Esilehele

PRIA infokiri - september 2017

   

Lõppenud taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

 


 Lõppenud taotlusvoorud


191 noortaluniku taotlevad toetusteks 7,6 miljonit eurot

 

4. septembril lõppenud põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusvoorus laekus taotlusi 191 noortalunikult kogusummas 7 635 857 eurot. Eelarves on toetuste määramiseks 5 miljonit eurot.

Taotlusi sai esitada ainult e-PRIA vahendusel, mille süsteem võrdleb taotlusse kirjutatavaid andmeid teiste riiklike andmekogudega juba taotluse täitmise käigus. Et andmete täpsustamiseks ja korrektse taotluse koostamiseks klientidel rohkem aega oleks, avas PRIA nädal enne taotlusvooru e-PRIAs eeltäitmise; 28. augustist 4. septembrini sai taotlused ära esitada. Sellegipoolest laekus 106 taotlust ehk üle poole vastuvõtu viimasel päeval.

„PRIA on alati üles kutsunud taotlusi aegsasti täitma. Taotlemine n-ö viimasel tunnil on riskantne, sest võimalike takistuste ja vigade kõrvaldamiseks ei pruugi siis enam aega jääda,“ ütles PRIA arendusosakonna nõunik Liina Tilk. Ta märkis, et ka selles taotlusvoorus jääb mitu taotlust menetlusse võtmata, kuna need esitati tähtajast hiljem. Rohkem kui poolesajal juhul oli taotluse täitmisega e-PRIAs alustatud, aga esitamiseni polnud jõutud. Näiteks ei võimalda e-PRIA taotluse täitmisega jätkata, kui sellesse kantav info ei ühti teistes registrites olevate andmetega. Selliste andmete parandamiseks tuleb pöörduda vastava registri pidaja poole.

„Meie infotelefonile tulnud kõnede sisu näitas ka seda, et paljud taotlejad polnud tutvunud toetusega seotud nõuetega ega meetme määrusega,“ ütles Liina Tilk ja rõhutas, et see on kindlasti hädavajalik. „Toetuse saamiseks on taotlejale seatud kindlad tingimused. Samuti kaasnevad toetuse saamisega kohustused noortaluniku edaspidisele tegevusele. Juba toetust taotledes on vaja otsustada, kas nende täitmine ja planeeritud äriplaani realiseerimine on jõukohane.“

MAK 2014-2020 noortele põllumajandusettevõtjatele mõeldud meetmest on ühel taotlejal võimalus saada ühekordset toetust kuni 40 000 eurot ning enamik sooviski saada maksimaalset  summat.

Toetust soovitakse kasutada ehitusteks ja rajatisteks, põllumajandustehnika ja –seadmete soetamiseks, istandike ja kasvuhoonete jaoks, samuti põllu majandusloomade ja –lindude, mesilasperede ja mesindusinventari ostmiseks. Toetuse abil tahetakse osta ka maad, viljaseseemet, söötasid jne.

PRIA moodustatud hindamiskomisjon viib läbi taotluste hindamise määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel. Hindepunktide põhjal moodustub paremusjärjestus ning toetused määratakse neile nõuetekohastele taotlustele, mille rahuldamiseks eelarvet jätkub. Otsused koostab PRIA 27. novembriks.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse meetme eesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine,   põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses ning kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu suurendamine.

Käimasolevaks programmperioodiks noortalunike meetme rahastamiseks kavandatud eelarve on kokku 22,1 miljonit eurot, lõppenud taotlusvoor oli sel perioodil teine. Möödunud aastal toimunud esimeses taotlusvoorus määrati sajale noortalunikule toetusteks kokku 3 999 252 eurot.

