Mesilaspere toetus 2023

Riiklik

Tutvustus

Mesilaspere toetuse (edaspidi TARU) eesmärk on suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust ning aidata kaasa põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimisele. Mesilasperede registreerimine võimaldab tõhustada mesilashaiguste leviku tõrjumiseks kasutatavaid meetmeid.

Toetus aitab osaliselt hüvitada mesilaspere pidamisega seotud kulusid (näiteks talvesööda kulud ja ebasoodsate ilmastikutingimustega kaasnevad talvekahjude kulud).

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 800 000 €. Toetust rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Toetust saab taotleda 1.-10. maini 2023. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Mesilaspere toetus“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Olulised tegevused TARU toetuse taotlemisel:

 • Mesila peab olema registreeritud hiljemalt 30. aprill 2023. a.
 • Mesilasperede arv peab olema 30. aprilli 2023. a seisuga teavitatud põllumajandusloomade registrisse hiljemalt 5. mail 2023. a.
 • Toetustaotlus tuleb esitada ajavahemikul 1.-10. mai 2023. a. Taotlusele märgitakse mesilasperede arv, kelle kohta toetust taotleda soovitakse.

Tingimused

 • Toetust antakse veterinaarseaduse § 5 lõike 1 tähenduses loomapidajale, kes peab mesilasi ja kellel on vähemalt üks mesilaspere.
 • Toetust antakse mesilaspere kohta, keda taotleja pidas 30. aprilli 2023. a seisuga ning kelle pidamisest teavitas PRIA põllumajandusloomade registrit hiljemalt 5. mail 2023. a.
 • Mesilad, kus mesilaperesid peetakse, peavad olema kantud registrisse hiljemalt 30. aprillil 2023. a. Pärast 30. aprilli 2023. a registreeritud mesilatele ei saa 2023. aastal TARU toetust taotleda.
 • Toetuse saamiseks peab taotleja pidama taotluses märgitud arvul mesilasperesid kuni 15. juunini 2023. a.
 • Kui taotluses märgitud mesilasperede arv väheneb enne 15. juunit 2023. a, tuleb mesilasperede arvu vähenemisest ja selle põhjustest teavitada PRIAt e-PRIA kaudu, esitades selleks taotluse muudatusavalduse. Muudatusavaldus tuleb esitada seitsme tööpäeva jooksul alates mesilasperede arvu vähenemisest. Kui mesilasperede arvu vähenemine on tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest, siis arvestatakse sellega toetuse menetlemisel ja taotleja osas ei rakendata toetusest ilmajätmist.
 • Kui taotluses märgitud mesilasperede pidamiskoht muutub enne 15. juunit, tuleb muudatuse kohta esitada vorm „Teavitus mesilasperede tegevuskoha muudatusest“ e-posti aadressile info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) ning uus tegevuskoht tuleb registreerida põllumajandusloomade registris. Vastav vorm on leitav sakist "Abiks taotlejale". Pidamiskoha muutusest tuleb teavitada 7 tööpäeva jooksul mesilasperede pidamiskoha muutusest arvates, kuid mitte hiljem kui 15. juunil. Mesilasperede pidamiskoha muutus võib olla põhjustatud näiteks mesilasperede korjele viimisest.

Vääramatu jõud või erandlik asjaolu on asjaolu, mida taotleja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei saanud temalt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (näiteks ei ole vääramatu jõud või erandlik asjaolu mesilaspere müük majandustegevusest tulenevalt). Vääramatu jõu ja erandlike asjaolude hindamisel võetakse arvesse üksikjuhtudel ilmnenud asjaolusid.

Vääramatu jõuna ja erandlike asjaoludena käsitletakse näiteks järgmiseid juhtusid:

 • mesilaspere vargus (peab olema teavitatud Politsei- ja Piirvalveametit); 
 • karu rüüste (peab olema teavitatud Keskkonnaametit); 
 • taimekaitsevahendite väärkasutus (peab olema teavitatud Põllumajandus - ja Toiduametit (edaspidi PTA)).

Põllumajandusloomade registrisse tuleb kanda tegevuskohad, kus tegeletakse mesindusega, seda nii oma tarbeks kui ka turustamise eesmärgil.

