Kes on tapmist korraldav isik ja kas piisab, kui ainult see isik teatab looma tapmisest PRIAle?

Tapmist korraldav isik on juriidiline isik, kes looma tapab. See tähendab, et tapmist korraldavad isikud on tapamajad.

Tapmist korraldaval isikul on kohustus saata registrisse tapetud looma veisepass ja edastada veiste, lammaste ning kitsede tapmiste andmed. Kui tapmist korraldav isik edastab andmed elektrooniliselt, siis veiste korral passi täitma ei pea ning veisepass tuleb tühjalt tagastada PRIAle.

Tapmist korraldava isiku poolt registrisse tapmiste andmete edastamine ei vabasta loomapidajat tema kohustusest registrit loomaga toimunud sündmusest teavitada. Seega peab loomapidaja igal juhul teatama looma tapmisest PRIAle.