Meetmete kirjeldused

EK meetmete kirjeldused

Meede Meetme lühikirjeldus
Ühtse pindalatoetuse põhimakse (I.2) Piiratud haldussuutlikkusest ja varasemate andmete puudumisest tulenevalt anti uutele liikmesriikidele (st riikidele, kes liitusid Euroopa Liiduga 2004. ja 2007. aastal) võimalus kohaldada tavapäraste otsetoetuskavade asemel ühtse pindalatoetuse kava. Ühtse pindalatoetuse kava raames makstakse toetuskõlbliku põllumajandusmaa eest kindlasummalist tootmiskohustusega sidumata pindalatoetust, millega asendatakse peaaegu kõik mujal kui uutes liikmesriikides antud toetused.
Seakasvatuse eritoetus (I.7) Liikmesriigid võivad maksta põllumajandustootjatele eritoetust 1) seoses teatavate põllumajanduslike tootmisviisidega, mis on keskkonna kaitsmiseks või parandamiseks olulised; 2) seoses põllumajandustoodete kvaliteedi parandamisega; 3) seoses põllumajandustoodete turustamise parandamisega; 4) seoses loomade heaolu kõrgemate standardite järgimisega; 5) seoses teatava põllumajandusliku tegevusega, millega kaasnevad täiendavad põllumajanduse keskkonnahüved; 6) et aidata toime tulla ebasoodsate asjaoludega, mis mõjutavad piima-, veise- ja vasikaliha-, lamba- ja kitseliha- ning riisisektori põllumajandustootjaid teatavates piirkondades või teatavat liiki põllumajandustootmise puhul; 7) piirkondades, kus kohaldatakse ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme; 8) saagi ja taimede kindlustusmaksete toetamise vormis; 9) ühisfondide abil taime- ja loomahaiguste ning keskkonnajuhtumite korral. Nad võivad kasutada kuni 10 % (3,5 % tootmiskohustusega seotud toetuste korral) oma riiklikust ülemmäärast kõnealuse toetuse rahastamiseks.
Meede Meetme lühikirjeldus
Ühtse pindalatoetuse põhimakse (II.2) Ühtse pindalatoetuse kava hõlmab tootmiskohustusega sidumata pindalatoetust, mida antakse iga toetuskõlbliku hektari eest, mille põllumajandustootja on deklareerinud. Liikmesriigid, kes kohaldasid ühtse pindalatoetuse kava 2014. aastani, võivad otsustada jätkata põhitoetuse andmist ühtse pindalatoetuse vormis kuni 31. detsembrini 2020.  
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (II.4) Keskkonnasäästlikumaks muutmine: lisaks põhitoetusele / ühtsele pindalatoetusele saavad põllumajandustootjad tootmiskohistusega sidumata pindalatoetust, kui nad järgivad kolme kliimat ja keskkonda säästvat põllumajandustava:
– püsirohumaa säilitamine,
– põllumajanduskultuuride mitmekesistamine,
– põllumajandusmaal  ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala olemasolu.
Noorte põllumajandustootjate toetus (II.6) Noorte põllumajandustootjate toetus on tootmiskohustusega sidumata pindalatoetus, mida antakse lisaks põhitoetusele noortele põllumajandustootjatele (kes on taotluse esitamise aastal kuni 40-aastased ja asuvad esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina). Kõnealune toetus on liikmesriikidele kohustuslik ja nad võivad kasutada selle rahastamiseks kuni 2 % oma riiklikust ülemmäärast. Noor põllumajandustootja võib kõnealust toetust saada maksimaalselt viis aastat, kuna selle eesmärk on hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist nende ettevõtlusalase tegevuse algusperioodil. Liikmesriigid otsustavad, millist arvutusmeetodit kõnealuse toetuse suhtes kohaldatakse, ja vastavalt tehtud valikule antakse noortele põllumajandustootjatele toetust hektaripõhiselt või kindlasummalise toetusena põllumajandusliku majapidamise kohta.
Vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus (II.7) Teatavatele sektoritele või teatavate toodete tootmisele suunatud toetus. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada oma otsetoetuste riiklikust ülemmäärast kuni 8 % (erandina kuni 13 % ja komisjoni heakskiidul veelgi rohkem), millele valgurikaste kultuuride puhul lisatakse 2 %, et anda tootmiskohustusega seotud toetust sektorites või piirkondades, kus konkreetsete põllumajanduslike tootmisviiside või põllumajandussektorite puhul, mis on eriti tähtsad majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnaalastel põhjustel, esineb teatavaid probleeme. 
 Väikepõllumajandustootjate kava (II.9)  Väikepõllumajandustootjate kava on väikepõllumajandustootjatele suunatud lihtsustatud toetuskava, millega kaasneb väiksem halduskoormus ja mille raames antakse kindlasummalist toetust põllumajandusliku majapidamise kohta või toetust, mille aluseks on maksmisele kuuluv summa, arvestades toetusi, mida põllumajandustootja sai väljaspool kava 2015. aastal või igal aastal. Toetuse suurus on maksimaalselt 1 250 eurot (liikmesriigid võivad kehtestada väiksema maksimumsumma).
Meede Meetme lühikirjeldus
Koolipuuvili (III.3), Koolipiim (III.3) Toetus eel-, põhi- ja keskkoolides õppivatele lastele puuvilja ja köögivilja jagamise toetamiseks, et suurendada laste puu- ja köögiviljatarbimist ning parandada toitumisharjumusi. 
Mesinduse eritoetus (III.7) Toetus, mida antakse mesindusprogrammide kaudu kõnealuse sektori toetamiseks, et tõhustada mee tootmist ja turustamist. 
Eraladustamine, sealiha (III.2) Toetus, mida antakse mesindusprogrammide kaudu kõnealuse sektori toetamiseks, et tõhustada mee tootmist ja turustamist.   
Riiklik ladustamine (III.1) Kui teatava põllumajandustoote turuhind langeb allapoole eelnevalt kindlaksmääratud taset, võivad liikmesriigi ametiasutused turu stabiliseerumiseks sekkuda ja osta kokku ülemäärased varud, mille võib seejärel kuni turuhindade tõusmiseni ladustada.

