Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks (põllumajandustoodete esmatootmine) 2023

Riiklik

NB! Kõigil juriidilistel isikutel, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril, peab olema esitatud 2022. a majandusaasta kohta majandusaasta aruanne või tuludeklaratsiooni vorm E äriregistrile või Maksu- ja Tolliametile hiljemalt 30. juuniks 2023. a.

Tutvustus

Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks aitab leevendada Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist Ukraina vastu tingitud negatiivseid mõjusid põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevale ettevõtjale.  

Toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad või juriidilised isikud, kes tegelevad põllumajandustoodete esmatootmisega.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 4,9 miljonit eurot. Toetust rahastatakse 100% Eesti riigieelarvest riigiabina.

Taotluste vastuvõtt toimub 4.–11. juulil 2023. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Erakorralise toetusega toetatakse järgnevaid põllumajandustoodete esmatootmise tegevusvaldkondi:

Seakasvatuse puhul antakse toetust emise (määruse nr 74 § 2 lõike 3 punktides 3–6 nimetatud emis) ja/või muu sea kohta, keda taotleja pidas põllumajandusloomade registri andmetel 31. detsembri 2022. aasta seisuga ja kelle pidamisest ta oli PRIAt teavitanud hiljemalt 16. jaanuaril 2023. aastal. Toetust antakse juhul, kui 2022. aastal toimus põllumajandusloomade registri andmetel sigade liikumisi taotleja tegevuskohast välja või tapamajja. Tegevuskohast välja liikumiseks ei loeta sigade liikumist taotleja eri tegevuskohtade vahel.

Kui taotlejal puudus 31. detsembri 2022. aasta seisuga emis, antakse muu sea kohta toetust üksnes siis, kui taotleja pidas 31. detsembri 2022. aasta seisuga vähemalt 20 siga.

Linnukasvatuse eest antakse toetust, kui taotleja sai 2022. aastal põllumajandustoodete müügist müügitulu ja ta pidas 30. aprillist kuni 31. detsembrini 2022. aastal:

 • vähemalt 25 broilerit, parti, hane, kalkunit ja/või
 • vähemalt 25 munakana ja/või
 • vähemalt 100 vutti.

Avamaa kartuli-, köögivilja-, puuvilja-, marja- ja maasikakasvatuse eest antakse toetust, kui taotleja sai 2022. aastal põllumajandustoodete müügist kogu tema kasutuses olnud põllumaa (külvikorraga hõlmatud haritav maa või kesa, mida kasutatakse põllumajanduskultuuride tootmiseks või karjatamiseks) ja püsikultuuride (puuvilja- ja marjakultuurid) aluse maa hektari kohta vähemalt 500 eurot müügitulu ning ta kasvatas 2022. aastal:

 • kartuleid vähemalt 0,5 hektaril ja/või
 • köögivilju vähemalt 0,5 hektaril ja/või
 • maasikaid, puuvilju või marju kokku vähemalt 0,5 hektaril.

Kasvuhoone köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaime-, maasika- ning lillekasvatuse eest antakse toetust, kui taotleja sai 2022. aastal põllumajandustoodete müügist müügitulu ja kasvatas 2022. aastal köögivilju, köögivilja- ja maitsetaimi, maasikaid või lilli vähemalt üheksal kuul, sh oktoobris ja novembris, köetavas kasvuhoones vähemalt 100 ruutmeetril.

Kasvuhoone peab olema registreeritud ehitisregistris ja sellel peab olema kasutusluba või selle kohta peab olema esitatud kasutusteatis (v.a enne 1995. aastat õiguslikul alusel ehitatud kasvuhoone, mille puhul kasutusluba või kasutusteatis ei ole nõutud).

Toetuse määrad

PRIA otsustab erakorralise riigiabi ühikumäära põllumajanduslooma või hektari kohta, arvestades riigiabi andmiseks eraldatud rahalisi vahendeid, nende jaotust tegevusvaldkondade ja vajaduse korral põllumajanduskultuuride vahel ning nende tegevusvaldkondade kõikide nõuetekohaste põllumajandusloomade või hektarite arvu.