Toetuse taotlemine maakondade lõikes

 

Taotluseid

Taotletud summa

Harjumaa

11

439988

Hiiumaa

3

120000

Ida-Virumaa

5

200000

Jõgevamaa

14

559300

Järvamaa

5

199439

Läänemaa

7

280000

Lääne-Virumaa

21

839208

Põlvamaa

15

599866

Pärnumaa

17

679780

Raplamaa

17

679220

Saaremaa

12

480000

Tartumaa

24

959435

Valgamaa

11

439658

Viljandimaa

22

880000

Võrumaa

7

279962

KOKKU

191

7635857

Tagasi algusesse

 

Põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus


Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse (MAK 2014-2020 meede 5.2) esimene taotlusvoor toimus 4.-8. septembrini. Loomade soetamiseks laekus kolm taotlust ettevõtjatelt, kelle põllumajanduslik tootmine on kannatanud aafrika seakatku tõttu. Meetme eelarve on 0,6 mln eurot, taotletud summa 882 825 eurot. Otsused koostab PRIA 22. detsembriks.

Tagasi algusesse


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


Pikema perioodi jooksul jätkuvad taotlusvoorud


LEADER kohalikuks arenguks (projektitoetused, MAK meede 19) taotlemine jätkub. Meetme info juures on ka tabel PRIA määratud toetuste kohta, mida jooksvalt täiendatakse.

Koolipiima ja koolipuuvilja toetus – toetuste taotlemine toimub jooksvalt. Avaneb uus meede – koolikava toetus -, milles osalemiseks tuleb hiljemalt 1. ,oktoobriks 2017 taotleda uus heakskiit. Seda tuleb e-PRIA vahendusel teha nii uutel liitujatel kui ka neil, kel on koolitoiduprogrammides osalemise heakskiit varasemalt saadud ja kes soovivad programmis jätkata.  Koolikava toetuse taotlejatele korraldatakse ka kaks infopäeva: 10. oktoobril kell 11-14 Tartus hotell Tartu konverentsikeskuse Meloodia saalis (Tartu, Soola 3) ning 11. oktoobril kell 11-14 Tallinnas Maaeluministeeriumi saalis (Lai tn 39/41). Huvilistel palume registreerida PRIA turukorralduse büroo vahendusel tel 7371 323 või turukorraldus@pria.ee .

Piimatoodete sekkumiskokkuostu pakkumine kestab 30. septembrini 2017, kokkuostu saab pakkuda võid ja lõssipulbrit.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) - kohalikud algatusrühmad saavad PRIAle esitada projektitaotlusi, mis eelnevalt esitati neile kohapeal toimunud taotlusvoorudes. Igale piirkonnale on kinnitatud projektide rahastamiseks oma eelarve ning otsused teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul pärast taotluste PRIAsse laekumist.

Kalanduse algatusrühma koostöötegevuse toetust (EMKF meede 3.4) saab taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumis heaks kiidetud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe koostööpartneriga, kes samuti rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat liidus või sellest väljaspool.

EMKF meetme 1.21 „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus”  taotlusi hakkas PRIA kaluri kalapüügiluba omavatelt kalalaevade omanikelt vastu võtma 31. märtsil. Vastuvõtt kestab 30. novembrini või kuni saab ära kasutatud meetme tänavune eelarve, 200 000 eurot. Toetusega hüvitatakse kuni 30% investeeringu abikõlblikust kulust. Taotlemise tingimuste kohta vt PRIA kodulehelt ja artiklist.

Aasta lõpuni saab PRIAle esitada taotlusi EMKF “Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete töötlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi läbiviimise toetuse (meede 4.4.3) saamiseks. Toetuse abil tehtava auditi tulemusel leitakse need  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavad investeeringud (sh jäätmete töötlemisse), mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale. Toetust antakse kuni 50% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7500 eurot ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot. Meetme tänavune eelarve on 300 000 eurot.

EMKF „Kalapüügi innovatsioonitoetust“ saab taotleda eelnevalt Maaeluministeeriumi heakskiidu saanud toetuse kasutamise kava alusel; kava on avaldatud ka PRIA kodulehel eelarvega 1 813 072,5 eurot. Kavas nähakse ette, kes võib toetust taotleda, toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja elluviimise tähtaeg ning toetava tegevuse eeldatav maksumus ja toetuse määr. Taotlusi toetuse saamiseks võtab vastu PRIA.

EMKF „Vesiviljeluse innovatsioonitoetust“ saab samuti taotleda heakskiidetud kava alusel. Tänavune eelarve kavas kinnitatud tegevuste elluviimiseks on 1 639 932 eurot. Taotlusi toetuse saamiseks võtab vastu PRIA.

11. septembrist  jätkus EMKF meetme 1.15 „Püügivahendi parendamise toetus“ taotluste vastuvõtt, mis kestab 30. novembrini või seni, kuni toetusteks soovitud summa ulatub meetme eelarveni (3 630 120 eurot). Kui taotluste vastuvõtt eelarve ammendumisega seoses enne 30. novembrit lõpetatakse, teatab PRIA sellest kodulehe ja Ametlike Teadaannete vahendusel.

Tagasi algusesse

 

Septembris ja oktoobris toimuvad taotlusvoorud

 

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetust saab taotleda 25. septembrist kuni 10. novembrini. Info toetuse tingimuste kohta ja vormid on PRIA kodulehel.

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetuse taotlusi võetakse vastu 1. – 10. oktoobrini 2017. Palume kasutada sellel aastal kehtima hakanud uut taotlusvormi! Taotlusvormi ja toetusega seotud tingimused leiate PRIA kodulehelt siit.

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) III taotlusvoor toimub 23.-30. oktoobril 2017 ja taotlusi saab esitada ainult uues e-PRIAs. 16.-22. oktoobrini saab taotlusi e-PRIAs eeltäita. Tänavune toetuste eelarve on 8 miljonit eurot (ettevõtjate sihtgrupile 2,4 mln eurot, mittetulundusühingute sihtgrupile 5,6 mln eurot).

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetust riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) saab taotleda ühisveevoolude maaparandushoidu  korraldav Põllumajandusamet 23.-30. oktoobril. Tänavune eelarve on  970 000 eurot.

Tagasi algusesse

 

Ligineb tähtaeg turuarendustoetuse kasutamise kuludokumentide esitamiseks

 

Turuarendustoetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase maksetaotluse ja sellele lisatud kuluandmeid tõendavate dokumentide alusel taotlejatele, kellele on eelnevalt toetus määratud. Nüüd läheneb maksetaotluste esitamise tähtaeg – 9. oktoober.

Maksetaotlusi saab esitada posti teel või elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

Toetatav tegevus peab olema lõpetatud 31. jaanuariks 2018. Kui taotleja planeeritud tegevused kestavad 2018. a jaanuari lõpuni, saab PRIA hüvitada ainult need kulud, mis on kuludokumentidega tõendatud ja mille eest on tasutud 9. oktoobriks 2017. Toetus makstakse välja 45 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja esitas PRIA-le nõuetekohase maksetaotluse.

 Tagasi algusesse


Pane tähele!


Talvise taimkatte nõude täitmisest

 

Seoses hilise kevadega ja sügiseste vihmadega on PRIA poole pöördunud kliendid murega - kuidas käituda, kui erandlikest asjaoludest tulenevalt ei ole võimalik talvise taimkatte rajamise nõuet vajalikul määral täita, ning milline on nõude täitmata jätmise tagajärg keskkonnasõbraliku majandamise ja mahepõllumajandusele ülemineku ning mahepõllumajandusega jätkamise toetusele. KSM taotlemisel peab 1.novembrist 31. märtsini olema talvise taimkatte all 30% toetusõiguslikust maast, MAHE toetuse taotlejal 20% põllumaast.

