Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus 2019

Meede 4.4.1 EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute meetme toetust antakse tunnustatud tootjaorganisatsioonide liitudele inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemise soodustamiseks.

 

•Eesmärk 

•Taotluste vastuvõtu aeg ja koht

•Toetuse tutvustus/tingimused

•Toetuse määramine ja väljamaksmine

•Dokumentide säilitamine

•Toetusega seotud objektide tähistamine

 

Eesmärk

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“ eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.

Toetust antakse kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Meetme eelarve käesolevaks taotlusvooruks kinnitatakse ministri käskkirjaga.

Tagasi algusesse

 

Taotluste vastuvõtu aeg ja koht

PRIA võtab taotlusi vastu alates 04. märtsist kuni 07. märtsini 2019.

Taotlusdokumendid palume esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusesse

 

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit.

Toetust võib taotleda

•kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamiseks või rekonstrueerimiseks;

•kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise või käitlemise jaoks vajaliku seadme ja tehnoloogilise liini ostmiseks ja paigaldamiseks;

•kalapüügi- ja vesiviljelustoodete kvaliteedikontrolliks ja jälgitavuse tagamiseks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogiaseadme ning tarkvara ostmiseks ja paigaldamiseks;

•kala transportimiseks mõeldud veosepaagiga mootorsõiduki, veosepaagiga haagise  ja laotõstuki ostmiseks või kapitalirendiks.

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 10.05.2016 määruses nr 31.

Tagasi algusesse

 

Toetuse määramine ja väljamaksmine

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest.

Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIAle kõik tehtava investeeringuga seotud kuludokumendid kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase kuludeklaratsiooni ja kulusid tõendavate dokumentide saamisest.

Tagasi algusesse

 

Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud ja ehitusinvesteeringute ja seadmete soetamise puhul investeeringuobjekti sihipärase kasutamise aja lõpuni (tulenevalt kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lg 3 p 9 nimetatud kohustusest) sõltuvalt sellest, kumb tähtaeg on hilisem.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad.

Tagasi algusesse

 

Toetusega seotud objektide tähistamine

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus nr 22 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Tagasi algusesse

Abiks taotlejale

Lisainfo:

Investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

Toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee