Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus 2018-2019

Meede 4.3 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus on mõeldud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava efektiivseks elluviimiseks ja kalandussektori konkurentsivõimelisemaks muutmiseks eeskätt kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning riiklike või rahvusvaheliste teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamise läbi.

Meedet rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 EESMÄRK

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetuse eesmärk on leida uusi turge, parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule pääsemise tingimusi ning viia ellu piirkondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi teavitus- ja tutvustuskampaaniaid, et suurendada üldsuse teadlikkust säästvatest kalapüügi- ja vesiviljelustoodetest.

Uute turgude leidmine annab võimaluse toota kalapüügi- ja vesiviljelustooteid uutele turgudele ning aitab tõsta kalandussektori konkurentsivõimet.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete riiklike või rahvusvaheliste teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamine tõstab elanikkonna teadlikkust kalatoodete tarbimise tervislikkusest.

2018-2019. aasta taotlusvooru eelarve kinnitab maaeluminister toetuse kasutamise kavas.

Tagasi algusse

 

 VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlejaid, keda on nimetatud Maaeluministeeriumi poolt kinnitatud toetuse kasutamise kavasse, oodatakse PRIAsse taotlusi esitama 17.12.2018 – 31.12.2019. 

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus.

Käesolevat toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kavas nimetatakse isikuna, kes võib selle alusel toetust taotleda, mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega vähemalt viie viimase tegutsemisaasta jooksul. Lisaks võib alates 02.11.2018 kavas nimetamist taotleda ka avalik-õiguslik juriidiline isik või täidesaatva riigivõimu asutus.

Taotlusdokumentide vastuvõtt toetuse kasutamise kavasse nimetamiseks toimus Maaeluministeeriumis kuni 12. novembrini 2018. Maaeluministeerium avalikustas oma veebilehel ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, milles kutsus taotlejaid esitama taotlust nende nimetamiseks toetuse kasutamise kavas. Taotleja, kes soovis toetuse kasutamise kava alusel toetust taotleda, esitas teates toodud tähtaja jooksul Maaeluministeeriumile taotluse.

Toetuse kasutamise kava kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võivad toetust taotleda, toetatavate tegevuste nimetused, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr.

 Tagasi algusse

 

 TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA alustab taotluste vastuvõtmist pärast toetuse kasutamise kava kinnitamist maaeluministri poolt. Kava avalikustatakse PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse kasutamise kava kehtestamisest.

Ühe taotlusega võib taotleda toetust üksnes ühe tegevuse elluviimiseks.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Soovituslik taotlusvorm on leitav käesoleva teksti lõpust vormide alt.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist.

PRIA kontrollib taotleja ja taotluse ning toetatava tegevuse meetme määruse nõuetele vastavust. Lisaks eeltoodule peab toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni 50 tööpäeva alates taotluse PRIAsse laekumisest. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle maksetaotluse. Maksetaotlusega koos esitatakse kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetuse § 12 lõikes 1 toodud dokumendid.

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik PRIA tehtud otsuseid vaadata ja kliendiandmeid muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA.

e-PRIA kasutamise juhendid leiate siit.

Tagasi algusse

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Tagasi algusesse

 

TOETUSEGA SEOTUD OBJEKTIDE TÄHISTAMINE

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

•PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

•Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Tagasi algusesse