COVID-19 kriisist tingitud muudatused

Käesolevalt leheküljelt leiate infot COVID-19 kriisist põhjustatud muudatuste kohta PRIA töökorralduses ja PRIA poolt makstavate toetuste ja nende tingimuste osas.

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 17. maini. Loe täpsemalt siit.

PRIA tegevused seoses COVID-19 kriisiga:

  • Alates 16. juunist 2020. a on PRIA teenindusbürood avatud tavapäraselt, s.t esmaspäevast kolmapäevani kell 9.00-16.00.

    Peale teenindusbüroode avamist järgime neis kõiki turvalisuse nõudeid: järgime 2+2 reeglit, loodud on võimalus käte desinfitseerimiseks jne. Soovitame siiski tungivalt esitada oma dokumendid ja taotlused võimalusel läbi e-kanalite (e-PRIA, e-post), et haigestumise risk viia võimalikult madalale.

  • Menetlustähtajad on lähtuvalt tänasest eriolukorrast paindlikud.
  • Kõik PRIA telefonid töötavad ja kõnedele ning e-kirjadele vastatakse.
  • Kõik paberkandjal olevad dokumendid, mida soovitakse PRIAle esitada, palume võimalusel saata posti teel kas PRIA peakontorisse (Tähe 4, Tartu) või teenindusbüroodesse (kontaktid leiab siit) või tuua teenindusbüroode postkastidesse.
  • Küsimuste korral palume helistada meie infotelefonidele 737 7679 (pindala- ja loomatoetused), 737 7678 (investeeringutoetused), 731 2311 (registrite osakond) või saata e-kiri info [at] pria [dot] ee

Toetustega seotud info

Erandkorras ei rakendata 2020. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest (1% tööpäeva kohta) hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil 22. maist kuni 15. juunini 2020. a.

Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2020. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Selleks, et PRIA jõuaks vajadusel juhtida taotlejate tähelepanu võimalikele puudustele taotlustes ja taotlejad saaksid need taotlusperioodil ära korrigeerida, soovitame taotlus esitada esimesel võimalusel, soovitavalt maikuu jooksul!

Kaasnevate haridusmeetmete tegevuste läbiviimise pikendamine

Euroopa Komisjon pikendas Kaasnevate haridusmeetmete tegevuste läbiviimise ja maksetaotluste esitamise lõpptähtaega. Toetusega taotletud tegevused palume läbi viia esimesel võimalusel, kohe kui eriolukord seda lubab. Maksetaotlused koos tasumist tõendavate dokumentidega esitage palun läbi e-PRIA hiljemalt 20. september 2020. a. Täpsem info siit.


Koolikava toodete pakkumine eriolukorra ajal

Eriolukorrast tingituna on koolid koduõppel ja koolitoidu pakkumine on ümber korraldatud. Kui koolikava tooteid pakutakse koolikava põhimõttest lähtuvalt (ei asendata tavapärast koolitoitu, ei muudeta koguseid jm), võib koolikava toodete pakkumist jätkata. Küll aga tuleb jälgida, et oleks tagatud nõuete täitmine ja pakutud toodete jälgitavus/kontrollitavus. Eriolukorra ajal lastele jagatud toodete pakkumise juures tuleb taotlejal arvestada asjaoluga, et pakutud toodete kohta on vajalik PRIAle esitada eraldi arvepidamine.

Arvestus peab kajastama kuupäevade lõikes järgmist:

1.         Laste nimekirja, kellele tooteid pakuti

2.         Pakkumise kuupäevi

3.         Pakutud tooteid

4.         Pakutud toodete koguseid

5.         Pakutud toodete maksumusi

Kuna maksetaotluse esitamisel ei ole taotlejal võimalik aruandlust taotlusele failina lisada, siis tuleb aruandlus esitada PRIAle kirjalikult e-posti teel info [at] pria [dot] ee.

Eraldi aruandlus on nõutav ainult eriolukorra ajal.

Maaeluministri 17. juuni 2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ ja maaeluministri 28. aprilli 2015 määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus“ kohaselt on meetmete raames korraldatavaid tegevusi võimalik ellu viia ka veebikeskkonna vahendusel.

