Esilehele

PRIA infokiri - september 2011

 

Mis oli ja mis tuleb - august ja september 2011

PRIA kutsub maaelu mitmekesistamiseks investeeringutoetust taotlema

- Koolitus- ja teavitustegevuse (MAK meede 1.1) väljamaksetaotluste esitamine

- Meeldetuletuseks Maaelu Arengukava (MAK) meetme 1.4.1 (Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus) taotlejatele

- Tegevuse rahastamine osaliselt tasutud kuludokumentide alusel Maaelu Arengukava (MAK) meetmetes 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 ja 1.4.3

- PRIA toetuse abil soovitakse edendada 33 kala- ja vähikasvandust

- Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

- Augusti lõpuks selgusid Nõuandesüsteemi toetuse (MAK meede 1.3.2) tulemused

- Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö toetus (MAK meede 1.7.1) määrati seitsmele taotlejale 

- Lõppes esimene taotlusvoor Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmiseks 

- Külade uuendamiseks ja arendamiseks jagus eelarvet 253 taotlusele

- 59 taotlusele määrati kalanduspiirkondade säästva arengu toetust

- Määratud toetused

 

 e-PRIA

- Esitage investeeringutoetuste kuludokumendid läbi e-PRIA

- Avanes koolipiimatoetuse/koolipuuviljatoetuse taotlemise e-teenus! 

Pane tähele!

- Tähelepanuks pindalapõhiste toetuste taotlejatele – järelepärimiste periood on alanud

 

 


 

 

Mis oli ja mis tuleb - august ja september 2011

 

PRIA kutsub maaelu mitmekesistamiseks investeeringutoetust taotlema

12. septembrini saavad mikro- ja väikeettevõtjad taotleda PRIAst toetust investeeringuteks, millega kaasajastada maapiirkondades ettevõtlust, luua töökohti ja pakkuda teenuseid väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist.

Käimasolevas taotlusvoorus on maaelu mitmekesistamise väikeprojektidele toetuste maksmiseks 10,2 miljonit eurot, üks taotleja võib seda toetust programmperioodil 2007-2013 saada kuni 100 000 eurot. Nii jätkub seekord toetust rohkem kui sajale ettevõtjale.

Rohkem on võimalik sel teemal lugeda PRIA kodulehel olevast uudisest

 Tagasi algusse...

 

Koolitus- ja teavitustegevuse (MAK meede 1.1) väljamaksetaotluste esitamine

Tuletame klientidele meelde, et määratud toetuse saamiseks tuleb peale tegevuse toimumist esitada PRIAsse koolitus- ja teavitustegevuse toetuse (MAK meede 1.1) väljamaksetaotlus.  Väljamaksetaotlus tuleb esitada PRIA maakondlikku teenindusbüroosse või alates 6. septembrist on võimalik kasutada ka avanenud kuludokumentide esitamise teenust PRIA elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA. Täpsemalt saab e-PRIA kuludokumentide teenusest lugeda käesoleva infokirja e-PRIA alajaotusest.

Kui esitate väljamaksetaotluse paberkandjal PRIA maakondlikku teenindusbüroosse, siis ei ole vaja selle juurde lisada kuludokumente ega ka palgakuludega seotud dokumente - neid tullakse kohapeale kontrollima ja nii saab spetsialist kontrollida kohe kogu vajaliku dokumentatsiooni ja ei pea tegema järelepärimisi.
Palume pöörata tähelepanu kuludokumentide nimekirja (meetme määruse lisa 4) korrektsele täitmisele. Iga tegevuse kohta tuleb see teha eraldi. Lahtrisse „Kulu summa“ tuleb märkida kulutuse abikõlblik summa, vastavalt sellele, kas taotleja on käibemaksukohustuslane (käibemaks ei ole toetatav) või mitte (käibemaks on toetatav). Kui taotleja on riigiasutus, regionaalse ja kohaliku omavalitsuse ametiasutus või muu avalik-õiguslik organisatsioon siis lahtrisse „Kulu summa“ tuleb märkida netosumma, ning lahtrisse „Käibemaks, mille kohta toetust ei taotleta“ märgitakse käibemaks, kui taotleja soovib selle hüvitamist. Täpsem info PRIA kodulehelt koolitus- ja teavitustegevuse meetme 1.1 „Abiks taotlejale“ alt.'

Tagasi algusse...

 

 

Meeldetuletuseks Maaelu Arengukava (MAK) meetme 1.4.1 (Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus) taotlejatele

Tuletame MAK meetme 1.4.1 taotlejatele meelde, et sarnaselt kõigile investeeringutoetustele, tuleb kuludeklaratsioonid esitada PRIA maakondlikku teenindusbüroosse. Erandiks on I. vooru toetuse saajad, kes peavad kuludeklaratsioonid esitama PRIA keskusesse. Mõlemal juhul on võimalik kasutada uut, 6. septembril avanenud e-PRIA kuludokumentide esitamise teenust. E-PRIA teenuse kohta lugege pikemalt käesoleva infokirja e-PRIA alajaotusest.

 Tagasi algusse...

 

Tegevuse rahastamine osaliselt tasutud kuludokumentide alusel Maaelu Arengukava (MAK) meetmetes 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 ja 1.4.3

Alates 13.06.2011 on võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel järgnevate meetmete puhul:

-          MAK meede 1.6.1 - Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus

-          MAK meetmed 1.6.2 ja 1.6.3 - Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetused.

-          Alates 13.08.2011 on võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel ka meetme 1.4.3 - Bioenergia tootmise toetus

Tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saab taotleda siis, kui toetuse saaja loetakse piisavalt usaldusväärseks, toetuse saaja on tehtud töö või ostetud kauba eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma ja tehtud töö või müüdud kaup on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud (s.t ettemaks ei ole toetatav!).

Piisavalt usaldusväärseks loetakse taotleja siis kui:

-          tal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud, 

-          tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust, ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud

-          ta on varem osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saadud raha kasutanud sihipäraselt ja tähtaegselt.

 

Rohkem infot osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakse taotlemise kohta leiab materjalist Abiks taotlejale- osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse saamine, mille leiate PRIA kodulehelt mainitud meetmete materjalide hulgast.

Tagasi algusse...

 

PRIA toetuse abil soovitakse edendada 33 kala- ja vähikasvandust

Euroopa Kalandusfondi vesiviljelusmeetmest tänavu soovitud toetuste summa ulatub ligi 11,7 miljoni euroni, planeeritavate investeeringute üldsumma on üle 34,3 mln euro. Taotlusvooru eelarves on aga 5,1 mln eurot.

See tähendab, et toetuste määramiseks tuleb projektid pingeritta seada. Kriteeriumid selleks sätestab põllumajandusministri määrus. Rohkem hindepunkte saavad need, kel on omaosalus kavandatud suuremana, kes rajavad suletud veeringlusega kasvanduse ning kes küsivad toetust karpkalaliste ja jõevähi kasvatuseks.

Kõige rohkem soovitakse kasvatada vikerforelli (18 projekti) ja jõevähki (6); karpkala soovivad toota kaks ettevõtjat. Kolm projekti esitati tuura, kaks angerja, üks siia ja üks koha kasvatamiseks.

Suurim on huvi vesiviljelusettevõtluse vastu Saaremaal, kust laekus 10 taotlust, järgneb Tartumaa seitsme projektiga.

PRIAs käib praegu taotluste menetlemine; projektidele tellitakse ka ekspertiise ning toimuvad kohapealsed eelkontrollid. Toetuste määramise tähtaeg on 5. detsember ning pärast seda on ettevõtjatel kaks aastat aega oma projektide elluviimiseks ja kuludokumentide esitamiseks. 6. Septembriks valmis ka e-teenus, mis võimaldab PRIAsse kõiki kuludokumente esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel internetis. Täpsemalt lugege sel teemal käesoleva infokirja e-PRIA rubriigist.

Tagasi algusse...

 

Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Ülevaate käesolevatest ja saabuvatest taotlusvoorudest leiate alljärgnevast tabelist:

  Meede Taotluste vastuvõtt Taotlusi võtavad vastu Toetuse määramine
Jätkuvad        
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused terve aasta  PRIA maakondlikud teenindusbürood 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 02.02.-02.11.2011 Posti teel: PRIA Keskus 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
Taotlusvoorud, mis algavad augustis ja jätkuvad septembris    
MAK* 1.6.1. Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus 22.08. - 02.09.2011 PRIA Keskus 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.6.2. ja 1.6.3. Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetus 22.08. - 16.09.2011
MAK* 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (väikeprojektide taotlusvoor) 29.08.-12.09.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
Taotlusvoorud, mis algavad septembris    
MAK* 1.4.2 Loomakasvatusehitise investeeringutoetus 19.09.-30.09.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) 14.09.-26.09.2011 PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates
EKF** 3.1.1 Ühisinvesteeringud 13.09.-19.09.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 
EKF** 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad 19.09.-23.09.2011 PRIA Keskus 75 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 
Riiklik**** Praktikatoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 12.09.-23.09.2011 Posti teel: PRIA Keskus 20 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõpust

 Tagasi algusse...

