Integreeritud mereseire arendamise toetus 2018

Meede 8.1 EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 rakenduskava meetme „Integreeritud mereseire arendamise toetus“ eesmärk on integreeritud mereseire, eelkõige ühise teabejagamise keskkonna CISE arendamine Euroopa Liidu merenduse seireks. Meede kuulub rakenduskavas prioriteedi "Integreeritud merenduspoliitika rakendamise edendamine" alla.

Maaeluministeerium kinnitas 17.01.2018 toetuse kasutamise kava eelarvega 912 000,00 eurot.

Meedet „Integreeritud mereseire arendamise toetus“ rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

 

 

 Eesmärk

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava meetme "Integreeritud mereseire arendamine" eesmärk on integreeritud mereseire, eelkõige ühise teabejagamise keskkonna CISE arendamine Euroopa Liidu merenduse seireks.

Eelpool nimetatud toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel kavas nimetatud täidesaatva riigivõimu asutustele.

 

Vastuvõtu aeg ja koht

Taotlusdokumentide vastuvõtt toetuse kasutamise kavasse nimetamiseks toimus Maaeluministeeriumis kuni 8. detsembrini 2017. a.

Pärast Maaeluministeeriumi poolt toetuse kasutamise kava kinnitamist ja selle avalikustamist MEMi ja PRIA kodulehtedel, saab kavasse kuuluv taotleja esitada PRIAle toetuse taotlemiseks taotluse. 

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Soovituslik taotlusvorm on leitav käesoleva teksti lõpust vormide alt.

 tagasi algusse

 

Toetuse tutvustus/tingimused

Toetuse  tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega nr 44 integreeritud mereseire arendamise toetus.

Toetust antakse toetuse kasutamise kava alusel. Toetuse kasutamise kavasse nimetamise taotlusi hindab Maaeluministeerium hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskriteeriumid on leitavad meetme määruse § 7.

Toetuse kasutamise kavas nimetatud taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

Kava kinnitab maaeluminister käskkirjaga. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetatava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr. Toetuse kasutamise kava avalikustatakse Maaeluministeeriumi ja PRIA veebilehel kümne tööpäeva jooksul arvates kava kehtestamisest.

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg ja maksimaalne toetuse suurus on ära toodud toetuse kasutamise kavas. Käesoleval meetmel kohustusliku omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

  tagasi algusseToetuse määramine ja väljamaksmine

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le peale kavasse nimetamist ja kava PRIA kodulehel avalikustamist toetuse taotluse.

PRIA kontrollib taotleja ja taotluse ning toetatava tegevuse vastavust meetme määruse nõuetele.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine võib võtta kuni 35 tööpäeva alates taotluse PRIAsse laekumisest. PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse kättesaamiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse. Maksetaotluse soovituslik vorm on leitav käesoleva teksti lõpus vormide alt.

Toetust makstakse üksnes nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud toetuse kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimiseks ja toetuse kasutamise kavas asjakohase tegevuse rahastamiseks ettenähtud vahendite ulatuses.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Toetus makstakse toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

Maksmisest keeldumise otsus tehakse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  tagasi algusseDokumentide säilitamine

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise alguse ja lõpu tähtajad märgib PRIA kodulehel olevasse kalandustoetuste saajate nimekirja toetusetaotluse tabelis.

 

Toetusega seotud objektide tähistamine

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus nr 22 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

• PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

• Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

 

 tagasi algusse