Kalapüügi innovatsioonitoetus 2017

Meede 1.1 EMKF

Esitatud lõpparuanded leiab siit.

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020

Tutvustus

Kalapüügi innovatsioonitoetuse eesmärk on kalavarude hea seisundi säilitamine, säästlike ja keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamine kalapüügiks, uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja uute kasutamata vee-elusressursside tõhus kasutamine

Meetme „Kalapüügi innovatsioonitoetus“ eelarve 2014-2020 programmperioodiks on 5 000 000  eurot, mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Meetme eelarve 2017. aastaks oli 3 000 000 eurot. Toetuse kasutamise kava kinnitati eelarvega 1 813 072,5 eurot.

 

Eesmärk

Kalapüügi innovatsioonitoetuse eesmärgiks on kaasa aidata:

  • kalavarude hea seisundi säilitamisele;
  • säästlike ja keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamisele kalapüügil;
  • uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamisele lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses;
  • uute kasutamata vee-elusressursside tõhusale kasutamisele.

 Tagasi algusse

 

Vastuvõtu aeg ja koht

Taotlusdokumentide vastuvõtt toimus Maaeluministeeriumis  kuni 31. märtsini 2017. a.

 

Toetuse tutvustus/tingimused

Kalapüügi innovatsioonitoetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindab Maaeluministeerium hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskriteeriumid on leitavad meetme määruse § 7.

Kava kinnitab Maaeluministeeriumi minister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr. Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi ja PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul arvates kava kehtestamisest.

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg ja maksimaalne toetuse suurus on ära toodud toetuse kasutamise kavas. Käesoleval meetmel kohustusliku omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

Toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  Tagasi algusseToetuse määramine ja väljamaksmine

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le peale kavasse nimetamist ja kava PRIA kodulehel avalikustamist toetuse taotluse.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Soovituslik taotlusvorm on leitav vormide alt.

PRIA kontrollib taotleja ja taotluse ning toetatava tegevuse nõuetele vastavust.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni  20 tööpäeva alates taotluse PRIAsse laekumisest. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse.

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

 Tagasi algusseDokumentide säilitamine

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

 

Lisainfo ja kontakt

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 7371 239

 Tagasi algusse