Esilehele

PRIA Infokiri - veebruar 2015, II

   

Mis oli ja mis tuleb?

Pane tähele!

Teadmiseks

 


 

 

Mis oli ja mis tuleb?

Piimasektori erakorraline toetus on välja makstud

11. veebruaril maksis PRIA 720 piimakvooti omavale piimatootjale välja 6 868 250 eurot Euroopa Liidu erakorralist toetust.  

Kvoodiga seotud piimatoodangu esimese 200 000 kg kohta on toetuse määr 4,57 senti/kg, üle 200 000 kg ulatuva koguse kohta 4 senti/kg. Toetusega hüvitati piima hinna langusest tingitud kahjusid perioodil august-oktoober 2014. Maakondade lõikes jaotus toetus nii:

Maakond

Toetuse saajaid

Makstud summa €

HARJUMAA

45

379 598

HIIUMAA

20

24 763

IDA-VIRUMAA

20

105 301

JÕGEVAMAA

47

732 778

JÄRVAMAA

53

1 049 344

LÄÄNEMAA

29

190 707

LÄÄNE-VIRUMAA

66

868 754

PÕLVAMAA

43

509 952

PÄRNUMAA

87

742 420

RAPLAMAA

65

454 035

SAAREMAA

50

340 609

TARTUMAA

37

516 853

VALGAMAA

37

281 360

VILJANDIMAA

70

499 778

VÕRUMAA

51

171 998

Kokku

720

6 868 250

Tagasi algusse

Määratud toetused

Veebruaris määratud toetused

Koolipiimatoetus 

Nimekiri PRIA kodulehel

Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus 

Nimekiri PRIA kodulehel

Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2014 

Nimekiri PRIA kodulehel

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 

Nimekiri PRIA kodulehel

Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus strateegia ettevalmistamiseks 2014

Nimekiri PRIA kodulehel

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2014

Nimekiri PRIA kodulehel

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2014

Nimekiri PRIA kodulehel

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK meede 2.3.2) 2014

Nimekiri PRIA kodulehel

 Tagasi algusse

 

  Toetuste taotlusvoorud veebruaris ja märtsis

 

Jätkuvad ja saabuvad taotlusvoorud
Meede Vastuvõtmise aeg 2015 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
Koolipuuviljatoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates
Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates
Teravilja sekkumiskokkuost  jooksvalt kuni 31.05 PRIA keskus Teravilja müüjatele tasutakse hiljemalt 65. päeval pärast teravilja ülevõtmise päeva
Või eraladustamine   kuni 28.02.2015 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist
Lõssipulbri eraladustamine  kuni 28.02.2015 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist
Piimatoodete sekkumiskokkuost kuni 30.09.2015 PRIA keskus Hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist sekkumislattu
Turuarendustoetus 1.-15.02 PRIA keskus Hiljemalt 14.04
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad veebruaris ja märtsis
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine 9.-23.02 PRIA keskus Hiljemalt 6.07
Töötlemine ja turustamine (EKF)  2.-20.03 PRIA keskus Hiljemalt 9.07
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF) 2.-6.03 PRIA keskus Hiljemalt 25.06
Kindlustustoetus 1.-15.03 PRIA keskus, e-post Hiljemalt 27.04
Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks 27.02-12.03 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood, info@pria.ee Hiljemalt 03.09
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 30.03-06.04 Meedet tutvustav materjal on PRIA kodulehel kättesaadav pärast määruse valmimist

 Tagasi algusse


Pane tähele!

Kuidas taotleda põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust?

27. veebruarist 12.märtsini võtab PRIA vastu uue Maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ taotlusi

Kogu 2014– 2020 programmperioodiks kavandatud eelarve sellele meetmele on 146 miljonit eurot, millest 57 miljonit eurot on kavandatud 2015. aasta kaheks taotlusvooruks. Algavaks esimeseks taotlusvooruks on ette nähtud 27 miljonit eurot.

Kellele on toetus mõeldud, millisteks kulutuseks ning kuidas toimub toetuse taotlemine, selle kohta annavad infot PRIA kodulehekülg, meetme määrus ja seletuskiri . PRIA kodulehel on ka taotlemiseks vajalikud vormid. Nende täitmise kohta on võimalik lugeda selgitusi nii, et liigute hiirega vormil teksti sees olevatele indeksitele.

Mobiilsete põllutöömasinate ja  -seadmete soetamiseks toetuse taotlemisel tuleb kasutada andmeid võrdlushindade kataloogist ehk nn hinnakataloogist. Sealt on näha ka piirhind ehk abikõlblik netomaksumus, mille ulatuses saab PRIA sellele objektile toetust määrata. Hinnakataloogi saab siseneda ka PRIA kodulehel oleva bänneri kaudu ja sisestatud andmeid vaadata ilma end ID-kaardiga identifitseerimata. Vaata kataloogi  siin.

Tagasi algusse

Maastikuelemente saab deklareerida märtsi alguseni

PRIA tuletab meelde, et 2015. aastast muutuvad teatud maastikuelemendid toetusõigusliku maa osaks juhul,  kui need on ka pindalatoetuse taotleja kasutuses, s.t asuvad tema kasutuses oleval põllumajanduslikul maal ning tal on ka nende kasutamiseks õiguslik alus olemas.

Et sellistele maastikuelementidele juba 2015. aasta kevadel toetust taotleda, tuleb neist 1. märtsiks PRIAle teada anda.

Maastikuelemendid, sh ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladena arvestatavad maastikuelemendid on maastikule iseloomulikud vormid, mida tuleb säilitada maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuete (HPK) raames.

Maastikuelemendid arvestatakse taotleja avalduse alusel toetusõigusliku põllumassiivi pindala hulka ja toetuse taotlejal on edaspidi kohustus neid maastikuelemente säilitada. Säilitatavate maastikuelementide hulka kuuluvad hekid, kraavid, puude read, metsasiilud, põllusaared, kiviaiad. Täpsemalt saab elementidest, nende mõõtudest ja paiknemisest lugeda PRIA kodulehelt "Pindalatoetused 2015 ÜLDINFO" alamlehelt.
Maastikuelementide kohta on PRIA valmistanud ka õppefilmid.

Selleks, et täiendada PRIA poolt juba osaliselt loodud põllumassiivide registris olevat maastikuelementide kihti ning tuua enda kasutuses olevad maastikuelemendid ka toetusõigusliku põllumassiivi sisse, ootab PRIA kõiki pindalatoetuste taotlejaid teada andma sellistest maastikuelementidest, mis seonduvad nende põllumajanduslikus kasutuses oleva maaga. Ühtlasi palume anda teada ka uutest maadest, mida plaanitakse 2015. aastal põllumajanduslikku kasutusse võtta.

Põllumassiivide ja maastikuelementidega seotud ettepanekuid saab esitada läbi e-PRIA teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ või paberil. e-PRIAs esitajaid abistavad vajadusel PRIA maakondlikud teenindusbürood – selleks saab aja broneerida kodulehe vahendusel või kohapeal.

PRIA ootab kliente maastikuelementidest teada andma kuni 1. märtsini 2015. Andmeid on vaja selleks, et jõuaksime enne pindalatoetuste taotlusvooru uuendada põllumassiivide kaardid ja nende massiivide pindalad. Töö on mahukas, veebruarikuu keskpaigaks oli laekunud üle 15 000 maastikuelementide ettepaneku ning registrisse kantud ligi 44 000 elemendi. Kõige arvukamalt on säilitatavaid põllusaari ja kraave.

Maastikuelementide deklareerimiseks saab nõu infotelefonil 7377 679 ja põldude registri büroost tel 7377 617.

Tagasi algusse

 


  Teadmiseks

Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti Maaelu arengukava 2014-2020

Euroopa Komisjon teatas 13. veebruaril, et kiitis heaks 18 liikmesriigi maaelu arengukavad, sealhulgas Eesti Maaelu Arengukava aastateks 2014-2020.

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille kaudu toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut ligi ühe miljardi euroga. Kokku on Eesti maaelu arengukavas 2014-2020 üle 20 toetusskeemi, milles keskendutakse viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus. Maaelu arengukava ettevalmistavasse juhtkomisjoni oli Eestis kaasatud ligi 30 organisatsiooni.

Vt dokumenti   Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Tagasi algusse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee