Esilehele

PRIA infokiri - veebruar 2015

         

Mis oli ja mis tuleb

Pane tähele!

Teadmiseks


Mis oli ja mis tuleb


PRIA maksis mullu toetusteks 262 miljonit eurot

Aastal 2014 maksis PRIA 24 690 taotlejale toetustena välja 262 136 631 eurot.

Kui varasematel aastatel toetuste kogusumma aasta-aastalt kasvas ja jõudis eelmise EL programmperioodi viimaseks, 2013. aastaks rekordilise 311 miljonini,  siis 2014. aastal enam kasvu polnud. Kahe programmperioodi vahelisel aastal võttis PRIA vastu 46% vähem taotlusi, tegi 33% vähem määramisi ja maksis välja ca 15% väiksema kogusumma kui aastal 2013.

PRIA  peadirektori Jaan Kallase sõnul kujunes 2014 makstud toetuste summa siiski suuremaks kui PRIA eeldas.

Pikemalt loe edasi PRIA kodulehelt.

Tagasi algusse

 

 Määratud toetused


Jaanuaris ja veebruari algul määratud toetused
Koolipiimatoetus  Nimekiri PRIA kodulehel
Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus  Nimekiri PRIA kodulehel
Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2014  Nimekiri PRIA kodulehel
Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel
Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus strateegia ettevalmistamiseks 2014 Nimekiri PRIA kodulehel
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK meede 2.3.1) 2014 Nimekiri PRIA kodulehel
Kohalikku sorti taimede ('Sangaste' rukis) kasvatamise toetus (MAK meede 2.3.4)  Nimekiri PRIA kodulehel
Loomade karjatamise toetus (MAK meede 2.4) 2014   Nimekiri PRIA kodulehel

Keskkonnatoetuste määramise kohta vt pikemat lugu allpool!

Tagasi algusse

 

Veebruari-märtsi toetuste ajakava

Jätkuvad taotlusvoorud
Meede Vastuvõtmise aeg 2015 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
Koolipuuviljatoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA

Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates

Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates
Teravilja sekkumiskokkuost  jooksvalt kuni 31.05 PRIA keskus Teravilja müüjatele tasutakse hiljemalt 65. päeval pärast teravilja ülevõtmise päeva
Või eraladustamine   kuni 28.02.2015 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist
Lõssipulbri eraladustamine  kuni 28.02.2015 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist
Piimatoodete sekkumiskokkuost kuni 30.09.2015 PRIA keskus Hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist sekkumislattu
Turuarendustoetus 1.-15.02 PRIA keskus Hiljemalt 14.04
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad veebruaris ja märtsis
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine 9.-23.02 PRIA keskus Hiljemalt 6.07
Töötlemine ja turustamine (EKF)  2.-20.03 PRIA keskus Hiljemalt 9.07
Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF) 2.-6.03 PRIA keskus

Hiljemalt 25.06

 

Kindlustustoetus 1.-15.03 PRIA keskus, e-post Hiljemalt 27.04
Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks 27.02-12.03  Toetuste info avaldatakse jooksvalt vastavates rubriikides PRIA kodulehel.
Aretustoetus 15.-20.02
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 30.03-06.04

 NB! 2015. aasta toetuste ajakava on pidevas muutumises. Jälgige planeeritud ajakava PRIA kodulehel.

Tagasi algusse

 

Kindlustustoetuse taotlemisest


Alates 2015. aastast toimub põllumajanduskindlustustoetuse taotluste vastuvõtt uue skeemi järgi. PRIA võtab taotlusi vastu 1.-15. märtsini 2015.

Suurim muudatus on see, et ergutava mõju tagamiseks võib kindlustuslepingu sõlmida pärast kindlustustoetuse taotluse esitamist. Kindlustusperiood ei või olla pikem kui 12 kalendrikuud. Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, seega hiljemalt 27. aprillil 2015. Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast kindlustuslepingu sõlmimist ja kindlustusmakse tasumist PRIAle vormi kohase maksetaotluse hiljemalt 10. novembril 2015.

