Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2021

Riiklik

Tutvustus

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada koolituskulusid, mis on seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolituskuludega. 

Toetust finantseeritakse riigieelarvest.

2021. a taotlusvooru eelarve on 5000 eurot. 

Taotlusi saab esitada 3. novembrist kuni 10. novembrini 2021. a.

Toetuse taotlemine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. 

 

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse esitamise abimaterjal on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 ja e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Maakondlikes teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida siin.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete registrisse kandmise avaldus tuleb teha enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks:

• mille on korraldanud "Täiskasvanute koolituse seaduses" nimetatud koolitusasutus;

• mis on toimunud taotlemisele eelnenud aasta 1. septembrist kuni toetuse taotlemise aasta 31. oktoobrini;

• mille kestus on olnud vähemalt kuus tundi või kaheksa akadeemilist tundi.

Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 31 lõikes 3 nimetatud kulude osaliseks hüvitamiseks.

Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 717/2014 mõistes, see tähendab, et ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mistahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 30 000 eurot.

Taotleja saab kontrollida enda kohta käivaid andmeid riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist Rahandusministeeriumi veebilehe kaudu www.fin.ee/riigiabi.

Toetuse taotlejale esitatavad nõuded on nimetatud meetme määruse §-s 6.

Toetuse määrad

Toetuse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse toetust kuni 50% abikõlblikest kuludest (vt määrust).

Toetust antakse kuni 60% abikõlblikest kuludest, kui koolitusel osalenud isik on:

1)      puudega töötaja

2)      ebasoodsas olukorras olev töötaja

3)      keskmise suurusega ettevõtja või tema töötaja.

Toetust antakse kuni 70% abikõlblikest kuludest, kui koolitusel osalenud isik on väikese suurusega ettevõtja või tema töötaja.

Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kahekordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäär ühe töötaja kohta.

Toetuse määramine

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 20 tööpäeva alates nõuetekohase taotluse saamisest.

Kalanduse koolitustoetus makstakse taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

Toetustaotluse esitamise abimaterjalid

Nimetus Lisatud