Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus 2018

Meede 1.20 EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus“ eesmärgiks on toetada energiat säästvate ja kliimamuutuste vähendamisele kaasa aitavate investeeringute tegemist kalalaevadel.

Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% on Eesti kaasrahastus. Meetme eelarve 2018. aastaks on 3 761 486 eurot.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt

 

Eesmärk

Vastuvõtu aeg ja koht

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud

Toetuse suurus ja omafinantseeringu määr

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Dokumentide säilitamine

Toetusega seotud objektide tähistamine

 

Eesmärk

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus“ eesmärk on vähendada saasteainete või kasvuhoonegaaside heiteid ja samas suurendada kalalaevade energiatõhusust.

 

Vastuvõtu aeg ja koht

PRIA võtab toetuse taotlusi vastu alates 1. oktoobrist 2018 kuni 12. oktoobrini 2018. Esitati 1 taotlus toetusesummas 302 579 eurot.

Taotlusdokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate PRIA kodulehelt. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist.

 

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse tingimused on kehtestatud maaeluministri 12.06.2018 määrusega nr 37  Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus.

Toetuse taotleja saab käesoleva meetme raames olla kalalaeva omanik, kelle kalalaevale on väljastatud kalapüügiluba kalapüügiks merel. Lisaks peab kalalaeval, olema kehtiv kalalaevatunnistus, mis on kantud maaeluministri 28. novembri 2017. a määruse nr 79 „Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus” lisas nimetatud segmenti 4S1 või 4S3.

 

Toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud

Laevakere hüdrodünaamika täiustamise korral on abikõlblikud järgmised tegevused:

 1. investeeringud sellistesse stabiilsusmehhanismidesse nagu kimmikiilid ja pirnvöörid, mis aitavad parandada merekindlust ja stabiilsust;

 2. kulud, mis on seotud mittetoksiliste saastumisvastaste kattematerjalide, näiteks vaskkatte kasutamisega hõõrdumise vähendamiseks;

 3. kulud, mis on seotud rooliseadmega, näiteks rooliseadme juhtimissüsteemide ja mitme rooliga, mille abil vähendatakse rooli teokust olenevalt ilmast ja mereoludest;

 4. basseinis katsetamine, millega luuakse alus hüdrodünaamika parandamiseks.

Rahastamiskõlblikud ei ole laevakere baashooldusega seotud kulud.

Seoses laeva jõuallika täiustamisega, toetatakse järgmiste seadmete ostu ja paigaldamist:

 1. energiatõhusad sõukruvid, sealhulgas veovõllid;

 2. katalüsaatorid;

 3. energiatõhusad generaatorid, näiteks vesinikku või maagaasi kasutavad generaatorid;

 4. taastuvenergiat rakendavad käiturelemendid, näiteks purjed, kerged ülapurjed, tuulikud, turbiinid või päikesepaneelid;

 5. vööritrasterid;

 6. mootorite ümberehitamine, et nendes saaks kasutada biokütuseid;

 7. ökonomeetrid, kütusehaldussüsteemid ja seiresüsteemid;

 8. investeeringud düüsidesse/rõngasdüüsidesse, millega täiustatakse jõuallikat.

   

Püügivahenditesse ja -varustusse tehtavate investeeringute puhul on abikõlblikud järgmised kulud:

 1. üleminek veetavatelt püünistelt alternatiivsetele püünistele;

 2. veetavate püüniste kohandamine;

 3. investeeringud veetavate püüniste seire vahenditesse.

   

Elektri või soojusenergia tarbimise vähendamiseks, toetatakse järgmisi tegevusi:

a) vähem kui 18 m pikkuste laevade jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemide täiustamist;

b) investeeringud seoses laevas soojuse ringlussevõtuga, mille eesmärk on kasutada taastatud soojust uuesti muude laevas vajalike abitoimingute jaoks.

 

Toetuse suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr

Omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus programmiperioodil on 400 000 eurot kalalaeva kohta.

 

Toetuse määramine ja väljamaksmine

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes meetme määrusest ja kalandusturu korraldamise seaduse §‑st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

Peale nõuetekohasuse kontrolli hindab PRIA kõiki nõuetekohaseid taotlusi kolme hindamiskriteeriumi alusel, milleks on:

1) tegevuse põhjendatuse puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatav tegevus suurendab taotleja ettevõtte energiatõhusust;

 2) tegevuse kulutõhususe puhul hinnatakse kavandatud tegevuse eelarve selgust ja mõistlikkust ning omafinantseeringu suurust;

 3) taotleja suutlikkuse puhul tegevust ellu viia hinnatakse taotleja kogemust kalakäitlemise tegevusalal.

Peale hindamist moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud kõrgema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste korral eelistatakse varem esitatud taotlust.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõppemisest s.t hiljemalt 14.12.2018 a.

Toetuse saajal tuleb toetatav tegevus ellu viia ning esitada PRIAle kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotlus 12 kalendrikuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik PRIA tehtud otsuseid vaadata ja kliendiandmeid muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA.

e-PRIA kasutamise juhendid leiate siit.

 

Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud ja ehitusinvesteeringute ja seadmete soetamise puhul investeeringuobjekti sihipärase kasutamise aja lõpuni (tulenevalt kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lg 3 p 9 nimetatud kohustusest) sõltuvalt sellest kumb tähtaeg on hilisem.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad.

 

Toetusega seotud objektide tähistamine

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus nr 22 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

 

Abiks taotlejale

Lisainfo:

Investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

Toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee