused ei ole lõplikud ja kõikide kohustustega on võimalik tutvuda määruses.

Toetuse määrad

Käesoleval meetmel kohustusliku omafinantseeringu minimaalne määr puudub. Toetatavate tegevuste elluviimise tähtajad ja maksimaalne toetuse suurus on ära toodud toetuse kasutamise kavas.

Toetuse määramine

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni 35 tööpäeva alates taotluse PRIAsse laekumisest. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle maksetaotluse.

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.