PRIA tagasinõuded

Tagasinõude otsus saadetakse kliendile kas e-posti aadressil või posti teel tähitud kirjana ning väljastusteatisega. Tagasinõude otsuses on toodud välja nõude põhisumma, makse tähtaeg ning info intressi ja/või viivise arvutamise kohta.

Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 kalendripäeva jooksul otsuse kättesaamise päevast arvates. Vaide tagasinõude kohta saab esitada posti teel aadressil Tähe 4, 51010 Tartu või e-posti aadressil pria [at] pria [dot] ee (pria[at]pria[dot]ee) .

Nõutava summa saab tasuda kohe või maksetähtaega järgides ülekandega panka:

MAKSE SAAJA:
Rahandusministeerium

ARVELDUSARVED:
SEB Pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
LHV Pank EE777700771003813400

VIITENUMBER (kehtib kõikide pankade puhul):
2500070538

Maksekorralduse selgitusele tuleb märkida tagasinõude otsuse number ja kuupäev. Kui makse teostaja on teine isik, märgib ta maksekorralduse selgitusse tagasinõude otsuse numbri, kuupäeva ja isiku või juriidilise isiku nime, kelle eest makse tehakse.

Tagasinõude õigeaegsel tasumisel otsusel märgitud kuupäevaks ei lisandu põhivõlale intressi ega viivist. Tagasimakse hilinemisel palume enne tagasimakse tegemist võtta ühendust telefonil 7371 351, et saada andmed intressi ja/või viivise juurdearvestuse kohta.

Kui toetuse taotlejal on tagasinõue, tasaarveldatakse see alati uue määratud toetuse maksega ning klienti teavitatakse sellest e-kirja või posti teel. 

Kui tagasinõue on suurem kui uus määratud toetuse summa, siis taotlejale väljamakset ei tehta ning teda teavitatakse tasaarveldatud toetusest posti või e-kirja teel.  Võla jääk jääb ülesse võlaregistrisse. Jääki on võimalik kliendil tasuda panka – vt eespool.

Otsetoetuste (EAGF) makseid (sh tagatiste tagastamisi), riiklike toetuste makseid (välja arvatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alla kuuluvate toetuste makseid), maaelu arengukava toetuste (EAFRD 2014-2020) makseid (v.a tehniline abi) tohib tasaarvestada omavahel nimetatud toetuste (välja arvatud EAFRD 2014-2020 tehnilise abi ja EMKF tehnilise abi), eelmise programmperioodi otsetoetuste (EAGGF) ja 2007-2013 programmperioodi EAFRD võlgadega (sh tagatiste kinnipidamistega) ning jälgimata finantseerimisallikate lahusust.

Riiklike toetuste (s.t maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alla kuuluvate toetuste) maksed ja tagasinõuded tasaarveldamisele ei kuulu.

Kalandustoetuste (EMKF) makseid saab tasaarveldada EMKF võlgnevusega ainult sama meetme raames.

Intressi/viivist arvutatakse vastavalt tagasinõude otsusele kuni võla täieliku tagasimaksmiseni või tasaarvelduseni.

Erinevate fondide puhul kehtivad erinevad seadused, seetõttu osade võlgade puhul arvutatakse juurde viivist ning osade võlgade puhul nii intressi kui ka viivist.

Iga kvartali lõpu järgse intressi/viivise juurdearvestuse kohta saadetakse kliendile teatis e-kirja või posti teel.

Võlgnevuste ja arvelduste infot näeb e-PRIAs menüüpunktist „Maksed ja võlgnevused“.

Kui kliendil ei ole võimalik võlga tasuda tagasinõude otsusel ettenähtud aja jooksul (tähtaega vt tagasinõude otsuselt), võib ta taotleda enne tagasimakse tähtaega maksegraafiku tegemist, mille pikkus on üldjuhul kuni 12 kuud.

Alates 01. veebruarist 2024. a saab klient võla maksegraafiku taotluse esitada läbi e-PRIA. Taotluse vormi leiate e-PRIAs menüüpunktist „Maksed ja võlgnevused“, kus tuleb vajutada nuppu „Esita võla ajatamise taotlus“. Kõikide tagasinõuete infot ja tagasimaksete tähtaegu saab vaadata samast menüüpunktist vahelehelt „Võlgnevuste ülevaade“.

NB! Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel tagasinõutud toetuse tagasimaksmiseks võib PRIA ajatada toetuse tagasimaksmise pikemaks ajavahemikuks, kui toetuse tagasimaksmine 12 kuu jooksul võib osutuda oluliselt raskendatuks või võimatuks. Kalandusturu korraldamise seaduse alusel tagasinõutud toetuse tagasimaksmisel võib PRIA ajatada toetuse tagasimaksmise täiendavalt kuni 12 kuuks, kui toetuse tagasimaksmine esialgse tähtaja jooksul võib osutuda oluliselt raskendatuks või võimatuks.

Enne võlgnevuse ajatamist kontrollitakse kliendi eelnevat maksekäitumist, et hinnata tema võimekust täita maksegraafikut. Taotluse alusel koostatakse toetusraha tagasimaksmise ajatamise otsus, mis saadetakse kliendile kas e-posti aadressil või posti teel tähitud kirjana. Ajatatud võlale lisandub alati intress.

Kui klient ei tasu makseid graafiku kohaselt, tunnistatakse ajatamisotsus kehtetuks ning PRIA annab võla edasi kohtutäiturile sissenõudmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Lisainfo

Tiiu Klaos - finantsosakonna juhataja asetäitja, tel 587 70004

Katre Planken - finantsspetsialist, tel 7371 351