Info koroonaviiruse ja PRIA toetuste kohta

Käesolevalt leheküljelt leiate infot koroonaviirusest põhjustatud muudatuste kohta PRIA töökorralduses ja PRIA poolt makstavate toetuste ja nende tingimuste osas.

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini. Loe täpsemalt siit.

PRIA tegevused seoses eriolukorraga:

  • Selleks, et takistada viiruse levikut ja kaitsta oma inimeste ja klientide tervist, on alates esmaspäevast, 16. märtsist kuni 1. maini 2020 PRIA teenindusbürood klientidele suletud. Kogu suhtlus PRIA ja klientide ning koostööpartnerite vahel toimub kas telefoni, e-posti või kirja teel.
  • Peatatud on kohapealsete kontrollide teostamine, et hoida nii oma kliente kui ka PRIA töötajaid. Sellest tingituna kohapealsete kontrollidega seotud taotluste väljamaksete tegemine viibib kuni olukorra normaliseerumiseni. Püüame niipalju kui võimalik maksete tegemisega jätkata, sest ettevõtjad on niigi keerulises seisus.
  • Menetlustähtajad on lähtuvalt tänasest eriolukorrast paindlikud.
  • Eriolukorra kehtestamisega on keelatud avalike ürituste korraldamine ja seetõttu ei toimu toetusesaajate poolt korraldatavad infopäevad. 
  • Kõik PRIA telefonid töötavad ja kõnedele ning e-kirjadele vastatakse.
  • Kõik paberkandjal olevad dokumendid, mida soovitakse PRIAle esitada, tuleb saata posti teel kas PRIA peakontorisse (Tähe 4, Tartu) või teenindusbüroodesse (kontaktid leiab siit) või tuua teenindusbüroode postkastidesse.
  • Praeguse seisuga kehtib antud olukord kuni 1. maini 2020. a, aga sõltuvalt koroonaviirusega seotud asjaoludest võib kuupäev muutuda.
  • Küsimuste korral palume helistada meie infotelefonidele 737 7679 (pindala- ja loomatoetused), 737 7678 (investeeringutoetused), 731 2311 (registrite osakond) või saata e-kiri info [at] pria [dot] ee

Toetustega seotud info

PRIA teenindusbürood on eriolukorra tõttu suletud ja hetkel pole võimalik kasutada teenindusbüroode kliendiarvuteid. Klientidel, kellel puudub arvuti kasutamise võimalus või internet, palume ühendust võtta meie registrite infotelefoniga 731 2311.

Eriolukorrast tingituna on koolid koduõppel ja koolitoidu pakkumine on ümber korraldatud. Kui koolikava tooteid pakutakse koolikava põhimõttest lähtuvalt (ei asendata tavapärast koolitoitu, ei muudeta koguseid jm), võib koolikava toodete pakkumist jätkata. Küll aga tuleb jälgida, et oleks tagatud nõuete täitmine ja pakutud toodete jälgitavus/kontrollitavus. Eriolukorra ajal lastele jagatud toodete pakkumise juures tuleb taotlejal arvestada asjaoluga, et pakutud toodete kohta on vajalik PRIAle esitada eraldi arvepidamine.

Arvestus peab kajastama kuupäevade lõikes järgmist:

1.         Laste nimekirja, kellele tooteid pakuti

2.         Pakkumise kuupäevi

3.         Pakutud tooteid

4.         Pakutud toodete koguseid

5.         Pakutud toodete maksumusi

Kuna maksetaotluse esitamisel ei ole taotlejal võimalik aruandlust taotlusele failina lisada, siis tuleb aruandlus esitada PRIAle kirjalikult e-posti teel info [at] pria [dot] ee.

Eraldi aruandlus on nõutav ainult eriolukorra ajal.

Korduma kippuvad küsimused

Loomakasvatuse üleminekutoetuste ja piimalehma kasvatamise otsetoetuste taotlusvoor kestab 2.03.-23.03.2020, piimalehma kasvatamise otsetoetuste hilinenud vastuvõtt kestab täiendavalt 24.03.-17.04.2020. Taotlusvooru ei pikendata.

Maaelu Arengukava 2014-2020 (rahastamisfond EAFRD) meetmete kontrolli juhised on sätestatud EK rakendusmääruses 809/2014 ning lisaks meetmete administreerimise protseduurides. Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ei ole võimalik kontrolle läbi viia vastavalt kehtestatud rakendusmäärusele ja juhistele.

Seoses eriolukorraga võib paikvaatluse (EK rakendusmääruse 809/2014 artiklist 48 tulenev objekti kontroll) jätta taotleja tegevuskohas eriolukorra kehtimise ajal läbi viimata, kui on täidetud järgmised tingimused:

OBJEKTIKS ON MASINAD VÕI SEADMED:

a) taotleja on esitanud kontrollitavatest objektidest fotod koos nõutava märgistusega,

b) kõik maksetaotlusega esitatud tõendusdokumendid on nõuetekohased ja

c) taotleja esitab kinnituse, et deklareeritud investeeringud on tehtud ja/või tegevused ellu viidud.

OBJEKTIKS ON EHITUS VÕI REKONSTRUEERIMINE:

a) taotleja on esitanud maksetaotlusega deklareeritud ehitus- või rekonstrueerimistöödest fotod, mille järgi saab PRIA töötaja hinnata, kas tööd on deklareeritud ulatuses teostatud. Lisaks võib taotleja esitada juurde muid kinnitavaid dokumente jms.,

b) kõik maksetaotlusega esitatud tõendusdokumendid on nõuetekohased,

c) taotleja esitab kinnituse, et deklareeritud ehitustegevused on tehtud ja/või tegevused ellu viidud.

Selliste tingimuste täitmisel võib hetkel paikvaatluse läbi viia nn lihtsustatud kujul ja reaalne paikvaatlus viiakse taotleja juures kohapeal läbi pärast eriolukorra lõppemist esimesel võimalusel. Kui PRIA töötaja ei ole saadetud dokumentide põhjal veendunud, et kõik vajalik on teostatud, siis lükkub makse edasi kuni paikvaatlust on võimalik teostada.

Taotlusvoorud toimuvad plaanipäraselt. Eriolukorra tõttu ei ole hetkel plaanis ühtegi taotlusvooru ära jätta ega edasi lükata.

PRIA ei teosta eriolukorra ajal kontrolle toetuse saaja juurde kohapeale, kuid maksetaotluste menetlus (sh toetusraha maksmine) jätkub nii palju kui võimalik tavapäraselt. Kui makse teostamiseks on vajalik läbi viia kontroll toetuse saaja juures kohapeal, siis seoses eriolukorraga võib paikvaatluse jätta taotleja tegevuskohas eriolukorra kehtimise ajal läbi viimata, aga selleks peavad olema täidetud tingimused, mis on kajastatud PRIA veebilehe eriolukorra lehel korduma kippuvate küsimuste all. Kontroll kohapeal viiakse sellisel juhul läbi esimesel võimalusel peale olukorra normaliseerumist.

 

 

Terviseameti poolt antavad juhised seoses koroonaviirusega on leitavad siit.

 

Eriolukorra juhend