PRIA projekte toetab Euroopa Liit

Euroopa Liidu poolt toetatud PRIA projektid

PRIA on juhtpartneriks Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) toetuste programmi HERCULE III raames rahastatud koostöö ja parimate praktikate vahetamise projektis Smart Pro CAP ehk "Nutikad võimalused  EL finantshuvide kaitseks maaelu toetuste valdkonnas“. Projektipartneriteks on Horvaatia, Belgia Flaami ja Itaalia Veneto regiooni makseagentuurid.

Projekti Smart Pro CAP projekti eesmärgiks on leida kaasaegseid nutikaid andmete analüüsi kasutamise näiteid EL ÜPP toetuste menetlemisel ja EL finantshuvide kaitse tagamiseks toetuste täpsemaks suunamiseks kui ka pettuste ja rikkumiste võimalikult varajaseks avastamiseks või ennetamiseks. Kaasaegset andmete analüüsil põhinevat lähenemist EL finantshuvide kaitseks toetab ka 2019 uuendatud EL pettuste vastane strateegia.

Projekti pikemat tutvustust saab lugeda leheküljelt Smart Pro CAP

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ raames 492 839,61 eurot.

Projekti eesmärk on luua tehniline võimekus põlluraamatu andmestiku haldamiseks PRIA infosüsteemis. Selleks täiendatakse e-PRIA teenust ja arendatakse rakendusliidesed väliste põllumajandustarkvaradega andmete vahetamiseks. Eesmärk on tekkiva andmestiku baasilt töötada välja uusi toetusmeetmeid ja vähendada taotlejate halduskoormust, kaugemas perspektiivis pakkuda teadmusteenuseid.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ raames 307 800 eurot.

Projekti tulemusena luuakse PRIA kohapealsete kontrollide tarbeks ühtne välitöörakendus, mis võimaldab kontrollid läbi viia paberivabalt ning mille kasutusele võtmine vähendab kohapealsete kontrollide protsessile kuluvat aega. Lisaks on kogu kontrolli andmestik ühte kohta koondatud, mis võimaldab paremat ja kohest ülevaadet kontrolli tulemustest nii kontrollijale kui ka kontrollitavale.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ raames 470 967,36 eurot.

Projekti tulemusena saab Maaelu Arengukava loomapõhiseid toetuseid taotleda võimalikult automaatse, intuitiivselt kasutatava ning klienti abistavate e-teenuste kaudu.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ raames 499 526,56 eurot.

Projekti tulemusena saab MAK pindalapõhiseid toetuseid taotleda võimalikult automaatse, intuitiivselt kasutatava ning klienti abistavate e-teenuste kaudu.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“  raames 394 740 eurot.

Projekti tulemusel tugevdatakse arengutoetuste taotluse menetlemise kontrollisüsteemi – luuakse automaatne riskide hindamisel põhinev riskijuhtimissüsteem, millega määratletakse taotlused, mis vajavad põhjalikumat kontrolli ning erikontrollilahendus pettuse kahtlusega taotluste menetlemiseks. Lisaks arendatakse taotluste menetluse süsteem paindlikumaks, mis võimaldaks uusi meetmeid kiiremini süsteemi üle tuua.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ raames 23 868 eurot.

Projekti tulemusena on saadud teadmine, kas ja kuidas on kõige mõistlikum PRIA GIS rakendus (EAGIS) üle viia veebipõhisele platvormile ning milline on ülemineku ajakava koos ressursivaatega.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ raames 41 530,32 eurot.

Projekti tulemusena on kirja pandud pinnaseire rakendamiseks vajalik funktsionaalsus/teenused ning välja pakutud erinevad alternatiivsed lahendused arenduste teostamiseks või sisseostmiseks.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ raames 36 616,98 eurot.

Analüüsi tulemusena on olemas ekspertide poolt analüüsitud teadmine, kuidas luua kõige väiksemate kuludega eesmärgipäraselt toimiv erimärgistatud diislikütuse õigustatud isikute register, mis oleks ka väikseima võimaliku halduskoormusega sektorile.

