Esilehele

PRIA infokiri - märts 2012

 

PRIA logo Mis oli ja mis tuleb - veebruar ja märts 2012

- PRIAs algas loomakasvatustoetuste taotlusvoor
- Otsetoetuste vähendamised saavad selgemaks vähendamiste kalkulaatori abil 
- Oluline info toetuse saajatele, kes taotlevad toetuse väljamaksmist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (OTKA)
- EKF investeeringutoetusi jätkub kõigile
- PRIA jätkab taotlejate teavitamist 2011 aasta ortofotode põhjal muudetud põllumassiividest
- Meeldetuletuseks LEADER toetuste taotlejatele
- Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud
- Määratud toetused perioodil 8.02-5.03.2012

PRIA logo Pane tähele!
- Keskkonnatoetuse saamiseks tuleb nõudeid järgida

PRIA logo e-PRIA
- Loomatoetuseid on mugavaim taotleda e-PRIAs

- Volitamine muutus e-PRIAs lihtsamaks

 

 


 

PRIA logo Mis oli ja mis tuleb - veebruar ja märts 2012

 

PRIAs algas loomakasvatustoetuste taotlusvoor

2.-20. märtsini võtab PRIA põllumajandustootjatelt vastu taotlusi kuut liiki loomakasvatustoetuste saamiseks. Piimasektori eritoetuse taotlusi saab esitada ka 21.märtsist 16.aprillini, kuid siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Toetuste eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet, motiveerides neid tootmist jätkama.

Ammlehma ja ute kasvatamise täiendavat otsetoetust makstakse reaalselt karjas olevate ning PRIA loomade registris registreeritud loomade kohta.  Piima, ute ja veise täiendavat otsetoetust võib saada varasemate taotlusperioodide andmete alusel määratud toetusõiguste põhjal isik, kes  jätkuvalt põllumajandusega tegeleb. Konkreetseid loomi ja piimatoodangut, mille põhjal toetusõigused on määratud, ei pea tal praegu enam olema.

Neid viit täiendavat toetust on võimalik kehtiva õiguse kohaselt taotleda 2012. aastal viimast korda, kuna käes on viimane aasta, mil Eestil on lubatud täiendavaid loomakasvatustoetusi maksta.
Lisaks saab jätkuvalt taotleda piimasektori eritoetust, mis on mõeldud kuni 100 piimalehma pidajatele, aitamaks neil säilitada tootmise taset, et paremini toime tulla konkurentsis suurtootjatega.

Toetuste saamisel on üheks eelduseks see, et taotluses esitatud loomad oleksid PRIA loomade registris registreeritud. Ka toetusõiguste määramisel ja kontrollimisel on aluseks loomade register.

PRIA juhib kõigi põllumajandusloomade pidajate tähelepanu kohustusele registreerida 7-päevase tähtaja jooksul loomadega seotud sündmused (näiteks märgistamine, poegimine, karja toomine või karjast välja viimine, kadumine, tapmine jne). Registreerimisega hilinemine võib kaasa tuua piimasektori eritoetuse, ühtse pindalatoetuse ja mitme keskkonnatoetuse vähendamise.

Kõigi loomapidamisega seotud dokumentide ja toetustaotluste esitamiseks on kõige mugavam ja kiiremkasutada elektroonilist kliendiportaali e-PRIAt, kuhu saab siseneda kodulehe www.pria.ee kaudu. e-PRIA abil saab igaüks kontrollida ka oma loomade andmeid registris ning määratud toetusõiguste andmeid.

Juhendid e-PRIA kasutamiseks on olemas portaalis endas ja leitavad PRIA kodulehelt e-PRIA juhendite alajaotusest, samuti saab abi küsida klienditeenindajatelt PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ja kasutada seal e-PRIA kliendiarvutit.
(Loe PRIA kodulehelt ka Maalehes 23. veebruaril ilmunud lugu
„e-PRIA võib aidata vältida toetuste vähendamist“)

Toetuste maksmine on planeeritud detsembrisse. Varasematel aastatel on PRIA maksnud täiendavaid loomakasvatuse otsetoetusi juunikuus, kuid nüüd pole see kahjuks võimalik.
Euroopa nõukogu määruse 73/2009 alusel tuleb kõikidel taotlejatel, kes taotlevad täiendavaid otsetoetuseid ja  kelle otsetoetuste  kogusumma kokku on üle 5000 euro aastas, vähendada üle 5000 euro  jäävat summat 10% võrra. Vähendamine tuleb teha täiendavate otsetoetuste summast. Kui otsetoetuste kogusumma ületab 300 000 eurot, siis vähendatakse seda ületavat täiendavate otsetoetuste osa veel 4% võrra ja vähendus tehakse samuti täiendavate otsetoetuste summast.