Täpsem info PRIA kodulehelt, turukorralduse büroost telefonil 737 1354 või e-posti teel turukorraldus@pria.ee.

Tagasi algussePiimakvoodi omanikud saavad kätte erakorralise toetuse


Eelmisel nädalal koostas PRIA makseotsused 6 868 250 euro väljamaksmise kohta 720 piimatootjale, kes täitsid neile kinnitatud individuaalset piimakvooti perioodil august-oktoober 2014.

Kvoodiga seotud piimatoodangu esimese 200 000 kg kohta on toetuse määr 4,57 senti/kg, üle 200 000 kg ulatuva koguse kohta 4 senti/kg. Põllumajandusministri määrus kehtestab, et kui ülalviidatud perioodil oli kvoodiomanikul piimatoodang suurem kui ¼ tema kvoodiaasta kvoodist, siis saab ta toetust ¼ kvoodi ulatuses ja mitte rohkem; kui aga väiksem, siis saab ta toetust oma reaalselt toodetud piimakoguse alusel.

Toetuse saamiseks pole kvoodiomanikel tarvis midagi teha – PRIA arvestas saadaolevad toetused välja ameti käsutuses olevate andmete alusel.

Tegemist on Euroopa Liidu erakorralise ühekordse abiga, mille Euroopa Komisjon otsustas eraldada Balti riikidele Venemaa sanktsioonide mõju leevendamiseks. Eesti osaks ligi 28 mln euro suurusest toetuspaketist on ligi 6,9 miljonit, Lätil 7,7 miljonit ja Leedul 14,1 miljonit eurot.

Toetuse saajatele PRIA kirjalikke teatisi ei saada, infot arvestatud summade ja raha laekumise kohta saab igaüks enda osas vaadata e-PRIAst.

Tagasi algusse


Pane tähele

Algab väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste vastuvõtt


9.-23. veebruaril on võimalik PRIAsse esitada väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlusi.

Tegemist on uue 2014-2020 perioodi maaelu arengukava (MAK) meetmega, mille eesmärk on aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele ja aidata just väikesi ettevõtjaid.

Toetust võivad saada FIEd ja äriühingud, kes on põllumajandustootmisega tegelnud vähemalt kaks majandusaastat ja kelle põllumajanduslik müügitulu on taotlemisele eelnenud majandusaastal vahemikus 4000–14 000 eurot ning sellele eelnenud majandusaastal vähemalt 1200 eurot. Põllumajanduslik müügitulu peab ettevõtte müügitulust moodustama vähemalt 50%. Juhul, kui taotleja viimase majandusaasta aruanne ei ole veel äriregistrile esitatud ja selle esitamise tähtaeg ei ole möödunud, lubab meetme määrus erandina esimeses taotlusvoorus kasutada müügitulu näitamisel vastavalt ka üks aasta vanemaid majandusaasta aruandeid.

Üks taotleja võib programmperioodi jooksul nimetatud meetmest toetust saada kuni 15 000 eurot. Seejuures ei nõuta toetuse saajalt kulutuste tegemisel kohustuslikku omaosalust ja kuni 75% määratud toetusest makstakse välja kohe peale toetuse määramist.

Kogu perioodil on selle meetme toetusteks planeeritud 30 miljonit eurot, sellest 12 mln peatselt algava esimese taotlusvooru jaoks.

Rohkem infot meetme kohta vt PRIA kodulehelt, taotlemise kohta meetme tutvustusest.

Tagasi algusse

 

1.märtsini jätkub maastikuelementide deklareerimine


Kuni 1.märtsini 2015 toimub põllumajandusmaadel asuvate maastikuelementide deklareerimine PRIA-le. Maastikuelemente saab kõige lihtsamini deklareerida kasutades e-PRIA  teenust „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“. Samas ootab PRIA ka avaldusi 2015. a kasutusele võetavate uute maade osas.