Analüüsi käigus koostati analüüsidokument, mis sisaldab:

 • võimalikult optimaalsete arendus- ja hoolduskuludega tehnilise lahenduse kirjeldust, kus arvestatakse PRIAs olemasolevate lahendusega (logimissüsteem, volituste süsteem, menetlussüsteem, liidesed, dokumendihaldussüsteem, kliendiregister) ja riistvaralise taristuga;
 • tegevuskava PRIA jaoks tehnilise lahenduse kasutusele võtmiseks;
 • töömahu hinnangut lahenduse teostamiseks ja kasutusele võtmiseks.

 

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste arendamise eel, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ raames 40 545 eurot.

Projekti tulemusena on analüüsitud, kas on võimalik ning kuidas viia Oracle Formsil realiseeritud lahendusi võimalikult efektiivselt üle Angular raamistikule.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“  raames 59 758,00 eurot.

Projekti eesmärgiks oli kujundada ümber põllumajandusloomade korjuste utiliseerimisele saatmisest andmete esitamise protsess põllumajandusloomade registrile, mis oli suure halduskoormusega kõigile protsessis osalejatele. Uue protsessiga taheti arendada välja võimalus esitada andmeid loomapidajatel poolt põllumajandusloomade registrile põllumajandusloomade korjuste utiliseerimisele saatmisest kohta elektroonselt läbi kaasaegse e-teenuse. Teha loomapidajate poolt esitatud (nii elektroonses kui paberprotsessis) dokumendid kättesaadavaks nii tunnustatud loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehastele kui tegevuse üle järelevalvet teostavale Veterinaar- ja Toiduametile. Parandada utiliseerimise andmete ajakohasust registris.

Projekti tulemusel on loodud põllumajandusloomade korjuste utiliseerimisele saatmise dokumentide vastuvõtmiseks tänapäevane e-lahendus ning loodud käitlejatele ja Veterinaar- ja Toiduametile juurdepääs esitatud dokumentidele. Uue protsessis on automatiseeritud ja lihtsustatud tegevusi loomapidaja jaoks andmete esitamisel. Protsessis eemaldati mitmes eksemplaris trükitud pabervormid ja ning vajadus neid loomapidajatel endale hankida korjuste  loomsete kõrvalsaaduste käitlemise saatmisel. E-teenusega sai võimalikuks eemaldada protsessist topelt andmesisestus loomapidaja poolt paberile ja PRIA poolt paberilt põllumajandusloomade registrisse. Uus protsess tagab selge ja ajakohase ülevaate utiliseerimisele saadetud põllumajandusloomade korjustest.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“  raames 499 972,34 eurot.

Projekti tulemusena luuakse uus ruumiandmete esitamise e-teenus, mis võimaldab pindalapõhiste toetuste taotlejatel esitada ettepanekuid Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris olevate põllumassiivide piiride ja maastikuelementide lisamiseks ja muutmiseks.

Ruumiandmete esitamise teenuse loomine uude süsteemi tähendab võimalikult automaatse, intuitiivselt kasutatava ning klienti abistava kaardilahenduse loomist.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ raames 324 359,90 eurot.

Projekti tulemusena luuakse PRIA ja PRIA klientide vahel elektroonse suhtlemise võimekus. Kõiki PRIA poolt saadetud dokumente on võimalik näha PRIA kliendiportaalis e-PRIA, mille kaudu on võimalik PRIAle ka vastata. Dokumentide saatmise kohta saadetakse teavitused SMS ja/või meili teel.

Projekti tulem loob eelduse paberivaba organisatsiooni arenguks.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ raames 497 691,60 eurot.

Projekti tulemusena saab pindalapõhiseid otsetoetuseid ja loomatoetuseid taotleda võimalikult automaatsete, intuitiivselt kasutatavate ning klienti abistavate e-teenuste kaudu, kasutades kaasaegset kaardilahendust ruumiandmete esitamiseks.