Otsetoetuste hulka kuuluvad lisaks loomatoetustele ka kolm pindalapõhist otsetoetust. Kuna pindalatoetuste ühikumäärad ja summad selguvad alles novembrikuu lõpus, siis ei ole PRIA-l võimalik kõigile taotlejatele üheksat liiki otsetoetuste korrektseid lõplikke summasid välja arvestada ja maksta enne kui detsembrikuus.  

 Tagasi algusse

 

Otsetoetuste vähendamised saavad selgemaks vähendamiste kalkulaatori abil

2012. aastal rakendub Eestis vastavalt Euroopa nõukogu määruse 73/2009 artikli 7 ning artikli 132 lõike 2 punkti b kohaselt toetuse ümbersuunamine ehk taotlejale makstavate otsetoetuste kogusumma vähendamine. Vähendamisi rakendatakse taotlejatele, kelle otsetoetuste kogusumma on üle 5000 euro. Need taotlejad, kellel otsetoetuste summa jääb alla 5000€, ei rakendata vähendamisi ning toetus makstakse välja täies mahus.

Otsetoetuste hulka kuuluvad ELi rahastatav ühtne pindalatoetus ja  piimasektori eritoetus ning Eesti riigi poolsed täiendavad otsetoetused:  ammlehma ja ute kasvatamise toetus, ute, veise ja piima täiendavad otsetoetus, samuti põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus.

Taotlejale makstava otsetoetuste kogusumma seda osa, mis ulatub üle 5000€,  vähendatakse 2012. aastal 10% võrra.

Kui täiendavate otsetoetuste osa otsetoetuste kogusummas ületab 300 000 eurot, siis vähendatakse nimetatud määra ületavat täiendavate otsetoetuste osa veel 4% võrra.

Kui soovite teada, kas ja millises ulatuses otsetoetuste vähendamine Teie toetussummat 2012. aastal võib prognoositavalt mõjutada, saate kasutada selleks valmistatud nn. vähendamiste kalkulaatorit. Kalkulaatorisse tuleb sisestada toetusliigiti Teile 2011. taotlusaasta eest määratud otsetoetuste summad ning kalkulaator arvestab välja tehtava vähendamise. Palume tähele panna, et tegu on vaid prognoosiga ja teie 2012. aasta toetussummad ning seega ka vähendamised saavad selguda alles pärast 2012. aasta taotluste menetlemist ja ühikumäärade kehtestamist 2012. aasta novembri lõpus.

Vähendamiste kalkulaatori leiate loomakasvatuse ja taimekasvatuse valdkondade alt PRIA kodulehelt ning klõpsates lingile: Vähendamise kalkulaator

  Tagasi algusse

 

Oluline info toetuse saajatele, kes taotlevad toetuse väljamaksmist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (OTKA)

Juhime tähelepanu, et toetuse saajad, kes taotlevad toetuse väljamaksmist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel, peavad peale toetuse laekumist 7 tööpäeva jooksul tasuma kuludokumentide alusel tasumata jäänud summa hankijale ja esitama PRIA-le kuludeklaratsiooni koos maksekorraldusega. NB! Raha laekumist peab toetuse saaja jälgima ise. Samuti juhime tähelepanu, et arved peavad olema tasutud täpses summas.
Kuna OTKA väljamakse eelduseks on toetuse saaja usaldusväärsus, mis muuhulgas tähendab ka osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saadud raha sihipärast ja tähtaegset kasutamist, siis  juhul kui toetuse saaja ei tasu raha hankijale ja ei esita PRIA-le sellekohast kuludeklaratsiooni õigeaegselt, keeldub PRIA järgmine kord toetuse saajale osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse väljamaksmisest. 

  Tagasi algusse

 

EKF investeeringutoetusi jätkub kõigile

Euroopa kalandusfondi (EKF) toetusi investeeringuteks kalalaevadel taotleti tänavu jaanuaris toimunud taotlusvoorudes aktiivsemalt kui  varem, kuid raha jätkub meetmete eelarvetes kõigi abikõlblike projektide toetamiseks.

