Loomapidamishoone, -ala või mesila registreerimise juhend

Selgitused teenuste  „Registreeri loomapidamishoone“  ja „Registreeri loomapidamisala" kohta.

Põllumajandusloomade registrisse kantakse loomapidaja esitatud andmed registreerimisele kuuluvate põllumajandusloomade ning selliste loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade kohta (juhendis edaspidi loomapidamishoone), kus tegeletakse alljärgnevaga:

1) põllumajandusloomade, sealhulgas farmiulukite pidamisega;

2) põllumajandusloomade sperma kogumise ja säilitamisega;

3) põllumajanduslindude turustamise eesmärgil pidamise ja aretusega ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega;

4) erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade ajutise pidamisega enne edasitoimetamist;

5) põllumajandusloomade profülaktilise karantiini läbiviimisega;

6) veeloomade kasvatamisega kasvanduses või molluskikasvatusalal, kasutades tehnoloogiat, mis on välja töötatud nimetatud veeloomade toodangu suurendamiseks üle keskkonna loomuliku tootmisvõimsuse (edaspidi vesiviljelus), välja arvatud ettevõttes, kus peetakse veeloomi dekoratiivsel eesmärgil ning puudub vahetu kontakt loodusliku veekoguga või mis on varustatud heitveekäitlussüsteemiga, mis tõkestab haigusetekitaja leviku looduslikku veekogusse;

7) mesindusega;

8) karusloomade kasvatamisega turustamise eesmärgil;

9) põllumajandusloomade, sealhulgas farmiulukite pidamisega alaliselt avalikuks näitamiseks, loomaliigi säilitamise või teadustöö tegemisega, sealhulgas teadustööga loomade aretuse eesmärgil.

 

Teenust „Registreeri loomapidamishoone“ tuleb kasutada loomakasvatushoonete ja –rajatiste registreerimisel.

Mis on hoone ja mis rajatis?

Ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone.

Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest.

Taotluse täitmine ja esitamine koosneb 3 sammust. Järgnevalt lühiselgitused iga sammu kohta.

Täitmise samm koosneb kuuest plokist.

  • Esimene plokk - Ehitise/ala andmed

„Liik“ – täidetakse teenuse valikust lähtuvalt automaatselt

Väljad „Registreerija nimi või ärinimi“ ja „Registreerija isiku- või registrikood“ – täidetakse automaatselt lähtuvalt sellest, millise valiku tegid uues e-PRIAs menüüribal „Esindatav“.

„Nimetus“ – Kohustuslik väli, kus sisesta nimetus vastavalt sellele, kuidas Sinu majapidamises antud kohta kutsutakse, näiteks „Vargamäe hobusetall“.

Väljad – „Valmimise aasta“, „Pindala (m2)“ ja „Loomakohtade arv“ ei ole kohustuslikud väljad ning need võib täitmata jätta.

Nupul „?“ klikates avaneb selgitav info konkreetse andmevälja kohta.

  • Teine plokk – Ehitise/ala aadress ja asukoht kaardil

Vajaliku info lisamiseks loomapidamishoone asukoha kohta kliki lingil „Vali kaardilt“.

 

Pärast lingil „Vali kaardilt“ klikkimist avaneb kaardirakendus.

 

Sisesta „Otsi“ väljale loomapidamishoone asukoha katastritunnus või loomapidamishoone aadress. Aadressi sisestamisel on oluline teada, et süsteem pakub vastavalt sisestatud andmetele võimalikke valikuid Maa-ameti aadressiandmete süsteemist ja tuleb teha valik pakutud aadressivalikute hulgast. Kui katastritunnus on sisestatud või tehtud valik aadresside hulgast, vajuta nuppu „Otsi“.

 

Alternatiivne võimalus loomapidamishoone asukoha leidmiseks on kaardilt otsida. Kaardi suurendamiseks (zoomimiseks) saad kasutada kas vasakul asetsevat suurendusastemete tulpa või hiire rullikut. Kaardi nihutamiseks üles, alla, paremale ja vasakule tuleb kursor viia kaardile, vajutada vasak hiireklahv alla ning liigutada kaarti soovitud suunas.

 

Kui oled asukoha leidnud, siis vajuta nupule „Lisa objekt“. Kursori alla tekib hobuse pea kujutisega ikoon (antud kihil on kõigil loomapidamishoonetel sama ikoon, olenemata loomaliigist, mille pidamisega seal tegeletakse). Vii kursor soovitud paika ja tee vasaku hiireklahviga klikk, et loomapidamishoone asukoht kaardil paika panna. Hoonete ja rajatiste puhul tee märge hoone asukoha peal. Alade puhul kliki selle tsentrisse (silmaga vaatamise täpsusest piisab, täpset arvutust pole vaja teha).