 

Augusti lõpuks selgusid Nõuandesüsteemi toetuse (MAK meede 1.3.2) tulemused

Meetme 1.3.2 (Nõuandesüsteemi toetus) taotlusi võeti vastu käesoleval aastal 6.-17 juunini. Toetuste määramise tähtaeg oli 30.08.2011.a.

Meetme määruse tingimuste kohaselt võib Nõuandesüsteemi toetust taotleda tunnustatud nõuandekeskus või koordineeriv keskus. Nõuandesüsteemi toetust antakse nõuandekeskusele vastavalt aastale 1598 kuni 25 565 eurot aastas ja koordineerivale keskusele 5944 kuni 119 515 eurot aastas.

 Nõuandesüsteemi toetust võib taotleda nõuandekeskus või koordineeriv keskus järgmistele tegevustele:
• kulud nõuandekeskuses pakutavate teenuste sisseseadmiseks;
• nõuandekeskuse konsulentide ja töötajate erialane enesetäiendus;
• kulutused töökeskkonna täiustamiseks ja parandamiseks.

 Koordineeriv keskus võib nõuandesüsteemi toetust taotleda lisaks veel järgmistele tegevustele:
• nõuandetoodete väljatöötamine ja rakendamine;
• nõuandekeskusega lepingu sõlminud konsulendina tegutseda soovivate isikute tööpraktikaga seotud kulutuste hüvitamine.

Antud voorus esitati kokku 16 taotlust toetuse summas 41 323,58 eurot. Meetme eelarve oli 42 314 eurot. Taotluste menetlemise tulemusena said ka kõik esitatud taotlused toetuse määramise otsuse.

 Tagasi algusse...

 

Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase koostöö toetus (MAK meede 1.7.1) määrati seitsmele taotlejale

Meetme 1.7.1 vastuvõtuperiood oli käesoleval aastal 14.- 31.märtsini. Toetuse määramise tähtaeg 23.august 2011.a.

Meetme eesmärgiks on põllumajandus-, toidu- ning metsandussektori konkurentsivõime parandamine läbi põllumajandus- ja metsandussektori toormetootjate, töötleva tööstuse ja/või kolmandate isikute vahelise koostöö soodustamise ja seeläbi nimetatud sektoris suurema innovatiivsuse saavutamine.

Toetatavateks tegevusteks on:
1. Rakendusuuringud
2. Tootearendus
3. Võrdlusuuring hindamiseks, kas olemasolev tehnoloogia ning taimesort ja põllumajanduslooma tõug sobivad olemasolevatesse tootmistingimustesse.

Toetust võis taotleda rakendusuuringute ja tootearenduse puhul kuni 320 000 eurot projekti kohta ning võrdlusuuringute puhul kuni 192 000 eurot projekti kohta.

Voorus esitati kokku 15 taotlust summas 3 189 160,60 eurot. Meetme eelarve oli 3 200 000 eurot. Üks esitatud taotlustest ei olnud esitatud korrektselt ning edasisse menetlusse seda ei võetud. Ülejäänud 14 taotluse osas toimus analüüs, ühtlasi küsiti nende kohta ka eksperthinnangut. Nendest 7 taotlust said menetlemise tulemusena toetuse määramise otsuse ning 7 taotlust said mittemääramise otsuse.

Tagasi algusse... 

 

Lõppes esimene taotlusvoor Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmiseks


Meetme 3.2.2 (Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetus) taotlusi võeti vastu 02.05.-04.07.2011.a. Kuigi menetlemise tähtaeg on alles 12.septembril, tehti määramise otsused juba 24.augustil 2011.a.

Meetme eesmärgiks on lairibainfrastruktuuride kasutuselevõtt maapiirkondades, et tagada nendes interneti ühendus, luua uusi töökohti ja aidata arendada äritegevust.

Toetus on suunatud mittetulundusühingutele või sihtasutustele, kelle põhikirjaline eesmärk või tegevus on suunatud lairibaühendust võimaldava elektroonilise side võrgu loomisele ja arendamisele.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 500 000 eurot.

Tegemist oli meetmega, mida võeti esmakordselt PRIA-s vastu. Esitati kokku 17 taotlust toetuse summas 6 366 415,22 eurot. Meetme eelarve oli 6 390 912 eurot. Kõik esitatud taotlused said toetuse määramise otsuse.

