Vana e-PRIA kasutusjuhend täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamiseks ja üleandmiseks

Portaali sisenemise kohta lugege palun juhendist „e-PRIA kasutusjuhend vana e-PRIA teenuste kasutamiseks".

  • Kui olete jõudnud vanasse e-PRIA portaali, valige menüüst „Teenused.
  • Valige pindalatoetuste alalõigust „Andmete esitamine“ alt Täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine“.
toetusõiguste teenus

 

 

Toetusõiguste vaatamisel ning üleandmisel saate abi vasakul kuvatavast plokist „Abiinfo“.

Kõikide valikute juures on abiinfo nupp „?“, millele liikudes näidatakse hiirekursori juures vastavat abiinfot, ning nupule klõpsates ilmub see vasakule abiinfo sektsiooni.

toetusõiguste teenuse abiinfo

 

Juhul, kui PRIA andmetel puudub Teil täiendava otsetoetuse toetusõigus, saate teenuse Täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine“ avamisel sellekohase teate:

toetusõiguste teenuse teade puuduvad toetusõigused

 

Juhul, kui PRIA andmetel on Teil täiendava otsetoetuse toetusõigusi, kuvatakse ekraanile Teile määratud ja/või ülevõetud täiendava otsetoetuse toetusõiguste andmed. Lisaks on selle teenuse kaudu võimalik toetusõigusi üle anda.

toetusõiguste vaatamine

 

Toetusliigi nimele klõpsates avaneb Teile valitud toetusõiguse kirjeldus.

toetusõiguse kirjeldus

 

Toetusõiguste üleandmiseks klõpsake nupul „Edasi“.

Seejärel jõuate toetusõiguste üleandmise vormile.

Üle anda ei saa heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigust: antud toetusõigus on ainult päritav.

toetusõiguse üleandmise kuva

 

Toetusõiguse üleandmiseks täitke vormil vajalikud lahtrid:

Punkt 1. Toetusõiguse üleandja üldandmed
Kliendi ja esindaja andmed

Kontakttelefon ja e-posti aadress tulevad vormile PRIA kliendiregistrist. Kui vastavad väljad on tühjad, siis kliendiregistris nimetatud andmed puuduvad. Kliendiregistris olevaid andmeid on võimalik muuta PRIA iseteeninduskeskkonna https://epria.pria.ee/ teenuses „Kliendi andmed“.


Punkt 2. Toetusõiguse ülevõtja üldandmed

Sisestage kliendi isiku- või registrikood ja klõpsake nupul „Otsi“. Taotleja, kellele soovite e-PRIA kaudu toetusõiguse üle anda, peab olema PRIA klient. Juhul, kui sisestatud koodiga klienti ei leita, saate sellekohase teate:

teade sisestatud isik ei ole pria klient

 

Kui klient leitakse, kuvatakse tema kohta käivad andmed.

Kui sisestasite toetusõiguse ülevõtja valesti, siis toetusõiguse ülevõtja eemaldamiseks klõpsake rea ees oleval nupul „X“.

toetusõiguse ülevõtja andmed

 

Sisestage registri- või isikukood uuesti ja klõpsake nupul „Otsi“.

Seejärel sisestage üleantav kogus.

Vormi lõpus näete nelja nuppu: „Tagasi“, „Salvesta portaali“, „Kontrolli andmeid“ ja „Edasi“.

vormi lõpus olevad nupud

 

„Salvesta portaali“ nupp salvestab vormi ja sellel olevad andmed portaali. Vorm jääb edasitäitmise olekusse ja ei ole toetusõiguste ülevõtjale esitatud! Kui soovite vormi hiljem edasi täita ja esitada või kustutada, leiate selle menüüst „Dokumendid“ alajaotusest „Esitamata“.

dokumendid menüü

 

„Kontrolli andmeid“ nupu klõpsamisel kontrollib süsteem sisestatud andmete terviklikkust ja formaati. Nupp salvestab vormi ja sellel olevad andmed portaali. Vorm jääb edasitäitmise olekusse ja ei ole toetusõiguste ülevõtjale esitatud!

„Tagasi“ nupud viivad eelmisele lehele tagasi.

NB! Brauseri „Back“ nupp e-PRIA portaalis ei tööta.

Salvesta andmed formaadis: Trükk (PDF), XML:

Trükk PDF-vormingus – Vajutusega lingile „Trükk (PDF)“ kuvatakse sisestatud andmed PDF-vormingus failina eraldi veebilehitseja aknas. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab vormi välja trükkida ja salvestada. PDF-vormingus failiks saab vormi salvestada igas esitamise sammus.

Kuvamine XML-vormingus – Vajutusega lingile „XML“ kuvatakse vormi andmed XML-vormingus failina eraldi veebilehitseja aknas. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab vormi salvestada arvutis soovitud asukohta.

Andmete kontrollimine:

Vormile sisestatud andmeid kontrollib süsteem alati nupu „Edasi“ klõpsamisel.

  • Vormi eelvaade:

Edasi“ nupule klõpsates kuvatakse vormi eelvaade ja süsteem kontrollib sisestatud andmeid (sarnaselt nupuga „Kontrolli andmeid“). Andmete kontrollimise tulemusena kuvatakse kolme liiki teateid: kinnitused, hoiatused ja vead.

Kinnitused annavad lisainfot vormi oleku kohta:

teade esitamiseks valmis

 

Hoiatused juhivad tähelepanu võimalikele vigadele vormil, kuid need ei takista vormi esitamist:

hoiatus teade

 

 Vead tuleb vormi esitamiseks eelnevalt kõrvaldada:

veateade

 

Täitmisel olevale ja veel esitamata vormile paranduste sisseviimiseks klõpsake vormi lõpus nupul „Muuda“. Seejärel kuvatakse sama vorm muudetaval kujul. Ülevõtjale edastatud vormi ei saa muuta.

Täitmisel oleva ja veel esitamata vormi esitamisest loobumiseks ja kustutamiseks vajutage nuppu „Kustuta“. Süsteem väljastab seejärel teate vormi edukast kustutamisest.

teade dokumendi eemaldamisest

 

  • Vormi esitamine:

„Esita dokument“ nupule klõpsates edastatakse vorm toetusõiguste ülevõtjale. Juhul, kui eelnevalt on kuvatud punasega veateade, siis tuleb teates toodud viga parandada ning uuesti klõpsata nupul „Edasi“ ja seejärel nupul „Esita dokument“.

Vormi eduka esitamise korral kuvatakse üleandjale rohelised kinnitusteated ning saadetakse teade ülevõtjale. Vormi esitamise kohta käivat teadet on võimalik vaadata ka menüüst „Teated“ alt.

üleandmine kinnitamisel

 

Ülevõtjale kinnitamiseks saadetud dokumendi kustutamiseks valige menüüst „Dokumendid ning „Esitamata“ loetelust valige vorm „Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmine (vorm PT52)“. Ekraanile kuvatakse täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise vorm. Vormi lõpus on nupp „Kustuta“.

kustuta nupp

 

Ülevõtjale edastatud dokumendi kustutamisel võetakse dokument kinnitamiselt tagasi ja ülevõtjale saadetakse sellekohane teade. Teate leiab menüüst „Teated“ alt. Dokumendi kustutamisega taastub üleandja toetusõiguste kogus.

Kui Teile on üle antud toetusõiguseid, siis selle kohta leiate menüüst „Teated“ alt uue teate.

teade kinnitamisele tulnud dokumendist

 

Toetusõiguse ülevõtmiseks valige menüüst „Dokumendid ning „Esitamata“ loetelust vorm „Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmine (vorm PT52)“.

Ekraanile kuvatakse täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise vorm.

ülevõtmise kinnitamine

 

Punkt 1. Toetusõiguse üleandja üldandmed

Kliendi andmed

Kliendi andmete all on näha selle e-PRIA kasutaja andmed, kes soovib toetusõiguseid üle anda.

Esindaja andmed

Esindaja andmete all on näha selle e-PRIA kasutaja andmed, kellel on õigus klienti esindada ja tema nimel dokumenti esitada.


Punkt 2. Toetusõiguse ülevõtja üldandmed

Dokumendi selles osas kuvatakse ülevõtja andmed.

Kommentaari lahtrisse on võimalus lisada kommentaar toetusõiguse ülevõtmise või sellest keeldumise kohta. Lahtrid „Kinnitab“ või „Ei kinnita“ täidetakse automaatselt vastavalt sellele, kas ülevõtja kinnitab toetusõiguse ülevõtmist või mitte.

Vormi lõpus näete kolme nuppu: „Tagasi“, “Ei kinnita“ ja „Kinnita.

„Ei kinnita“ nupul klõpsamisega lükatakse üleantavad toetusõigused tagasi. Kui ülevõtja lükkab üleandmise tagasi, siis kaob vorm ülevõtja dokumentide hulgast. Ülevõtjale kuvatakse info, et avaldus on tagasi lükatud.

teade tagasi lükatud

 

Toetusõiguste üleandjale saadetakse teavitus, et ülevõtja ei ole kinnitanud toetusõiguste üleandmist ning dokument on „Tagasilükatud“ staatusega üleandja „Esitamata“ dokumentide all.

dokument tagasilükatud

 

Tagasilükatud dokumenti uuesti esitada ei saa, dokumendi saab ainult kustutada, selleks valige loetelust vorm „Täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmine (vorm PT52)“. Ekraanile kuvatakse täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise vorm. Vormi lõpus on nupp „Kustuta“.

kustuta nupp

 

„Kinnita“ nupul klõpsamisega nõustutakse üleantavate toetusõiguste ülevõtmisega. Nupul klõpsamine salvestab vormil olevad andmed portaali ning vorm edastatakse PRIAle. Lisaks jääb vorm esitatud dokumentide loetellu. Kasutajale kuvatakse teade dokumendi esitamise kohta.

esitatud dokument

 

Vaata lingile klõpsates kuvatakse esitatud dokumendist PDF-fail. Link tekib mõne aja möödudes, pärast seda, kui esitatud dokumendi PDF-fail on koostatud.  

Vaata vormi“ lingi kaudu pääseb kinnitatud dokumendi vormile.

Pärast ülevõtja-poolset kinnitust toetusõiguste üleandmise vormi e-PRIA kaudu muuta või annulleerida ei saa. Juba esitatud vormi PT52 muutmiseks või annulleerimiseks tuleb esitada PRIAle kahepoolselt allkirjastatud vabas vormis selgitav avaldus. Avaldus tuleb saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Täiendavate otsetoetuste toetusõiguste andmeid on võimalik vaadata aastaringselt, kuid üle anda saab toetusõigusi e-PRIAs ajavahemikul 02.03 - 30.11. Toetusõiguste lõpliku üleandmise kinnitab PRIA teenistuja. Juhul kui PRIA teenistuja lükkab esitatud sooviavalduse tagasi, võetakse toetusõiguste ülevõtjaga telefoni, e-kirja või kirja teel ühendust ja teavitatakse teda keeldumise põhjustest.