Kalasadamate investeeringutoetus 2018

Meede 1.23 EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kalasadamate investeeringutoetus“ peamine eesmärk on toetada traalpüügisektorile vajaliku nüüdisaegse sadamavõrgustiku arendamist.

Meedet rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest. Meetme eelarve 2018. aastaks on 700 000 eurot.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt.

 

 

Eesmärk

Kalasadamate investeeringutoetuse eesmärkideks on kalasadamatesse tehtavate investeeringutega kalatoodete kvaliteedi ja kontrolli parandamine, energiatõhususe suurendamine, keskkonnakaitsesse panustamine ning tööohutuse ja töötingimuste parandamine kalasadamates. Need eesmärgid toetavad traalpüügisektorile vajaliku nüüdisaegse sadamavõrgustiku väljaarendamist.

Tagasi algusse

Vastuvõtuaeg ja – koht

PRIA võtab toetuse taotlusi vastu alates 19.-28. detsembrini 2018.

Esitati 1 taotlus, toetust küsiti summas 620 123, 53 eurot.

Taotlusdokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusse

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse  tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega Kalasadamate investeeringutoetus.

Toetuse taotlejaks saab olla mittetulundusühing, kelle liikmeks on vähemalt kolm tootjaorganisatsiooni, kes on saanud tunnustuse kilu ja räime osas ja olema sadama pidaja või sadamaoperaator sadamaseaduse tähenduses selles kalasadamas, mille arendamiseks toetust taotletakse.

Lisaks peab maa, millele toetuse abil ehitis ehitatakse, olema taotleja omandis või olema maale seatud taotleja kasuks hoonestusõigus või kasutusvaldus tähtajaga, mis ei ole lühem kui kümme aastat arvates viimase toetusosa eeldatavast maksmisest.

Toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud

Toetust saab taotleda tegevuse elluviimiseks järgmistes kalasadamates: Paldiski Lõunasadam (sadamakood EEPLS), Veere sadam (sadamakood EEVEE), Westmeri sadam (sadamakood EEWST), Mõntu sadam (sadamakood EEMNT), Lehtma sadam (sadamakood EELHT), Suursadam (sadamakood EESUS).

Meetme raames toetatakse ehitise ehitamise või rekonstrueerimise kulu, kalasadama tegevuseks vajaliku seadme ostmise ja paigaldamise kulu, kalasadama tegevuseks vajaliku tarkvara ostmise ja paigaldamise, sealhulgas tarkvara litsentsi ostmise kulu, kalasadama akvatooriumi või sissesõidutee süvendamise kulu. Kalasadama akvatooriumi või sissesõidutee süvendamise kulu  hüvitatakse üks kord ühe kalasadama kohta Täpselt on toetatavad kulud toodud meetme määruse § 4.

Toetuse suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr

Omafinantseeringu minimaalne määr on 40 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on 700 000 eurot.

 Tagasi algusse

Toetuse määramine ja väljamaksmine

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes meetme määrusest, kalandusturu korraldamise seaduse §‑st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

Peale nõuetekohasuse kontrolli hindab PRIA kõiki nõuetekohaseid taotlusi nelja hindamiskriteeriumi alusel, milleks on:

1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele - hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevus aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele;

2) tegevuse põhjendatus - hinnatakse, kas projekti eesmärgipüstitus on põhjendatud ja tegevuste ajakava realistlik;

3) hinnatakse taotleja suutlikkust kavandatud tegevus ellu viia; 

4) tegevuse kulutõhususe puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik.

Peale hindamist moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud kõrgema koondhinde. Koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste korral eelistatakse varem esitatud taotlust

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni 45 tööpäeva alates taotluse PRIAsse laekumisest. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse saajal tuleb toetatav tegevus ellu viia ning esitada PRIAle kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotlus kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik PRIA tehtud otsuseid vaadata ja kliendiandmeid muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA.

e-PRIA kasutamise juhendid leiate siit.

Tagasi algusse

Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Tagasi algusesse

Toetusega seotud objektide tähistamine

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

•PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

•Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Tagasi algusesse