 Tagasi algusse...

  

Külade uuendamiseks ja arendamiseks jagus eelarvet 253 taotlusele

Meetme 3.2 (Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus) taotlusi võeti vastu 14.02.-28.02.2011.a. Menetlemise tähtaeg oli 25.07.2011.a. Esimesed toetuse määramise ja mittemääramise otsused tehti juba 30.06.2011

Meede on suunatud mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja maapiirkonnas tegutsevatele kuni keskmise suurusega ettevõtjatele, kelle eesmärgiks on investeeringute abil parandada maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti.

Toetust antakse näiteks sellistele objektidele nagu seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali ehitamine või rekonstrueerimine, ruumide sisustuse ostmine, samuti pargi, haljasala, puhkeala, mängu- või spordiväljaku, matka-, tervise- või õpperaja  rajamine või parendamine, sporditarvikute ostmine, rahvariiete ostmine jms.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 60 000 eurot aastas ning 300 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.

Taotluste määruse nõuetele vastavuse analüüs toimus PRIA-s, hindepunkte aga andsid maakondlikud hindamiskomisjonid. Hindepunktide alusel kujunes paremusjärjestus, mille järgi vastavalt eelarvele said taotlused kas rahuldamise või mitterahuldamise otsuse.

Antud voorus esitati kokku 622 taotlust, mille toetuse summa oli üle 26 miljoni euro. Meetme eelarve oli koos eelmiste perioodide jäägiga 11 016 334 eurot, mis oli omakorda jaotatud maakondade vahel. Kuna esitatud taotluste toetuse summa oli tunduvalt suurem kui eelarves ette nähtud vahendeid, said toetuse rahuldamise otsuse natuke alla poole taotlustest – 253 taotlust (41 % esitatud taotluste koguarvust). Ülejäänud taotlused jäid rahuldamata kas määruse nõuetele mittevastavuse tõttu, eelarvevahendite puuduse tõttu või said hindamiskomisjonis liiga vähe punkte ning ei ületanud miinimumpunktide nõuet (vähemalt 30% maksimaalsest punktide arvust).

 Tagasi algusse...

  

59 taotlusele määrati kalanduspiirkondade säästva arengu toetust

27.juulil tehti viimane toetuse määramise otsus EKF meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ projektitoetuste selle aasta esimeses voorus vastuvõetud taotlustele. Kokku määrati toetus 59 taotlusele toetuse summas üle 2,8 miljoni euro. Investeeringu tegemise tähtaeg on juuli 2013.a.

 Tagasi algusse...


Ülevaate määratud toetustest leiate alljärgnevast tabelist

NB! Seoses Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse jõustumisega 09.11.2010 eraisikutele ja FIE-dele määratud toetuste andmeid ei avalikustata. Eraisikutele ja FIEdele määratud toetused on võimalik leida e-PRIAst või helistades PRIA infotelefonidel 737 7678 ja 737 7679

Toetuste määramised perioodil 01.08.2011 - 01.09.2011
EAGF*** Koolipuuviljatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
EAGF*** Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Põllumajanduskindlustustoetus 2011  Nimekiri PRIA kodulehel

   

 Tagasi algusse...


 

e-PRIA

 

Esitage investeeringutoetuste kuludokumendid läbi e-PRIA

6. septembril avanes e-PRIAs investeeringutoetuste kuludokumentide esitamise teenus. Teenus on mõeldud kõigi PRIA kaudu taotletavate investeeringutoetuste kuludokumentide esitamiseks – see tähendab, et siit kaudu on võimalik esitada nii Maaelu Arengukava (MAK) kui Euroopa Kalandusfondi (EKF) toetuste kuludokumente.

Investeeringutoetuste põhimõte on see, et toetus määratakse veel tegemata investeeringuobjektile ning toetus makstakse välja peale investeeringu teostamist esitatud kuludokumentide alusel. Valminud e-teenus muudab selle protsessi kliendile kindlasti kiiremaks ja mugavamaks!

