Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus 2018

Meede 4.4.4 I voor EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

 

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ eesmärgiks on toetada kala käitlemisettevõttete, mis aitavad säästa energiat või vähendada, mõju keskkonnale, sealhulgas investeeringuid jäätmete töötlemisse.

Toetust rahastatakse  75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% on Eesti kaasrahastus. Meetme eelarve 2018. aastaks on 4 000 000 eurot. 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt.

Eesmärk

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ eesmärk on suurendada ettevõtja energiasäästu ja ressursitootlikkust säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, vähendades seejuures käitlemisettevõtete mõju keskkonnale. Ressursitootlikkus on materjalide kasutuse efektiivsust väljendav näitaja, mis näitab, kui palju lisandväärtust luuakse mingi ühiku materjali kasutamisel. Seega on toetuse eesmärk nii energiasäästu suurendamine kui ka ettevõttes kasutatavate ressursside ehk materjalide (vesi, tooraine, küte, jäätmed jm) efektiivsem kasutamine.

Energia efektiivsema kasutamisega kaasneb oluline rahaline kokkuhoid ja emissioonide vähenemine. Parandades hoonete, tööstuslike protsesside ja transpordi energiatõhusust, on vastavalt Rahvusvahelisele Energiaagentuuri uuringutele võimalik vähendada maailma energiavajadust 2050. aastaks ühe kolmandiku võrra ja seeläbi kontrollida globaalset kasvuhoonegaaside emissiooni. Toetust antakse energia- või ressursiauditil põhineva energia- või ressursisäästulahenduse rakendamise eest kalakäitlemisehitistes.

tagasi algusse

Vastuvõtu aeg ja koht

PRIA võtab taotlusi vastu alates 24. juulist 2018 kuni 27. juulini 2018.

Esitati 5 taotlust toetusesummas kokku 962 900 eurot. PRIA kiitis heaks 4 taotlust summas 904 711 eurot.

Taotlusdokumendid palume esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist.

tagasi algusseToetuse tutvustus/tingimused

Toetuse tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega nr 41 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus.

Toetuse taotleja saab käesoleva meetme raames olla auditeeritud kalakäitlemisettevõte, mis tegeleb aktiivselt tootmisega ja omab käivet.

Toetatavad tegevused ja nõuded toetatavatele tegevustele:

Toetust võib taotleda ressurssi säästva seadme soetamiseks ja soetatava seadme paigaldamiseks. Lisaks on abikõlblikud tootmisüksuse renoveerimis- ja ehituskulud, mille maksumus ei ületa 150 000 eurot ning tootmisprotsessis ressursisäästliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse soetamise ja paigaldamise kulu.

Ettevalmistava töö raames tehtavate kulutuste maksumus ei tohi ületada 12 protsenti tegevuse abikõlblikust maksumusest. Ettevalmistavate tööde raames tehtavate tegevuste all peetakse silmas mistahes projekteerimistöid (ehitised, rajatised ja seadmed), mis on vaja teha enne investeeringu tegemist. Ettevalmistavate kulude määra 12 protsendi hulka kuuluvad ka taotluse dokumentatsiooni ettevalmistamise kulud, mida toetatakse kuni 1500 euro ulatuses ühe taotlusvooru kohta.

Toetuse taotlemise üheks oluliseks tingimuseks on see, et taotlejal on olemas nõuetekohane energia- või ressursiaudit aruanne, mis ei tohi olla vanem kui kolm aastat ja mis peab vastama maaeluministri 14. veebruari 2017. a määruse nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetusˮ §-s 10 sätestatud nõuetele.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse raames on võimalik toetust taotleda käesolevas meetmes nõutud aruande tegemiseks. Täpsem info energia-ja ressursiauditi aruande toetuse kohta on leitav järgnevalt lingilt.

Toetuse suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr:

Omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühes taotlusvoorus taotleja kohta ei tohi olla suurem kui:

 1) taotleja viimase kinnitatud majandusaasta aruande omakapitali suurus;

 2) taotleja viimase kolme kinnitatud majandusaasta aruande keskmine müügitulu kalakäitlemise tegevusalal; ja

 3) 500 000 eurot.

 tagasi algusseToetuse määramine ja väljamaksmine

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes meetme määrusest ja kalandusturu korraldamise seaduse §‑st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

Peale nõuetekohasuse kontrolli hindab PRIA kõiki nõuetekohaseid taotlusi kolme hindamiskriteeriumi alusel, milleks on:

1) tegevuse põhjendatuse puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatav tegevus suurendab taotleja ettevõtte energiatõhusust;

 2) tegevuse kulutõhususe puhul hinnatakse kavandatud tegevuse eelarve selgust ja mõistlikkust ning omafinantseeringu suurust;

 3) taotleja suutlikkuse puhul tegevust ellu viia hinnatakse taotleja kogemust kalakäitlemise tegevusalal.

Peale hindamist moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste korral eelistatakse varem esitatud taotlust.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõppemisest s.t hiljemalt 1.10.2018.a.

Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu ning esitab PRIAle kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse 18 kalendrikuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle maksetaotluse. Maksetaotlusega koos esitatakse kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetuse § 10 lõikes 3 toodud dokumendid.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik PRIA tehtud otsuseid vaadata ja kliendiandmeid muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA.

e-PRIA kasutamise juhendid leiate siit.

tagasi algusseDokumentide säilitamine

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud ja ehitusinvesteeringute ja seadmete soetamise puhul investeeringuobjekti sihipärase kasutamise aja lõpuni (tulenevalt kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lg 3 p 9 nimetatud kohustusest) sõltuvalt sellest kumb tähtaeg on hilisem.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

tagasi algusseToetusega seotud objektide tähistamine

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus nr 22 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

 

tagasi algusse