Meetmete kirjeldused

EK meetmete kirjeldused

Meede Meetme lühikirjeldus
Ühtne pindalatoetus (II.2) Ühtse pindalatoetuse kava hõlmab tootmiskohustusega sidumata pindalatoetust, mida antakse iga toetuskõlbliku hektari eest, mille põllumajandustootja on deklareerinud. Liikmesriigid, kes kohaldasid ühtse pindalatoetuse kava 2014. aastani, võivad otsustada jätkata põhitoetuse andmist ühtse pindalatoetuse vormis kuni 31. detsembrini 2020.  
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (II.4) Keskkonnasäästlikumaks muutmine: lisaks põhitoetusele / ühtsele pindalatoetusele saavad põllumajandustootjad tootmiskohistusega sidumata pindalatoetust, kui nad järgivad kolme põllumajandustava, mis säästavad kliimat ja keskkonda:
– püsirohumaa säilitamine,
– põllumajanduskultuuride mitmekesistamine,
– põllumajandusmaal  ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala olemasolu.
Noorte põllumajandustootjate toetus (II.6) Noorte põllumajandustootjate toetus on tootmiskohustusega sidumata pindalatoetus, mida antakse lisaks põhitoetusele noortele põllumajandustootjatele (kes on kuni 40-aastased ja asuvad esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina või kes on asutanud põllumajandusliku majapidamise viis aastat enne seda, kui nad esitasid esimest korda kava alusel taotluse). Kõnealune toetus on liikmesriikidele kohustuslik ja nad võivad kasutada selle rahastamiseks kuni 2% II lisas sätestatud riiklikust ülemmäärast. Seda toetust antakse noorele põllumajandustootjale maksimaalselt viieks aastaks pärast tegutsema asumist. Liikmesriigid otsustavad, millist arvutusmeetodit kõnealuse toetuse suhtes kohaldatakse, ja vastavalt tehtud valikule antakse noortele põllumajandustootjatele lisatoetust hektaripõhiselt või kindlasummalise toetusena põllumajandusliku majapidamise kohta. 
Vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus (II.7) Teatavatele sektoritele või teatavate toodete tootmisele suunatud toetus. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada oma otsetoetuste riiklikust ülemmäärast kuni 8 % (erandina kuni 13 % ja komisjoni heakskiidul veelgi rohkem), millele valgurikaste kultuuride puhul lisatakse 2 %, et anda tootmiskohustusega seotud toetust sektorites või piirkondades, kus konkreetsete põllumajanduslike tootmisviiside või põllumajandussektorite puhul, mis on eriti tähtsad majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnaalastel põhjustel, esineb teatavaid probleeme. 
 Väikepõllumajandustootjate kava (II.9)  Väikepõllumajandustootjate kava on väikepõllumajandustootjatele suunatud lihtsustatud toetuskava, millega kaasneb väiksem halduskoormus ja mille raames antakse kindlasummalist toetust põllumajandusliku majapidamise kohta või toetust, mille aluseks on maksmisele kuuluv summa, arvestades toetusi, mida põllumajandustootja sai väljaspool kava 2015. aastal või igal aastal. Toetuse suurus on maksimaalselt 1 250 eurot (liikmesriigid võivad kehtestada väiksema maksimumsumma).
Meede Meetme lühikirjeldus
Koolipuuvili (III.3), Koolipiim (III.3) Toetus eel-, põhi- ja keskkoolides õppivatele lastele puuvilja ja köögivilja jagamise toetamiseks, et suurendada laste puu- ja köögiviljatarbimist ning parandada toitumisharjumusi. 
Mesindusprogramm (III.7) Toetus, mida antakse mesindusprogrammide kaudu kõnealuse sektori toetamiseks, et tõhustada mee tootmist ja turustamist. 
Riiklik ladustamine (III.1) Kui teatava põllumajandustoote turuhind langeb allapoole eelnevalt kindlaksmääratud taset, võivad liikmesriigi ametiasutused turu stabiliseerimiseks sekkuda ja osta kokku ülemäärased varud, mille võib seejärel kuni turuhindade tõusmiseni ladustada. Avaldada tuleb selliste üksuste nimed, kes saavad toetust ehk teisisõnu üksused, kellelt tooted ostetakse.
Meede Meetme lühikirjeldus

1. Teadmussiire ja teavitus (IVI/A.1)

(liidu kaasrahastamise määr 89%)

Meede hõlmab õpet ja muud liiki tegevusi, nagu õpikojad, juhendamine, esitlus- ja teavitustegevus, lühiajalised vastastikuseid vahetused põllumajanduslike majapidamistes ja metsamajandusettevõtetes ning põllumajanduslike majapidamiste ja metsamajandusettevõtete külastamine, et suurendada nende inimeste inimpotentsiaali, kes on põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud, maa valdajad ja maapiirkondades tegutsevad VKEd.

2. Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused (IV/A.2)

(liidu kaasrahastamise määr 85% / 100% (1.sammas))

Kõnealuse meetme eesmärk on nõustamisteenuste rakendamise ning põllumajandusettevõtte juhtimis-, asendus- ja nõustamisteenuste kasutuselevõtu kaudu tõhustada maapiirkondades tegutsevate põllumajanduslike majapidamiste, metsandusettevõtete ja VKEde säästvat majandamist ning nende majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust. Meetmega edendatakse ka nõustajate koolitust.

3.  Kvaliteedikavades osalemine ja kvaliteedikavade raames toodetud toodete edendamine (IV/A.3)

(liidu kaasrahastamise määr 85%)

Meetmega toetatakse kõiki uusi osalejaid, kes liituvad ELi, riiklike ja vabatahtlike kvaliteedikavadega. Toetusega võib katta ka kulud, mis tulenevad teavitamis- ja müügiedendustegevusest, millega suurendatakse tarbijate teadlikkust ELi ja riiklike kvaliteedikavadega hõlmatud toodetest ning nende spetsifikaatidest.

4.1 Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (IV/A.4)

(liidu kaasrahastamise määr 85%)

Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

4.2 Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (IV/A.4)

(liidu kaasrahastamise määr 85%)

Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid (IV/A.4)

(liidu kaasrahastamise määr 85%)

Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

4.4 Kiviaia taastamise toetus (IV/A.4)

(liidu kaasrahastamise määr 75%)

 Meetmega aidatakse parandada põllumajanduslike majapidamiste ja maaettevõtete majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, tõhustada põllumajandustoodete töötlemis- ja turustamissektorit, luua põllumajanduse ja metsanduse arendamiseks vajalik taristu ning toetada keskkonnaeesmärkide saavutamiseks vajalikke mittetootlikke investeeringuid.

5. Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine (IV/A.5)

(liidu kaasrahastamise määr 85%)

Meetmega aidatakse põllumajandustootjatel ennetada loodusõnnetusi ja katastroofe või taastada kahjustunud põllumajanduslik tootmispotentsiaal, et toetada põllumajanduslike majapidamiste elujõulisust ja konkurentsivõimet nimetatud tingimustes; toetuse eeldus on, et liikmesriigi pädev asutus on juhtumit ametlikult kinnitanud.

6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (IV/A.6)

(liidu kaasrahastamise määr 82%)

Meetmega toetatakse selliste uute ja elujõuliste majandustegevuste loomist ja arendamist nagu noorte põllumajandustootjate juhitud põllumajandusettevõtted, uued ettevõtted maapiirkondades või väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Toetust antakse ka uutele või olemasolevatele ettevõtjatele sellistesse mittepõllumajanduslikesse tegevustesse investeerimiseks ja selliste mittepõllumajanduslike tegevuste arendamiseks, mis on olulised maapiirkondade arenguks ja konkurentsivõime tagamiseks, samuti antakse toetust kõigile oma tegevust mitmekesistavatele põllumajandustootjatele. Meetmega antakse toetust põllumajandustootjatele, kes vastavad väikepõllumajandustootjate kava kohaselt toetuse saamise tingimustele ja annavad oma põllumajandusliku majapidamise lõplikult üle teisele põllumajandustootjale. 

6.3 Väikeste põllumaj.ev arendamine (IV/A.6)

(liidu kassrahastamise määr 85%)

Meetmega toetatakse selliste uute ja elujõuliste majandustegevuste loomist ja arendamist nagu noorte põllumajandustootjate juhitud põllumajandusettevõtted, uued ettevõtted maapiirkondades või väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Toetust antakse ka uutele või olemasolevatele ettevõtetele selliste mittepõllumajanduslike tegevuste loomiseks ja arendamiseks, mis on olulised maapiirkondade arenguks ja konkurentsivõime tagamiseks, samuti antakse investeeringu- ja arengutoetust kõigile oma tegevust mitmekesistavatele põllumajandustootjatele. Meetmega toetatakse ka põllumajandustootjaid, kes otsustavad anda oma põllumajandusliku majapidamise üle teisele põllumajandustootjale ja loobuda põllumajandustegevusest.

6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (IV/A.6)

(liidu kaasrahastamise määr 85%)

Meetmega toetatakse selliste uute ja elujõuliste majandustegevuste loomist ja arendamist nagu noorte põllumajandustootjate juhitud põllumajandusettevõtted, uued ettevõtted maapiirkondades või väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Toetust antakse ka uutele või olemasolevatele ettevõtjatele sellistesse mittepõllumajanduslikesse tegevustesse investeerimiseks ja selliste mittepõllumajanduslike tegevuste arendamiseks, mis on olulised maapiirkondade arenguks ja konkurentsivõime tagamiseks, samuti antakse toetust kõigile oma tegevust mitmekesistavatele põllumajandustootjatele. Meetmega antakse toetust põllumajandustootjatele, kes vastavad väikepõllumajandustootjate kava kohaselt toetuse saamise tingimustele ja annavad oma põllumajandusliku majapidamise lõplikult üle teisele põllumajandustootjale. 

8. Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse (IV/A.8)

(liidu kaasrahastamise määr 85% /100% (1.sammas))

Meetme eesmärk on soodustada investeeringuid metsamaa arendamisse, metsade kaitsmisse ning metsanduse ja metsasaadustega seotud innovatsiooni, et suurendada maapiirkondade majanduskasvu potentsiaali.

9. Tootjarühmade loomine (IV/A.14)

(liidu kaasrahastamise määr 80%)

Meetmega toetatakse tootjarühmade ja -organisatsioonide loomist, eelkõige algusaastatel, kui tekib lisakulusid, et tootjad võiksid lahendada ühiselt turuprobleeme ning tõhustada läbirääkimisvõimet seoses tootmise ja turustamisega, seda ka kohalikel turgudel.

10.1.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (IV/A.15)

(liidu kaasrahastamise määr 75%/ 100% (1.sammas))

Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

10.1.2 Piirkondlik veekaitse toetus (IV/A.15)

(liidu kaasrahastamise määr 75%/ 100% (1.sammas))

Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

10.1.3. Piirkondlik mullakaitse toetus (IV/A.15)

(liidu kaasrahastamise määr 75%/ 100% (1.sammas))

Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

10.1.4. Keskkonnasõbraliku aianduse toetus (IV/A.15)

(liidu kaasrahastamise määr 75%/ 100% (1.sammas))

Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

10.1.5 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (IV/A.15)

(liidu kaasrahastamise määr 75%/ 100% (1.sammas))

Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

10.1.6 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (IV/A.15)

(liidu kaasrahastamise määr 75%/ 100% (1.sammas))

Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

10.1.7 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (IV/A.15)

(liidu kaasrahastamise määr 75%/ 100% (1.sammas))

Meetmega julgustatakse maa valdajaid rakendama keskkonna-, maastiku- ja loodusvarade kaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele positiivset mõju avaldavaid põllumajandustavasid. See võib lisaks põllumajandustavade keskkonnasõbralikule täiustamisele hõlmata ka olemasolevate keskkonnahoidlike tavade säilitamist.

11 Mahepõllumajandus (IV/A.16)

(liidu kaasrahastamise määr 75%/ 100% (1.sammas))

Meede on suunatud mahepõllumajandusliku tootmise tavadele üleminekule või nendega jätkamisele, julgustamaks põllumajandustootjaid sellistes kavades osalema, et nad võiksid vastata keskkonnahoidlikke põllumajandustavasid hõlmavale suurenenud nõudlusele ühiskonnas.

12.1. Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (IV/A.17)

(liidu kaasrahastamise määr 75%/ 100% (1.sammas))

Meetmega antakse hüvitist toetusesaajatele, kes kannatavad eriti ebasoodsates tingimustes asuvatel aladel, mille suhtes kohaldatakse konkreetseid kohustuslikke nõudeid, mis tulenevad linnudirektiivi, elupaikade direktiivi ja veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest, võrreldes põllumajandustootjate olukorraga sellistel muudel aladel, kus ebasoodsad tingimusi ei esine.  

12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale  (IV/A.17)

(liidu kaasrahastamise määr 75%/ 100% (1.sammas))

Meetmega antakse hüvitist toetusesaajatele, kes kannatavad eriti ebasoodsates tingimustes asuvatel aladel, mille suhtes kohaldatakse konkreetseid kohustuslikke nõudeid, mis tulenevad linnudirektiivi, elupaikade direktiivi ja veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest, võrreldes põllumajandustootjate olukorraga sellistel muudel aladel, kus ebasoodsad tingimusi ei esine.  

14. Loomade heaolu toetus (IV/A.19)

(liidu kaasrahastamise määr 85% /100% (1.sammas))

 Meetmega antakse toetust põllumajandustootjatele, kes vabatahtlikult viljelevad tegevusi, mis hõlmavad ühte või mitut loomade heaolu parandavat kohustust.

16. Koostöö (IV/A.21)

(liidu kaasrahastamise määr 80%)

Meetmega soodustatakse koostöövorme, millesse on kaasatud vähemalt kaks üksust ning milles käsitletakse muu hulgas järgmist: katseprojektid; uued tooted, tavad, protsessid ja tehnoloogia põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris; turismiteenused; lühikesed tarneahelad ja kohalikud turud; keskkonna/kliimamuutustega seotud ühisprojektid/ühismeetmed; projektid biomassi säästvalt kättesaadavaks tegemiseks; muud kui LEADERi alla kuuluvad kohaliku arengu strateegiad; metsamajandamiskavad; põllumajandustegevuse mitmekesistamine sotsiaalsete tegevuste kaudu.

17.1 Põllumajanduskindlustustoetus (IV/A.22)

(liidu kaasrahastamise määr 85%)

Meede kujutab endast uut riskijuhtimisvahendite kogumit, millega täiustatakse juba olemasolevaid, liikmesriikide otsetoetuste eelarvetest rahastatavaid viise kindlustuslepingute ja ühisfondide toetamiseks, et aidata põllumajandustootjaid, kes seisavad silmitsi üha suuremate majanduslike ja keskkonnaalaste riskidega. Meetmega võetakse kasutusele ka sissetuleku stabiliseerimise vahend, et tagada hüvitus põllumajandustootjatele sissetuleku järsu vähenemise eest.

19. Toetus LEADERi kohalikule arengule (IV/A.24)

(liidu kaasrahastamise määr 80%)

Meetme eesmärk on säilitada LEADERit kohaliku tasandi integreeritud territoriaalse arengu vahendina, millega aidatakse otseselt kaasa maapiirkondade tasakaalustatud territoriaalsele arengule, mis on üks maaelu arengu poliitika üldeesmärkidest.
Kogukondlikult juhitavale kohalikule arengule antav toetus [EAFRD rahastatav LEADER] katab järgmist: 
a) ettevalmistava toetuse kulud, mis hõlmavad haldussuutlikkuse parandamist, koolitust ja võrgustiku arendamist kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia ettevalmistamisel ning rakendamisel;
b) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia kohaste tegevuste elluviimine;
c) kohaliku algatusrühma koostöömeetmete ettevalmistamine ja rakendamine;
d) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamise juhtimisega seotud jooksvad kulud;
e) kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia edendamine. 

20. EAFRD Tehniline abi (IV/A.25)

(liidu kaasrahastamise määr 85%)

 Meetmega antakse liikmesriikidele võimalus pakkuda tehnilist abi sellisteks meetmeteks, millega toetatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide juhtimisega seotud haldussuutlikkust. Nimetatud meetmed võivad hõlmata ettevalmistust, juhtimist, järelevalvet, hindamist, teavet ja teabevahetust, võrgustike loomist, kaebuste lahendamist ning maaelu arengu kavade kontrollimist ja auditeerimist. 

21. Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ning VKEdele, keda COVID-19 kriis on eriti mõjutanud( IV/A.22 Bis)

(liidu kaasrahastamise määr 85%)

Käesoleva meetme kohase toetusega antakse erakorralist abi COVID-19 kriisist eriti mõjutatud põllumajandustootjatele ja VKEdele, et tagada nende äritegevuse jätkuvus. Toetust antakse ühekordse kindlasummalise maksena, mis makstakse välja 30. juuniks 2021 toetustaotluste põhjal, mille pädev asutus on heaks kiitnud 31. detsembriks 2020. Üleminekumääruse (EL) 2020/2220 vastuvõtmisega pikendati seda meedet kuue kuu võrra, st pädev asutus annab taotlustele heakskiidu 30. juuniks 2021 ja ühekordne kindlasummaline makse makstakse välja 31. detsembriks 2021 

Määruse (EÜ) nr 1698/2005

kohane meede 

Meetmete lühikirjeldus 

1. telg Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine –  artikkel 20

Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamiseks ettenähtud toetus hõlmab järgmist:

Meede 1.2 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (V/B.1.2.) Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine: meetmega hõlbustatakse nooremate kui 40-aastaste põllumajandustootjate esmakordset põllumajandusliku majapidamise juhina tegutsema asumist ja sellele järgnevat nende majapidamiste struktuurilist kohandamist.
Meede 1.4.1 Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks (V/B.1.6) Põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine: meetme eesmärk on põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine, et parandada nende majanduslikku suutlikkust tootmistegurite parema kasutamise, sealhulgas uute tehnoloogiate ja innovatsiooni kasutuselevõtmise, kvaliteedi taotlemise, mahepõllundustoodete ja põllumajandusliku/mittepõllumajandusliku tegevuse mitmekesistamise kaudu ning parandades põllumajanduslikes majapidamistes keskkonna- ja tööohutust, hügieeni ja loomade heaolu.
Meede 1.4.2 Investeeringud loomakasvatusehitistesse (V/B.1.6) Põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine: meetme eesmärk on põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine, et parandada nende majanduslikku suutlikkust tootmistegurite parema kasutamise, sealhulgas uute tehnoloogiate ja innovatsiooni kasutuselevõtmise, kvaliteedi taotlemise, mahepõllundustoodete ja põllumajandusliku/mittepõllumajandusliku tegevuse mitmekesistamise kaudu ning parandades põllumajanduslikes majapidamistes keskkonna- ja tööohutust, hügieeni ja loomade heaolu.
Meede 1.4.3 Investeeringud bioenergia tootmisesse (V/B.1.6) Põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine: meetme eesmärk on põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimine, et parandada nende majanduslikku suutlikkust tootmistegurite parema kasutamise, sealhulgas uute tehnoloogiate ja innovatsiooni kasutuselevõtmise, kvaliteedi taotlemise, mahepõllundustoodete ja põllumajandusliku/mittepõllumajandusliku tegevuse mitmekesistamise kaudu ning parandades põllumajanduslikes majapidamistes keskkonna- ja tööohutust, hügieeni ja loomade heaolu.
Meede 1.5 Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine (V/B.1.7) Metsade majandusliku väärtuse parandamine: meetme raames antakse toetust eraomanike (või nende ühenduste) või kohalike omavalitsuste (või nende ühenduste) omanduses olevate metsade korral, et tõsta ja suurendada nende metsade majanduslikku väärtust või täiendavalt mitmekesistada tootmist ja lisada turuvõimalusi.
Meede 1.6.1 Põllumajandustoodetele ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine (V/B.1.8) Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine: meetmega antakse toetust materiaalsetesse ja/või immateriaalsetesse varadesse tehtavateks investeeringuteks, millega parendatakse põllumajanduslike esmatoodete ja metsasaaduste töötlemist ning turustamist.
Meede 1.6.2 Põllumajandussektori ja mahepõllumajanudstootmise kohandumine uute väljakutsetega (V/B.1.8) Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine: meetmega antakse toetust materiaalsetesse ja/või immateriaalsetesse varadesse tehtavateks investeeringuteks, millega parendatakse põllumajanduslike esmatoodete ja metsasaaduste töötlemist ning turustamist.
Meede 1.6.3 - Põllumajandustoodete ühisturustamise edendamine (V/B.1.8) Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine: meetmega antakse toetust materiaalsetesse ja/või immateriaalsetesse varadesse tehtavateks investeeringuteks, millega parendatakse põllumajanduslike esmatoodete ja metsasaaduste töötlemist ning turustamist.

2. telg Keskkonna ja paikkonna parandamine – artikkel 36

Meede 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus (V/B.2.2) Ebasoodsate looduslike tingimuste toetus muude kui mägipiirkondade põllumajandustootjatele: toetused muudele ebasoodsate tingimustega piirkondadele kui mägipiirkonnad aitavad kaasa põllumajandusmaa jätkuva kasutuse kaudu paikkonna säilitamisele ning säästva põllumajandusliku tootmise süsteemide alalhoidmisele ja edendamisele.
Meede 2.3.1 Keskkonnasõbralik majandamine (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.
Meede 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.
Meede 2.3.3 Ohustatud tõugu looma kasvatamine (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.
Meede 2.3.4 Kohalikku sorti taimed (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.
Meede 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (V/B.2.4) Põllumajanduslik keskkonnatoetus: toetus hõlmab selliste põllumajandustootjate ja teiste maa valdajate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada põllumajandusliku tootmise meetodeid, mis on ühitatavad keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja geneetilise mitmekesisuse kaitse ja parandamisega.
Meede 2.4 Loomade karjatamine (V/B.2.5) Loomade heaolu toetus: toetus hõlmab põllumajandustootjate kantud kulusid ja saamata jäänud tulu seoses nende vabatahtlikult võetud kohustusega rakendada vastavatest kohustuslikest nõuetest rangemaid loomapidamisnõudeid.

3. telg Maapiirkondade elu kvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine – artikkel 52

Meede 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (V/B.3.1) Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas: meetme eesmärk on aidata maaelanikel mitmekesistada põllumajandustegevust mittepõllumajandustegevuse suunas, arendada mittepõllumajanduslikku tegevust ja edendada tööhõivet.
Meede 3.2.2 Külade uuendamine ja arendamine (V/B.3.5) Külade uuendamine ja arendamine: meetme eesmärk on toetada külade arengut.

4. telg LEADER – artikkel 61

LEADERi eesmärk on toetada kohaliku arengu ja koostööprojektide rakendamist, samuti oskuste omandamist kohaliku tegevusrühma juhtimiseks.

Meede 4. LEADER (V/B.4.1, V/B.4.3, V/B.4.4, V/B.4.5) Konkurentsivõime; Elukvaliteet/mitmekesistamine; Riikide- ja piirkondadevaheline koostöö; Kohaliku tegevusrühma juhtimine, oskuste omandamine ja elavdamine.
Meede Meetme lühikirjeldus
Edendusmeetmed - Veiseliha (VI/A.1) Määruses (EL) nr 1144/2014 esitatud teavitus- ja müügiedendusmeetmeid, mis on seotud põllumajandustoodete ja teatavate põllumajandustoodetel põhinevate toiduainetega ning mida võetakse siseturul või kolmandates riikides, võib määruses sätestatud tingimustel rahastada täielikult või osaliselt liidu eelarvest. Neid meetmeid võetakse teavitus- ja müügiedendusprogrammide vormis.

Muude meetmete kirjeldused

Meede Meetme lühikirjeldus
EKF 1.1 Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks Toetuse eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel.
EKF 1.3 Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.
EKF 2.1 Vesiviljeluse investeeringutoetus Toetuse eesmärk on vesiviljeluse tootmismahtude suurendamine, kasutades selleks kaasaegseid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid.
EKF 3.1 Ühistegevused Toetuse peamiseks eesmärgiks on säästlikum kalavarude kasutamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on selektiivsemate kalapüügivahendite arendamine, kalurite sissetulekute stabiilsemaks muutmine ning koostöö soodustamine kalandussektori erinevate huvigruppide vahel.
EKF 4.1 Kalanduspiirkondade arendamine Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega.
Kalandustoodete tootja koolitustoetus Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud.
Kalandustoodete tootja praktikatoetus Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale või töötlejale tema ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.
Keskkonnasõbraliku tootmise toetus (MAK 2004-2006) Keskkonnasõbraliku tootmise toetuse eesmärgiks on tõsta põllumajandustootjate teadlikkust oma ettevõtte keskkonnaväärtustest ja -mõjudest, soodustada keskkonnaplaneerimise kasutamist põllumajanduses ning vähendada taimetoitainetest põhjustatud veereostuse riski, säilitada mullaviljakust ning parandada põllumajandusmaastike esteetilist väärtust.
Praktikatoetus Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise kulud.
Põllumajanduskindlustustoetus Toetuse eesmärgiks on võimaldada põllumajandustootjal maandada looduslikest teguritest ja looma- ja taimehaigustest ning kahjurite levikust tulenevaid riske ja seeläbi tõsta sektori krediidivõimelisust. Põllumajanduskindlustustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel kindlustustoetuse perioodil.
Põllumajandusloomade aretustoetus Toetuse eesmärgiks on põllumajandusloomade aretustegevuse arendamise kulude osaline või täielik hüvitamine.
Põllumajandustootjate asendamise toetus Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine.
Turuarendustoetus Turuarendustoetus on siseriiklik toetus, mille eesmärgiks on suurendada põllumajandustoodete turustamisvõimalusi, juurutada teadus- ja arendussaavutusi põllumajandustootmisse või põllumajandustoodete töötlemisse ning parandada põllumajandustoodete tootmist või töötlemist.
Erakorralised meetmed Erakorraliste toetuste eesmärk on tõhusalt ja tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, mis on tingitud märkimisväärsest hinnatõusust või -langusest sise- või välisturul või muudest sündmustest või tingimustest, mis põhjustavad turuhäireid või turuhäirete ohtu, ja kui kõnealune olukord või selle mõju turule tõenäoliselt jätkub või halveneb.
Piimakvoot Piima tootmiskvoot oli EL ühtse põllumajanduspoliitika üks meede, mille eesmärk oli piirata piima ületootmist. Igale liikmesriigile kinnitati igal kvoodiaastal (ajavahemik 1.aprillist kuni 31. märtsini) tootmiskvoot, mille määramisel võeti aluseks ajalooline referentsaasta. Liikmesriigid jaotasid selle omakorda põllumajandustootjatele individuaalseteks kvootideks.
Elatustalude kohanemise toetus (MAK 2004-2006) Elatustalude kohanemise toetuse eesmärgiks on edendada majanduslikku planeerimist ja aidata kaasa väiksemate põllumajandusega tegelevate ettevõtjate säilimisele ja elujõulisemaks muutumisele.
EMKF 1.1 - Kalapüügi innovatsioonitoetus Kalapüügi innovatsioonitoetuse eesmärk on kalavarude hea seisundi säilitamine, säästlike ja keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamine kalapüügiks, uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja uute kasutamata vee-elusressursside tõhus kasutamine
EMKF 1.15 - Püügivahendi parendamise toetus Meetme „Püügivahendi parendamise toetus“ eesmärgiks on toetada selliseid investeeringuid, mis vähendavad kalapüügi mõju merekeskkonnale, toetavad tagasiheite järkjärgulist kaotamist ja hõlbustavad üleminekut mere bioloogiliste elusressursside säästvale kasutamisele.
EMKF 1.18 - Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus Meetme eesmärgiks on merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamine.
EMKF 1.20 - Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus Meetme eesmärgiks on toetada energiat säästvate ja kliimamuutuste vähendamisele kaasa aitavate investeeringute tegemist kalalaevadel.
EMKF 1.21 - Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus Meetme „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“ eesmärgiks on vähendada kalalaevade tegevuse käigus mõju kliimamuutusele ja investeeringud kalalaevade energiatõhususe parandamiseks. 
EMKF 1.23 - Kalasadamate investeeringutoetus Kalasadamate investeeringutoetuse eesmärkideks on kalasadamatesse tehtavate investeeringutega kalatoodete kvaliteedi ja kontrolli parandamine, energiatõhususe suurendamine, keskkonnakaitsesse panustamine ning tööohutuse ja töötingimuste parandamine kalasadamates. Need eesmärgid toetavad traalpüügisektorile vajaliku nüüdisaegse sadamavõrgustiku väljaarendamist.
EMKF 1.3 - Teadlaste ja kalurite koostöötoetus Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse eesmärk on toetada teadus- ja arendusasutuste, kalandussektori ettevõtjate, kalureid koondavaid organisatsioonide ning riigiasutuste vahelist koostöö soodustamist, läbi kalamajandusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise ning kalandussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate koolituste, uuringute ja katseprojektide korraldamisega.
EMKF 2.1 - Vesiviljeluse innovatsioonitoetus  Vesiviljeluse innovatsioonitoetuse eesmärk on ressursisäästlike lahenduste väljatöötamine; uute ja perspektiivsete liikide kasvatamise tehnoloogiate väljaarendamine; uute tehnoloogiate ja toodete väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja vesiviljeluse koostoime võimaluste suurendamine teiste majandusvaldkondadega.
EMKF 2.2 - Tootlikud investeeringud vesiviljelusse  (investeerimislaen) Toetuse eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.
EMKF 2.2.1 - Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse Toetuse eesmärk on toetada aktiivselt vesiviljelustoodete tootmisega tegelevaid ettevõtteid ehk neid ettevõtteid, kellel on tegelik käive vesiviljelustoodete müügist. Toetuse sihtrühma ei kuulu vastrajatud või ehitusjärgus olevad vesiviljelusettevõtted. Seega ei toetata alles alustavaid, vaid juba tootmisega tegelevaid ettevõtteid.
EMKF 2.3 - Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus Toetuse eesmärgiks on toetada säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõttu, suurendades energiasäästu, samas vähendades vesiviljelusettevõtete mõju keskkonnale.
EMKF 2.6 - Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetuse eesmärk on soodustada teadus- ja arendusasutuste, vesiviljelussektori ettevõtjate ning riigiasutuste vahelist koostööd, läbi vesiviljelusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise, elukestva õppe ning vesiviljelussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate uuringute ja katseprojektide korraldamise.
EMKF 2.11 Vesiviljelusettevõtjate müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus Toetuse eesmärk on toetada vesiviljelussektorit viirusest tingitud majanduslike tagasilöökide leevendamiseks. Vesiviljelusega tegelevate ettevõtjatele hüvitatakse koroonaviiruse puhangust tingitud müügikäibe langus kuni 30% ulatuses.
EMKF 2.12 - Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus Meetme „Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi toetust“ saab kasutada nende tegevuste elluviimiseks, mis on vajalikud ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja selleks, et saada ülevaade kohustulikult registreeritavate ja tegevusloaga vesiviljelusloomade pidamiskohtade ja liikumise üle ning tõkestada ohtlike veeloomataudide levikut, tagades loomade ja loomsete saadustega kauplemiseks vajalikud garantiid.
EMKF 3.2 - Strateegiate rakendamine (algatusrühmad) Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise meetme eesmärk on strateegia tegevuste elluviimisel aidata kaasa kohalikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. 
EMKF 3.3 - Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise meetme eesmärk on strateegia tegevuste elluviimisel aidata kaasa kohalikule majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. 
EMKF 3.4 - Algatusrühma koostöötegevused Meetme „Algatusrühma koostöötegevused“ meetmega toetatakse vähemalt ühte allpool nimetatud eesmärki: 1)Suurendada kalanduse ja vesiviljeluse tarneahela kõikides etappides lisandväärtust, luua töökohti, kaasta noori ja edendada innovatsiooni; 2) Toetada tööndus- ja harrastuspüügi mitmekesistamist, elukestvat õpet ja töökohtada loomist kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades; 3)Tõhustada ja kasutada kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade keskkonnaressursse, sealhulgas kliimamuutuste leevendamisele suunatud meetmed; 4) Edendada kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades sotsiaalset heaolu ja kultuuripärandit, sealhulgas kalanduse, vesiviljeluse ja merendusega seotud kultuuripärandit; 5) Tugevdada kalanduskogukondade rolli kohalikus arengus ja kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimist.
EMKF 4.1 - Tootmis- ja turustamiskavade toetus Meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ eesmärgiks on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist. 
EMKF 4.2 - Ladustamistoetus „Kalapüügitoodete ladustamisabi“ eesmärgiks on leevendada turutõrgete tagajärjel tekkivaid toodangu turustamisraskusi, kompenseerides tootjaorganisatsioonide tehtavaid kulutusi kala ajutisel ladustamisel, et toodang hiljem taas turule tagasi suunata.
EMKF 4.3 - Turustamismeetmed Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetust antakse toetuse kasutamise kavas nimetatud messidel osalemiseks.
EMKF 4.3.1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus Toetuse eesmärk on leida uusi turge, parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule pääsemise tingimusi ning viia ellu piirkondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi teavitus- ja tutvustuskampaaniaid, et suurendada üldsuse teadlikkust säästvatest kalapüügi- ja vesiviljelustoodetest.
EMKF 4.3.2 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus Meetme “Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus“ on kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turustamismeede, mille eesmärk on leida uusi turge ning parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule laskmise tingimusi.
EMKF 4.4.1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“ eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.
EMKF 4.4.2 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise rahastamisvahendid Toetuse eesmärgiks on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.
EMKF 4.4.3 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus  Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus“ eesmärgiks on toetada: 1) kalakäitlemisehitisele energiamajanduse korralduse seaduse § 2 punktis 4 nimetatud energiaauditi tegemine; 2) kalakäitlemisehitisele energiaauditi tegemine ja ettevõtte ressursikasutamise süstemaatiline menetlemine, mille raames analüüsitakse kasutusel olevaid tootmisvahendeid ja -tagavarasid, kaupade ja teenuste tootmistegureid ning tootmisprotsessis tekkivate jäätmete hulka.
EMKF 4.4.4 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ eesmärk on suurendada ettevõtja energiasäästu ja ressursitootlikkust säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, vähendades seejuures käitlemisettevõtete mõju keskkonnale. Ressursitootlikkus on materjalide kasutuse efektiivsust väljendav näitaja, mis näitab, kui palju lisandväärtust luuakse mingi ühiku materjali kasutamisel. Seega on toetuse eesmärk nii energiasäästu suurendamine kui ka ettevõttes kasutatavate ressursside ehk materjalide (vesi, tooraine, küte, jäätmed jm) efektiivsem kasutamine.
EMKF 4.4.5 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus Toetuse eesmärgiks on leevendada koroonaviirusest tingitud negatiivset majanduslikku mõju kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlejaile, et aidata säilitada valdkonna elujõulisus ja konkurentsivõime.
EMKF 6.1 - Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus Meetme „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus“ eesmärgiks on kalanduse kontrolli, inspekteerimise ja õigusnormide täitmise tagamise tõhustamine ja tugevdamine. Meetme sihtgrupiks on kalanduse kontrolli ja järelevalvega tegelevad asutused.
EMKF 6.2 - Andmete kogumine Kalandusandmete kogumise toetus on suunatud vajalike andmete kogumiseks koostatud riikliku programmi elluviimiseks.
EMKF 7.1 - Tehnilise abi toetus Eesmärgiks on EMKF rakenduskava efektiivse siseriikliku rakendamise tagamine läbi administratsiooni ülesehitamise ja tugevdamise. Tehnilist abi kasutatakse muuhulgas rakenduskava juhtimise ja rakendamise parendamiseks, rakendamisega seotud uuringute ja auditite läbi viimiseks, administratiivse tegevusvõimekuse arendamiseks ja tõstmiseks, rakendamisega seotud teavitamiseks ja avalikustamiseks. Tehnilise abi sihtgrupiks on auditeerimisasutus, sertifitseerimisasutus, korraldusasutus ja vahendusasutus.
EMKF 8.1 - Integreeritud mereseire arendamise toetus Meetme „Integreeritud mereseire arendamise toetus“ eesmärk on integreeritud mereseire, eelkõige ühise teabejagamise keskkonna CISE arendamine Euroopa Liidu merenduse seireks.
EMKF 8.3 - Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus Meetme eesmärgiks on merekeskkonnaalaste teadmiste parendamine.
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2004-2006) Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse eesmärgiks on toetada mahepõllumajanduse kui loodusega kooskõlas oleva tootmisviisi arengut ning rahuldada tarbijate kasvavat nõudlust mahetoodangu järele, toetada ja suurendada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet. 
Ohustatud tõugu looma kasvatamine (MAK 2004-2006) Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine. 
Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2004-2006) Ebasoodsamate piirkondade toetust sai taotleda Eesti Maaelu Arengukavas 2004-2006 määratud valdades (101 valda) olevale maale eesmärgiga aidata kaasa põllumajandusmaa jätkuva kasutuse kaudu paikkonna säilitamisele ning säästva põllumajandusliku tootmise süsteemide alalhoidmisele ja edendamisele.
Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Heinaseemne üleminekutoetus Heinaseemne üleminekutoetus on tootmisest lahti seotud täiendav otsetoetus määratud toetusõiguste alusel. Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmetel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel.
Piima üleminekutoetus Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Ute kasvatamise üleminekutoetus Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Ute üleminekutoetus Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Veise üleminekutoetus Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. 
Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus on tootmisest lahti seotud täiendav otsetoetus määratud toetusõiguste alusel. Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmetel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel.
Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude toetus Toetust makstakse, et hüvitada ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamisega tekkinud kulud põllumajandustootjale, kes on nõuetekohaselt rakendanud kohustuslikke tõrjemeetmeid ohtliku taimekahjustaja hävitamiseks.
Mesilaspere toetus Eesmärgiks on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele; aidata kaasa põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimisele. Mesilasperede parem registreerimine võimaldab tõhustada mesilashaiguste leviku tõrjumiseks kasutatavaid meetmeid.
COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale Toetust makstakse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tekkinud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks põllumajanduslikus tegevusvaldkonnas, mida koroonaviiruse puhang on negatiivselt mõjutanud.