Praeguseks on oma avaldused esitanud alles umbes tuhatkond taotlejat – seega kutsume kõiki üles aktiivselt oma põllumajandusmaal olevate maastikuelementide kohta PRIA-le infot esitama.

Rohkem infot maastikuelementidest ja nende deklareerimisest vt pindalatoetuste üldinfo lehelt. 

Tagasi algusse


 Teadmiseks


Kokkuvõte 2014. aastal taotletud maaelu keskkonnatoetuste määramisest


Mullu kevadel taotletud MAK 2007-2013 keskkonnatoetusteks määras PRIA keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM), mahepõllumajandusliku tootmise toetust (MAH), poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK), ohustatud tõugu looma pidamise toetust (OTL), Natura 2000 alal asuva põllumaa toetust (NAT), loomade karjatamise toetust (LKT) ja kohalikku sorti taime ehk 'Sangaste' rukki kasvatamise toetust (SRT) kokku 42,4 miljoni euro ulatuses. Jaanuaris-veebruaris on need toetused ka valdavalt välja makstud.

Peamisteks toetuste vähendamiste põhjusteks olid taotletud ja kindlaksmääratud pindalade erinevused ja erinevad nõuete rikkumised.

ESA toetus

Ebasoodsama piirkonna toetust (ESA) 2014. aastal taotleda ei saanud, kuid üheaastane ESA kehtiv kohustus oli 3141 taotlejal, neil tuli jätkata põllumajandusliku tegevusega ka pärast toetuse saamist.

29 ESA toetust saanut ei kinnitanud ebasoodsamas piirkonnas põllumajandusega tegelemise jätkamist – nendelt nõuti varasematel aastatel makstud ESA toetused tagasi seoses kohustuse ennetähtaegse lõpetamisega.

KSM toetus

Otsuseid koostati kokku 1508 taotlejale, toetusteks määrati  18 918 892 €. Täielikult määrati toetus 69 taotlejale, osaliselt 1418-le ja 21 taotlust jäeti rahuldamata.

1401 taotlejal vähendati toetust sellepärast, et KSM toetust taotleti suuremale pinnale, kui seda oli taotleja võetud kohustus. Selline vähendamine ei toonud taotlejale kaasa täiendavaid sanktsioone. 87 taotlejal vähendati toetust taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevuse eest.

188 juhul tuvastati administratiivses kontrollis ja 12 juhul kohapealses kontrollis viljavahelduse nõude rikkumine. Meetme määruse kohaselt ei tohi taotleja kogu ettevõtte KSM toetuse toetusõiguslikul maal kasvatata samal põllul teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal ning sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel järjestikusel aastal.

15 taotlejal vähendati toetust põhjusel, et  kogu ettevõtte toetusõiguslikust maast vähemalt 30% ei olnud 1. novembrist kuni 31. märtsini toitainete leostumise vältimiseks hoitud põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

Nõuetele vastavuse (NV) tingimuste erinevate rikkumiste tõttu vähendati toetust 111 taotlejal.

MAH toetus

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse otsused koostati kokku 1387 taotlejale, määratud toetussumma kokku oli 12 684 999 €. Täielikult määrati toetus 266 taotlejale, osaliselt 1061-le ja 60 taotlust jäeti rahuldamata. Mahepõllumajanduslikult peetavate karjatatavate loomade kohta taotles toetust 895 taotlejat ja mahepõllumajanduslikult peetavate loomade kohta 98.

902 taotlejal vähendati toetust sellepärast, et MAH toetust taotleti suuremale pinnale, kui seda oli taotleja võetud kohustus. Selline vähendamine ei too kaasa täiendavaid sanktsioone. Toetuse vähendamise peamisteks põhjusteks olid taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevused (kokku vähendati toetust 142 taotlejal) ning asjaolu, et taotletud rohumaa iga hektari kohta ei peetud põllumajandusettevõttes vähemalt 0,2 loomühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi (218 taotlejat). 58 taotlejat taotlesid toetust põllu kohta, mis ei olnud "Mahepõllumajanduse seaduse" alusel tunnustatud. 4 taotleja toetust vähendati, kuna nad ei järginud ettevõttes mahepõllumajandusliku taimekasvatuse või loomakasvatuse nõudeid. 56 taotlejal vähendati toetust, kuna Põllumajandusameti kohapealses kontrollis kindlaks tehtud kasvatatav põllumajanduskultuur ja kultuurigrupp erines pindalatoetuste taotlusele märgitust.

2 taotleja toetust vähendati, kuna taotleja või tema ettevõtte töötaja või FIE puhul tema perekonnaliige ei olnud 1. novembriks osalenud vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel. 47 juhul vähendati toetust sellepärast, et 1. juuniks oli läbimata mahepõllumajandusliku tootmise täiendkoolitus.

NV tingimuste rikkumise tõttu vähendati toetust 87 taotlejal, NV tahtliku rikkumise tõttu jäeti 5 taotlust rahuldamata. 

PLK toetus

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse otsuseid koostati kokku 920 taotlejale, toetusteks määrati 4 477 264 €. Täies mahus toetuse said 679 taotlejat, osalise 193 ja 48 taotlust jäeti rahuldamata.

32 taotleja toetust vähendati taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevuse eest ning 17 niitmise ja karjatamise nõuete rikkumise eest . NV tingimuste rikkumise tõttu vähendati toetust 57 taotlejal.

OTL toetus

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse otsuseid koostati kokku 800 taotlejale. Määratud toetussumma on kokku 559 317 € . Täielikult määrati toetus 619 taotlejale, osaliselt 119-le  ning 62 taotlust jäeti rahuldamata.

Toetust vähendati peamiselt taotluse hilinenult esitamise tõttu (58 juhul) ja NV tingimuste rikkumise tõttu (39 taotlejal).

NAT toetus

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse otsuseid koostati 1716 taotlejale. Määratud toetussumma oli kokku 778 120 € . Täielikult määrati toetus 1494 taotlejale, osaliselt 198-le  ning 24 taotlust jäeti rahuldamata.

95 taotlejal vähendati toetust taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevuse tõttu, 81-l taotluse hilinenult esitamise tõttu ja 73 taotlejal vähendati toetust NV tingimuste rikkumise tõttu.

 LKT toetus

Loomade karjatamise toetuse otsuseid koostati kokku 2143 taotlejale. Määratud toetussumma kokku on 4 566 760 . Täielikult määrati toetus 1560 taotlejale, osaliselt 472-le  ning 111 taotlust jäeti rahuldamata.

195 taotlejal vähendati toetust NV tingimuste rikkumise tõttu. 178 taotlejal vähendati toetust sellepärast, et rohumaa hektarite lubatud loomkoormus oli ületatud. 158 juhul oli taotletud ja kindlakstehtud loomade arvu erinevus üle lubatud piiri - toetust vähendati. Taotluse hilinenult esitamise eest vähendati toetust 68 taotlejal.

SRT toetus

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse otsuseid koostati 45 taotlejale. Määratud toetussumma on kokku 423 626 € . Täielikult määrati toetus 32 taotlejale, osaliselt 9-le  ning 4 taotlust jäeti rahuldamata.

Toetust vähendati 3 juhul sellepärast, et külvatud oli vähem kui 140 kg 'Sangaste' rukki sertifitseeritud seemet hektari kohta.

Tagasi algusse

 

Investeeringutoetusest põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks

Meetme "Investeeringud põllumjandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks" taotlusi võtab PRIA vastu 27. veebruarist 12. märtsini. Pärast seda, kui meetme määrus saab Põllumajandusministeeriumis allkirjastatud, avaldab PRIA oma kodulehel toetuse taotlemiseks vajaliku info ja vormid.

Tagasi algusse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee