Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2018

Meede 10.1.6 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

EESMÄRK

Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude: eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse, eesti raskeveohobuse ja eesti vuti säilimine.

Meetme eelarve 2018. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 915 000 €.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 2.-21. maini 2018. Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 22. maist kuni 15. juunini 2018. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotlust saab esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel. Täpsemat infot e-PRIA kohta saab aadressil https://epria.pria.ee/.

e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 15. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-16.00, samuti teenindatakse kliente reedel, 18. mail kl 9.00-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega saab eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/broneering.  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tingimused

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

OTL toetuse täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri 30.04.2015. a määrusega nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus". Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist "Abiks taotlejale".

OTL toetust antakse ohustatud tõugu looma pidamise eest viie järjestikuse kalendriaasta (kohustuseaasta) jooksul. Iga ohustatud tõu kohta võetakse eraldi kohustus.

 

NB! Olulised muudatused määruses:

 • Alates 2018. a saab OTL toetuse taotluse PRIA-le esitada vaid e-PRIA vahendusel.

 

Toetuse nõuded:

Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

Toetust saab taotleda järgnevate loomatõugude kohta, keda taotleja peab kogu kohustuseaasta kestel oma karjas:

 

 • Eesti hobuse ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest toetuse taotlemisel peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune,

2) on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud,

3) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

 

 • Tori tõu universaalsuuna või vana-tori suuna hobuse pidamise eest toetuse taotlemisel peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune,

2) universaalsuuna hobune on registreeritud või kantud tõuraamatu TA-ossa,

3) vana-tori suuna hobune on registreeritud või kantud vana-tori tõuraamatusse,

4) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

 

 • Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotlemisel peab veis vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune,

2) on põllumajandusloomade registris registreeritud,

3) on tõuraamatu põhiossa kantud,

4) mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatusse.

 

 • Lisatoetust makstakse eesti maatõugu veiste pidamise eest, kes vastavad ühele või mitmele järgnevatest tingimustest:

1) 2. mai seisuga vähemalt ühe aasta vanune pull on kantud tõuraamatusse,

2) taotlusalune lehm osaleb 2018. aastal jõudluskontrollis,

3) eesti maatõugu lehm on 2017. aastal andnud tõendatud põlvnemisega puhtatõulise järglase, ning vasikas on elussündinud ja andmed tema sünni kohta on kantud põllumajandusloomade registrisse või esitatud jõudluskontrolli läbiviijale.

 

 • Eesti vuti pidamise eest toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgnevad tingimused:

1) 1. maist 2017 kuni 30. aprillini 2018 on majapidamises peetud keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti,

2) majapidamises viiakse 2017. aastast kuni 2018. aasta lõpuni läbi munajõudluse kontroll Eesti Linnukasvatajate Seltsi koostatud „Eesti vuttide jõudluskontrolli eeskiri“ või MTÜ Eesti Vutt koostatud „Ohustatud tõu - Eesti vutt - jõudluskontrolli läbiviimise kord“ kohaselt,

3) vuttide kohta peab pidama arvestust vähemalt kohustuseperioodi lõpuni.

 

 • Kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid.
 • Taotleja peab täitma toetuse saamiseks kehtestatud nõudeid.
 • Kui taotlejal on olemas OTL toetusega seotud veebileht, peab taotleja teavitama avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud ellu või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. Selleks tuleb kodulehel avaldada MAK logo ja Euroopa Liidu embleem ning esitada tegevuse lühikirjeldus. Toetuse teavitamisega seonduv on reguleeritud maaeluministri 22.12.2015 määrusega nr 26. Täiendav info objektide tähistamise kohta.


Taotleja peab igal kohustuseaastal (kalendriaastal) pidama vähemalt 1 hobust või 1 veist või keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti. Võetud kohustuse suurendamisele või vähendamisele ei ole seatud piiranguid.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada e-PRIAs pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses. Esitada tuleb järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga). Kui taotleja kasutuses on põllumajandusmaad, tuleb põldude loetelule märkida andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • põllumajandusmaa olemasolul põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • vorm MT60B (ohustatud tõugu loomade loetelu), millele on kantud andmed iga taotletud ja kohustusealuse looma kohta.

 

Enne taotluse esitamist tuleb kontrollida, kas looma kohta esitatud andmed on samasugused nagu looma passis esitatud.

Vormile MT60B tuleb lisada ainult need hobused ja veised, kes vastavad toetuse saamise tingimustele ja kelle kohta soovitakse toetust taotleda.

Eesti maatõugu veistele lisatoetuse taotlemisel tuleb veenduda, et järglase isa oleks nõuetekohaselt identifitseeritud ning tema puhtatõulisuse kindlakstegemiseks oleksid kõik vajalikud andmed tõuraamatu pidajale esitatud.

 

Kui taotleja peab looma rendi- või muu selletaolise suhte alusel, peab ta esitama esimesel võimalusel, kuid soovitavalt hiljemalt taotluste vastuvõtuperioodi lõpuks, Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) rendilepingu või muu selletaolise suhte kohta sõlmitud lepingu ärakirja.

 

Kui kohustusealune veis või hobune on asendatud pärast taotluse esitamist teise nõuetekohase loomaga, tuleb VTA-le esitada teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta. Asendusteatist ei pea esitama, kui loom asendatakse pärast kohustuseaasta lõppu (pärast 31.12) ja enne uue toetuse taotluse esitamist.

Lepingute ärakirjad ja teatised ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta tuleb esitada aadressil Väike-Paala 3, 11415 Tallinn või e-kirjaga aadressil vet [at] vet [dot] agri [dot] ee.

 

Kui kohustusealune loom on hukkunud, veterinaarsetel kaalutlustel hukatud või prakeeritud või läinud kaduma, peab taotleja esimesel võimalusel esitama PRIA-le ohustatud tõugu loomade muudetud loetelu (vorm MT60B), millega eemaldab sellise looma loetelult. Juhul kui eespool nimetatud põhjusel lähevad taotleja kõik loomad karjast välja, siis esitab taotleja vabas vormis avalduse kohustuse ennetähtaegseks lõpetamiseks ning lisab avaldusele juurde volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse või loomade kadumise kohta Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse koopia.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetuste maksmiseks“. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Toetuse määrad

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi ning kohapeal kontrollvalimitesse (vähemalt 5% iga meetme kohta) hõlmatud taotlejaid. OTL kontrolli on kaasatud ka VTA. Nõuetele vastavuse süsteemi nõuete täitmist kontrollitakse kohapeal vähemalt 1% taotlejate hulgas.

PRIA teeb taotluste osalise või täieliku rahuldamise otsused või rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2019. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2019. a.

 

Toetuse määr:

 • eesti hobuse, tori universaalsuuna ja vana-tori suuna hobuse pidamise eest 200 € aastas;
 • eesti raskeveohobuse pidamise eest 260 € aastas;
 • eesti maatõugu veise pidamise eest 315 € aastas;
  • lisatoetus maatõugu pulli pidamise eest 100 aastas;
  • lisatoetus 2018. aastal jõudluskontrollis osaleva maatõugu lehma pidamise eest 100 aastas;
  • lisatoetus 2017. aastal puhtatõulise elussündinud järglase andnud maatõugu lehma pidamise eest 100 aastas.
 • eesti vuti pidamise eest 4 €/lind aastas.