Millised nõuded kehtivad 2024. aastal püsirohumaade säilitamisele? Kas püsirohumaad tohib üles harida või uuendada?

Kui Eesti riik tervikuna ei täida 2024. aastal püsirohumaa säilitamise kohustust, siis see võib üles haritud püsirohumaa osas tuua toetuse taotlejatele kaasa ka tagasirajamise nõude.

Püsirohumaad võib uuendada heinaseemnete seguga, mis ei katkesta rohumaa vanuse arvestamist. Selliste segude nimekirja leiate PRIA kodulehelt. Uuendatud püsirohumaa maakasutuse tüübiks märgitakse taotlusel jätkuvalt PR.

Keskkonnatundlike püsirohumaade uuendamine on lubatud üksnes pealtkülvi ehk pealtparandamise teel ning tingimusel, et taotleja on sellest PRIAt eelnevalt teavitanud. Pealtparandamise all peetakse silmas sellist uuendamise meetodit, mis ei kahjusta rohukamarat, st mullapinda ei kultiveerita, randaalita, künta ega liigutata muul viisil. Pärandniitu ja inventeeritud väärtuslikku püsirohumaad ei ole lubatud uuendada ka pealtkülvi teel.

Alates 2023. aastast on lubatud püsirohumaa asendamine. See tähendab, et püsirohumaa kasutusotstarvet on lubatud muuta juhul, kui taotlejal on võimalik taotluse esitamise aastal asendada vähemalt sama pindala ulatuses rohumaaga, mis taotlemise aastal muutub püsirohumaaks vastavalt püsirohumaa vanuse arvestamisele ehk rohumaaga, mis on täpselt 6 aasta vanune.

Püsirohumaa säilitamisega seotud nõuete kohta saab täpsemalt lugeda siit.