31. jaanuaril lõppesid kolme kalandusmeetme taotlusvoorud:

EKF 1.3 “Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus” on mõeldud traal- ja kaugpüügilaevade kaasajastamiseks ja seadmete ning selektiivsete püügivahenditega varustamiseks. Laekus 20 taotlust summas 1,03 mln eurot. Enim projekte esitati Harjumaalt (7) ja Hiiumaalt (6).

Väikesemahulise rannapüügi (EKF meede 1.4)  57 toetustaotlustest enamus esitati Pärnumaalt – 44. Kokku taotleti 0,6 mln eurot. See toetus on mõeldud väiksematele rannapüügi-kalalaevadele. Taotlusvoor langes ajale, mil kõigil laevaomanikel polnud veel vormistatud või käes dokumente kalalaeva riiklikku registrisse kandmise  kohta.  Võimaldamaks toetust saada ka neil, kelle laev alles kevadeks registrisse kantakse, kaalub PRIA täiendavat taotlusvooru eeloleval suvel.

Sisevete kalanduse toetuse (EKF meede 2.2) saamiseks laekus projekte kordades rohkem kui varem – 60. Toetuste saamise võimalusi propageerisid kalurite seas kalanduspiirkondade säästva arengu tegevusgrupid, infopäevadel jagasid teavet ka PRIA kalandusbüroo töötajad .

Et intensiivsem sisepüük toimub Peipsil  ja Võrtsjärvel, laekus ka taotlusi kõige rohkem neist piirkondadest – 33 Ida-Virumaalt, 11 Jõgevamaalt, 10 Tartumaalt. Kokku taotleti üle 0,8 mln euro.

Kõigi toetuste määramise lõplik tähtaeg on 8.juuni, kuid PRIA hakkab otsuseid tegema jooksvalt. Toetuste maksimummäärad sõltuvad laevade kogumahutavusest. Toetuse saab PRIAst kätte pärast projekti elluviimist ja kuludeklaratsiooni esitamist.

Tänavu juulikuus on PRIA-l plaanis avada esimest korda EKF meetme 3.3 “Kalasadamate investeeringud” taotlusvoor, kus tootjate ühenduste loodud mittetulundusühendused saavad taotleda toetust kalasadamate kordategemiseks.

Toetuste taotlemise ja määramiste kohta annab infot PRIA kodulehe kalanduse rubriik.

 

29.02.12 tegi PRIA toetuse määramise otsused 57-le EKF meetmest 4.1 projektitaotluse esitanud taotlejale toetusesummas 1 695 083 eurot. Toetuse saaja peab projekti elluviimisega alustama 12 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse kättesaamisest ja investeering peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
Selle aasta esimene EKF meetme 4.1 projektitaotluste vastuvõtt algas 05.03 ja kestab kuni 19.03.12.

  Tagasi algusse


PRIA jätkab taotlejate teavitamist 2011 aasta ortofotode põhjal muudetud põllumassiividest

PRIA uuendab jätkuvalt 2011. aasta ortofotode (ning ka katastriüksuste piiride, 2011 aastal taotlejate poolt esitatud pindalatoetuste taotlustele lisatud kaartide, eelnevate aastate ortofotode ja 2009–2011 aastal toimunud GPS-mõõtmiste tulemuste) põhjal  põllumassiive ning jätkab klientide teavitamist uuendustest. 

Käesoleval nädalal teavitatakse valdavalt Pärnumaa taotlejaid. Kliente, kellel on PRIA kliendiregistris aktiivne e-kirja aadress teavitatakse elektrooniliselt.

Käesoleval aastal uuendatud ja samuti viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid on nähtavad PRIA põllumassiivide veebikaardil www.pria.ee ja e-PRIA teenuses  „Minu põllud“.

Juhime klientide tähelepanu, et mõnede massiivide osas on uuendamine jätkuvalt pooleli ja seetõttu ei pruugi uuendamisel olevad massiivid enne märtsi keskpaika veel teenustes nähtavad olla. Massiivid ilmuvad teenustesse jooksvalt vastavalt uuendamisele. Uuendamine toimub sel talvel Pärnumaa, Viljandimaa ja Tartumaa lõunaosades, Valga, Põlva ja Võru maakonnas.

„Minu põllud“ teenus avati  2011 aasta kevadel pindalatoetuste taotlemiseks ja nimetatud teenus on avatud aastaringselt.  Just praegu on õige aeg nii e-PRIA portaali kui põldude haldamise teenusega lähemat tutvust teha ja juhul, kui te ei ole varem e-PRIA kaudu toetust taotlenud, siis juba praegu enda põllud digitaalselt süsteemi sisse joonistada, et kevadisel kiirel pindalatoetuste taotlemise perioodil ei oleks enam vaja seda suurt tööd ette võtta ja piisaks vaid põldude üle vaatamisest ning taotlusele kandmisest. Nii e-PRIA portaali juhendiga kui „Minu põllud“ teenuse juhendiga on võimalik tutvuda PRIA kodulehel.

Samuti on lisaks olemasolevate põllumaade piiride täpsustamisele paras aeg mõelda sellele, kas 2012 taotlusaastal soovitakse võtta kasutusele uusi maid, mida 2011 aastal taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole avaldus põllumassiivi kaardi väljastamiseks, näidates avalduses ära kas põllumassiivi numbri või katastriüksuse numbri.

Avalduste tegemisel palun arvestage, et põllumassiivide registrisse ei saa kanda juurde maad, mida pole 2003/2004 aastal toimunud maade deklareerimise käigus deklareeritud (ehk mis polnud 30.juunil 2003 heas põllumajanduslikus korras). Esitades avalduse praegu või hiljemalt 1.aprilliks 2012 väldite olukorda, mil teil pole võimalik uutele massiividele järgmisel aastal taotlust esitada, sest põllumassiivid vajavad enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel ka kohapeal.

PRIA palub uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel ka kinnitust maakasutusõiguse olemasolu kohta. Kinnituses palume täpsustada, et millise maakasutusõigusega on tegemist ning juhul, kui maakasutusõigus tekkib kokkuleppe või lepingu alusel lisada lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed. Maakasutusõigusena arvestatakse maaomandit, maakasutamiseks sõlmitud suuliseid ja kirjalikke lepinguid ning kasutusvaldust. Juhul kui Teil ei ole hetkel veel kehtivat kokkulepet maa kasutamiseks, siis palume esitada maaomaniku kontaktandmed, kellega Teil on plaanis vastav kokkulepe sõlmida.

Kodulehelt leiate samuti piiride muutmise avalduse vormi:
www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/piiriparandus.pdf

Avalduse saate esitada:
-  Kirjalikult PRIA põldude registri büroole (Tartu, Narva mnt 3, 51009) või
-  e-posti aadressil maa@pria.ee või
-  Lähimas PRIA teenindusbüroos.

Küsimuste korra  pöörduge palun telefonil 7377 617.

  Tagasi algusse


Meeldetuletuseks LEADER toetuste taotlejatele

PRIA LEADER toetuste büroo palub klientidel tähele panna, et investeeringu tegemist tõendavad kuludeklaratsioonid tuleb esitada praegu kehtivatel vormidel ning seetõttu on oluline enne kuludeklaratsiooni esitamist kontrollida, et kuludeklaratsioon, mida plaanite kasutada, oleks viimane kinnitatud versioon. Praegu kehtiv viimane versioon kuludeklaratsiooni vormist on kinnitatud 25.07.2011 ja see on leitav PRIA kodulehelt
LEADER projektitoetuse materjalide lehelt

Samuti tuletame meelde, et jälgiksite kindlasti enda projekti lõpptähtaega.

Kui olete saanud LEADER projektitoetust „muu ürituse“ korraldamiseks, palume tähele panna, et osalejate nimekiri peab sisaldama osalejate kontaktandmeid ja allkirju.

Koolituse korral peab osalejate nimekiri sisaldama osaleja isikukoodi, kontaktandmeid ja allkirja. Lisaks peab esitama koolituse päevakava.

Tuletame samuti meelde, et alates käesoleva aasta algusest on võimalik projektitoetuse dokumendid PRIAle esitada e-PRIA kaudu ning samuti on võimalik e-PRIAs esitada kuludokumente. Täpsemalt saab lugeda PRIA kodulehelt artiklist e-PRIAs avanesid uued e-teenused

  Tagasi algusse

 

Käesolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Jätkuvad
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti teel ja e-posti teel / e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood / e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused 02.01.-31.12.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood /e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
Taotlusvoorud, mis algavad märtsis    
Riiklik**** Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus (viimane taotlusvoor) 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.12.2012
Riiklik**** Ute kasvatamise täiendav otsetoetus (viimane taotlusvoor) 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.12.2012
Riiklik**** Ute täiendav otsetoetus (viimane taotlusvoor) 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.12.2012
Riiklik**** Veise täiendav otsetoetus (viimane taotlusvoor) 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.12.2012
Riiklik**** Piima täiendav otsetoetus (viimane taotlusvoor) 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.12.2012
EAGF*** Piimasektori eritoetus 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 01.12.2012
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) 05.03.-19.03.2012 PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates
MAK* Tootjarühmade tunnustamine 05.03.-12.10.2012 Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 1.1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetamine 26.03.-09.04.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 110 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 

  Tagasi algusse

 

Määratud toetused perioodil 8.02-5.03.2012
MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetused (MAK meetmed 1.6.2 ja 1.6.3) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2) VIIES TAOTLUSVOOR 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) 2011  Nimekiri PRIA kodulehel

  Tagasi algusse


 

PRIA logo Pane tähele!

Keskkonnatoetuse saamiseks tuleb nõudeid järgida

 

Mullu esitatud taotluste põhjal maksis PRIA jaanuaris ja veebruaris välja enamuse MAK 2007-2013 keskkonnatoetusi, loomade karjatamise ja ebasoodsamate piirkondade toetuse. Kokku määrati kaheksat liiki toetusteks 52,2 mln eurot (vt tabel).

 

Toetus

Toetuse saajaid

Määratud summa EUR

Ebasoodsamad piirkonnad (ESA)

9121

9167273

Keskkonnasõbralik majandamine (KSM)

2042

21658808

Mahepõllumajanduslik tootmine (MAH)

1376

11228416

Poollooduslikud kooslused (PLK)

962

4409510

Ohustatud tõugu looma pidamine (OTL)

908

524089

Loomade karjatamine (LKT)

2693

5220776

Sangaste rukis (SRT)

34

22785

 Kokku

 

52231657

 

Paljudel jäi summa oodatust väiksemaks, peamisteks põhjusteks kindlakstehtud pinna erinevus taotletust ja nõuete rikkumine. See võib kaasa tuua ka varasemate aastate toetuste tagasinõudmise.

Kohapeal kontrollib PRIA 5% taotlejaid, aga administratiivselt kontrollitakse kõigi taotluste andmed. Näiteks pindu ja põllupiire võrreldakse ortofotode ja registris oleva põllumaa andmetega, rohumaade ja viljavaheldusega seotud nõuete järgimist kliendi eelmiste aastate taotluste andmetega, nõuetele vastavuse (NV) nõuete puhul arvestatakse ka teiste asutuste kogutud infot.

Tutvustame rikkumiste sisu ja loodame, et see aitab põllumeestel edaspidi  vigadest hoiduda.

 

Mille vastu eksiti?

ESA 537 taotlejal vähendati summat taotletud ja kindlakstehtud pinna erinevuse tõttu ja 42 juhul ei asunud taotlusalune maa ebasoodsamas piirkonnas.

MAH 228 taotlejal vähenes toetus pinnaerinevuse tõttu.  Rohumale saab MAH toetust siis, kui iga hektari kohta peetakse vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi – 283 taotlejal oli see nõue täitmata.  75 taotlejal polnud põld nn mahetunnustatud, 16 ei täitnud mahe-taimekasvatuse või loomakasvatuse nõudeid. 120 taotlejat rikkusid NV reegleid. 

PLK taotlejaist 67-l vähendati toetust NV nõuete eiramise pärast, 15-l pinnaerinevuste ja 26-l niitmise/karjatamise tingimuste rikkumise tõttu.

OTL  toetust tuli vähendada peamiselt sellepärast,  et taotleja polnud esitanud loomapidamisõigust tõendavat dokumenti (48 taotlejat), taotletud numbriga/nimega loom ei olnud kantud tõuraamatu põhiossa või ei sobinud sinna kandmiseks  (22 taotlejat), loom oli nõuetekohaselt identifitseerimata (17 taotlejat), loom oli surnud taotlusaastal ja teda polnud teise toetusnõuete kohase loomaga asendatud (34 taotlejat). NV tingimuste rikkumise tõttu vähendati toetust 46 juhul.

