Millised nõuded kehtivad 2023. aastal püsirohumaade säilitamisele? Kas püsirohumaad tohib üles harida või uuendada?

Püsirohumaa üles harimine ja sinna muu kultuuri rajamine 2023. aastal toob kaasa toetuste vähendamise. Kui Eesti riik tervikuna ei täida 2023. aastal püsirohumaa säilitamise kohustust, siis see võib üles haritud püsirohumaa osas tuua toetuse taotlejatele kaasa ka tagasirajamise nõude.

Püsirohumaad võib uuendada heinaseemnete seguga, mis ei katkesta rohumaa vanuse arvestamist. Selliste segude nimekirja leiate PRIA kodulehelt. Uuendatud püsirohumaa maakasutuse tüübiks märgitakse taotlusel jätkuvalt PR.

Keskkonnatundlike püsirohumaade uuendamine on lubatud üksnes pealtkülvi ehk pealtparandamise teel ning tingimusel, et taotleja on sellest PRIAt eelnevalt teavitanud. Pealtparandamise all peetakse silmas sellist uuendamise meetodit, mis ei kahjusta rohukamarat, st mullapinda ei kultiveerita, randaalita, künta ega liigutata muul viisil. Pärandniitu ja inventeeritud väärtuslikku püsirohumaad ei ole lubatud uuendada ka pealtkülvi teel.

Püsirohumaa säilitamisega seotud nõuete kohta saab täpsemalt lugeda siit.