PRIA osaleb üle-euroopalises projektis „New IACS Vision in Action“ (NIVA). Projekt algas juunis 2019 ja lõpeb mais 2022. Projekti eesmärgiks on luua e-lahendusi Euroopa Liidu (EL) ühise põllumajanduspoliitika ja selle rakendamise kaasajastamiseks ning lihtsustamiseks. Konsortsiumi kuuluvad juhtivpartner Wageningeni Ülikool (Holland), üheksa liikmesriigi makseagentuurid (Eesti, Leedu, Taani, Holland, Iirimaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Kreeka) ja tehnilised partnerid, kokku 27 osapoolt.        

Projekt keskendub ELi pindalatoetuste taotlemise, menetlemise ja kontrolli infosüsteemile IAKS (integreeritud administreerimise ja kontrolli süsteem, inglise keeles IACS), mida kasutab ka PRIA. Otsitakse võimalusi IAKSis sisalduvate andmete laialdasemaks kasutamiseks ning IAKSi ja muude põllumajanduslikke andmeid sisaldavate tarkvarasüsteemide omavahelise andmevahetuse edendamiseks. NIVA raames loodud e-lahendused aitavad kaasa ühise põllumajanduspoliitika rakendamise lihtsustamisele ja vajalike tarkvarade arengule kõigis ELi liikmesriikides.

Rohkem infot NIVA kohta leiab projekti kodulehelt (inglise keeles).

PRIAle määrati meetme “2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine”  taotlusvooru “Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine 21.03.2018-01.03.2021“ raames projekti "Bovexi ja põllumajandusloomade registri vahelise liidese loomine" elluviimiseks 51 192 eurot. Projekti toetab 85% ulatuses Euroopa Liidu regionaalarengu fond ja 15% ulatuses riiklik kaasfinantseering.

Projekti eesmärgiks oli ümber korraldada veiste ja veisepasside andmete vahetamine Eesti ning teiste liikmesriikide põllumajandusloomade registrite vahel.

Projekti tulemusena loodi liidesed PRIA põllumajandusloomade registri ja TRACES süsteemi (veterinaarsertifikaatide info kontrollimiseks) ning BOVEX süsteemi (veiste ja veisepasside elektrooniline andmevahetussüsteem) vahel; loodi uued eeltäidetud e-teenused loomapidajatele loomade Eestist väljaviimise ning Eestisse toomise andmete esitamiseks PRIA iseteeninduskeskkonnas. Lisaks loodi teavitussüsteem, mille kaudu informeeritakse loomapidajat, kui viimane ei ole teavitanud loomade riigist väljaveost ning Veterinaar- ja Toiduametit, kui loomad on veterinaarsertifikaadiga riiki toodud, aga loomapidaja ei ole põllumajandusloomade registrit teavitanud. Lähtuvalt eeltoodust liigub veiste ja veisepasside info liikmesriikide vahel senise keskmise 6 päeva asemel 12 tunniga (alates veiste lahkumisest liikmesriigist). Kuna andmete liikumine toimub automaatselt, siis on need jälgitavuse kontekstis usaldusväärsemad. E-teenustes andmete eeltäitmine vähendab loomapidajate aega põllumajandusloomade registrile andmete esitamisel.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ raames 26 520 eurot.

Analüüsi tulemusena on olemas ekspertide poolt analüüsitud ja kinnitatud teadmine, milline on parim tehniline lahendus otsetoetuste kontrollimisel asukohamärgisega fotode ja inspektorite tarbeks mõeldud välitöörakenduse kasutuselevõtuks ning milline on nendele lahendustele ülemineku ressursikulu.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ raames 37 719,6 eurot.

Analüüsi tulemusena on olemas ekspertide poolt analüüsitud ja kinnitatud teadmine, milline on kõige tõhusam tehniline lahendus 2021-2027 perioodi otsetoetuste menetlemiseks ja iga aastaselt 200-250 miljoni euro väljamaksete tegemiseks.