Toetuse ühikumäärad on järgmised:

 • emise kohta kuni 67 eurot;
 • emise kohta, keda peeti Saaremaal, kuni 80 eurot;
 • muu sea kohta kuni 4,30 eurot;
 • muu sea kohta, keda peeti Saaremaal, kuni 5,20 eurot;
 • broileri, pardi, hane ja kalkuni kohta kuni 0,85 eurot;
 • munakana kohta kuni 0,60 eurot;
 • vuti kohta kuni 0,13 eurot;
 • avamaal kartuli-, köögivilja-, puuvilja-, marja- ja maasikakasvatuse puhul kuni 100 eurot hektari kohta;
 • köetavas kasvuhoones köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaimede-, maasika- või lillekasvatuse puhul kuni 8 eurot ruutmeetri kohta.

Kui kõigi nõuetekohaste taotluste rahastamise summa ületab toetuse andmiseks ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA toetuse ühikumäära ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

Toetuse suurus ühe taotleja kohta on riigiabi ajutise raamistiku punkti 62 alapunkti a kohaselt 250 000 eurot, võttes arvesse ka riigiabi ajutise raamistiku alusel varem antud toetuse summat. Kui riigiabi ajutises raamistikus sätestatud riigiabi määr toetuse taotleja kohta on täitunud, antakse põllumajandustootjale toetust vähese tähtsusega abina, mille puhul ei tohi jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi kokku ületada 25 000 eurot.

Toetust antakse Euroopa Komisjoni 17. märtsi 2023. a teatise „Riigiabimeetmete ajutine kriisi- ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale” (ELT C 101, 17.03.2023, lk 3–46) (edaspidi riigiabi ajutine raamistik) osa 2.1 kohase riigiabina Venemaa Föderatsiooni Ukrainasse sissetungi tõttu suurenenud sisendihindadest tekkinud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks tegevusvaldkonnas, mida suurenenud sisendihinnad on negatiivselt enim mõjutanud.

Komisjon loeb antava riigiabi Euroopa Liidu toimise lepingu (edaspidi ELTL) artikli 107 lõike 3 punkti b alusel siseturuga kokkusobivaks, kui on täidetud kõik järgmised tingimused (mida võib ja ka on käesolevas riigisiseses määruses kitsendatud):

a) abi ei ületa 250 000 eurot põllumajandustootja toetuse kohta;

b) põllumajandustootjatele antava abi summat ei tohi kindlaks määrata turule viidud kaupade hinna või koguse alusel;

c) abi antakse kriisist mõjutatud ettevõtjatele;

d) abi antakse hiljemalt 31. detsembril 2023. a.

Toetuse maksmiseks riigiabi ajutise raamistiku alusel peab riik saama meetmele Euroopa Komisjonilt heakskiidu. Selleks esitas Maaeluministeerium maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel 3. märtsil 2023. aastal Euroopa Komisjonile riigiabi teatise, mis registreeriti komisjonis numbriga SA.106614. Tulenevalt ELTLi artikli 108 lõikest 3 ei saa toetust anda (st toetuse määramise otsuseid teha) enne komisjonilt heakskiitva otsuse saamist.

Toetuse suuruse arvestamisel järgitakse riigiabi ajutise raamistiku punkti 61 alapunktis a sätestatud piirmäära ja võetakse arvesse ühe ettevõtja (st kontserni ja valitseva mõju kaudu seotud ettevõtja) kohta makstud kogu riigiabi ajutise raamistiku alusel makstud toetused: nii käesoleval aastal kui ka 2022. aastal makstud toetused.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse sellise aja jooksul, et erakorraline toetus oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt 31. detsembril 2023. a.

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus Lisatud

Abiks taotlejale

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

 • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679
 • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)