EMKF meetmete investeeringute teostamise tähtajad

Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Investeeringu tegemist tõendavate kuludokumentide esitamise hiliseim tähtaeg on 30. juuni 2025. Selleks ajaks peavad olema toetust saanud ettevõtjatel kõik investeeringud tehtud ning vajalikud kuludokumendid toetusraha väljamaksmiseks PRIAle esitatud.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks. Selle kohta on info ka toetuse määramise otsuses ning PRIA kodulehel toodud EMKF toetuse saajate nimekirjas.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata.

Ettevõtjatel, kel on investeeringud ellu viidud ning toetus kätte saadud, kuid kellel on kohustus täita tulevikku suunatud nõudeid (näiteks töökohtade loomine, müügitulu saavutamine), palume tähelepanu pöörata ka nende nõuete tähtaegsele täitmisele.  

Projekti ladusaks elluviimiseks soovitame tegevustega alustada esimesel võimalusel pärast taotluse rahuldamise otsuse saamist ning jälgida otsuses toodud tähtaegasid.

Saabuvad EMKF meetmete projektide elluviimise tähtajad:

Toetusmeede

Taotlusvoor

Tegevuste elluviimise ja dokumentide esitamise tähtaeg

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

2020. a I taotlusvoor Tähtajad saabuvad alates 05.06.2022 *

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

2020. a II taotlusvoor Tähtajad saabuvad alates 17.12.2022

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF meede 2.3

2020. a taotlusvoor Tähtajad saabuvad alates 16.06.2022 *

Püügivahendi parendamise toetus

EMKF meede 1.15

2020. a taotlusvoor Tähtajad saabuvad 26.02.2023 

Püügivahendi parendamise toetus

EMKF meede 1.15

2021. a taotlusvoor Tähtaeg hiljemalt 30.06.2023

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus

EMKF meede 4.3.2

2019. a taotlusvoor

Tähtajad saabuvad alates 31.12.2022*

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

EMKF meede 2.2.1

2020. a taotlusvoor Tähtajad saabuvad alates 01.03.2023

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

EMKF meede 2.2.1

2021. a taotlusvoor Tähtaeg hiljemalt 30.06.2023

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus

EMKF meede 4.4.1

2021. a taotlusvoor Tähtaeg hiljemalt 30.06.2023
* toetuse saajatel, kellele rakendus tähtaja pikendamine     Pane tähele! 

Maaeluministri 5. novembri 2021 määrusega nr 51 „Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega“ muudetakse „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetuses“ toetatavate tegevuste elluviimise tähtaegu.

12.11.2021 jõustus maaeluministri 6. augusti 2018. a määrus nr 46 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus“, millega muudeti toetatavate tegevuste elluviimise tähtaegu.


Maaeluministri 12. mai 2020 määrusega nr 28 „Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega“ muudetakse „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus“ ja „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ toetatavate tegevuste elluviimise tähtaegu.

17.05.2020 jõustus maaeluministri 31. mai 2018. a määrus nr 35 „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus“ muudatus, millega pikendati toetatava tegevuse elluviimise tähtaega 12 kuult kahele aastale.

17.05.2020 jõustus maaeluministri 15. mai 2017 määrus nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“, millega pikendati toetatava tegevuse elluviimise tähtaega 18 kuult kahele aastale.


PRIA avaldab info tähtaja pikendamise tingimuste ning uute tähtaegade kohta kodulehel pärast määruste muudatuste jõustumist. Tabelit täiendatakse jooksvalt.