EMKF meetmete investeeringute teostamise tähtajad

Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014–2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Investeeringu tegemist tõendavate kuludokumentide esitamise hiliseim tähtaeg on 31. detsember 2023. Selleks ajaks peavad olema toetust saanud ettevõtjatel kõik investeeringud tehtud ning vajalikud kuludokumendid toetusraha väljamaksmiseks PRIAle esitatud.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erinedapalume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks. Selle kohta on info ka toetuse määramise otsuses ning PRIA kodulehel toodud EMKF toetuse saajate nimekirjas.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata.

Ettevõtjatel, kel on investeeringud ellu viidud ning toetus kätte saadud, kuid kellel on kohustus täita tulevikku suunatud nõudeid (näiteks töökohtade loomine, müügitulu saavutamine), palume tähelepanu pöörata ka nende nõuete tähtaegsele täitmisele.  

Projekti ladusaks elluviimiseks soovitame tegevustega alustada esimesel võimalusel pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist ning jälgida otsuses toodud tähtaegasid.

Saabuvad EMKF meetmete projektide elluviimise tähtajad:

Toetusmeede

Taotlusvoor

Tegevuste elluviimise ja dokumentide esitamise tähtaeg

Püügivahendi parendamise toetus

EMKF meede 1.15

2021. a taotlusvoor Tähtaeg hiljemalt 31.12.2023

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

EMKF meede 2.2.1

2021. a taotlusvoor Tähtaeg hiljemalt 31.12.2023

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus

EMKF meede 4.4.1

2021. a taotlusvoor Tähtaeg hiljemalt 31.12.2023

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

2023. a taotlusvoor

Tähtaeg hiljemalt 31.12.2023

 

Pane tähele! 

PRIA avaldab info tähtaja pikendamise tingimuste ning uute tähtaegade kohta kodulehel pärast määruste muudatuste jõustumist. Tabelit täiendatakse jooksvalt.