Veebikeskkonnas toimunud tegevuses osalejate üle peetakse arvestust elektrooniliselt registreeritud osalejate nimekirja alusel. See tähendab, et nimekirjaks on ülekandeks kasutatava süsteemi logide väljavõtted, kust on näha osaleja keskkonnaga liitumise aeg.

Logide asemel võib kasutada ka osalejate digitaalseid allkirju. Näiteks on võimalik kasutada Dokobit keskkonda, kus on lihtne ja korrektne võtta kiirelt digitaalsed allkirjad.

Koos maksetaotlusega tuleb PRIAle esitada tavapärane osalejate nimekiri, millel on turvaliselt lisatud kõigi osalejate digiallkirjad või ilma allkirjadeta nimekiri, millele on lisatud süsteemi logid.

PRIA teenindusbürood on eriolukorra tõttu suletud ja hetkel pole võimalik kasutada teenindusbüroode kliendiarvuteid. Klientidel, kellel puudub arvuti kasutamise võimalus või internet, palume ühendust võtta meie registrite infotelefoniga 731 2311.

Korduma kippuvad küsimused

Seoses eriolukorraga võib paikvaatluse (EK rakendusmääruse 809/2014 artiklist 48 tulenev objekti kontroll) jätta taotleja tegevuskohas eriolukorra kehtimise ajal läbi viimata, kui on täidetud järgmised tingimused:

OBJEKTIKS ON MASINAD VÕI SEADMED:

a) taotleja on esitanud kontrollitavatest objektidest fotod koos nõutava märgistusega,

b) kõik maksetaotlusega esitatud tõendusdokumendid on nõuetekohased ja

c) taotleja esitab kinnituse, et deklareeritud investeeringud on tehtud ja/või tegevused ellu viidud.

OBJEKTIKS ON EHITUS VÕI REKONSTRUEERIMINE:

a) taotleja on esitanud maksetaotlusega deklareeritud ehitus- või rekonstrueerimistöödest fotod, mille järgi saab PRIA töötaja hinnata, kas tööd on deklareeritud ulatuses teostatud. Lisaks võib taotleja esitada juurde muid kinnitavaid dokumente jms.,

b) kõik maksetaotlusega esitatud tõendusdokumendid on nõuetekohased,

c) taotleja esitab kinnituse, et deklareeritud ehitustegevused on tehtud ja/või tegevused ellu viidud.

Selliste tingimuste täitmisel võib hetkel paikvaatluse läbi viia nn lihtsustatud kujul ja reaalne paikvaatlus viiakse taotleja juures kohapeal läbi pärast eriolukorra lõppemist esimesel võimalusel. Kui PRIA töötaja ei ole saadetud dokumentide põhjal veendunud, et kõik vajalik on teostatud, siis lükkub makse edasi kuni paikvaatlust on võimalik teostada.

Maaelu Arengukava 2014-2020 (rahastamisfond EAFRD) meetmete kontrolli juhised on sätestatud EK rakendusmääruses 809/2014 ning lisaks meetmete administreerimise protseduurides. Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ei ole võimalik kontrolle läbi viia vastavalt kehtestatud rakendusmäärusele ja juhistele.

Taotlusvoorud toimuvad plaanipäraselt. Eriolukorra tõttu ei ole hetkel plaanis ühtegi taotlusvooru ära jätta ega edasi lükata.

Maksetaotluste menetlus (sh toetusraha maksmine) jätkub nii palju kui võimalik tavapäraselt. Kui makse teostamiseks on vajalik läbi viia kontroll toetuse saaja juures kohapeal, siis seoses eriolukorraga võib paikvaatluse jätta taotleja tegevuskohas eriolukorra kehtimise ajal läbi viimata, aga selleks peavad olema täidetud tingimused, mis on kajastatud PRIA veebilehe eriolukorra lehel korduma kippuvate küsimuste all. Kontroll kohapeal viiakse sellisel juhul läbi esimesel võimalusel peale olukorra normaliseerumist.

 

Maaeluministeeriumi poolt eriolukorraga seotud info on leitav siit.

Terviseameti poolt antavad juhised seoses koroonaviirusega on leitavad siit.

Eesti Perearstide Seltsi poolt 6. augustil 2020. a välja antud meelespea patsiendile COVID-19 leviku vältimiseks leiab siit.