Määruse (EÜ) nr 1698/2005

kohane meede 

Meetmete lühikirjeldus 

1. telg Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine –  artikkel 20

Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamiseks ettenähtud toetus hõlmab järgmist:

Meede 1.1 Koolitus- ja teavitustegevused (V/B.1.1) Kutseõppe- ja teavitamismeetmed (sh teadustulemuste ja innovatiivsete tavade levitamine) põllumajandus- ja toidusektori ning metsandussektoriga seotud isikutele. Meetme eesmärk on edendada tehnilist ja majandusalast koolitust, teavitamist ning põllumajanduse ja toidu ning metsandusega seotud teadmiste, sh uue infotehnoloogiaalase teabe levitamist, samuti küllaldast teadlikkust tootekvaliteedi ning teadusuuringute ja loodusvarade säästva majandamise kohta, k.a ristvastavuse nõuded ning maastiku säilitamise ja parandamise ning keskkonnakaitsega sobivate tootmistavade kohaldamine.
Meede 1.2 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (V/B.1.2.) Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine: meetmega hõlbustatakse nooremate kui 40-aastaste põllumajandustootjate esmakordset põllumajandusliku majapidamise juhina tegutsema asumist ja sellele järgnevat nende majapidamiste struktuurilist kohandamist.
Meede 1.3.1 - Nõuandeteenuste võimaldamine (V/B.1.4) Nõuandeteenuste kasutamine põllumajandustootjate ja metsa valdajate poolt: põllumajandustootjatele ja metsa valdajatele juhtimis- ja nõuandeteenuste kasutamiseks antava toetuse eesmärk on võimaldada neil parandada oma põllumajanduslike majapidamiste jätkusuutlikku majandamist. Nimetatud meetme raames antava toetusega aidatakse katta nõuandeteenuste kasutamise kulud.
Meede 1.3.2 - Nõuandesüsteemi arendamine (V/B.1.5)  Põllumajandusliku majapidamise juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste ning metsanduse nõuandeteenuste loomine: nimetatud meetme raames antavat toetust kasutatakse põllumajandusliku majapidamise juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste ning samuti metsanduse nõuandeteenuste loomisest tulenevate kulude katmiseks.
Meede 1.3.3 – Nõuetele vastavuse ja tööohutuse alase nõuandeteenuse võimaldamine (V/B.1.5) Põllumajandusliku majapidamise juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste ning metsanduse nõuandeteenuste loomine: nimetatud meetme raames antavat toetust kasutatakse põllumajandusliku majapidamise juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste ning samuti metsanduse nõuandeteenuste loomisest tulenevate kulude katmiseks.
Meede 1.4.1 Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks (V/B.1.6) Põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine: meetme eesmärk on põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine, et parandada nende majanduslikku suutlikkust tootmistegurite parema kasutamise, sealhulgas uute tehnoloogiate ja innovatsiooni kasutuselevõtmise, kvaliteedi taotlemise, mahepõllundustoodete ja põllumajandusliku/mittepõllumajandusliku tegevuse mitmekesistamise kaudu ning parandades põllumajanduslikes majapidamistes keskkonna- ja tööohutust, hügieeni ja loomade heaolu.
Meede 1.4.2 Investeeringud loomakasvatusehitistesse (V/B.1.6) Põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine: meetme eesmärk on põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine, et parandada nende majanduslikku suutlikkust tootmistegurite parema kasutamise, sealhulgas uute tehnoloogiate ja innovatsiooni kasutuselevõtmise, kvaliteedi taotlemise, mahepõllundustoodete ja põllumajandusliku/mittepõllumajandusliku tegevuse mitmekesistamise kaudu ning parandades põllumajanduslikes majapidamistes keskkonna- ja tööohutust, hügieeni ja loomade heaolu.
Meede 1.4.3 Investeeringud bioenergia tootmisesse (V/B.1.6) Põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine: meetme eesmärk on põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine, et parandada nende majanduslikku suutlikkust tootmistegurite parema kasutamise, sealhulgas uute tehnoloogiate ja innovatsiooni kasutuselevõtmise, kvaliteedi taotlemise, mahepõllundustoodete ja põllumajandusliku/mittepõllumajandusliku tegevuse mitmekesistamise kaudu ning parandades põllumajanduslikes majapidamistes keskkonna- ja tööohutust, hügieeni ja loomade heaolu.
Meede 1.5 Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine (V/B.1.7) Metsade majandusliku väärtuse parandamine: meetme raames antakse toetust eraomanike (või nende ühenduste) või kohalike omavalitsuste (või nende ühenduste) omanduses olevate metsade korral, et tõsta ja suurendada nende metsade majanduslikku väärtust või täiendavalt mitmekesistada tootmist ja lisada turuvõimalusi.
Meede 1.6.1 Põllumajandustoodetele ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine (V/B.1.8) Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine: meetmega antakse toetust materiaalsetesse ja/või immateriaalsetesse varadesse tehtavateks investeeringuteks, millega parendatakse põllumajanduslike esmatoodete ja metsasaaduste töötlemist ning turustamist.
Meede 1.6.2 Põllumajandussektori ja mahepõllumajanudstootmise kohandumine uute väljakutsetega (V/B.1.8) Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine: meetmega antakse toetust materiaalsetesse ja/või immateriaalsetesse varadesse tehtavateks investeeringuteks, millega parendatakse põllumajanduslike esmatoodete ja metsasaaduste töötlemist ning turustamist.
Meede 1.6.3 - Põllumajandustoodete ühisturustamise edendamine (V/B.1.8) Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine: meetmega antakse toetust materiaalsetesse ja/või immateriaalsetesse varadesse tehtavateks investeeringuteks, millega parendatakse põllumajanduslike esmatoodete ja metsasaaduste töötlemist ning turustamist.
Meede 1.7.1 Põllumaj.-, toidu- ja metsandussektori koostöö (V/B.1.9) Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö: meetmega toetatakse ja edendatakse uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alast koostööd põllumajandustootjate, toiduainetetööstuse, põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ja muude partnerite vahel, et tagada, et põllumajandus- ja toidusektor ning metsandussektor saaksid uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamisel ära kasutada turustamisvõimalusi laialt levinud uudsete lähenemisviiside kaudu.
Meede 1.8 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur (V/B.1.10) Põllumajanduse ja metsanduse arengu ning kohanemisega seotud taristu parandamine ja arendamine: toetus hõlmab põllumajandus- ja metsamaale juurdepääsu, maakorralduse ja -parandusega, energiaga varustamise ja veeressursside majandamisega seotud tegevusi.
Elatustalude kohanemise toetus (VB.1.15) Ümberkorraldatavate elatuspõllumajandusettevõtete toetamine: meetme raames antakse toetust põllumajanduslikele majapidamistele, mis toodavad peamiselt oma tarbeks. Selle üleminekumeetme rakendamine katkestati programmitöö perioodil 2014–2020.
Meede 1.9 Tootjarühmade loomine ja arendamine (V/B.1.16) Tootjarühmade loomise toetamine: toetust antakse tootjarühmade loomise ja haldustegevuse hõlbustamiseks. Selle üleminekumeetme rakendamine katkestati programmitöö perioodil 2014–2020.

2. telg Keskkonna ja paikkonna parandamine – artikkel 36

Meede 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus (V/B.2.2) Ebasoodsate looduslike tingimuste toetus muude kui mägipiirkondade põllumajandustootjatele: toetused muudele ebasoodsate tingimustega piirkondadele kui mägipiirkonnad aitavad kaasa põllumajandusmaa jätkuva kasutuse kaudu paikkonna säilitamisele ning säästva põllumajandusliku tootmise süsteemide alalhoidmisele ja edendamisele.
Meede 2.2 NATURA põld (V/B.2.3) Natura 2000 toetus ja direktiiviga 2000/60/EÜ seotud toetus: Natura 2000 alade tõhusaks haldamiseks antakse põllumajandustootjatele toetust, et aidata toime tulla asjaomaste piirkondade ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ (loodusliku linnustiku kaitse kohta) ja nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) rakendamisest. Lisaks toetatakse põllumajandustootjaid, eesmärgiga aidata toime tulla vesikonna piirkondade ebasoodsate tingimustega, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik) rakendamisest.
Meede 2.3.1 Keskkonnasõbralik majandamine (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.
Meede 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.
Meede 2.3.3 Ohustatud tõugu looma kasvatamine (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.
Meede 2.3.4 Kohalikku sorti taimed (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.
Meede 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.
Meede 2.4 Loomade karjatamine (V/B.2.5) Loomade heaolu toetus: toetus hõlmab põllumajandustootjate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada vastavatest kohustuslikest nõuetest rangemaid loomapidamisnõudeid.
Meede 2.5.1 Kiviaia rajamise ja taastamise toetus (V/B.2.6) Vähetootlike investeeringute toetus: toetatakse mittetasuvaid investeeringuid, kui need on vajalikud põllumajanduse keskkonnakavade raames võetud kohustuste või muude põllumajanduse keskkonnaeesmärkide täitmiseks või suurendavad põllumajanduslikus majapidamises Natura 2000 alade ja muude kõrge loodusliku väärtusega alade üldkasutuse väärtust.
Meede 2.7 - Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus (V/B.2.10) Natura 2000 toetus: eesmärk on anda toetust erametsaomanikele või nende ühendustele, et hüvitada direktiivide 79/409/EMÜ ja 92/43/EMÜ nõuetekohasest rakendamisest tulenevatest metsade ja muude metsastunud alade kasutamispiirangutest tingitud kulusid ja saamata jäänud tulu.

3. telg Maapiirkondade elu kvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine – artikkel 52

Meede 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (V/B.3.1) Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas: meetme eesmärk on aidata maaelanikel mitmekesistada põllumajandustegevust mittepõllumajandustegevuse suunas, arendada mittepõllumajanduslikku tegevust ja edendada tööhõivet.
Meede 3.2.2 Külade uuendamine ja arendamine (V/B.3.5) Külade uuendamine ja arendamine: meetme eesmärk on toetada külade arengut.
Meede 3.2.2 Lairiba internet (V/B.3.5)

Külade uuendamine ja arendamine: meetme eesmärk on toetada külade arengut.

4. telg LEADER – artikkel 61

LEADERi eesmärk on toetada kohaliku arengu ja koostööprojektide rakendamist, samuti oskuste omandamist kohaliku tegevusrühma juhtimiseks.

Meede 4. LEADER (V/B.4.1, V/B.4.3, V/B.4.4, V/B.4.5) Konkurentsivõime; Elukvaliteet/mitmekesistamine; Riikide- ja piirkondadevaheline koostöö; Kohaliku tegevusrühma juhtimine, oskuste omandamine ja elavdamine.
Meede 5. Tehniline abi (V/B.5) Tehniline abi
Meede Meetme lühikirjeldus
Edendusmeetmed - Puu- ja köögivili (VI/B.1) Põllumajandussaaduste ja -toodete ja nende tootmismeetodite ning põllumajanduslike toiduainete kohta siseturul või kolmandate riikide turgudel korraldatavaid ning määruse (EÜ) nr 3/2008 artiklis 2 esitatud teavitus- ja müügiedendusmeetmeid võib rahastada täielikult või osaliselt ühenduse eelarvest käesolevas määruses sätestatud tingimustel. Need meetmed rakendatakse teavitamis- ja müügiedendusprogrammi raames.
Edendusmeetmed - Piimatooted (VI/B.1) Põllumajandussaaduste ja -toodete ja nende tootmismeetodite ning põllumajanduslike toiduainete kohta siseturul või kolmandate riikide turgudel korraldatavaid ning määruse (EÜ) nr 3/2008 artiklis 2 esitatud teavitus- ja müügiedendusmeetmeid võib rahastada täielikult või osaliselt ühenduse eelarvest käesolevas määruses sätestatud tingimustel. Need meetmed rakendatakse teavitamis- ja müügiedendusprogrammi raames. 
Edendusmeetmed - Veiseliha (VI/B.1) Põllumajandussaaduste ja -toodete ja nende tootmismeetodite ning põllumajanduslike toiduainete kohta siseturul või kolmandate riikide turgudel korraldatavaid ning määruse (EÜ) nr 3/2008 artiklis 2 esitatud teavitus- ja müügiedendusmeetmeid võib rahastada täielikult või osaliselt ühenduse eelarvest käesolevas määruses sätestatud tingimustel. Need meetmed rakendatakse teavitamis- ja müügiedendusprogrammi raames.
Meede Meetme lühikirjeldus
1. Teadmussiire ja teavitus (IVI/A.1) Meede hõlmab õpet ja muud liiki tegevusi, nagu õpikojad, juhendamine, esitlus- ja teavitustegevus, lühiajalised vastastikuseid vahetused põllumajanduslike majapidamistes ja metsamajandusettevõtetes ning põllumajanduslike majapidamiste ja metsamajandusettevõtete külastamine, et suurendada nende inimeste inimpotentsiaali, kes on põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud, maa valdajad ja maapiirkondades tegutsevad VKEd.
2. Nõuandeteenuste toetamine (IV/A.2) Kõnealuse meetme eesmärk on nõustamisteenuste rakendamise ning põllumajandusettevõtte juhtimis-, asendus- ja nõustamisteenuste kasutuselevõtu kaudu tõhustada maapiirkondades tegutsevate põllumajanduslike majapidamiste, metsandusettevõtete ja VKEde säästvat majandamist ning nende majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust. Meetmega edendatakse ka nõustajate koolitust.
3.  Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad Meetmega toetatakse kõiki uusi osalejaid, kes liituvad ELi, riiklike ja vabatahtlike kvaliteedikavadega. Toetusega võib katta ka kulud, mis tulenevad teavitamis- ja müügiedendustegevusest, millega suurendatakse tarbijate teadlikkust ELi ja riiklike kvaliteedikavadega hõlmatud toodetest ning nende spetsifikaatidest.
4.1 Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (IV/A.4) Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.
4.2 Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (IV/A.4) Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.
4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid (IV/A.4) Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.
4.4 Kiviaia taastamise toetus (IV/A.4)  Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

5. Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine (IV/A.5)

Meetmega aidatakse põllumajandustootjatel ennetada loodusõnnetusi ja katastroofe või taastada kahjustunud põllumajanduslik tootmispotentsiaal, et toetada põllumajanduslike majapidamiste elujõulisust ja konkurentsivõimet nimetatud tingimustes; toetuse eeldus on, et liikmesriigi pädev asutus on juhtumit ametlikult kinnitanud.

6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (IV/A.6) Meetmega toetatakse selliste uute ja elujõuliste majandustegevuste loomist ja arendamist nagu noorte põllumajandustootjate juhitud põllumajandusettevõtted, uued ettevõtted maapiirkondades või väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Toetust antakse ka uutele või olemasolevatele ettevõtjatele sellistesse mittepõllumajanduslikesse tegevustesse investeerimiseks ja selliste mittepõllumajanduslike tegevuste arendamiseks, mis on olulised maapiirkondade arenguks ja konkurentsivõime tagamiseks, samuti antakse toetust kõigile oma tegevust mitmekesistavatele põllumajandustootjatele. Meetmega antakse toetust põllumajandustootjatele, kes vastavad väikepõllumajandustootjate kava kohaselt toetuse saamise tingimustele ja annavad oma põllumajandusliku majapidamise lõplikult üle teisele põllumajandustootjale. 
6.3 Väikeste põllumaj.ev arendamine (IV/A.6) Meetmega toetatakse selliste uute ja elujõuliste majandustegevuste loomist ja arendamist nagu noorte põllumajandustootjate juhitud põllumajandusettevõtted, uued ettevõtted maapiirkondades või väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Toetust antakse ka uutele või olemasolevatele ettevõtetele selliste mittepõllumajanduslike tegevuste loomiseks ja arendamiseks, mis on olulised maapiirkondade arenguks ja konkurentsivõime tagamiseks, samuti antakse investeeringu- ja arengutoetust kõigile oma tegevust mitmekesistavatele põllumajandustootjatele. Meetmega toetatakse ka põllumajandustootjaid, kes otsustavad anda oma põllumajandusliku majapidamise üle teisele põllumajandustootjale ja loobuda põllumajandustegevusest.
6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (IV/A.6) Meetmega toetatakse selliste uute ja elujõuliste majandustegevuste loomist ja arendamist nagu noorte põllumajandustootjate juhitud põllumajandusettevõtted, uued ettevõtted maapiirkondades või väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Toetust antakse ka uutele või olemasolevatele ettevõtjatele sellistesse mittepõllumajanduslikesse tegevustesse investeerimiseks ja selliste mittepõllumajanduslike tegevuste arendamiseks, mis on olulised maapiirkondade arenguks ja konkurentsivõime tagamiseks, samuti antakse toetust kõigile oma tegevust mitmekesistavatele põllumajandustootjatele. Meetmega antakse toetust põllumajandustootjatele, kes vastavad väikepõllumajandustootjate kava kohaselt toetuse saamise tingimustele ja annavad oma põllumajandusliku majapidamise lõplikult üle teisele põllumajandustootjale. 
8. Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine (IV/A.8) Meetme eesmärk on soodustada investeeringuid metsamaa arendamisse, metsade kaitsmisse ning metsanduse ja metsasaadustega seotud innovatsiooni, et suurendada maapiirkondade majanduskasvu potentsiaali ja tõhustada taastuvenergia tootmist.
Metsastamine ja metsaalade loomine Kõnealuse alameetmega toetatakse metsastamist ja metsaalade loomist nii põllumajandus- kui ka mittepõllumajandusmaal. 
Agrometsandussüsteemide loomine Alameetmega toetatakse selliste agrometsandussüsteemide ja -tavade loomist, mille puhul mitmeaastased metsakultuurid integreeritakse sihipäraselt põllukultuuride ja/või loomadega samal maakasutusüksusel. 
Metsapõlengutest ja loodusõnnetustest ning katastroofidest tingitud metsakahjustuste ennetamine ja kõrvaldamine Alameetmega toetatakse metsapõlengutest ja muudest looduskatastroofidest, sealhulgas kahjurite levik ja haiguspuhangud ning kliimaga seotud ohud, tingitud metsakahjustuste ennetamist ja kõrvaldamist (lageraie ja taasistutus). 
Investeeringud metsa ökosüsteemide vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse parandamisse Alameetmega toetatakse tegevusi, millega suurendatakse metsade keskkonnaväärtust, parandatakse metsade kliimamuutustega kohanemise võimet, osutatakse ökosüsteemi teenuseid ja lisatakse metsade üldkasutusväärtust. Eesmärk on tagada metsade keskkonnaväärtuse kasv. 
Investeeringud uutesse metsandustehnoloogiatesse ning metsasaaduste töötlemisse, mobiliseerimisse ja turustamisse Alameetmega antakse toetust investeeringuteks masinatesse ja/või seadmetesse, mis on seotud puude raide, langetamise, kasutuselevõtu ja töötlemisega enne tööstuslikku saagimist. Alameetme põhieesmärk on suurendada metsade majanduslikku väärtust.
9. Tootjarühmade loomine (IV/A.14) Meetmega toetatakse tootjarühmade ja -organisatsioonide loomist, eelkõige algusaastatel, kui tekib lisakulusid, et tootjad võiksid lahendada ühiselt turuprobleeme ning tõhustada läbirääkimisvõimet seoses tootmise ja turustamisega, seda ka kohalikel turgudel.
10.1.1 Keskkonnasõbralik majandamine (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.
10.1.3. Piirkondlik mullakaitse toetus (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.
10.1.4. Keskkonnasõbralik aiandus (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.
10.1.5 Kohalikku sorti taimed (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.
10.1.6 Ohustatud tõugu looma kasvatamine (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.
10.1.7 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (IV/A.15) Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.
11 Mahepõllumajandus (IV/A.16) Meede on suunatud mahepõllumajandusliku tootmise tavadele üleminekule või nendega jätkamisele, julgustamaks põllumajandustootjaid sellistes kavades osalema, et nad võiksid vastata keskkonnahoidlikke põllumajandustavasid hõlmavale suurenenud nõudlusele ühiskonnas.
12.1 NATURA põld (IV/A.17) Meetmega antakse hüvitist toetusesaajatele, kes kannatavad eriti ebasoodsates tingimustes asuvatel aladel, mille suhtes kohaldatakse konkreetseid kohustuslikke nõudeid, mis tulenevad linnudirektiivi, elupaikade direktiivi ja veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest, võrreldes põllumajandustootjate olukorraga sellistel muudel aladel, kus ebasoodsad tingimusi ei esine.  
12.2. Natura eramets  (IV/A.17) Meetmega antakse hüvitist toetusesaajatele, kes kannatavad eriti ebasoodsates tingimustes asuvatel aladel, mille suhtes kohaldatakse konkreetseid kohustuslikke nõudeid, mis tulenevad linnudirektiivi, elupaikade direktiivi ja veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest, võrreldes põllumajandustootjate olukorraga sellistel muudel aladel, kus ebasoodsad tingimusi ei esine.  
14 Loomade heaolu (IV/A.19)  Meetmega antakse toetust põllumajandustootjatele, kes vabatahtlikult viljelevad tegevusi, mis hõlmavad ühte või mitut loomade heaolu parandavat kohustust.
16. Koostöö (IV/A.21) Meetmega soodustatakse koostöövorme, millesse on kaasatud vähemalt kaks üksust ning milles käsitletakse muu hulgas järgmist: katseprojektid; uued tooted, tavad, protsessid ja tehnoloogia põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris; turismiteenused; lühikesed tarneahelad ja kohalikud turud; keskkonna/kliimamuutustega seotud ühisprojektid/ühismeetmed; projektid biomassi säästvalt kättesaadavaks tegemiseks; muud kui LEADERi alla kuuluvad kohaliku arengu strateegiad; metsamajandamiskavad; põllumajandustegevuse mitmekesistamine sotsiaalsete tegevuste kaudu.
19. LEADER (IV/A.24) Meetme eesmärk on säilitada LEADERit kohaliku tasandi integreeritud territoriaalse arengu vahendina, millega aidatakse otseselt kaasa maapiirkondade tasakaalustatud territoriaalsele arengule, mis on üks maaelu arengu poliitika üldeesmärkidest.
Kogukondlikult juhitavale kohalikule arengule antav toetus [EAFRD rahastatav LEADER] katab järgmist: 
a) ettevalmistava toetuse kulud, mis hõlmavad haldussuutlikkuse parandamist, koolitust ja võrgustiku arendamist kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia ettevalmistamisel ning rakendamisel;
b) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia kohaste tegevuste elluviimine;
c) kohaliku algatusrühma koostöömeetmete ettevalmistamine ja rakendamine;
d) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamise juhtimisega seotud jooksvad kulud;
e) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia edendamine. 
20. EAFRD Tehniline abi (IV/A.25)  Meetmega antakse liikmesriikidele võimalus pakkuda tehnilist abi sellisteks meetmeteks, millega toetatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide juhtimisega seotud haldussuutlikkust. Nimetatud meetmed võivad hõlmata ettevalmistust, juhtimist, järelevalvet, hindamist, teavet ja teabevahetust, võrgustike loomist, kaebuste lahendamist ning maaelu arengu kavade kontrollimist ja auditeerimist. 

Muude meetmete kirjeldused

Meede Meetme lühikirjeldus
Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus on mõeldud täiendava meetmena isikutele, kes kasvatavad nõuetele vastavaid ammlehmi. Ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet.
EKF 1.1 Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks Toetuse eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel.
EKF 1.3 Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.
EKF 1.4 Väikesemahuline rannapüük Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.
EKF 2.2 Sisevete kalanduse toetus Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid sisevete kalandusse, kalalaevastikku ja seadmetesse, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.
EKF 2.3 Investeeringud töötlemisse ja turustamisse Toetuse eesmärk on kalandustoodete või veetaimede töötlemise arendamine ja kaasajastamine.
EKF 3.1 Ühistegevused Toetuse peamiseks eesmärgiks on säästlikum kalavarude kasutamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on selektiivsemate kalapüügivahendite arendamine, kalurite sissetulekute stabiilsemaks muutmine ning koostöö soodustamine kalandussektori erinevate huvigruppide vahel.
EKF 3.2 Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine Toetuse peamiseks eesmärgiks on kalavarude loodusliku taastootmisvõime parandamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on kudealade ja kalakoelmute taastamine, hooldamine, laiendamine ja parendamine ning kunstkoelmute rajamine ja paigaldamine.
EKF 3.3 Kalasadamad, lossimiskohad ja varjualused Toetuse eesmärk on parendada kalasadamates kalalaevade teenindamisega seotud töötingimusi ja ohutust, kalalaevade hooldus- ja remonditingimusi, jäätmete käitlemise tingimusi ja kütuse, jää, vee ja elektriga varustamise tingimusi kalasadamates.
EKF 3.4 Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad Toetuse eesmärk on propageerida kalandustoodete tarbimist ja uusi tooteid ning leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid.
Kalanduse turukorraldus Turukorralduslike meetmete eesmärk on toetada kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevust, parandada toojaorganisatsioonide liikmete toodangu turustustingimusi ning aidata edendada jätkusuutlikku püüki ja vesiviljelust.
Kalandustoodete tootja koolitustoetus Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud.
Kalandustoodete tootja praktikatoetus Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale või töötlejale tema ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.
Keskkonnasõbraliku tootmise toetus (MAK 2004-2006) Keskkonnasõbraliku tootmise toetuse eesmärgiks on tõsta põllumajandustootjate teadlikkust oma ettevõtte keskkonnaväärtustest ja -mõjudest, soodustada keskkonnaplaneerimise kasutamist põllumajanduses ning vähendada taimetoitainetest põhjustatud veereostuse riski, säilitada mullaviljakust ning parandada põllumajandusmaastike esteetilist väärtust.
Piimalehma kasvatamise täiendav otsetoetus Piimalehma kasvatamise täiendava otsetoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet.
Praktikatoetus Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise kulud.
Puu- ja köögiviljatagatis Eksportöörid ja importöörid kannavad PRIA-le tagatise deposiidi või pangagarantii kujul kohustuste katteks. Tagatise määr tuleneb EK seadusandlusest.  
Põllumajanduskindlustustoetus Toetuse eesmärgiks on võimaldada põllumajandustootjal maandada looduslikest teguritest ja looma- ja taimehaigustest ning kahjurite levikust tulenevaid riske ja seeläbi tõsta sektori krediidivõimelisust. Põllumajanduskindlustustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustustoetuse perioodil.
Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames välja makstavate pindalapõhiste otsetoetuste eesmärkideks on:
*hüvitada täiendavaid kulutusi, mis on põhjustatud põllumajandusliku tootmise eripärast, kuna suurt osa põhivarast kasutatakse perioodiliselt (keskmiselt 2-3 kuud aastas) ja mis halvendab oluliselt konkurentsivõimet ning majanduslikke võimalusi;
*maade hooldamise kulude hüvitamine, kuna tuleviku vajadusi ja toiduainete nõudluse kasvu arvestades on vaja säilitada põllumaade viljakus.
Põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse saamiseks, peab taotleja olema põllumajandusega tegelev isik, st kasvatama põllumajanduslooma või põllumajanduskultuuri või hoidma tema kasutuses olevat põllumajandusmaad heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus, kiviaiad (MAK 2004-2006) Eesti Maaelu arengukava alusel makstavate pindalapõhiste toetuste eesmärgiks on parandada põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust, aidata säilitada poollooduslikke kooslusi, avatud maastikke ja väärtuslikke maastikuelemente, säilitada maakasutus ning hüvitada tehtud kulutused ebasoodsamates ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkondades ning aidata kaasa mahepõllumajanduse levikule.
Põllumajandusloomade aretustoetus Toetuse eesmärgiks on põllumajandusloomade aretustegevuse arendamise kulude osaline või täielik hüvitamine.
Põllumajandustootjate asendamise toetus Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine.
Teraviljatagatis Eksportöörid ja importöörid kannavad PRIA-le tagatise deposiidi või pangagarantii kujul kohustuste katteks. Tagatise määr tuleneb EK seadusandlusest.
Turuarendustoetus Turuarendustoetus on siseriiklik toetus, mille eesmärgiks on suurendada põllumajandustoodete turustamisvõimalusi, juurutada teadus- ja arendussaavutusi põllumajandustootmisse või põllumajandustoodete töötlemisse ning parandada põllumajandustoodete tootmist või töötlemist.
Ute kasvatamise täiendav otsetoetus   Ute kasvatamise täiendava otsetoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet.
Veise kasvatamise täiendav otsetoetus   Veise kasvatamise täiendava otsetoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet.
Erakorralised meetmed Erakorraliste toetuste eesmärk on tõhusalt ja tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, mis on tingitud märkimisväärsest hinnatõusust või -langusest sise- või välisturul või muudest sündmustest või tingimustest, mis põhjustavad turuhäireid või turuhäirete ohtu, ja kui kõnealune olukord või selle mõju turule tõenäoliselt jätkub või halveneb.
Piimakvoot Piima tootmiskvoot oli EL ühtse põllumajanduspoliitika üks meede, mille eesmärk oli piirata piima ületootmist. Igale liikmesriigile kinnitati igal kvoodiaastal (ajavahemik 1.aprillist kuni 31. märtsini) tootmiskvoot, mille määramisel võeti aluseks ajalooline referentsaasta. Liikmesriigid jaotasid selle omakorda põllumajandustootjatele individuaalseteks kvootideks.
Elatustalude kohanemise toetus (MAK 2004-2006) Elatustalude kohanemise toetuse eesmärgiks on edendada majanduslikku planeerimist ja aidata kaasa väiksemate põllumajandusega tegelevate ettevõtjate säilimisele ja elujõulisemaks muutumisele.
EMKF 1.1 - Kalapüügi innovatsioonitoetus Kalapüügi innovatsioonitoetuse eesmärk on kalavarude hea seisundi säilitamine, säästlike ja keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamine kalapüügiks, uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja uute kasutamata vee-elusressursside tõhus kasutamine
EMKF 1.15 - Püügivahendi parendamise toetus Meetme „Püügivahendi parendamise toetus“ eesmärgiks on toetada selliseid investeeringuid, mis vähendavad kalapüügi mõju merekeskkonnale, toetavad tagasiheite järkjärgulist kaotamist ja hõlbustavad üleminekut mere bioloogiliste elusressursside säästvale kasutamisele.
EMKF 1.21 - Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus Meetme „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“ eesmärgiks on vähendada kalalaevade tegevuse käigus mõju kliimamuutusele ja investeeringud kalalaevade energiatõhususe parandamiseks. 
EMKF 1.3 - Teadlaste ja kalurite koostöötoetus Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse eesmärk on toetada teadus- ja arendusasutuste, kalandussektori ettevõtjate, kalureid koondavaid organisatsioonide ning riigiasutuste vahelist koostöö soodustamist, läbi kalamajandusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise ning kalandussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate koolituste, uuringute ja katseprojektide korraldamisega.
EMKF 2.1 - Vesiviljeluse innovatsioonitoetus  Vesiviljeluse innovatsioonitoetuse eesmärk on ressursisäästlike lahenduste väljatöötamine; uute ja perspektiivsete liikide kasvatamise tehnoloogiate väljaarendamine; uute tehnoloogiate ja toodete väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja vesiviljeluse koostoime võimaluste suurendamine teiste majandusvaldkondadega.
EMKF 2.2 - Tootlikud investeeringud vesiviljelusse  (investeerimislaen) Toetuse eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.
EMKF 2.6 - Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetuse eesmärk on soodustada teadus- ja arendusasutuste, vesiviljelussektori ettevõtjate ning riigiasutuste vahelist koostööd, läbi vesiviljelusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise, elukestva õppe ning vesiviljelussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate uuringute ja katseprojektide korraldamise.
EMKF 3.2 - Strateegiate rakendamine (algatusrühmad) Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise meetme eesmärk on strateegia tegevuste elluviimisel aidata kaasa kohalikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. 
EMKF 3.3 - Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise meetme eesmärk on strateegia tegevuste elluviimisel aidata kaasa kohalikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. 
EMKF 3.4 - Algatusrühma koostöötegevused Meetme „Algatusrühma koostöötegevused“ meetmega toetatakse vähemalt ühte allpool nimetatud eesmärki: 1)Suurendada kalanduse ja vesiviljeluse tarneahela kõikides etappides lisandväärtust, luua töökohti, kaasta noori ja edendada innovatsiooni; 2) Toetada tööndus- ja harrastuspüügi mitmekesistamist, elukestvat õpet ja töökohtada loomist kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades; 3)Tõhustada ja kasutada kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade keskkonnaressursse, sealhulgas kliimamuutuste leevendamisele suunatud meetmed; 4) Edendada kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades sotsiaalset heaolu ja kultuuripärandit, sealhulgas kalanduse, vesiviljeluse ja merendusega seotud kultuuripärandit; 5) Tugevdada kalanduskogukondade rolli kohalikus arengus ja kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimist.
EMKF 4.1 - Tootmis- ja turustamiskavade toetus Meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ eesmärgiks on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist. 
EMKF 4.2 - Ladustamistoetus „Kalapüügitoodete ladustamisabi“ eesmärgiks on leevendada turutõrgete tagajärjel tekkivaid toodangu turustamisraskusi, kompenseerides tootjaorganisatsioonide tehtavaid kulutusi kala ajutisel ladustamisel, et toodang hiljem taas turule tagasi suunata.
EMKF 4.3 - Turustamismeetmed Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetust antakse toetuse kasutamise kavas nimetatud messidel osalemiseks.
EMKF 4.3.1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus Toetuse eesmärk on leida uusi turge, parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule pääsemise tingimusi ning viia ellu piirkondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi teavitus- ja tutvustuskampaaniaid, et suurendada üldsuse teadlikkust säästvatest kalapüügi- ja vesiviljelustoodetest.
EMKF 4.4.1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“ eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.
EMKF 4.4.2 - Tootlikud investeeringud kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemisse (investeerimislaen) Toetuse eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.
EMKF 4.4.3 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus  Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus“ eesmärgiks on toetada: 1) kalakäitlemisehitisele energiamajanduse korralduse seaduse § 2 punktis 4 nimetatud energiaauditi tegemine; 2) kalakäitlemisehitisele energiaauditi tegemine ja ettevõtte ressursikasutamise süstemaatiline menetlemine, mille raames analüüsitakse kasutusel olevaid tootmisvahendeid ja -tagavarasid, kaupade ja teenuste tootmistegureid ning tootmisprotsessis tekkivate jäätmete hulka.
EMKF 4.4.4 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ eesmärk on suurendada ettevõtja energiasäästu ja ressursitootlikkust säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, vähendades seejuures käitlemisettevõtete mõju keskkonnale. Ressursitootlikkus on materjalide kasutuse efektiivsust väljendav näitaja, mis näitab, kui palju lisandväärtust luuakse mingi ühiku materjali kasutamisel. Seega on toetuse eesmärk nii energiasäästu suurendamine kui ka ettevõttes kasutatavate ressursside ehk materjalide (vesi, tooraine, küte, jäätmed jm) efektiivsem kasutamine.
EMKF 6.1 - Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus Meetme „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus“ eesmärgiks on kalanduse kontrolli, inspekteerimise ja õigusnormide täitmise tagamise tõhustamine ja tugevdamine. Meetme sihtgrupiks on kalanduse kontrolli ja järelevalvega tegelevad asutused.
EMKF 6.2 - Andmete kogumine Kalandusandmete kogumise toetus on suunatud vajalike andmete kogumiseks koostatud riikliku programmi elluviimiseks.
EMKF 7.1 - Tehniline abi Eesmärgiks on EMKF rakenduskava efektiivse siseriikliku rakendamise tagamine läbi administratsiooni ülesehitamise ja tugevdamise. Tehnilist abi kasutatakse muuhulgas rakenduskava juhtimise ja rakendamise parendamiseks, rakendamisega seotud uuringute ja auditite läbi viimiseks, administratiivse tegevusvõimekuse arendamiseks ja tõstmiseks, rakendamisega seotud teavitamiseks ja avalikustamiseks. Tehnilise abi sihtgrupiks on auditeerimisasutus, sertifitseerimisasutus, korraldusasutus ja vahendusasutus.
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2004-2006) Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse eesmärgiks on toetada mahepõllumajanduse kui loodusega kooskõlas oleva tootmisviisi arengut ning rahuldada tarbijate kasvavat nõudlust mahetoodangu järele, toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet. 
Ohustatud tõugu looma kasvatamine (MAK 2004-2006) Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine. 
Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus (MAK 2004-2006) Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse eesmärgiks oli Eesti maaelu arengukava 2004-2006 alusel loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla (edaspidi sõnnikuhoidla) veekaitsenõuetega vastavusse viimine.
Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Piima üleminekutoetus Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Ute kasvatamise üleminekutoetus Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Ute üleminekutoetus Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Veise üleminekutoetus Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus on tootmisest lahti seotud täiendav otsetoetus määratud toetusõiguste alusel. Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmetel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel.
 Riisitagatis Eksportöörid ja importöörid kannavad PRIA-le tagatise deposiidi või pangagarantii kujul kohustuste katteks. Tagatise määr tuleneb EK seadusandlusest.