Projekti  toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti  teostamiseks määrati PRIAle programmi „ Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“  raames 356 598 eurot.

Projekti eesmärgiks on luua Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) klientidele Leader kalandustoetuse taotlemisel 100%-line PRIA-ga suhtlemine läbi e-PRIA ning tõsta e-teenuste kaudu esitatavate dokumentide osakaal 100%-ni. Oluline muudatus seoses varasema protsessiga on selles, et kõik 8 menetlusse kaasatud algatusrühma kasutavad taotluste menetlemisel sama ühtset menetlussüsteemi, millest lähtuvalt on taotlustoimikute analüüs kiirem ning toimub väiksema ressursikuluga.

Projekt viidi ellu meetme „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ avatud taotlusvooru raames. Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 85% ja riiklikust kaasfinantseeringust 15% ulatuses. Projekti maksumus oli 29 750 eurot.

PRIA tegevuste hulka kuulub ka aruannete koostamine ja andmepäringutele vastamine. Seda nii Euroopa Komisjoni poolt kui ka siseriiklikult nõutud regulaarsete aruannete ja teabenõuete osas. Need baseeruvad kõigi menetlusega seotud infosüsteemide andmetel.

Projekti eesmärgiks oli leida praegu PRIAs kasutusel oleva aruandluse protsessi kitsaskohad ja optimeerimise võimalused ning seeläbi leida parim PRIA vajadusi rahuldav Andmeaida tehniline lahendus.

Projekti käigus analüüsiti senist PRIA aruandluse töökorraldust ja kasutusel olevaid andmete Andmeaita toomise IT lahendusi, toodi välja kitsaskohad ning hästi toimiv ning töötati välja tegevuskava võimalike lahenduste elluviimiseks.

Projekti raames tehtud analüüsi koostas OÜ Resta.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“  raames 406 920 eurot.

Projekti eesmärgiks oli luua võimekus Koolikavade toetusmeetme rakendamiseks ja toetuse maksmiseks kasutades selleks uut töökorraldust ja seda toetavat infosüsteemi. Koolikava toetuse eesmärgiks on soodustada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ja toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist. Meetmete rakendamisel suunatakse vastavasse sektorisse aastatel 2017 – 2020 12 048 632 eurot.

Projekti tulemusel on loodud Koolikavade meetme taotluste vastuvõtmiseks tänapäevased e-lahendused ning e-teenuste kaudu esitatavate dokumenti osakaal on tõusnud 100%-ni. Mitmed varem käsitsi tehtavad tegevused on automatiseeritud või ära jäetud. Sellest lähtuvalt on ka maksetaotluste menetlus kiirem ning toimub väiksema ressursikuluga.

Projekti  toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti  teostamiseks määrati PRIAle programmi „ Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „ Avalike teenuste pakkumise arendamine“  raames 112 280,4 euroga.

Projekti eesmärgiks oli luua Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) klientidele toetuse taotlemisel Eesti Maaelu Arengukavast tulenevast toetusmeetmest  Leader  100%-line PRIA-ga suhtlemine läbi e-PRIA ning tõsta e-teenuste kaudu esitatavate dokumentide osakaal 100%-ni. Lisaks olid eesmärgid seotud menetluskulude kokkuhoiuga sellises mahus, mis võimaldaks klientidele kiiremini otsuseid teha. Oluline muudatus seoses varasema protsessiga on selles, et kõik 26 menetlusse kaasatud tegevusgruppi kasutavad Leader taotluste menetlemisel sama ühtset menetlussüsteemi.

Projekti tulemusel toimub Leader projektitaotluste menetlemine kõigis 26 tegevusgrupis ühe protsessi alusel ning kasutatakse sama tarkvara. Mitmed varem käsitsi tehtavad tegevused on automatiseeritud või ära jäetud. Sellest lähtuvalt on taotlustoimikute analüüs kiirem ning toimub väiksema ressursikuluga.

PRIA projekti "Niitmise automaatne tuvastamine satelliitseirega" toetab 85% ulatuses EL regionaalarengu fond ja 15% ulatuses riiklik kaasfinantseering. Projekti maksumus on 440 385,6 eurot.

PRIA vahendab põllumajanduse otsetoetusi ja maaelu arengukava pindala- ja loomatoetusi, mille üldistes nõuetes on sätestatud ka maade heas põllumajanduslikus seisundis hoidmine. Põldudel tehtud tööd on eelduseks toetuse maksmisel. PRIA-l on kohustus kontrollida, kas toetuse taotlejatel on tingimused toetuse saamiseks täidetud. Kontrolli tõhustamiseks kutsuti ellu projekt "Niitmise automaatne tuvastamine satelliitseirega".

Projekti eesmärgiks on:

Projekti eesmärgiks on satelliitseirel baseeruva algoritmi abil töötada välja rakendus, mis võimaldab tuvastada kas ja millal toetusaluseid põlde niideti. Eesmärgi saavutamiseks võetakse kasutusele Euroopa Liidu Copernicus programmi satelliitide Sentinel-1 ja Sentinel-2 pildid ja meteoroloogilised andmed. Projekti tulemusena laieneb kontrolli ulatus ja  tekib võimalus monitoorida peaaegu kõiki rohumaid üle Eesti.

Projekti tegevused on:

 • Rohumaade niitmist tuvastada võimaldava satelliitkaugseirel baseeruva algoritmi väljatöötamine.
 • Sellele algoritmile tugineva niitmise infosüsteemi SATIKAS loomine.

SATIKAST saadud rohumaade niitmise info liigub edasi PRIA olemasolevatesse infosüsteemidesse ning tehakse avalikkusele nähtavaks ka veebikaardil ja PRIA klientidele e- PRIA-s. Niitmise tuvastamine toimub pideva protsessina ja seda on võimalik tagantjärele kindlaks teha, sest andmed säilitatakse. See muudab PRIA kontrollsüsteemi jaoks avatumaks ja läbipaistvamaks.

Projekt algas 2016.aasta juunis ja kestab 20 kuud. Projekti realiseerimiseks  viidi läbi riigihange ja  vastavalt tulemustele  valiti teostajateks  Tartu Observatoorium ja CGI Eesti. Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.

Projekti  toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti  teostamiseks määrati PRIAle programmi „ Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „ Avalike teenuste pakkumise arendamine“  raames 310 899,6 eurot.

Projekti eesmärgiks oli luua Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) klientidele projektitaotluses kirjeldatud Eesti Maaelu Arengukavast tulenevatest toetusmeetmetest 6.1 ja 6.4  toetuse taotlemisel 100%-ni PRIAga suhtlemine läbi e-PRIA ning tõsta e-teenuste kaudu esitatavate dokumentide osakaal 100%-ni. Lisaks olid eesmärgid seotud menetluskulude kokkuhoiuga sellises mahus, mis võimaldaks klientidele kiiremini otsuseid teha.

Projekti tulemina viidi kahe olulise investeeringumeetme menetlus uuele menetlussüsteemi platvormile ning klientidele pakuti taotlusdokumentide edastamiseks täisfunktsionaalseid e-teenuseid e-PRIA2s. Vastavateks meetmeteks olid meede 6.4 (Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunal) ja meede 6.1 (Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine).

Projekti tulemusena esitati kõik taotlusdokumendid läbi e-PRIA2 keskkonna, st taotluste vastuvõtmine toimus 100% paberivabalt. Mõlema meetme määramise tähtajad lühenesid võrreldes varasemate voorudega, seega ka menetlusaja lühendamise eesmärgid said täidetud.

PRIA sai Euroopa regionaalarengu fondi taotlusvoorus „Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele" projektile „PRIA efektiivne ja läbipaistev dokumendihaldus", toetust summas 3 508 000 krooni.