Ükskõik, kas klient on taotluse esitanud e-PRIA kaudu või mõnel muul kujul – e-PRIA kaudu on võimalik kuludokumente esitada kõigi määratud toetuste osas, mis on veel menetluses. See tähendab, et e-PRIA kuludokumentide esitamise teenuse kaudu on võimalik kliendil leida kõik endale määratud investeeringutoetused ja esitada nende kohta kuludokumente. Samuti on võimalik e-PRIA kaudu näha, mis seisus on toetuste kasutamine –kui suures osas on määratud summa raames kuludokumente juba esitatud.

e-PRIAsse saate siseneda läbi PRIA kodulehe www.pria.ee või kasutades otselinki: https://epria.eesti.ee/epria/. e-PRIA kasutamiseks peate esmalt sõlmima e-PRIA kasutamise lepingu, mida saate teha esmakordsel e-PRIAsse sisselogimisel. Sisenemiseks vajate internetiühendusega arvutit, ID- kaardi lugejat ja kehtivate sertifikaatidega ID kaarti. Täpsemat infot e-PRIA teenuste kasutamiseks lepingu sõlmimise ning üldiste teenuste kohta saate dokumendist „e-PRIA kasutusjuhend“, mille leiate portaali esilehel vasakul pool paiknevast kollase abiinfo paneelist.

Kui olete e-PRIAsse sisenenud ja valinud esindatava, kelle nimel soovite kuludokumente esitada, siis dokumentide esitamiseks valige peamenüüst alajaotus Teenused - avaneb aken teenuste nimekirjaga. Valige MAK investeeringutoetused alalõigust taotluste seast Investeeringutoetuste kuludokumentide esitamine. Avanevas aknas saate rippmenüüst valida soovitud toetuse ja esitada selle kohta kuludokumente. Juhime tähelepanu, et määratud toetused on rippmenüüs toodud viitenumbritena, mille järel toetuse määramisotsuse tegemise kuupäev- seega peate soovitava toetuse leidmiseks teadma endale määratud toetuse viitenumbrit!

  

Juhime tähelepanu, et lisaks arve andmetele tuleb teil esitada kindlasti ka vastava meetme määruses kehtestatud vormikohane kuludeklaratsioon, arved, tasumist tõendavad dokumendid ja muud määruses nõutud lisadokumendid. Vormikohase kuludeklaratsiooni koos vastava meetme määruses nõutavate dokumentidega leiate PRIA kodulehelt www.pria.ee iga meetme alt.

Kuludokumentide esitamise teenuse kohta saate täpsemalt lugeda abimaterjalist Kasutusjuhend - MAK ja EKF Kuludokumentide esitamise teenus,  mille leiate PRIA kodulehelt e-PRIA juhendite alajaotusest ja ka kõigi toetuste abimaterjalide hulgast, mille puhul on kuludokumentide esitamine võimalik.

Tagasi algusse...

 

Avanes koolipiimatoetuse/koolipuuviljatoetuse taotlemise e-teenus!

Head koolipiima / koolipuuvija toetuse taotlejad. Alates 2. septembrist 2011 on kliendiportaalis e-PRIA uued teenused koolipiimatoetuse ja koolipuuviljatoetuse taotlemiseks: toetuse saamiseks vajalikke taotlusi  saate nüüd täita ja esitada interneti teel. e-PRIA tutvustust soovitame lugeda PRIA kodulehe vahendusel aadressil www.pria.ee/et/ePRIA, elektrooniline kliendiportaal ise asub siin: https://epria.eesti.ee/epria/. Lingi e-PRIA-sse ning teenuste kasutusjuhendi leiate ka kodulehelt koolipiimatoetuse ja koolipuuviljatoetuse rubriigi alt.

e-PRIA kasutamine ei ole raske. Selleks peab kasutaja olema PRIA klient ja sõlmima esimesel e-PRIA portaali sisenemisel e-PRIA kasutamise lepingu. e-PRIA portaali  sisenedes leiate vasakul asuvast menüüst põhjaliku juhendi e-PRIA kasutamiseks. Kõigi teenuste juures on ka abiinfo, mis muudab probleemide korral lahenduse leidmise lihtsamaks ja aitab teenuse kasutajat.

e-PRIA kasutamiseks on vaja internetiühendustega arvutit, kehtivate sertifikaatidega ID kaarti ja ID-kaardi lugejat (e-PRIA portaali on võimalik siseneda ka internetipanga paroolidega, kuid neist e-PRIAs koolipiimatoetuse ja koolipuuviljatoetuse taotluse esitamiseks ei piisa, kuna taotlus on vaja digitaalselt allkirjastada).

e-PRIA toimib ööpäevaringselt. Poolelioleva taotluse võib vahepeal salvestada, endale sobival ajal edasi täita ja siis lõplikult valmis taotluse edastada.

e-PRIA kaudu koolipiima-/ koolipuuviljatoetuse taotlemine on muudetud klientide jaoks mugavamaks – portaal teeb teie eest ära mitu arvutust, mida muidu peaksite ise tegema. Näiteks arvutab e-PRIA koolipiimatoetuse puhul välja keskmised tootekogused õpilase kohta koolipäevas. Kui taotleja esindab mitut haridusasutust, siis summeerib e-PRIA kõigile haridusasutustele tarnitud toodete andmed, mille sisestasite. Samuti juhib e-PRIA tähelepanu vigadele, mis taotluse täitmisel on sisse tulnud, ning saate need enne taotluse esitamist ära parandada.

 e-PRIA kaudu esitatavad taotlusvormid on vaja portaalis digitaalselt allkirjastada. Tagasisidet taotluse eduka esitamise kohta e-PRIAs annab süsteem sellega, et teatab taotluse kohalejõudmisest ja annab esitajale teada nn kandenumbri, mille PRIA on taotlusele andnud.

Juhime teie tähelepanu sellele, et hetkel ei ole veel võimalik esitada e-PRIA kaudu heakskiidutaotlusi. Heakskiidu saamiseks tuleb kliendil jätkuvalt esitada taotlus paberil või e-posti teel.

Küsimuste ja probleemide korral  palume helistada PRIA riiklike toetuste büroo telefonil
737 1340 või saata e-kiri aadressil info@pria.ee.

Kohtumiseni e-PRIAs!

 Tagasi algusse...


 

 

Pane tähele!

Tähelepanuks pindalapõhiste toetuste taotlejatele – järelepärimiste periood on alanud

Administratiivsete kontrollide käigus tuvastatud puuduste osas on  PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo alustanud puudustega taotlejatele järelepärimiste tegemistega. Järelepärimisi tehakse nii telefonitsi kui ka kirja teel.

Loomade karjatamise toetuse aluste hobuste osas on PRIA loomade register teinud esmase kontrolli, mille tulemusena ei leitud üle 600 taotlustele kirjapandud hobuse kohta andmeid hobuslaste registrist.

Menetlusbüroo hakkab sellistest hobustest taotlejaid teavitama nii telefoni kui e-posti teel. Kuna kõik Eestis sündinud hobused peavad olema kantud hobuslaste registrisse, siis tuleb järelepärimise saanutel hobuse passi väljastanud seltsist välja selgitada, miks hobune ei ole avalikust hobuslaste registrist leitav. Põhjuseks võivad olla vigased andmed, mis tuleb korda teha või on selts hobuse registrisse kandnud muudetud unikaalse elunumbriga (UELN). Sellisel juhul tuleks välja selgitada ka õige UELN number ja esitada PRIAsse  muudatusavaldus, millega karjatatavate hobuste loetelu vormil number ära muuta. Väljaspool Eestit sündinud hobuste kohta tuleb esitada väljavõte hobuse passist, kus peab näha olema nii hobuse sünniaeg kui ka hobuse identifitseerimisnumber või unikaalne elunumber (UELN).

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAH) toetuse taotlejatele tehakse järelepärimisi seoses pindalatoetuste taotlusele rohumaa rajamise aasta märkimata jätmisega. Käesolevast aastast oli kõigile KSM ja MAH toetuse taotlejatele kohustuslik märkida taotlusele ka rohumaa (maakasutusega P, PR) rajamise aasta.

Septembrikuu lõpus saadetakse kõigile KSM toetuse taotlejatele, kelle taotluste administratiivsete kontrollide käigus on tuvastatud puudusi, koju järelepärimiskirjad. Kirjad saadetakse taotlejatele, kellel on tuvastatud talvise taimkatte, liblikõieliste kultuuride kasvatamise, kuni 4-aastaste rohumaade 50% nõude rikkumine või on taotleja taotlusele märkinud rohumaa rajamise aasta erineva võrreldes sellega, millist maakasutust on ta näidanud PRIA-le varasemate aastate toetustaotlustel. Kirjas antakse taotlejale võimalus pindalatoetuste taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks. Järelepärimiskirjale vastamine on kohustuslik, kuna vastamata jätmine toob kaasa kas toetuse vähendamise, taotluse rahuldamata jätmise või toetuse tagasinõudmise otsuse. Kirjale vastamise tähtaeg on üldjuhul 10 tööpäeva. Iga järelepärimiskirja lõpus on täiendavate küsimuste tekkimise korral ka telefoni number, kuhu helistades saab küsimustele vastused.

 

Tagasi algusse...

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee