Esilehele

PRIA infokiri - veebruar 2017 - 2

  

Määratud toetused

Lõppenud taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

 


Määratud toetused


Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2016 II taotlusvoorus esitatud taotluste põhjal määrati 47 ettevõttele, ühistule ja MTÜle kokku 7 796 489 eurot toetusi maaparandusobjektide ja juurdepääsuteede rajamiseks või korrastamiseks.

Tagasi algusesse

 

MAK toetused loomapidajatele ja põllumeestele


10. veebruariks kinnitas PRIA otsused 2016.a taotletud MAK looma- ja põllupõhiste toetuste kohta. Samuti rahastatakse uue perioodi keskkonnatoetuste eelarvest toetusi neile, kel ei ole veel lõppenud MAK 2007-2013 analoogsete toetuste viieaastane kohustuse-periood.

Toetusesaajate nimekiirjad on avaldatud kodulehel:

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus - vana; uus

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus - vana; uus

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus – vana; uus

Natura 2000 põllumajandusmaa toetus - uus

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus

Kohalikku sorti taimede (Sangaste rukis) kasvatamise toetus

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus – uus

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest

Piirkondlik mullakaitse toetus

Loomade heaolu toetus

Koondandmeid määramiste statistikaga meetmete ja maakondade lõikes vt kodulehelt, loe ka pressiteadet.

Tagasi algusesse

 

Kalandustoetused


Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi meetmete toetuste määramiste koondandmed on PRIA kodulehel, üksikute otsuste koopiad on lisaks väljas vastavate meetmete tekstide lõpus lingitavate pealkirjade all. Riigieelarvest rahastatavate toetuste, nt koolitus-ja praktikatoetus määramise andmed on taotlusvoorude infotekstide juures.

Tagasi algusesse


Lõppenud taotlusvoorud


Põllumajandusloomade aretustoetus. Taotlusi sai esitada 1.-15. veebruaril, tänavune eelarve on täpsustamisel. Laekus 14 taotlust 3 948 409 euro saamiseks.  Otsused teeb PRIA 30. märtsiks. Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik summa ületab eelarvet, vähendab PRIA aretustoetuse ühikumäärasid võrdeliselt.

Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja sealihatootjatele – taotlusi sai esitada 8. veebruarini, toetust soovisid 96 seakasvatajat ja 719 piimalehma pidajat.  Toetusteks on eraldatud 16,16 mln eurot. Pikemalt vt pressiteatest.

Turuarendustoetuse taotluste vastuvõtt lõppes 15. veebruaril. MTÜd ja tunnustatud tootjarühmad esitasid kokku 48 taotlust summas 1 600 925 eurot, eelarve toetuste maksmiseks on täpsustamisel. Otsused teeb PRIA 13. aprilliks.

1.-22.veebruarini sai esitada taotlusi koolipuuvilja- ja köögivilja toetusega seotud tegevustega kaasnevate kulude hüvitamiseks.  Koolipuuvilja-ja köögivilja programmi hõlmatud lapse kohta võib selle toetuse määr olla kuni 30 eurot õppeaastas. Toetust makstakse kuludeks, mis on seotud nt degusteerimisklasside korraldamisega, aiandusürituste kavandamise ja läbiviimisega, põllumajandusettevõtete külastusega jmt. Laekus 21 taotlust, otsused teeb PRIA 6. aprilliks.

 6.-13. veebruaril said kalanduspiirkondade säästva arengu kohalikud algatusrühmad taotleda PRIAst EMKF meetme 3.2 “Kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade säästev areng - kohaliku algatusrühma toetust” . Laekus  üks seni esitamata taotlus summas 356 712 eurot. Otsuse teeb PRIA 30 tööpäeva jooksul.

Tagasi algusesse

 

Investeeringutoetus piimatööstuse suurprojektile


MAK meetme Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektidele sihtrühmaks on piimandussektor ning eesmärgiks uue ühistulise piimatööstuse rajamine. Toetuse eelarve suurprojekti abikõlblike kulutuste hüvitamiseks on 15 mln eurot. Toetustaotlusi sai esitada 13.-17. veebruaril, laekus kaks taotlust, kokku summas 29 986 220. Loe pressiteatest, mis edasi saab!

Tagasi algusesse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Jooksvalt jätkuvad taotlusvoorud


LEADER kohalikuks arenguks(projektitoetused, MAK meede 19) jätkub jooksvalt. Meetme info juures on ka tabel PRIA määratud toetuste kohta, mida jooksvalt täiendatakse.

Koolipiima ja koolipuuvilja toetus – nii heakskiidu kui toetuste taotlemine toimub jooksvalt.

Lõssipulbri eraladustaminetaotluste vastuvõtt lõpeb 28. Veebruaril, taotlusi esitatud ei ole.

Piimatoodete sekkumiskokkuostu pakkumine kestab 30. septembrini 2017, kokkuostu saab pakkuda võid ja lõssipulbrit.

Puu- ja köögiviljasektori erakorralist toetust saab igas EL liikmesriigis taotleda kokku 3000 tonni teatud viljade turult kõrvaldamise, saagi koristamata jätmise või toorelt koristamise hüvitamiseks. Taotlusi saab PRIA vahendusel esitada 31. juulini 2017.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) - kohalikud algatusrühmad saavad PRIAle esitada projektitaotlusi, mis eelnevalt esitati neile kohapeal toimunud taotlusvoorudes. Igale piirkonnale on kinnitatud projektide rahastamiseks oma eelarve ning otsused teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul pärast taotluste PRIAsse laekumist.

Kalanduse algatusrühma koostöötegevuse toetust (EMKF meede 3.4) saab taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumis heaks kiidetud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe koostööpartneriga, kes samuti rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat liidus või sellest väljaspool.

Tagasi algusesse

 

Algas põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise toetuse taotluste eeltäitmine


27. veebruaril avati e-PRIAs põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluste eeltäitmise, 6.-13. märtsil saab taotluse e-PRIAs ära esitada.

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus on MAK meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” alaliik, mille esmärgiks on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamise.

2017. a taotlusvooru on eelarve 22,5 miljonit eurot, mis jaotub järgmiste valdkondade vahel: teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 5 625 000 eurot; piimatootmine – 6 750 000 eurot; loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 625 000 eurot;  muu põllumajandustootmine – 4 500 000 eurot. Üks taotleja võib saada MAKi perioodil toetust kokku kuni 500 000 eurot. Loe ka tutvustustavat artiklit! Kodulehel on juhis, kuidas taotlust e-PRIAs samm-sammult täoita. e-PRIA kasutaja saab oma ekraanivaadet ka PRIA teenistujaga jagada, et tehnilisi nõuandeid saada – sellest kirjutame siin.

Tagasi algusesse

 

Märtsis saab taotleda loomakasvatuse otsetoetusi ja üleminekutoetusi

 

2.-21. märtsil saab PRIAst taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust ning viit liiki üleminekutoetusi. Kuni 400 piimalehma kasvatamiseks saab toetust hilinenult taotleda veel ka 22. märtsist 17. aprillini, aga makstavat summat vähendatakse siis 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Ammlehma ja ute kasvatamiseks saab toetust 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris taotleja nimel olevate nõuetekohaste loomade eest. Veise, ute  ja piima üleminekutoetust saab taotleda varasemate aastate tootmise ja toetustega seotud andmete põhjal kindlaks tehtud määratud toetusõiguste alusel. Kolme nn tootmisest lahtiseotud toetust saavad taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelevad isikud neile määratud, teiselt isikult üle võetud või päritud täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel. Kodulehel on üleandmise kohta ka juhiseid ning vorm, mis tuleb esitada koos toetustaotlusega eeloleval vastuvõtuperioodil.

Piimalehma kasvatamise ostetoetustt rahastab Euroopa Liit 5 597 600 euroga, üleminekutoetusi Eesti riik 13 690 000 euroga. Määramisotsused kinnitab PRIA vastavalt 10. detsembriks ja  22.juuniks.

Tagasi algusesse

 

Põllumajanduskindlustustoetus


Põllumajanduskindlustustoetus on riigiabi, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel. Toetust saab nii põllukultuuride kui ka põllumajandusloomade kindlustamise puhul. Tänavune toetuse eelarve on 10 000 eurot, otsused teeb PRIA 27. aprilliks.

Tagasi algusesse

 

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja müügi edendamise toetus


Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus on MAK meede 3.2, mille tänavune eelarve on 250 000 eurot. Taotlused tuleb esitada 6.-10. märtsil. Toetust saavad taotleda siseriiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava rakendavad tootjarühmad või teatud registreeritud tooteid valmistavaid ettevõtjaid ühendavad tootjarühmad. Otsused teeb PRIA 6. juuliks.

PRIA 2017 taotlusvoorude planeeritud ajakava on kodulehel.

Tagasi algusesse


Pane tähele!


e-PRIAs toimub põldude ja niitude andmete asendamine


PRIA näitab enne toetuste taotlemist e-PRIA teenustes „Minu põllud“ ja „Minu niidud“ kindlakstehtud andmeid ka põllu joontena. Selleks asendame taotleja joonistatud põldude piirid ning märgitud taotluse andmed PRIA või Keskkonnaameti kontrollitud ja kindlaks tehtud värskemate andmetega. See tähendab kohapealse kontrolli jooni/andmeid, kaugseire teel mõõdetud põldude jooni/tuvastatud andmeid ning ka administratiivsete kontrollide tulemusena leitud pindalasid/andmeid.

Automaatne asendamine on planeeritud teha üks kord enne eeloleva taotlusperioodi algust märtsis. Kui taotletud andmete kindlakstehtud andmetega asendamise kuupäev on määratud, teavitatakse taotlejaid sellest PRIA kodulehel ning e-PRIAs. Pärast määratavat kuupäeva toimub andmete automaatne asendamine kõigil klientidel, kes sisenevad e-PRIA teenusesse „Minu põllud“ ja/või „Minu niidud“.

Sellepärast soovitame praegu e-PRIA teenustes oma põlde või alasid mitte muuta, sest vastasel juhul võivad teie tehtud muudatused kaotsi minna. Juurde võib joonistada uusi põlde või alasid tervikuna, neid asendamine ei mõjuta.

Andmete asendamise eesmärgiks on aidata taotlejatel esitada taotlusi õigemate ja uuendatud andmetega, kus on arvestatud nii kohapealse kontrolli, kaugseire kui ka ortofotode alusel tehtud muudatustega.

Tagasi algusesse

 

Praegu on õige aeg teatada PRIAle uute maade kasutuselevõtust ja piirimuudatustest


Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis sel aastal uusi maid kasutusse võtta ja neile pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIA-le võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide piiride muudatustest saab PRIA-t kõige mugavamalt teavitada nn vana e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ kaudu. Põhjalikum selgitus põllumassiivi registriga seotud toimingute kohta on PRIA kodulehel. Pindalatoetuste taotlusvoor algab 2. mail.

Tagasi algusesse


Teadmiseks


Uut infot püsirohumaade säilitamise ja tagasirajamise kohta


21. veebruaril uuendas PRIA põldude registri büroo kodulehel infot püsirohumaade säilitamise ja tagasirajamise kohta. See asub aadressil http://www.pria.ee/et/Registrid/Pusirohumaade_sailitamine.

Selle info kaudu on võimalik tutvuda nende põllumassiivide nimekirjaga,  millega on seotud püsirohumaa tagasirajamise kohustused – sellekohase tabeli leiate teksti seest vastava lingitud pealkirjana, mis klikkimisel avaneb. Massiividega seotud tagasirajamise-kohustuste kohta soovitame andmeid uurida ka neil, kes võtavad põllumaid  üle ja plaanivad hakata toetusi taotlema varem teise põllumehe kasutuses olnud massiividele – püsirohumaa säilitamise ja tagasirajamise kohustusi arvestatakse lähtudes maakasutusest, mitte –kasutajast.

Lisatud on juhised püsirohumaa tagasirajamise kohta 2017. a. pindalatoetuste taotlemisel. Soovitame lugeda ka vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.

Tagasi algusesse

 

2017. aastast muutuvad kraavide toetusõiguslikkuse tingimused


Põllumajandusmaal ja põllumajandusmaaga külgneval alal tuleb ka edaspidi säilitada alla 10-ruutkilomeetrise valgalaga eesvoolud ja maaparandussüsteemi maa-alal paiknevad kuivenduskraavid. 2017. aastast arvestatakse toetusõigusliku põllumajandusmaa pindala hulka kraavid koos selle serval ja nõlval ning serva ja põllu vahel oleva puittaimestikuga kuni 12 meetri laiuselt. Teisisõnu - kraavid, mille laius on koos servade ja põllu vahel oleva puittaimestikuga alla 12 meetri, on toetusõiguslikud.

Siiski on erinevus metsaäärsete kraavide osas. Metsaäärsete kraavide pindala hulka arvatakse üksnes kraavist põllu poole jääv puittaimestik nii laialt, et kraav koos puittaimestikuga ei ületaks 12 meetrit. Metsaäärsete kraavide puhul võetakse kraavi välispiiriks kraavi metsapoolne serv ning metsapoolsest servast metsa poole olevat puittaimestikku kraavi hulka ei arvata. Kraavi põhi ja põllupoolne nõlv ja serv peavad olema visuaalselt tuvastatavad. Selleks peab taotleja hoidma kraavi põhja ehk kraavi veealuse osa ning selle põllupoolse nõlva ja serva puittaimestikust sellisel määral vaba, et kraavi piire saaks tuvastada. Juhul, kui metsaäärse kraavi põhi, põllupoolne nõlv ja serv ei ole tuvastatavad, siis arvatakse kraav säilitatavate maastikuelementide ja toetusõigusliku põllumajandusmaa pindala hulgast välja.

Kui soovite PRIAle teada anda kraavidest, mis sobiksid uutele tingimustele vastavalt säilitatavaks maastikuelemendiks ja mida soovite arvestada toetusõigusliku põllumajandusmaa sisse, siis tehke piiriparandusettepanek  e-PRIAs nn vana e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ kaudu või saatke avaldus aadressil maa@pria.ee.

Tagasi algusesse

 

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise määrus nüüd ka vene keeles

Maaeluministri määrus „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, mis kehtestab toetuse saamise reeglid nii kohalikele algatusrühmadele kui ka projektitoetuste taotlejatele, on nüüd Kalanduse Teabekeskuse abiga tõlgitud ka vene keelde ning lisatud vastava toetusmeetme juriidiliste aluste hulka PRIA kodulehel.

Tagasi algusesse

 

Põllumeestele makstakse 19,9 miljonit eurot üleminekutoetusi


Maaeluminister Tarmo Tamm kinnitas 2017. aastal antavate üleminekutoetuste loetelu ja loomakasvatuse üleminekutoetuse tingimused. Kokku makstakse 2017. a üleminekutoetusteks 19,9 miljoni eurot, millest viie loomakasvatuse üleminekutoetuse eelarve on kokku 13,9 miljonit eurot. Pikemalt vt maaeluministeeriumi pressiteatest. Loomakasvatuse üleminekutoetuste määrus jõustus 24. veebruaril, toetuste taotlemine algab 2. märtsil.

 Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

 Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee