Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus 2018

Meede 4.4.1 EMKF

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute meetme toetust antakse tunnustatud tootjaorganisatsioonide liitudele inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemise soodustamiseks.

 

Eesmärk

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“ eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.

Toetust antakse kuni 75% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Meetme eelarve käesolevaks taotlusvooruks kinnitatakse ministri käskkirjaga.

Tagasi algusse

Taotluste vastuvõtu aeg ja koht

Toetuse taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 12 – 16. november 2018. a. Taotlusi saab esitada digitaalselt allkirjastatult e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee.

 Tagasi algusse

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit, mille liikmed esindavad kokku vähemalt 80 protsenti Eesti kilu ja räime püügivõimalusest 2017. aasta andmetel.

Toetust võib taotleda

  • kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamiseks või rekonstrueerimiseks;

  • kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise või käitlemise jaoks vajaliku seadme ja tehnoloogilise liini ostmiseks ja paigaldamiseks;

  • kalapüügi- ja vesiviljelustoodete kvaliteedikontrolliks ja jälgitavuse tagamiseks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogiaseadme ning tarkvara ostmiseks ja paigaldamiseks;

  • kala transportimiseks mõeldud veosepaagiga mootorsõiduki, veosepaagiga haagise  ja laotõstuki ostmiseks või kapitalirendiks.

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused ja nõuded on sätestatud maaeluministri 10.05.2016 määruses nr 31.

Tagasi algusse

Toetuse määramine ja väljamaksmine

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamises, ehk nõuetekohase taotluse puhul hiljemalt 24. jaanuaril 2019.

Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIAle kõik tehtava investeeringuga seotud kuludokumendid kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase kuludeklaratsiooni ja kulusid tõendavate dokumentide saamisest.

Tagasi algusse

Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud ja ehitusinvesteeringute ja seadmete soetamise puhul investeeringuobjekti sihipärase kasutamise aja lõpuni (tulenevalt kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lg 3 p 9 nimetatud kohustusest) sõltuvalt sellest, kumb tähtaeg on hilisem.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad.

Tagasi algusse

Toetusega seotud objektide tähistamine

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus nr 22 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Tagasi algusse

 Lisainfo ja kontakt

Lisainfot saab PRIA infotelefonil 737 7678.

 

Lisamaterjalid