Projekti eesmärgiks on:

luua kodanikule võimalus saada terviklik ülevaade ning ligipääs tema esitatud  dokumentidele,  sh muuta menetlemise protsessid läbipaistvaks ja jälgitavaks, analüüsida ja teha kindlaks dokumentide digitaalse menetlemise põhiprotsessid - loomine, registreerimine, edastamine, digitaliseerimine ja/või sisestamine menetlussüsteemidesse, samuti kirjavahetus, kooskõlastamine ja arhiveerimine.

Selleks analüüsitakse PRIA dokumentide menetlemise protsesse.

Analüüsi tulemusena ühtlustatakse protsessid ning luuakse võimalused dokumentide digitaalseks menetlemiseks.

Projekti lõpptulemuseks on:

-     dokumentide digitaalsed menetlusprotsessid ja -loogikad on analüüsitud, parendatud ja ühtlustatud;

-     valmib digitaalne dokumendihaldussüsteem, mis on liidestatud PRIA infosüsteemidega, riikliku dokumendivahetus keskusega, avaliku kodulehe ja e-teenuste keskkonnaga;

-     valmib digitaalsete dokumentide arhiveerimise protseduur;

-     võetakse kasutusele ühtne digitaalne dokumendihaldussüsteem;

-     koolitatakse välja dokumendihalduse eest vastutavad isikud, kes oskavad koolitada kõiki dokumendihaldussüsteemi kasutajaid.

Teisisõnu - paberil asjaajamine ja põhiliste dokumentide menetlemine muudetakse arvutipõhiseks. Muudetakse PRIA siseseid dokumendihaldusprotsesse nii, et võimalusel toimuks dokumentide menetlemine elektrooniliselt. Selle tulemusena muutuvad tööprotsessid efektiivsemaks ja läbipaistvamaks nii PRIAle kui ka kodanikule.

Projekt kestab 15.07.2009 kuni 14.01.2011 ja projekti raames loodava tarkvara arendajaks on riigihankel edukaks tunnistatud AS Fujitsu Services.

PRIA sai Euroopa regionaalarengu fondi taotlusvoorus „Infosüsteemide turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega"  projektile „PRIA infoturbesüsteemi ISKE v4.0 vastavuse saavutamine", toetust summas 2 024 371 krooni  ja 60 senti.

Projekti eesmärgiks oli:

1.       Parandada PRIA serverite ja rakenduste konfiguratsiooni auditeerimist ja monitoorimist

2.       Logimise ja muudatuste jälgimise protseduuri loomine

3.       Krüptokontseptsiooni väljatöötamine

Projekti käigus teostasid järgmised firmad nimetatud tööd:

1.       Santa Monica Networks AS paigaldas ja juurutas serverite ja rakenduste konfiguratsiooni tarkvara Tripwire

2.       FocusIT OÜ analüüsis logimiste ja muudatuste korraldust ning koostas vajalike juhendite mustandid

3.       Cybernetica AS koostas krüptokontseptsiooni

Projekt kestis 18.09.2009 kuni 18.01.2010.

Projekti "PRIA infosüsteemide üleminek eurole" teostamiseks eraldati PRIAle majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Infoühiskonna edendamine" toetuse taotlusvooru „Eurole üleminekuks infosüsteemide korrastamine" raames 425 670 krooni.

Projekti teostamise tulemusel muutuvad PRIAs rahaühikutega seotud tööprotsessid hiljemalt 01.01.2011 kahe valuuta krooni (EEK) ja euro (EUR) põhiseks. Eurole ülemineku kuupäeval on võimalik infosüsteemide menetlusloogikates võtta baasvaluutaks EUR senise EEK asemel. Seega muutub eurole ülemineku päeval PRIA infosüsteemide põhivaluutaks EUR ja EEK saab arvestuslikuks valuutaks.

Projekti kestvuseks on planeeritud 6 kuud alates projekti põhitaotluse heakskiitmisest, kuupäeval 02.06.2010.

Projekti tulemusel saavad PRIA kliendid vähemalt pool aastat enne euroga liitumist (s.o alates 01.07.2010) ning pool aastat pärast (s.o 31.06.2011) euroga liitumist näha kõiki toetussummadega seotud dokumente kahes valuutas, mis aitab inimestel paremini kohaneda uue valuutaga ning vähendab hirme euroga liitumise ees.

Muudatuste elluviimisest saavad kasu ligi 50 000 PRIA klienti, kes saavad ühisrahaga liitumise perioodil  PRIAst kogu rahaliste tehingute kohta käiva info nii kroonides kui eurodes. Projekti tulemusel loodavaid lahendusi kasutavad PRIA ligi 400 teenistujat, aga ka PRIA koostööpartnerid teistest asutustes.

PRIA esitas 2010. aastal Euroopa Liidu struktuurivahendite rakenduskava prioriteetse suuna "Infoühiskonna edendamine" jooksvasse taotlusvooru projektitaotluse "e-PRIA teenuste ja raamistiku arendamine", mis 2010. aasta lõpul ka rahuldada otsustati.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu poolt ligikaudu 480 000 euro ulatuses.

PRIA kliendiportaali e-PRIA kaudu on juba mitu aastat olnud võimalik loomapidajatel ja pindalatoetuste taotlejatel teha erinevaid toiminguid - esitada dokumente, taotleda toetust. Samuti on kõigil e-PRIA klientidel võimalik portaali kaudu jälgida enda finantsseisu PRIAga.
e-PRIA teenused on siiani väga hästi vastu võetud ja läbi viidud uuringud näitavad, et klientide soov e-teenuseid kasutada on suurenenud iga aastaga. Eelmisel aastal läbi viidud uuringu tulemustest selgub, et 53% klientidest soovivad lähitulevikus kasutada e-PRIA teenuseid.

Probleemiks on siiani see, et kogu oma taotlusega seonduvat  ei ole veel võimalik e-PRIA kaudu korda ajada ning mõned PRIA kliendirühmad ei saa kahjuks kliendiportaali kaudu veel sisuliselt midagi teha.

e-PRIA edasiarendamise projekt on ellu kutsutud eesmärgil, et igal PRIA kliendil oleks soovi korral võimalik edaspidi suhelda PRIAga paberivabalt - selleks kaasajastatakse portaali, ühtlustatakse olemasolevaid teenuseid ning luuakse vajalikud uued e-teenused.

Täisfunktsionaalsete ning klientide ootustele paremini vastavate teenuste loomiseks on projekti käigus kavas luua täiendavaid digitaalsete dokumentide esitamise võimalusi ning kujundada e-PRIA kahesuunaliseks suhtluskeskkonnaks PRIA ja klientide vahel. Selleks luuakse klientidele võimalus loobuda paberkandjal andmevahetusest ning teha kõik vajalikud toimingud portaalis ning saada portaali vahendusel kogu oluline kliendi andmeid puudutav info.

Projekti tegevused on planeeritud kestma kuni 1. juulini 2012. Suuremate klientidele nähtavate muudatustena peaksid selleks ajaks valmima:

-  võimalus digitaalselt esitada ja vajadusel ka muuta kõiki PRIA teenustega seotud dokumente. Samuti  neid dokumente, nende staatusi ja menetluse hetkeseisu vaadata.

- PRIAl on võimalus portaali kaudu klientidele saata erinevaid teateid ja dokumente - käskkirjade väljavõtted, trükised, makseteatised, meeldetuletused, järelpärimised. Kui klient on nõustunud paberivaba asjaajamisega, saadetakse need kliendile digitaalselt e-PRIA keskkonda, kus kliendil on võimalus ka neile vastata või esitada vajadusel täiendavaid andmeid ja dokumente.

- PRIA saab klientidele näidata erinevaid eelnevatel perioodidel esitatud ja skaneeritud paberdokumente PDF kujul ning nendega seotud andmeid.

- Iga klient saab e-PRIA portaalis näha enda n-ö klienditoimikut, kuhu on koondatud kõik kliendiga seotud toimingud- otsused, kirjavahetus, maksed jms.

- Lisaks ID- kaardile saab klient tulevikus portaali autentimiseks ja seal allkirjade andmiseks kasutada ka mobiil-ID-d.

-  Projekti käigus luuakse järgmised täisfunktsionaalsed e-teenused:

 • põllumajandusloomade registriga seotud e-teenused;
 • põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registriga seotud e-teenused;
 • otsetoetustega seotud e-teenused;
 • investeeringutoetustega seotud e-teenused.

Projekti lõpptulemusena on klientidel võimalik kasutada PRIA teenuseid paberivabalt.

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist. Projekti teostamiseks määrati PRIAle programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ meetme „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine“ taotlusvooru „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine“ raames 447 600 eurot.

Projekti eesmärk on vähendada erimärgistatud diislikütuse väärkasutust, mis Maksu- ja Tolliameti hinnangul on viimastel aastatel olnud järgmine:  2020. a 1,88 miljonit eurot, 2021. a 1,39 miljonit eurot ning 2022. a 1,77 miljonit eurot.

Projekti tulemusena on võimalik Vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud erimärgistatud diislikütuse ostuõiguseid määrata automaatselt ja taotluse teel. Samuti on võimalik esitatud taotlusi menetleda. Andmete automaatseks kontrollimiseks ostuõiguste kriteeriumite täitmise osas on loodud liidesed PRIA siseste ja väliste infosüsteemide ning andmekogudega. Loodud on võimekus teostada regulaarseid kontrolle erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse saamise nõuete täitmise kohta. Arendatud on andmevahetus kütuse käitlemise andmekoguga erimärgistatud diislikütuse müüdud koguste põhjal riigiabi või vähese tähtsusega abi summade arvutamiseks ning saadud tulemuste automaatseks kandmiseks riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse. Kõrge käideldavuse tagamiseks on kasutusele võetud Riigipilv, kus hoitakse kütusemüüjatele vajalikku infot ostuõiguste kontrollimiseks ning loodud on x-tee teenused ja rakendus kütusemüüjatele andmete kontrollimiseks erimärgistatud diislikütuse müümisel. Erimärgistatud diislikütuse ostuõigustega seotud info vaatamiseks on loodud ostuõiguse saanud isikule, kütusemüüjatele ning Maksu- ja Tolliameti töötajatele vastavad e-PRIA teenused.

2015. aastal alanud projektiga „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti X-tee teenuste uuele sõnumiprotokollile (4.0) üleviimine“ on plaanis juurutada x-tee versioon 6 kogu riigis. X-tee täielikuks juurutamiseks on vajalik, et kõik x-tee teenuste osutajad ja tarbijad võtaksid kasutusele x-tee uue versiooni poolt kehtestatud serveritevahelise suhtluse reeglistiku. Selle tegevuse tulemina on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga seotud teenused viidud üle uuele sõnumiprotokollile ning ollakse valmis teiste pakutavaid teenuseid tarbima uuel sõnumiprotokollil.

PRIA pakutavate ja tarbitavate teenuste x-tee uuele versioonile üleviimise projekti maksumus on 90 067 EUR. Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.

Projekti eesmärgiks on  kahe aasta jooksul viia asutuse pakutavad x-tee teenused uuele x-tee versioonile (6) ning võtta kasutusele asutuse kasutatavate teenuste osas uus x-tee versioon (6) ehk vabaneda vananenud tehnoloogilisest lahendusest.

Projekti tulemid:

 • Hangitud on vajalikud seadmed x-tee kaudu tehtavate päringute signeerimiseks.
 • Kasutatavad x-tee teenused on viidud üle uuele versioonile ning dokumenteeritud vastavalt ka RIHAs ja seotud äriteenuste osas riigiteenuste portaalis.
 • Infosüsteemi vahel liikuvad sõnumid on x-tee versiooni 6 loogikast lähtuvalt digitembeldatud ja aegtembeldatud.

Projekt algas 2016. aasta alguses ning kestab kuni 2017. aasta lõpuni.