 

Pärast loomapidamishoone asukoha märkimist kaardile tekib kaardirakenduses nupp „Salvesta ja lõpeta“ ning nupp „Lisa objekt“ muutub nupuks „Kustuta objekt“. Kui asukoht on õige, siis vajuta nuppu „Salvesta ja lõpeta“.

 

Oota, kuni süsteem andmeid salvestab. Selle kestel on ekraanil tekst „Palun oodake, andmeid salvestatakse“.

 

Kui andmed on salvestatud, annab süsteem teate „Hoone andmed on salvestatud“. Seal juures on ka nupp „Sulge“, millele vajuta, et süsteem viiks Sind tagasi e-teenuse andmete sisestamise vormile.

 

Kaardil määratud punkti alusel täidab süsteem automaatselt koordinaatide andmed.

 

Selleks, et ehitisele lisada aadress, tuleb vajutada nupule „Otsi ehitise aadress“.

 

„Otsi ehitise aadress“ nupule vajutades pakub süsteem aadresse maaüksusele, kuhu loomapidamishoone märgiti. Aadressid kuvatakse andmevälja „Aadress“ valikusse. Tee valik pakutud aadresside hulgast. Meetrid aadressi lõpus näitavad, kui kaugel on määratud punktist aadressi kaugus Maa-ameti aadressiandmete süsteemis. Meetrite põhjal on kergem aru saada, milline on õige aadress (enamikul juhtudel kõige lähemal olev aadressi). Lisaks on info Maa-ameti aadressiandmete süsteemis oleva objekti liigi (hoone, rajatis, maaüksus jne) kohta.

 

  • Kolmas plokk – Vastutava isiku andmed

Sisesta isiku andmed, kes antud loomapidamishoones tegevuste eest vastutab. Näiteks kellega tuleb veterinaarametnikel ühendust võtta teatamaks, et loomapidamishoones tuleb rakendada loomade liikumise piiranguid jms.

Eesti isikukoodi omavate isikute (s.h välismaalasest e-residentide) puhul sisesta isikukood andmeväljale „Isikukood“.

Andmeväljale “Isik välismaalane“ tee märge ainult juhul, kui välismaalasel puudub Eesti isikukood.

Täida kõik plokis olevad andmeväljad (telefonide puhul võib üks kahest - tavatelefon või mobiiltelefon olla täitmata). Eesti isikukoodiga isikute eesnimi ja perekonnanimi ilmub isikukoodi alusel automaatselt järgmisele sammule liikudes.

 

  • Neljas plokk – Tegevusalased andmed

Tee etteantud valikutest valik väljades „Loomaliigid“ ja „Tootmissuunad“. Valiku tegemiseks tee vasaku hiireklahviga klikk väärtusel, mida soovid valida. Valitud väärtuse taust muutub siniseks. Mitme valiku tegemiseks hoia klaviatuuril nuppu „Ctrl“ all ning kliki seejärel vajalikel loomaliikidel ja tootmissuundadel. Sinise taustaga väärtused on Sinu poolt valitud. Kui valik ei ole õige, saad sinise tausta ehk valitud väärtuse eemaldada, tehes eemaldatava väärtuse peal hiire vasaku klahviga kliki.

 

  • Viies plokk – Mesilasperedega seotud informatsioon

See on vajalik täita ja omab sisulist tähtsust ainult juhul, kui tegid loomaliikide juures valiku „Mesilased“.

Andmeväljas „Mesilasperede andmed avalikud“ märke tegemise tulemusel avalikustatakse PRIA veebikaardil mesilate kaardikihil mesila andmete juures mesila registreerinud isiku nimi ja mobiiltelefoni number. Andmete avalikustamise eesmärk on võimaldada põllumajandustootjatel mesinikega vajadusel ühendust võtta, eelkõige pestitsiidide kasutamise küsimustes.

Andmeväljas „Mesilasperede arv“ märgi mesilasperede arv, mis on mesilas selle registreerimise hetkel.

 

  • Kuues plokk – Munakanade pidamisel munakanade turustamiseks tootmisviisi kood

See on vaja täita ainult munakanade puhul, kui toimub registreeritavast loomapidamishoonest saadavate munade turustamine.

 

Kui kõik väljad on täidetud, vajuta vormi lõpus nuppu „Edasi“

Vormil kuvatakse sisestatud andmed ning info „Dokument on esitamata“.

 

Edasiste tegevuste jaoks on järgmised nupud:

„Muuda“ – saad sisestatud andmeid täiendada/parandada.

„Kustuta“ – kogu dokument kustutatakse.

„Esita dokument“ – loomapidamishoone registreeritakse põllumajandusloomade registris ning registreeritakse dokument, millega andmed esitati.

Kuvatakse eduteade, kus on kanderaamatu number (s.o dokumendi registreerimise number).

 

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee