Kalapüügitoodete ladustamisabi 2016

Meede 4.2 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

EESMÄRK

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kalapüügitoodete ladustamisabi“ eesmärgiks on leevendada turutõrgete tagajärjel tekkivaid toodangu turustamisraskusi, kompenseerides tootjaorganisatsioonide tehtavaid kulutusi kala ajutisel ladustamisel, et toodang hiljem taas turule tagasi suunata.

Meetme kogueelarve perioodiks 2014-2018 on 1 054 076 eurot (100% Euroopa Liidu finantsvahendid). 2016. aasta taotlusvoorus taotlesid kalapüügivaldkonna tootjaorganisatsioonid toetust kogu meetme rakendamise perioodiks, st aastateks 2014-2018.

Esitati kokku 3 taotlust kogusummas 945 964,70 eurot.

KALAPÜÜGITOODETE LADUSTAMISABI TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuse taotluste vastuvõtt toimub 28. detsembrist 8. jaanuarini 2016 Maaeluministeeriumis – Lai39//Lai 41, 15056, Tallinn.  Taotluse saab esitada paberkandjal või e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 25.11.2015. a määruses nr 20.

  • Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse § 11 alusel tunnustatud kalapüügisektori tootjaorganisatsioon või kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tootjaorganisatsioonide liit, mille liikmeks on vähemalt üks kalapüügisektori tootjaorganisatsioon.

  • Toetuse saaja peab laoarvestust ladustatud ja pärast seda inimtoiduna turustatud kalapüügitoodete kategooriate üle.
  • Kalapüügitoote ladustamisele järgneva kalendrikuu jooksul esitab toetuse saaja Maaeluministeeriumile teabe eelmisel kalendrikuul ladustatud kalapüügitoodete kohta.
  • Ladustatud kalapüügitoote tonni kohta antakse kalendriaastas toetust maksimaalselt maaeluministri poolt käskkirjaga määratud ulatuses, mis on välja arvutatud kalapüügitoodete töötlemisele ja ladustamisele tehtavate tehniliste kulutuste (energia, tööjõud, transport, pakendamine) baasil.

  • Tootjaorganisatsioonile antav toetus kalendriaasta kohta on piiratud turule lastud toodangu väärtusega (2%) ning kogusega (15%). Iga organisatsiooni puhul on välja arvutatud aastatel 2009-2011 turule lastud toodangu aastane väärtus ning sellest arvutatud 2%, mille ulatuses võib toetust anda. Samuti on kehtestatud, et toetust võib anda asjaomaste toodete aastasest turule lastud kogusest kuni 15% ulatuses. Täpsemalt on toetuse maksimaalse suuruse arvutamine kirjeldatud määruse seletuskirjas.

  • Toetust makstakse üksnes siis, kui kalapüügitoote ladustamine toimus kalendriaastal, mille kohta esitatud tootjaorganisatsiooni tootmis- ja turustamiskava aastaaruande on Maaeluministeerium heaks kiitnud.

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Maaeluministeerium kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele.Maaeluministeerium teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul toetuse taotluse saamisest arvates.

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja Maaeluministeeriumile ühe kuu jooksul pärast tootmis- ja turustamiskava aruande heakskiitmist maksetaotluse.Koos maksetaotlusega esitab toetuse saaja dokumendid, mis tõendavad, et taotluses sisalduvaid kalapüügitooteid on üritatud müüa vähemalt käivitushinnaga.

Maaeluministeerium teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest arvates.

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab Maaeluministeeriumist: Kristi Ilves, kristi [dot] ilves [at] agri [dot] ee, tel 6256 297.

Abiks taotlejale