Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus 2021

Meede 4.4.1 EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus"  eesmärgiks on tootmise, turustamise ja töötlemise soodustamine sektorisse tehtavate investeeringute kaudu. 

Toetust antakse ainult ühisinvesteeringu tegemiseks. Ühisinvesteeringu all peetakse silmas olukorda, kus investeeringut teevad kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmisega tegelevad tootjate ühendused ehk tootjaorganisatsioonid või tootjaorganisatsioonide liit, kelle tegevuse eesmärk on tootmise, töötlemise ja turustamise ühine majandamine.

Taotluste vastuvõtt toimub 22.12.2021 - 30.12.2021. Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt e-PRIA kaudu.

Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi eelarvest ja 25% ulatuses Eesti Vabariigi eelarvest. Meetme eelarve on 5 000 000 eurot. 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete registrisse kandmise avaldus tuleb teha enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse §-is 11 nimetatud tunnustatud tootjaorganisatsioon või selline sama seaduse §-is 15 nimetatud tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit, mille liikmed esindavad taotlemisele eelnenud aasta andmete kohaselt vähemalt 80 protsenti Eesti kilu ja räime püügivõimalusest.

Abikõlblikud on järgmised kulud: 

1) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamise või rekonstrueerimise kulu;

2)  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise või käitlemise jaoks vajaliku seadme ja tehnoloogilise liini ostmise ja paigaldamise kulu, sealhulgas mobiilse kalapumba ja mobiilse kalade tapamaja ostmise kulu;

3) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete kvaliteedikontrolliks ja jälgitavuse tagamiseks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogiaseadme ning tarkvara ostmise ja paigaldamise kulu;

4) ettevalmistava töö raames tehtud kulu kuni 12 protsendi ulatuses toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

Taotleja peab vastama määruse §-is 6 esitatud nõuetele ning esitama toetustaotlusega samas paragrahvis nõutud dokumendid ja andmed. 

Meetme määrus on leitav siit.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-ist 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

PRIA hindab taotlusi vastavalt määruse §-is 8 toodud hindamiskriteeriumitele. Taotlusele antakse üks hindepunkt iga kriteeriumi eest, millele taotluses kavandatud tegevus vastab. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise kaudu. Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

Vajaduse korral moodustab PRIA hindamistulemuste alusel taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Võrdsete koondhinnetega taotluste puhul eelistatakse varem esitatud taotlust.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist kuni 12 osas PRIAle elektrooniliselt e-PRIA keskkonna kaudu kulutuste aruande ja asjakohaste dokumentide ärakirjad, mis on leitavad määruse §-is 10.

PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Toetuse määrad

Omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta ühes taotlusvoorus ei tohi olla suurem kui:
1) 300 000 eurot tunnustatud vesiviljelussektori tootjaorganisatsiooni puhul;
2) 900 000 eurot tunnustatud kalapüügisektori tootjaorganisatsiooni puhul;
3) 1 100 000 eurot tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu puhul.

Kohustused

Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIAle kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse, hiljemalt 30. juuniks 2023.

Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

Toetuse saaja jätkab toetuse abil rajatud ehitise või soetatud seadme sihipärast kasutamist vähemalt viie aasta jooksul alates viimase toetusosa maksmisest.

Toetuse saaja tagab, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.