Lisatud: 01. juuni 2010

Viimati muudetud: 03. veebruar 2015

A A A
Prindi

Põllumajandusliku vähese tähtsusega abi keskregister

Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register on Vabariigi Valitsuse poolt asutatud riiklik register, kus peetakse arvestust riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise ja kasutamise üle. Vähese tähtsusega riigiabi andmist reguleerib Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus.

PRIA registrist ühe osa moodustab vähese tähtsusega abi keskregister (VRA), mis kajastab vähese tähtsusega põllumajanduslikku abi.

Põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi võib anda, kui see vastab komisjoni määruses (EÜ) nr 1535/2007, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandustoodete tootmise sektoris (ELT L 337, 21.12.2007, lk 35-41), sätestatud tingimustele.

Kui põllumajandusliku vähese tähtsusega abi annab sihtasutus või seda antakse muu seaduse alusel ja korras, teavitab abi andja abi andmise kavatsusest ja abi suurusest PRIA-t kirjalikult vähemalt 30 päeva enne abi andmist ning PRIA vastab 10 tööpäeva jooksul arvates abi andmise kavatsusest teadasaamisest, kas kavandatava abi suurus ei ületa või ületab komisjoni määruses (EÜ) nr 1535/2007 riigile kehtestatud kolme aasta jooksul antava vähese tähtsusega abi piirmäära.

Enne abi andmist kannab PRIA saadud sihtasutuse ning muu seaduse alusel abi andja antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmed Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras peetavasse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Selleks, et PRIA saaks abi andmed keskregistrisse sisestada, määratleb PRIA registrite osakonna peaspetsialist abi algandmed st tegevusala, abi nimetus, taotlusvoor ja vastavad perioodid ning vajadusel broneeritakse ka summa. Abi andja lisab aga omalt poolt juurde dokumendi, millel on õiguslik alus ning mille alusel nimetatud abi andma hakatakse.

  • 1. Tegevusala - Põllumajandus (põllumajandusliku vähese tähtsusega abi keskregistrisse kantakse EU määruse 1535/2007 antavad abid)
  • 2. Abi nimetus
  • 3. Taotlusvoor
  • 4. Periood - see on aeg alates taotluste vastuvõtust ja lõpeb viimase otsuse tegemise kuupäevaga + 5 päeva (vastavalt maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 46 lõige 1 kohaselt on abi andjad kohustatud menetletavate taotluste andmed edastama PRIA-le elektrooniliselt viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval abi andmisest arvates. Nimetatud andmete edastamiseks on abi andjatele loodud teenus e-PRIA-s).
  • 5. Järgmiseks etapiks on summa broneerimine - (ei ole kohustuslik), mis toimub PRIAs tegevusala (põllumajandustootmine) ja riikliku ülemmäära ning kliendi (ettevõtja) individuaalse ülemmäära jälgimisega. Kuna abi taotlemine toimub taotlusvoorude kaupa, siis toimub summade broneerimine taotlusvooru jaoks tervikuna. Broneering kehtib taotlusvooru lõpuni, kuni väljamakseteni. Taotlusvoor kestab üldjuhul 2-3 kuud.

 

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 47 lõige 1 kohaselt peavad olema kõik abi saajad kantud ka põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Seega üheks abi/tagatise saamise tingimuseks on ka abi saaja registrisse kandmine vastavalt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimääruse (30. aprilli 2004. a määrusega nr 162) § 8 lõikele 1. Seni kuni abi saaja ei ole end põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandnud, ei saa abi andja sisestada andmed põllumajandusliku vähese tähtsusega abi registrisse (e-PRIAsse).

Kui abi andja on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb abi andjal sõlmida e-PRIA kasutamise leping ning edastada volikiri e-PRIA-t kasutama hakkavatele isikutele volituste saamiseks (volikiri peab sisaldama volitatavate isikute eesnime, perenime, isikukoodi). Kui leping on kahepoolselt sõlmitud, siis saab PRIA avada e-PRIA teenuse. E-PRIA kaudu on vähese tähtsusega põllumajandusliku abi andjal võimalik abi andmeid edastada. Antud teenuse kaudu on abi andjatel võimalik jälgida ka taotlejale antud abi suurust.

E-PRIA asub aadressil https://epria.pria.ee/epria/.

Põllumajandusministeerium, PRIA, sihtasutus ning muu seaduse alusel abi andja peavad arvestust nende antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi saajate ja neile antud abi suuruse üle. Samuti peab põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andja järgima, et ta uue vähese tähtsusega abi andmisel ei ületaks komisjoni määruses (EÜ) nr 1535/2007 põllumajandustootja kohta sätestatud abi ülemmäära.

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus