PRIA on saatnud kirja, milles on öeldud, et taotletud rohumaad on hooldamata. Rohumaad on tegelikult hooldatud või kehtib kirjas toodud põldudele erisus (nt põllulindude soodustamiseks on rohumaa käesoleval aastal jäetud hooldamata). Mida pean tegema?

PRIA saadab taotlejatele seoses rohumaade hooldamisega kahte tüüpi kirju:

  • meeldetuletuskirja rohumaade hooldamistööde tähtaegade kohta saavad augustis need taotlejad, kellel on kirja väljasaatmise hetkel rohumaid, mille osas ei ole PRIA tuvastanud, et hooldamistööd oleksid juba tehtud. Kuna kirjade koostamise ja hooldamistööde nõuete tuvastamise vahel on ligi nädalane ajaperiood, võivad tegelikkuses olla tööd juba teostatud. Tegemist on meeldetuletuskirjaga enne hooldamistööde tähtaja saabumist, mil taotlejal on veel aega tööd ära teha. Sellisele kirjale ei ole vaja vastata.

Kui taotleja teab, et ta ei saa hooldustöid tähtajaks ära teha, siis on kindlasti vaja enne tähtaja saabumist teha taotluse muudatusavaldus  e-PRIAs. Sellisele põllule otsetoetuste taotlemisest tuleb loobuda, et vältida hilisemaid toetuse vähendamisi. Meeldetuletuskirjas olev põldude nimekiri ei pruugi alati olla lõplik, kuna info saadetakse nende põldude kohta, mille kohta on kirja saatmise hetkeks tulemus saadud.

  • teist tüüpi kiri võib taotlejale saabuda pärast 1. septembrit. Selles kirjas on toodud põllud, mida peaks PRIAle teadaoleva info alusel käesoleval aastal hooldama, kuid pärast hooldamistähtaja möödumist on PRIA tuvastanud, et hooldustööd on tähtaegselt tegemata. Kirjaga teavitatakse taotlejat halduskontrolli tulemustest, millele taotleja saab esitada täiendavaid selgitusi, kuna kõiki kehtivaid erisusi ei ole võimalik taotluse andmetest välja lugeda. Kui kirjas märgitud põldudel ongi tööd tegemata, siis ei ole vaja kirjale vastata. Sellisel juhul arvestatakse kirjas märgitud põldude osas, et tööd on tegemata ja selliste põldude eest toetust ei maksta ning lisanduda võivad lisakaristused. Kui taotleja soovib PRIAle edastada täiendavat informatsiooni, siis on vastamine oluline. Kui hooldustööd kirjas märgitud põldudel on tehtud, siis on oluline vastuses ära märkida ka hooldamise viis (nt niitmine, hekseldamine, karjatamine jmt) ja hooldustööde läbiviimise aeg. Kui taotleja rohumaale kehtib mingi erisus, tuleb seda vastuses mainida ja täpsustada, millisele erisusele vastavalt põldu käesoleval aastal ei hooldatud.

Erisused on järgmised:

  1. põld on ühtlasi ökoloogilise kasutuseesmärgiga alana määratletud kesa (ökoala, kesa);
  2. rohumaa on rajatud taotluse esitamise aastal;
  3. tegemist on lühiajalise rohumaaga, mis küntakse käesoleval aastal sisse, kasutades rohttaimi haljasväetisena;
  4. põllul kasvatatakse heintaimi heinaseemneks või energiakultuuriks;
  5. põllulindude soodustamiseks lubatud erisus.

Juhul, kui ka pärast taotlejapoolset vastust ei selgu kõik üksikasjad, kontrollitakse nõuete täimist kohapeal.

Kui lühiajaline rohumaa planeeritakse sügisel sisse künda, on pärast sissekündi vaja teavitada ka PRIAt, et vajadusel oleks võimalik tegevust kohapeal kontrollida.

Täpsemalt saab erisuste kohta lugeda maaeluministri määrusest: „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus“ §5.