Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2017

Meede 10.1.6 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

EESMÄRK

Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude: eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse, eesti raskeveohobuse ja eesti vuti säilimine.
Meetme eelarve 2017. aastal on 900 000 €.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 2. - 22. maini 2017. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 23. maist kuni 16. juunini 2017. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA (vana e-PRIA) vahendusel, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/. e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Tähe tn 4, Tartu 51010.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on taotlemisperioodil avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele tasuta abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tingimused

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

OTL toetuse täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri 30.04.2015. a määrusega nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus". Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist "Abiks taotlejale".

 • Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

Toetust saab taotleda järgnevate loomatõugude kohta, keda taotleja peab kogu kohustuseaasta kestel oma karjas:

 • Eesti ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest, kui hobune vastab järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune,

2) on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud,

3) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

 

 • Tori tõu universaalsuuna või vana-tori suuna hobuse pidamise eest, kui hobune vastab järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune,

2) universaalsuuna hobune on registreeritud või kantud tõuraamatu TA-ossa,

3) vana-tori suuna hobune on registreeritud või kantud vana-tori tõuraamatusse,

4) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

 

 • Eesti maatõugu veise pidamise eest, kui veis vastab järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune,

2) on põllumajandusloomade registris registreeritud,

3) on tõuraamatu põhiossa kantud,

4) mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatusse.

 

 • Eesti maatõugu veiste osas makstakse lisatoetust loomadele, kes vastavad ühele või mitmele järgnevatest tingimustest:

1) tõuraamatusse kantud vähemalt ühe aasta vanuse pulli pidamise eest,

2) 2017. aastal jõudluskontrollis osaleva lehma pidamise eest,

3) eesti maatõugu lehma eest, kes on 2016. aastal andnud tõendatud põlvnemisega puhtatõulise järglase, ning vasikas on elussündinud ja andmed tema sünni kohta on kantud põllumajandusloomade registrisse või esitatud jõudluskontrolli läbiviijale.

 

 • Eesti vuti pidamise eest, kui täidetud on järgnevad tingimused:

1) 1. maist 2016 kuni 30. aprillini 2017 on majapidamises peetud keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti,

2) majapidamises on 2016. aastast kuni 2017. aasta lõpuni viidud läbi munajõudluse kontroll vastavalt Eesti Linnukasvatajate Seltsi koostatud „Eesti vuttide jõudluskontrolli eeskiri“ või MTÜ Eesti Vutt koostatud "Ohustatud tõu - Eesti vutt - jõudluskontrolli läbiviimise kord" kohaselt,

3) vuttide kohta, kelle osas taotletakse toetust, peab pidama arvestust vähemalt kohustuseperioodi lõpuni.

 • Kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid.
 • Taotleja peab täitma toetuse saamiseks kehtestatud nõudeid. 

 

MAK 2014-2020 raames võetud kohustusega taotleja peab igal kohustuseaastal pidama vähemalt 1 hobust või 1 veist või keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti. Võetud kohustuse suurendamisele või vähendamisele ei ole seatud piiranguid.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga), millele on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • vorm MT60B (ohustatud tõugu loomade loetelu), millele on kantud andmed iga taotletud ja kohustusealuse looma kohta.

 

Vormi MT60B täitmisel tuleb jälgida, et hobuste elunumbrid ja veiste registreerimise numbrid oleksid kirjutatud üheselt arusaadavalt. Enne taotluse esitamist tuleb kontrollida, kas esitatud andmed on samasugused nagu looma passis esitatud.

Vormile MT60B tuleb lisada ainult need hobused ja veised, kes vastavad toetuse saamise tingimustele ja kelle kohta soovitakse toetust taotleda.

Eesti maatõugu veiste lisatoetuse taotlemisel tuleb veenduda, et järglase isa oleks nõuetekohaselt identifitseeritud ning tema puhtatõulisuse kindlakstegemiseks kõik vajalikud andmed tõuraamatu pidajale esitatud.

 

Kui taotleja peab oma põllumajanduslikus majapidamises looma rendi- või muu selletaolise suhte alusel, peab ta esitama esimesel võimalusel Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) rendilepingu või muu selletaolise suhte kohta sõlmitud lepingu ärakirja.

Kui kohustusealune veis või hobune on asendatud teise nõuetekohase loomaga, tuleb VTA-le esitada teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta.

Lepingute ärakirjad ja teatised ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta tuleb esitada aadressile Väike-Paala 3, 11415 Tallinn või e-kirjaga aadressile vet [at] vet [dot] agri [dot] ee.

 

Kui kohustusealune loom on hukkunud, veterinaarsetel kaalutlustel hukatud või prakeeritud või läinud kaduma, peab taotleja esimesel võimalusel esitama PRIA-le ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B) muudatusavalduse, millega eemaldab sellise looma loetelult. Juhul kui eespool nimetatud põhjusel lähevad taotleja kõik loomad karjast välja, siis esitab taotleja vabas vormis avalduse kohustuse ennetähtaegseks lõpetamiseks ning lisab avaldusele juurde volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse või Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse koopia.

 

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Ülevõtmisperioodiks on 23. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Toetuse määrad

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi ning kohapeal kontrollvalimitesse (vähemalt 5% iga meetme kohta) hõlmatud taotlejaid. OTL kontrolli on kaasatud ka VTA. Nõuetele vastavuse süsteemi nõuete täitmist kontrollitakse kohapeal vähemalt 1% taotlejate hulgas.

PRIA teeb taotluste osalise või täieliku rahuldamise otsused või rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2018. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2018. a.

 

Toetuse määr:

 • eesti hobuse, tori universaalsuuna ja vana-tori suuna hobuse pidamise eest 200 € aastas;
 • eesti raskeveohobuse pidamise eest 260 € aastas;
 • eesti maatõugu veise pidamise eest 315 € aastas;
  • lisatoetus maatõugu pulli pidamise eest 100 aastas;
  • lisatoetus 2017. aastal jõudluskontrollis osaleva maatõugu lehma pidamise eest 100 aastas;
  • lisatoetus 2016. aastal puhtatõulise elussündinud järglase andnud maatõugu lehma pidamise eest 100 aastas.
 • eesti vuti pidamise eest 4 €/lind aastas.