Tegevuskoha (mesila) peab PRIAs arvele võtma seda kasutav loomapidaja. Iga ettevõtja või füüsiline isik peab enda ettevõtte/tegevuskoha andmed ise registrisse kandma.

Tegevuskoha saate registreerida e-PRIAs (Registrid → Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused → Alusta uut taotlust → Majandustegevusteade (ettevõte puhul) või Loomapidamisega tegelemise teade (füüsilise isiku puhul)).

e-PRIAs on võimalik ka vaadata, muuta ning sulgeda oma tegevuskohtade andmeid, mis on kantud põllumajandusloomade registrissse (Registrid → Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused). Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb teavitada sellest põllumajandusloomade registrit 5 tööpäeva jooksul.

Mesilasperede arvu saab teatada e-PRIAs (Registrid → Loomade register → Alusta uut taotlust → Tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine). Andmeid saab esitada ka paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, kasutades vastavat vormi, mille leiab PRIA kodulehelt.

Pikemalt saab mesilate registreerimise kohta lugeda PRIA kodulehelt (RegistridLoomade register → alamleht Mesilased) ja juhendist „Abiks taotlejale“.

 

 

TARU toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 06.02.2019. a määrusega nr 12 „Mesilaspere toetus“.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi. Kohapealsed kontrollid valitakse välja juhu- ja riskivalimiga, mis katab taotlejate seas kogu Eestit. Kohapealsed kontrollid viib läbi PTA.

PRIA otsustab toetuse ühikumäära, lähtudes toetuse andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest ja toetuse saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 31. detsembriks 2023. a.

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS) § 5 lõike 1 tähenduses kohaldatakse ettevõtjatele mesilaspere toetuse puhul põllumajandusliku vähese tähtsusega abi määrust (EL) nr 1408/2013. Vähese tähtsusega abi (nn de minimis abi) määr ettevõtjatele on 25 000 eurot kolmeks majandusaastaks (koos taotletava mesilaspere toetusega vaadatakse jooksval majandusaastal ja sellele eelnenud kahel majandusaastal antud põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi). Ületava osa eest toetust ei maksta.

Füüsilistele isikutele, kes ei ole ettevõtjad MSÜS § 5 lõike 1 tähenduses ei tohi jooksva aasta ja sellele eelnenud kahe aasta jooksul antud mesilaspere toetus kokku ületada 25 000 eurot. Füüsilistele isikutele komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013 ei kohaldu.

Vastavalt maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 17 lõikele 1 võib põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi anda, kui see vastab komisjoni määruses (EL) nr 1408/2013 sätestatud tingimustele.

Vähese tähtsusega abiks loetakse Euroopa Liidu (EL) reeglite kohaselt abi, mis oma väikese mahu tõttu ei moonuta ELi sisest konkurentsi.

Mesilasperede arv Toetuse suurus
Kindlakstehtud mesilasperede arv on suurem, kui taotlusel esitatud mesilasperede arv. Toetus määratakse taotluses märgitud mesilasperede arvu alusel.
Kindlakstehtud mesilasperede arv on väiksem, kui taotluses märgitud mesilasperede arv ja taotleja on mesilasperede arvu vähenemisest teavitanud enne, kui teda on teavitatud kavatsusest teha kohapealset kontrolli või avastatud nõuete rikkumine. Toetus määratakse teavitatud mesilasperede arvu alusel.
Kindlakstehtud mesilasperede arv on väiksem kui taotluses märgitud mesilasperede arv ja taotleja ei ole mesilasperede arvu vähenemisest teavitanud enne, kui teda on teavitatud kavatsusest teha kohapealset kontrolli või on avastatud nõuete rikkumine, ning vähenemine ei ole tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest. Toetust ei määrata.
Kindlakstehtud mesilasperede arv on väiksem kui muudatusavaldusega teavitatud mesilasperede arv ja vähenemine ei ole tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest. Toetust ei määrata.

Abiks taotlejale

Lisainfo

Taotlemine ja taotluse esitamine:

 • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679
 • e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

Mesilate registreerimine ja mesilasperede arvu teavitamine:

 • registrite osakonna infotelefon 731 2311
 • e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee (loomade[dot]register[at]pria[dot]ee)