LKT 197 taotleja toetust vähendati, sest kindlakstehtud loomi oli  taotlusse kirjutatust vähem. 163 ületasid lubatud loomkoormust hektari kohta, 197 rikkusid NV reegleid ja 59 esitasid taotluse hilinenult.

 

Enim probleeme oli KSM taotlejail

1361 juhul vähendati toetust põhjusel, et KSM-i taotleti suuremale pinnale, kui seda oli taotleja võetud 5-aastase kohustusega seotud pind. Lisaks vähendati 243 toetust pinnaerinevuse eest.

251 juhul tuvastati administratiivses kontrollis viljavahelduse nõude rikkumine. (Kogu ettevõtte KSM toetusõiguslikul maal ei tohi kasvatada samal põllul teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal ning sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel järjestikusel aastal.)

51 taotlejat polnud järginud nõuet hoida  kogu ettevõtte toetusõiguslikust maast vähemalt 30% toitainete leostumise vältimiseks 1. novembrist kuni 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

NV tingimusi rikkusid  68 taotlejat.

KSM toetust võib saada kuni neljal järjestikusel aastal kasutatava rohumaa kohta,  kus kasvatatakse vähemalt ühel kohustuseaastal muud põllumajanduskultuuri, mis maha pandud 15. juuniks,  või mida hoitakse alates 15. juunist mustkesas.

Rohumaade vanust arvestatakse külvi hetkest alates. Kui rohumaa oli juba enne KSM kohustuse võtmist samal põllul mitu järjestikust aastat, siis peab taotleja  kasvatama seal vähemalt 5. aastal muud põllumajanduskultuuri.  Selle täitmata jätmisel nõutakse eelmistel aastatel selle rohumaa kohta makstud KSM toetus tagasi.

PRIA tuvastaski 2011.a esitatud KSM taotluste menetlemisel  5. aasta rohumaid. Tegime uued otsused selle kohta, et rohumaade nõuetele mittevastava maa osas jäetakse 2009. ja 2010. a esitatud toetustaotlused rahuldamata ning alusetult makstud KSM toetused nõutakse tagasi. 2009. a toetus nõuti tagasi 341 taotlejalt ja 2010. a toetus 301 taotlejalt. Enamikul nõuti tagasi mõlema aasta toetused. Võimalusel tasaarvestatakse tagasinõutav raha 2011. a kohta määratud KSM toetussummast.

 

Oluline on järgida nõuetele vastavuse nõudeid

2011. aastal oli nõuetele vastavuse valimis 623 taotlejat ning nendest 318 juhul vähendati taotlejale määratud toetust põllumajandusloomade registri administratiivses kontrollis tuvastatud loomade registreerimise ja identifitseerimise nõuete rikkumiste eest.

Loomapidaja kohustuseks on 7 kalendripäeva jooksul alates sündmuse toimumisest registreerida põllumajandusloomade registris: põllumajanduslooma esmakordne poegimine, kui järglast ei ole võimalik märgistada; karjast välja viimine; karja toomine; looma hukkumine ja kadumine; lihaks tapmine kohapeal ja tapamajas, hädatapmine kohapeal ja tapamajas, kontrolltapmine kohapeal ja tapamajas; loomataudi leviku tõkestamiseks tapmine kohapeal ja tapamajas; riiki sissevedu; riigist väljavedu.

Pärast looma sündi tuleb kinnitada kõrvamärgid looma kummassegi kõrva - veistel 20 kalendripäeva jooksul, lammastel ja kitsedel 6 kuu jooksul ning pärast looma märgistamist tuleb põllumajandusloomade registrit sellest teavitada 7 kalendripäeva jooksul.

Näited:
-           Kui veis sünnib 1. märtsil, siis tuleb veisele kõrvamärgid kõrva panna hiljemalt 21. märtsil ning kui kõrvamärgid kinnitati veise kõrva 21. märtsil, tuleb põllumajandusloomade registrit sellest teavitada hiljemalt 28. märtsil;
-          Kui veis sünnib 1. veebruaril ning kõrvamärgid pannakse kõrva 3. veebruaril, tuleb põllumajandusloomade registrit sellest teavitada hiljemalt 10. veebruaril;
-          Kui veis, lammas või kits hukkub 10. jaanuaril, tuleb põllumajandusloomade registrit sellest teavitada hiljemalt 17. jaanuaril.

Põllumajandusloomade register palub pöörata tähelepanu järgmistele asjaoludele:

  • loomade liikumise dokumendi registrile esitamise kohustus on nii uuel kui ka endisel loomapidajal, kindlasti tuleks  loomade liikumise dokument alati ise ära esitada, mitte loota, et seda teine pool teeb;
  • märgistamata loomade ostmine ei ole lubatud ja toob kaasa nõuetele vastavuse rikkumise kui loom märgistatakse ettenähtust hiljem. Enne looma ostmist paluge
  • eelmisel loomapidajal loom märgistada.

  Tagasi algusse


 

PRIA logo e-PRIA

Loomatoetuseid on mugavaim taotleda e-PRIAs

On aeg taotleda loomatoetuseid - ootame Teid taotlust esitama 2.-20. märtsini.

Taotluse esitamiseks on kõige kiirem ja mugavam kasutada e-PRIA portaali aadressil https://epria.eesti.ee/epria/, kuhu saate siseneda ka läbi PRIA kodulehe www.pria.ee. e-PRIA portaalis on paljud vajalikud eeltoimingud teie eest juba tehtud ning saate taotluse esitada lihtsamini ja kiiremini ning endale sobival ajahetkel.

Portaal teeb juba taotluse esitamisel teie eest ära vajalikud eelkontrollid ning teavitab, kui olete taotluse täitmisel millegagi eksinud. Lisaks on e-PRIAs iga toetusliigi juures olemas personaalselt teile mõeldud lisainfo, kus teavitatakse toetusõiguste olemasolust, taotlemisõigusest, samuti on olemas taotlemisperioodi alguse seisuga ammlehmade loetelu, kui põllumajandusloomade registris on registreeritud Teie nimel toetusõiguslikke ammlehmi.

Just eelnevad põhjused teevad e-PRIA kaudu taotlemise lihtsamaks, kui see on paberkandjal.

Lisainformatsiooni loomatoetuste teemal leiate PRIA kodulehekülje lehelt: Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus 2012

Käesoleval aastal on samuti koostatud põhitõdede infomaterjal, kust leiate lühidalt kõige peamise info loomatoetuste taotlusvooru kohta. Infomaterjaliga on võimalik tutvuda aadressil:
http://www.pria.ee/docs/resources/6151.pdf?.

Lisaküsimuste korral saate teavet  infotelefonil 737 7679 või saates e-kirja aadressil info@pria.ee

 

Volitamine muutus e-PRIAs lihtsamaks

Eelmisel nädalal jõudis töösse e-PRIA uuendus, mis võimaldab e-PRIA kasutajatel senisest lihtsamalt hallata enda volitusi. Kui varem oli võimalik klientidel anda teistele isikutele õiguseid enda eest e-PRIAs tegevuste tegemiseks vaid nende teenuste osas, mis olid e-PRIAs parasjagu aktiivsed, siis nüüd saab klient anda ka pikemaajalisi e-PRIA esindamise õigusi. Näiteks saab ta volitada konsulenti teda esindama ka tulevaste pindala- või investeeringutoetustega seotud e-teenustes, mida hetkel veel aktiivses kasutuses ei ole. Võrreldes eelnevaga on nüüd mitmesaja detailse õiguse asemel loodud kümme õiguste gruppi, millega opereerimine on lihtsam ja mugavam. Selline lahendus säästab kindlasti klientide aega ja võimaldab kergemini määratleda, milliseid tegevusi volitatav kliendi eest edaspidi teha saab.

Volitamiste teenuse leiate e-PRIAst (https://epria.eesti.ee/epria/) peamenüüst alajaotus Volitused

Volitus saab olla kas täielik või osaline. Täieliku volitusega antakse isikule kõik õigused e-PRIA kasutamiseks, sealhulgas ka edasivolitamise õigus. Osalise volitusega antakse isikule õigus teha vaid teatud tegevusi e-PRIAs.

NB! Volitused, mis on PRIAle edastatud portaalis, peavad olema digitaalselt allkirjastatud (vajalik ID-kaart ja PIN2).

 

  Tagasi algusse

 


 

Hea lugeja!PRIA logo

Kui Te veel ei ole infokirja tellijate nimekirjas, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee