Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2015

Meede 10.1.6 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

EESMÄRK

Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse, eesti raskeveohobuse ja eesti vuti säilimine.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 7. - 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/. e-PRIAs saab taotlust esitada 7. maist 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/broneering.  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tingimused

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

Toetust saab taotleda järgnevate loomatõugude kohta, kui taotleja peab kogu kohustuseaasta kestel oma karjas:

 • Eesti ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest, kui hobune vastab järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6 kuune,

2) tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud,

3) nõuetekohaselt identifitseeritud.

 

 • Tori tõu universaalsuuna või vana-tori suuna hobuse pidamise eest, kui hobune vastab järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6 kuune,

2) universaalsuuna hobune on registreeritud või kantud tõuraamatu TA-ossa,

3) vana-tori suuna hobune on registreeritud või kantud vana-tori tõuraamatusse,

4) nõuetekohaselt identifitseeritud.

 

 • Eesti maatõugu veise pidamise eest, kui veis vastab järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6 kuune,

2) põllumajandusloomade registris registreeritud,

3) tõuraamatu põhiossa kantud,

4) mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatusse.

 • Lisatoetust makstakse eesti maatõugu veiste osas, kes vastavad ühele või mitmele järgnevatest tingimustest:

1) tõuraamatusse kantud pulli pidamise eest,

2) 2015. aastal jõudluskontrollis osaleva lehma pidamise eest,

3) 2014. aastal puhtatõulise järglase andnud lehma eest.

 

 • Eesti vuti pidamise eest, kui täidetud on järgnevad tingimused:

1) 1. maist 2014 kuni 30. aprillini 2015 on peetud keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti,

2) majapidamises on 2014. aastast kuni 2015. aasta lõpuni viiakse munajõudluse kontroll vastavalt Eesti Linnukasvatajate Seltsi koostatud „Eesti vuttide jõudluskontrolli eeskiri“ kohaselt,

3) vuttide kohta, kelle osas taotletakse toetust, peab pidama arvestust vähemalt kohustuseperioodi lõpuni.

 

 • Kogu majapidamise põllumajandusmaal peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid.
 • Taotleja peab täitma toetuse saamiseks kehtestatud nõudeid.

 

Maaelu arengukava 2014-2020 raames võetud kohustusega taotleja peab igal kohustuseaastal pidama vähemalt 1 hobust või 1 veist või keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti. Võetud kohustuse suurendamisele või vähendamisele ei ole seatud piiranguid.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga), millele on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • vorm MT60B (ohustatud tõugu loomade loetelu), millele on kantud andmed iga taotletud ja kohustusealuse looma kohta;

 

Ohustatud loomade loetelu (vorm MT60B) täitmisel palun jälgige, et hobuste elunumbrid ja veiste registreerimise numbrid oleks kirjutatud üheselt arusaadavalt. Palun kontrollige enne taotluse esitamist, kas esitatud andmed on samasugused nagu looma passis esitatud.

Palun lisage loetelule üksnes need hobused ja veised, kes vastavad toetuse saamise tingimustele ja kelle osas soovite toetust taotleda.

Kui taotleja majapidamises peetav nõuetekohane loom on võetud rendile, peab toetuse taotleja esitama Veterinaar- ja Toiduametile looma kohta sõlmitud vormikohase rendilepingu ärakirja.

Kui kohustusealune loom on asendatud teise nõuetekohase loomaga, tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta.

Rendilepingute ärakirjad ja teatised ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta esitage palun aadressile Väike-Paala 3, 11415 Tallinn.

Kui kohustusealune loom on pärast taotluse esitamist hukkunud, veterinaarsetel kaalutlustel hukatud või läinud kaduma, peab taotleja teavitama PRIA-t 10 päeva jooksul ja esitama volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse või Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse koopia ning avalduse looma karjast väljaviimise kohta.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka vormikohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 26. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Toetuse määrad

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2016. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2016. a.

Toetuse määr:

 • eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest on 200 € aastas;
 • eesti raskeveohobuse pidamise eest 260 € aastas;
 • eesti maatõugu veise pidamise eest 315 € aastas;
 • eesti vuti pidamise eest 4 €/lind aastas.