Esilehele

PRIA infokiri - veebruar 2014

  

Mis oli ja mis tuleb

Pane tähele!

Teadmiseks

e-PRIA uudised


Mis oli ja mis tuleb


Taotlusvoorud veebruarikuus

Jätkuvad taotlusvoorud
Fond Meede Vastuvõtmise aeg 2014 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  jooksvalt Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
EAGF*** Koolipuuviljatoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad veebruaris
Riiklik**** Turuarendustoetus 1.-15.veebruar PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul esitamise tähtpäevast arvates (hiljemalt 14. aprilliks 2014)
**EKF Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 25.veebruar - 3.märts Posti teel: PRIA Keskus 35 tööpäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtajast (hiljemalt 22. aprilliks 2014)
*MAK Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetus (MAK meede 3.2.2) 2014  17.-25.veebruar PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2007-2013

**EKF - Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Tagasi algusesse


Piimasektori eritoetuse taotluste vastuvõtt algab 2. märtsil

 

Piimasektori eritoetuse taotluste vastuvõtt algab ka sellel aastal 2. märtsil ning kestab 20. märtsini. Hilinenult saab taotlust esitada 21. märtsist kuni 15. aprillini, kuid siis vähendatakse taotleja toetust 1% iga hilinetud tööpäeva eest.

Käesoleval aastal ei ole võimalik taotlust esitada teiste loomatoetuste - ammlehma ja ute kasvatamise ning veise, piima ja ute toetusõigustel põhinevate üleminekutoetuste saamiseks, kuna riigieelarvest ei ole tänavu üleminekutoetuste maksmiseks raha eraldatud.

Kõige mugavam on piimasektori eritoetuse taotlust esitada läbi e-PRIA, kus iga taotleja saab näha personaalselt temale vajalikku taotlemise infot, sh tema nimele registreeritud loomade andmeid. Enne taotluse esitamist on võimalik taotlusele märgitud andmeid kontrollida ning leitud vead või puudused parandada. e-PRIA kaudu eritoetuse taotluse esitamine on lihtne ning mugav.

Kui teil ei ole endal arvuti kasutamise võimalust, siis saab seda teha PRIA maakondlikus teenindusbüroos. Teenindusbüroos kliendiarvuti kasutamiseks soovitame aja ette registreerida (www.pria.ee/reg). Kohapeal saab PRIA töötaja teid ka portaali kasutamisel abistada. Portaali sisenemiseks ja taotluse esitamiseks on vaja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti ning tuleb teada selle PIN-koode.

e-PRIA portaali sisenemise kohta on võimalik eelnevalt vaadata ka spetsiaalset videojuhendit. Videojuhendi vaatamisel soovitame sisse lülitada ka arvuti kõlarid.

Piimasektori eritoetuse taotlemiseks juhendit tänavu klientidele koju ei saadeta, seega peab eriti hoolas olema, et taotlemise tähtajad ei ununeks. Kel on soov esitada taotlus paberil, saab taotlusvormi välja trükkida PRIA kodulehelt või küsida maakondlikust teenindusbüroost.

Juhime tähelepanu, et piimasektori eritoetuse taotlejatele kehtivad nõuetele vastavuse süsteemi reeglid ja sarnaselt eelmise aastaga tuleb neil pindalatoetuste taotlemise perioodil esitada PRIAle täidetult nõuetele vastavuse küsimustik. Täpsem info selle kohta on peatselt leitav PRIA kodulehelt.

2014. aasta kohta kehtivate nõuetele vastavuse süsteemi nõuetega saab tutvuda PRIA kodulehe Nõuetele vastavuse leheküljel.

 

NB! Kuigi 2014. aastal ei saa taotleda täiendavaid otsetoetusi, mida rahastatakse Eesti riigi eelarvest, ei kao toetusõigused kuhugi ja võimalik, et järgnevatel aastatel saab jällegi nende põhjal üleminekutoetust taotleda. Samas on aga soovi korral ka 2014. aastal võimalus referentsaastate alusel määratud toetusõigusi üle anda ja üle võtta. Soovitav oleks toetusõiguste liigutamise korral mõelda kõigepealt oma otsus hästi läbi. Parim aeg toetusõiguste üleandmisest PRIAt teavitada on koos pindalatoetuste taotluse esitamisega.

Tagasi algusesse

 

Määratud toetused

Jaanuaris määratud toetused

 

Koolipiimatoetus

Nimekiri PRIA kodulehel

 

Koolipuuviljatoetus

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014

Nimekiri PRIA kodulehel

EKF

Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2013 teine taotlusvoor

Nimekiri PRIA kodulehel

EKF

Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5) 2013

Nimekiri PRIA kodulehel

EKF

Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2013 teine taotlusvoor

Nimekiri PRIA kodulehel

EKF

Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2013 II taotlusvoor

Nimekiri PRIA kodulehel

EKF

Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2013 III taotlusvoor

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK

Kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus 2013 (MAK meede 2.3.4)

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK

Loomade karjatamise toetus 2013 (MAK meede 2.4)

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK

Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK meede 2.1) 2013

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK meede 2.3.2) 2013

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2013

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1) 2013

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2013

Nimekiri PRIA kodulehel

Tagasi algusesse

 

Kestab keskkonnatoetuste maksmine

 

Juba jaanuari lõpus alanud MAKi keskkonnatoetuste maksmine jätkub. Erinevalt varasematest aastatest alustas PRIA ka Natura 2000 alal asuva põllumaa eest antava toetuse väljamaksmist varakult, juba 3. veebruaril 2014.

Juriidilistele isikutele määratud toetuste kohta leiate andmed iga vastava meetme üldinfo juurest PRIA kodulehelt lingi „Toetuse saajad“ alt. Täpsemat infot enda toetuste väljamaksmise kuupäevade kohta saavad kõik kliendid e-PRIA-st.

Taotlejad näevad e-PRIAs võlgnevuste all trahvisummasid, millised tekivad loomade või pindalaliste erinevuste eest, mis ületavad 50% kindlakstehtud loomade arvu või pindala. Sellisel juhul taotlejale toetust ei määrata ja lisaks tekib trahv, mis vastab loomade arvule või pindalale, millega taotlemisel eksiti. See trahv ei ole võlg, mis nõutakse taotlejalt igal juhul sisse, vaid see trahvisumma tasaarvestatakse ühekordselt toetustega, mis taotlejale määratakse järgneva kolme kalendriaasta jooksul. Kui taotleja ei esita PRIAle trahvi tekkimisele järgneva kolme aasta jooksul ühtegi taotlust, siis nimetatud trahv kustutatakse.

Määratud keskkonnatoetustest ja nende vähendamisest lugege täpsemalt allpool.

Tagasi algusesse

 

PRIA ootab avaldusi uute maade kasutuselevõtu ja põllupiiride muutmise kohta 


Käes on aeg uute maade kasutuselevõtmiseks ja põllumassiivide piiride täpsustamiseks. 2003.a seisuga registreeritud põllumaa nõude piirangut enam pole.

Pindalatoetuste taotluste menetlemisel on aluseks PRIA põllumassiivide register. Mida täpsem on register, seda lihtsam on klientidel taotlemisel oma maade pindalasid määrata ning seda vähem juhtub, et tekivad ületaotlemised ja olukorrad, kus samale või osaliselt kattuvale maa-alale taotleb toetust mitu isikut. 

Just praegu on teil õige aeg enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda. Nüüdsest on võimalik registrisse kanda ja teha muudatusi ka selliste maa-alade osas, mis polnud 30.juuni 2003 seisuga heas põllumajanduslikus korras, aga on praeguseks põllumajanduslikus kasutuses.  Kui nn uus maa saab registrisse kantud, saab sellele hakata toetusi taotlema. Selliseid muudatusi on võimalik teha ka järgnevatel aastatel.

Lisaks olemasolevate põllumaade piiride täpsustamisele on seega aeg otsustada, kas soovite algaval taotlusaastal võtta kasutusele uusi maid, mida eelmisel aastal pindalatoetuste taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole piirimuutmise avaldus, näidates avalduses ära kas põllumassiivi või katastriüksuse numbri. Pindalatoetuste taotlemiseks on vaja põllumassiivi kaarti, aga põllumassiivid vajavad PRIAs enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel või vahel ka kohapeal.

Esitades avalduse praegu või hiljemalt 1. aprilliks 2014 väldite olukorda, mil teil pole pindalatoetuste taotluse juurde vajaminevat põllumassiivi kaarti. Kui avalduste massiline esitamine jääb aprillikuusse või lausa taotlusperioodile, siis tähendab see PRIAle 4-6 nädala jagu töömahu suurenemist ning selline olukord võib ohtu seada ka otsetoetuste  tavapärase väljamaksmise aasta lõpus.

PRIA palub uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel esitada ka kinnituse maakasutusõiguse olemasolu kohta. Kinnituses palume täpsustada, millise maakasutusõigusega on tegemist: maaomand, maa kasutamiseks sõlmitud suuline ja/või kirjalik lepinguid, ning kasutusvaldust. Kui maakasutusõigus tekib kokkuleppe või lepingu alusel, palume lisada lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed.

Juhime tähelepanu sellele, et riigi ja jätkuvalt riigi omandis olevate (veel nn reformimata) maade kasutamisõiguse kohta saab sõlmida ainult kirjalikke kokkuleppeid. Kuigi õigusaktid ei nõua ülejäänud juhtudel lepingute sõlmimist kirjalikult, soovitab PRIA taotlejatel kokkulepped maakasutuse kohta siiski kirjalikult vormistada, et vältida hilisemaid arusaamatusi.

Viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid on nähtavad PRIA põllumassiivide veebikaardil. Nende osas saate teha ettepaneku põllumassiivide piiride muutmiseks e-PRIAs, kasutades teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“.

Piirimuutmise avaldus tuleb esitada nii põllumassiivide lisamiseks kui seniste piiride muutmiseks. Teenuse põllumassiivide lisamiseks ja põllumassiivide piiride muutmiseks leiate e-PRIA portaalist teenuste nimekirjast "Pindalatoetuste" alajaotusest.

Paberavalduse tegemiseks leiate kodulehelt piirimuutmise avalduse vormi.

Avalduse esitamiseks on mitu võimalust:

-          elektrooniliselt e-PRIAs (vt teenus „Põllumassiivi piiri ettepanek“)
-          saates avalduse kirjalikult PRIA põldude registri büroole (Narva mnt 3, Tartu 51009);
-          e-postiga aadressil maa@pria.ee;  
-          viies avalduse lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

Küsimuste korral pöörduge palun PRIA põldude registri büroo poole telefonil 737 7617.

 Tagasi algusesse


Pane tähele!


Muudatusi turuarendustoetuse taotlemisel


PRIA võtab 3.-15. veebruarini vastu taotlusi turuarendustoetuse saamiseks. Meetme määruses on varasemaga võrreldes mitu muudatust, millega 2014.a taotlejatel tuleb arvestada.

1.Määruses täpsustatakse: kui turuarendustoetuse raames tehtavate abikõlblike kulude toote või teenuse maksumus ilma maksudeta ületab 2000 eurot, peab taotleja kulutuse kohta saama vähemalt kolm võrreldavat ja toote või teenuse müüja poolt allkirjastatud hinnapakkumist koos pakkumise tingimuste loeteluga, mis osutavad hinnapakkumise spetsifikatsioonile. -  Siiani kehtis hinnapakkumine ka ilma allkirjata.

2. Määrusesse on lisatud: kui turuarendustoetuse raames tehtavate abikõlblike kulude toote või teenuse maksumus ilma maksudeta ei ületa 2000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks toote või teenuse pakkuja, siis peab taotleja kulutuse kohta saama vähemalt ühe toote või teenuse müüja poolt allkirjastatud hinnapakkumise või koostama toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse kululiikide kaupa. - Eelmise määruse versiooni järgi ei olnud alla 2000 eurot kululiigi puhul hinnapakkumise esitamine kohustuslik.

3. Määruses täpsustatakse: väljaspool Eestit toimuva õppereisi pikkus koos mineku ja tulekuga ei või ületada seitset kalendripäeva.  Ei ole lubatud toetatava õppereisi pikendamine osadeks jagamise kaudu või muul viisil, isegi kui see toimub omavahendite arvelt. - Seega on kõik õppereisid pikkusega üle seitsme kalendripäeva toetuse saamise seisukohast mitteabikõlblikud.

4. Määruses muudetakse toetuse määra: turuarendustoetuse raames tehtavate abikõlblike kulude hüvitamiseks võib toetust taotleda kuni 80% ulatuses varasema 85% asemel.

5. Määrusesse on lisatud: messil või näitusel osalemisel ja nende korraldamisel ning väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamisel esitab taotleja PRIA-le toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsioonile lisaks osalemist tõendava nimekirja ärakirja ehk osalenute poolt allkirjastatud ees- ja perekonnanimedega nimekirja. - 2013 ja varem polnud nimekirja esitamine messide-näituste osas kohustuslik ja reiside puhul  ei pidanud osalejad osalemist oma allkirjadega kinnitama.

Toetuste määramise osas teeb PRIA otsused 14. aprilliks. Juhime tähelepanu, et määratud toetuse kättesaamiseks tuleb kulutused teha ja korrektne kuludeklaratsioon PRIAle esitada hiljemalt 9. oktoobril 2014!

Tagasi algusesse


 Teadmiseks

 

Kokkuvõte 2013. aastal taotletud maaelu keskkonnatoetuste määramisest


MAK 2007-2013 keskkonnatoetuste raames määras PRIA mullu esitatud taotluste põhjal ebasoodsamate piirkondade toetust (ESA), keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM), mahepõllumajandusliku tootmise toetust (MAH), poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK) ja ohustatud tõugu looma pidamise toetust (OTL) kokku 48 476 133 euro ulatuses. Lisanduvad loomade karjatamise toetus (LKT), ’Sangaste’ rukki kasvatamise toetus, Natura 2000 alal asuva põllumaa toetus. Peamisteks toetuste vähendamiste põhjusteks olid taotletud ja kindlaksmääratud pindalade erinevused ja erinevad nõuete rikkumised.

ESA toetus

ESA üheaastase toetuse kohta koostati otsused 9539 taotlejale, määratud toetussumma oli kokku oli 9 474 988 €. Täies mahus määrati toetus 8310 taotlejale, osaliselt 927 taotlejale  ja 302 taotlust jäeti rahuldamata.

Toetuse vähendamise põhjuseks oli 351 taotleja puhul taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevus. 45 taotlejat olid soovinud toetust aladele, mis ei asu ebasoodsamas piirkonnas. Nõuetele vastavuse (NV) tingimuste rikkumise tõttu vähendati toetust 207 taotlejal ning NV tahtliku rikkumise tõttu jäeti 12 taotlust rahuldamata.

27 ESA taotlejat ei olnud tegelenud ebasoodsamas piirkonnas põllumajandusega vähemalt viis järjestikust aastat alates esimesest toetuse väljamaksmisest – nendelt nõuti varasematel aastatel makstud ESA toetused tagasi seoses kohustuse ennetähtaegse lõpetamisega.

KSM toetus

Otsuseid koostati kokku 1971 taotlejale, toetusteks määrati  21 111 428,93 €. Täielikult määrati toetus 251 taotlejale, osaliselt 1604-le ja 116 taotlust jäeti rahuldamata.

1572 taotlejal vähendati toetust sellepärast, et KSM toetust taotleti suuremale pinnale, kui seda oli taotleja võetud kohustus. Selline vähendamine ei toonud taotlejale kaasa täiendavaid sanktsioone. 134 taotlejal vähendati toetust taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevuse eest.

188 juhul tuvastati administratiivses kontrollis viljavahelduse nõude rikkumine. Meetme määruse kohaselt ei tohi taotleja kogu ettevõtte KSM toetuse toetusõiguslikul maal kasvatata samal põllul teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal ning sama liiki põllu-, rühvel- või köögiviljakultuuri kauem kui kahel järjestikusel aastal.

37 taotlejal vähendati toetust põhjusel, et  kogu ettevõtte toetusõiguslikust maast vähemalt 30% ei olnud 1. novembrist kuni 31. märtsini toitainete leostumise vältimiseks hoitud põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all.

NV tingimuste rikkumise tõttu vähendati toetust 89 taotlejal, NV tingimuste tahtliku rikkumise tõttu jäeti taotlus rahuldamata 2 taotlejal.

MAH toetus

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse otsused koostati kokku 1502 taotlejale, määratud toetussumma kokku oli 13 212 043 €. Täielikult määrati toetus 719 taotlejale, osaliselt 682 taotlejale ja 101 taotleja taotlus jäeti rahuldamata. Mahepõllumajanduslikult peetavate karjatatavate loomade kohta taotles toetust 910 taotlejat ja mahepõllumajanduslikult peetavate loomade kohta 99 taotlejat.

Toetuse vähendamise peamisteks põhjusteks olid taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevused (kokku vähendati toetust 168 taotlejal) ning asjaolu, et taotletud rohumaa iga hektari kohta ei peetud põllumajandusettevõttes vähemalt 0,2 loomühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi (kokku 284 taotlejat). 76 taotlejat taotles toetust põllu kohta, mis ei olnud "Mahepõllumajanduse seaduse" alusel tunnustatud. 9 taotleja toetust vähendati, kuna nad ei järginud ettevõttes mahepõllumajandusliku taimekasvatuse või loomakasvatuse nõudeid. 50 taotlejal vähendati toetust, kuna Põllumajandusameti kohapealses kontrollis kindlaks tehtud kasvatatav põllumajanduskultuur ja kultuurigrupp erines pindalatoetuste taotlusele märgitud kultuurist ja kultuurigrupist.

23 taotleja toetust vähendati, kuna taotleja või tema ettevõtte töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja puhul tema perekonnaliige ei olnud 1. novembriks osalenud vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise algkoolitusel. 140 juhul vähendati toetust sellepärast, et 1. juuniks oli läbimata mahepõllumajandusliku tootmise täiendkoolitus.

NV tingimuste rikkumise tõttu vähendati toetust 66 taotlejal, NV tahtliku rikkumise tõttu jäeti 5 taotlust rahuldamata. 

PLK toetus

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse otsuseid koostati kokku 1009 taotlejale, toetusteks määrati 4 092 189 €. Täies mahus toetuse said 718 taotlejat, osalise 180 ja 111 taotleja taotlus jäeti rahuldamata.

Toetust vähendati põhiliselt taotletud ja kindlaksmääratud pindala erinevuse eest (kokku 146 taotlejat) ning niitmise ja karjatamise nõuete rikkumise eest (kokku 44 taotlejat). NV tingimuste rikkumise tõttu vähendati toetust 60 taotlejal. PRIA kontrollis ka seaduses nõutavate kirjalike lepingute olemasolu riigimaa kasutajatel – ka see tõi kaasa toetuste vähendamist ja tagasinõudmist.

Täpsemalt vt PRIA kodulehelt uudisest „PRIA kontrollib täiendavalt osa PLK otsuste õiguslikke aluseid“.

2013. a oli taotlejatel, kes võtsid poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse kohustuse 2007. või 2008. aastal, võimalik oma kohustust pikendada 20. maini 2014. Sellist võimalust kasutas 51 taotlejat.

OTL toetus

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse otsuseid koostati kokku 876 taotlejale. Määratud toetussumma on kokku 585 484 € . Täielikult määrati toetus 678 taotlejale, osaliselt 110-le  ning 88 taotlust jäeti rahuldamata.

Toetust vähendati peamiselt taotluse hilinenult esitamise tõttu (63 juhul) ja NV tingimuste rikkumise tõttu (34 taotlejal).

2013. a oli taotlejatel, kes võtsid OTL toetuse kohustuse 2008. a, võimalik oma kohustust pikendada 20. maini 2014. Seda tegid 56 taotlejat.

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus

Kohalikku sorti taimede ehk ’Sangaste’ rukki kasvatamise toetuse otsused koostati kokku 51 taotlejale, toetusi määrati. Määratud toetussumma kokku oli 27 972 €.  Täielikult määrati toetus 36 taotlejale, osaliselt viiele üheksa taotlust jäeti rahuldamata.

Viiele taotlejale, kel külv hävis osaliselt või täielikult, jäeti toetus määramata, kuid kohustus jäi kehtima, kuna taotleja soovis kohutust jätkata. Kaks taotlejat ei kinnitanud oma kehtiva kohutuse jätkuvat täitmist. Üks taotleja lõpetas kohustuse, kuna külv hävis ja ta ei soovinud seda kultuuri enam edasi kasvatada. Ühel taotlejal vähendati toetust, kuna „Sangaste“ rukist oli hektari kohta külvatud vähem kui 140 kg.  Ühel taotlejal hinnati külvinormi rikkumine väheoluliseks ning toetust selle eest ei vähendatud. Kolmel taotlejal vähendati toetust NV tingimuste rikkumise tõttu.

LKT toetus

Loomade karjatamise toetuse otsused koostati 2545 taotlejale, toetusteks 4 737 105 €. Täielikult määrati toetus 1865 taotlejale, osaliselt 461-le ja  291 taotlust jäeti rahuldamata.

177 taotlejal vähendati toetust loomkoormuse ületamise eest karjatamisel, kuna taotletud loomade ühikute kohta leidus nõutavast vähem rohumaid. LKT soovijal peab taotluses deklareeritud hulgal veiseid, lambaid ja kitsi olema registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris vähemalt 2. maist kuni 31. augustini, samuti peab karjatatav hobune registris registreeritud olema.  Kuid 2. mai 2013 registriandmetega võrreldes taotleti 73 juhul toetust suuremale veiste arvule, 19 juhul suuremale lammaste arvule, 9 juhul suuremale kitsede arvule.  9 taotlejat soovis toetust suuremale arvule hobustele, kui neil lõpuks määramise aluseks jäi. 31. augusti registriandmetega võrreldes taotlesid 78 loomapidajat toetust suuremale veiste arvule kui oli nende nimel loomi registris. Suuremale lammaste arvule soovisid toetust 26 taotlejat ja suuremale kitsede arvule 8 taotlejat.

77 taotlejal vähendati summat taotluse hilinenult esitamise tõttu ja 130 taotlejal NV tingimuste rikkumise tõttu.

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus

Otsused koostati kokku 1687 taotlejale, määratud toetussumma oli kokku 768 999 €. Täies mahus määrati toetus 1443 taotlejale, osaline 214-le ning  30 taotlust jäeti rahuldamata.

81 taotlejal vähendati summat taotluse hilinenult esitamise tõttu ja 62-l NV tingimuste rikkumise tõttu. Taotletud ja kindlakstehtud pinna erinevuse eest vähendati summat 118 taotlejal.

 Tagasi algusesse


e-PRIA uudised

 

PRIA tutvustas e-PRIA portaali rahvusvahelisel messil Grüne Woche


Jaanuari teises pooles toimunud maailma suurimal toidu- ja põllumajandusmessil Grüne Woche tutvustasid Eesti esindajad kõigile huvilistele Eestis kasutusel olevaid nutikaid e-lahendusi.

Eesti kasutuses oli 455 ruutmeetri suurune messistend. Selle ühe osana tegutses e-Eesti disainikohvik, kus sooviti messikülalistele interaktiivsete tehniliste vahendite ja ettekannetega anda ettekujutlust Eestist kui hästitoimivast ja innovaatilisest infoühiskonnast. Sealhulgas pakuti külastajatele võimalikult palju võimalust ise rakendustega tutvuda ning neid kasutada – nii oli näiteks stendile üles seatud Skype-boks, kus sai teha tasuta kõnesid ning samuti levis kogu Eesti stendil tasuta wifi ja sai kasutada tahvelarvuteid.

Muuhulgas tutvustati messil teiste riikide esindajatele ja kõigile soovijatele ka e-PRIA portaali ning näidati kuidas on e-PRIA kasutajatel võimalik Eestis elektrooniliselt taotleda põllumajandustoetusi ja teha muid loomapidamise või toetuste taotlemisega seotud toiminguid.

Suuremat huvi e-PRIA pakutavate võimaluste ja tehniliste lahenduste kohta näitasid ülesse norrakad. Ka Norras on võimalik teatud toetusi e-keskkonnas taotleda, kuid kõiki toiminguid ei saa elektrooniliselt lõpuni viia – allkirjastamiseks tuleb siiski minna ka kontorisse.

Huvi Eesti, kui e-riigi vastu üldiselt, näitasid üles peamiselt sakslased, kelle jaoks avaldasid muljet nii Eesti e-lahenduste innovatiivsus kui ka nende kasutuse ulatus tervikuna.

Tänavu oli Eesti Grüne Woche messi partnerriik, saades selle au esimesena Balti- ja Põhjamaade seas. Seoses sellega  oli Eestil au korraldada ka messi avatseremoonia ICC Kongresside palees ca 5000 külalisele.  

 

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive (vasakult viies) koos teiste
Eesti e-riigi teenuste esitlejatega ajakirjanike küsimustele vastamas

Tagasi ülesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee