Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus 2016

Meede 10.1.4 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralikumate praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel. Spetsiifilisteks eesmärkideks on vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, tagada tarbijatele tervislikum toit, vähendada toitainete leostumist mullast ning aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele põllumajandusmaastikus.

Meetme eelarve 2016. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 500 000 €.


VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 2.-23. maini 2016. Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 24. maist kuni 17. juunini 2016. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotlust saab esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil epria.pria.ee. e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 17. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega saab kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetuse (edaspidi KSK) täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri 29.04.2015. a määrusega nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus“. Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist „Abiks taotlejale“.


KSK toetust saab taotleda toetuse nõuete järgimise eest järjepidevalt ühe kalendriaasta jooksul toetusõiguslikul maal, mille kohta toetust taotletakse.


Toetusõiguslikkuse nõuded:

 • KSK toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik.
 • KSK toetust võib taotleda vähemalt 0,3 hektari suuruse põllumajandusmaa kohta. Üheks põlluks loetakse ka samal põllumassiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslikud põllud, kui need vastavad toetuse nõuetele ja kokku moodustavad ühikumääragrupis vähemalt 0,30 ha.
 • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • Põllul peab olema keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (edaspidi KSM) kohustus.
 • Toetusõigusliku maaga külgnevad kuni 15 m laiused teenindusalad loetakse toetusõigusliku maa hulka.
 • Maa, millele taotletakse toetust maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest, on toetusõiguslik, kui seal kasvatatavate maasikataimede miinimaalne istutustihedus on 20 000 taime hektari kohta. Istutustiheduse määramisel ei arvestata teenindusala alla jääva maaga.

Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning KSK toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.

Baas- ja täiendavad nõuded:

 • Taotleja peab andmed majapidamise põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta kandma veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse.
 • Taotleja peab korraldama enne taimekaitsevahendi kasutamist maal, kus ta kasvatab köögivilja, ravim- ja maitsetaimi, taimekahjustajate seire ning kandma andmed seire kohta põlluraamatusse.
 • Taotleja või tema esindaja, peab toetuse esmakordse taotlemise aasta 1. detsembriks olema osalenud keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel.
 • Taotleja peab korraldama iga kuni 3 hektari toetusõigusliku maa kohta mullaproovide võtmise ning proovide saatmise mullaanalüüside tegemiseks akrediteeritud laboratooriumisse hiljemalt esimese taotlemise aasta 2. maiks.

Kui toetusõiguslikult maalt on varem võetud mullaproov ja selle kohta on väljastatud laboriprotokoll, tuleb uued proovid võtta eelmise mullaproovi võtmise aastale järgneva viienda aasta 1. detsembriks.


Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse tegevuse nõuded

 • Taotleja ei tohi toetusõiguslikul maal kasutada glüfosaati sisaldavaid taimekaitsevahendeid.
 • Taotleja hoiab teenindusala kuni põllumajanduskultuuri koristamiseni rohukamaras. Rohu kõrgus ei tohi ületada 30 cm.

Keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse tegevuse nõuded

 • Taotleja peab kasutama maal, millel kasvatab maasikataimi, maasikaridade peal multši. Multši tuleb kasutada alates istandiku rajamisest ja see peab olema põllul kogu vegetatsiooniperioodi jooksul.
 • Taotleja peab hoidma maal, millel kasvatab maasikataimi, maasika reavahed multšiga kaetuna või niidetud rohukamaras. Kogu põllul, sealhulgas teenindusalal, ei tohi rohu kõrgus ületada 30 cm.

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada e-PRIAs pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus.
Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses. Esitada tuleb järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga). Toetuse taotlemiseks tuleb pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse vormil PT50 teha märge punktis 2.4.2.2 vastavasse lahtrisse;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal.

Taotleja peab taotlusele märkima kogu põllumajandusmaa, mida tal on õigus kasutada. Ta peab ära näitama ka põllumajandusmaa, mille kohta ta toetust ei taotle, sealhulgas ka vähemalt 0,01 ha põllud ja põllud, mis moodustavad kokku vähemalt 0,3 hektarilise maa-ala. Kohustuslik on ära näidata ka põllud, mille kohta toetusi ei maksta ehk mis ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 24. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi ning kohapeal kontrollvalimitesse (vähemalt 5% iga meetme kohta) hõlmatud taotlejaid. Lisaks rakendab PRIA pindalade mõõtmistel kaugseire kontrolli. Nõuetele vastavuse süsteemi nõuete täitmist kontrollitakse kohapeal vähemalt 1% taotlejate hulgas.

PRIA teeb KSK toetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2017. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2017. a.

Toetusmäärad:

 • Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse tegevuse elluviimise eest 344 €/ha.
 • Keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest 248 €/ha.

KSK toetus on üks viiest MAK 2014-2020 põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, mille taotlemise korral on Euroopa Nõukogu määruse 1305/2013 lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, P+heintaimed ja PLK maad).

Kui taotleja ületab keskkonnasõbraliku majandamise, piirkondliku mullakaitse, keskkonnasõbraliku aianduse, kohalikku sorti taimede kasvatamise ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetuseid taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta.


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.