Nõude täitmata jätmise mõju

Määruse nr 640/2014 artikli 4 lõike 1 alalõigu  2 kohaselt, kui toetusesaaja ei ole saanud vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu täita kohustusi seoses maaelu arengu toetusmeetmetega, tühistatakse vastav makse proportsionaalselt nendeks aastateks, mil vääramatu jõud või erandlikud asjaolud aset leidsid. Tühistatakse üksnes need kohustuse osad, millega seoses ei tekkinud lisakulusid ega jäänud tulu saamata enne vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemist.

Teisisõnu ei saa PRIA taotlejale toetust täies mahus maksta, kui talvist taimkatet pole vajalikus ulatuses rajatud. Toetuse vähendamine kujuneb hindamismaatriksi alusel. Hindamismaatriksid on kättesaadavad sõltuvalt toetusest PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/ksm2017/ ja http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/uus_mah_2017/

Kuidas käituda, kui nõuet ei saa täita erandlike asjaolude tõttu?

  • Taotleja peab PRIAt erandlikest asjaoludest kirjalikult teavitama kas paberkandjal või saates teavituse e-posti aadressil info@pria.ee. Teavitus tuleb esitada hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates hetkest, kui oli selge, et nõude täitmine ei ole võimalik. Teavituses tuleb ära tuua talvise taimkatte alla planeeritud põllud, millele ei olnud erandlike asjaolude tõttu võimalik talvist taimkatet rajada. Enne teavituse esitamist peab taotleja olema veendunud, et talvist taimkatet ei ole võimalik rajada ka algselt talvise taimkatte alla mitte planeeritud põldudele.
  • Kui nõude täitmata jätmine on kogu ulatuses tingitud erandlikest asjaoludest, siis vähendatakse küll taotleja KSM või MAHE toetust vastastavalt hindamismaatriksile, kuid ei arvestata nõude rikkumisel korduvust.

Tagasi algusesse

 

Riigi ja kohaliku omavalituse asutuste esindusõigused vs e-PRIA

 

Juhime riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste juhtide tähelepanu asjaolule, et uues e-PRIAs saavad oma asutust esindada ja e-PRIA teenuseid kasutada ainult äriregistris registrikaardile kantud isikud. Kui Teie seda veel teinud ei ole, siis asutuse esindusõiguslike isikute andmeid saab esitada äriregistrile ettevõtjaportaalis http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal.

Tagasi algusesse

 

Miks eelistada digikinnitusega dokumente?


Asjaajamises PRIAga on paljudel (investeeringu)toetuste saajatel vaja esitada PRIA-le koos maksetaotlusega ka väljavõtteid oma pangakontost või maksekorralduste koopiaid, tõendamaks tehtud investeeringute eest tasumist. PRIA on aga viimasel ajal kokku puutunud juhtumitega, kus meile edastatud PDF-formaadis makset tõendavad dokumendid või pangakontoväljavõtted on osutunud võltsituteks.

PRIA soov on, et me ei peaks oma klientide esitatud dokumentide usaldusväärsuses kahtlema. Sellepärast soovitame klientidel esitada kõik oma pangamaksekorraldused ja -väljavõtted PRIA-le BDOC- formaadis, st failina  kus internetipangast alla laaditud makset tõendav dokument või väljavõte on ühtlasi panga poolt digitaalselt allkirjastatud. BDOC-formaadis failiga kinnitab pank dokumendi õigsust.

Kliendi ega PRIA halduskoormust selline tegevus ei suurenda, sest sellist panga digitaalse allkirjaga dokumenti saab iga internetipanga kasutaja ise oma internetipangast alla laadida sarnaselt tavalistele PDF-formaadis failidele.

Kuivõrd avastatud võltsimisjuhtumid pole ühekordsed, peab PRIA vajadusel täiendavalt kontrollima meile esitatud pangamakseid tõendavate dokumentide usaldusväärsust. See pikendab kliendi taotluse menetlemise aega ning tõstab tarbetult mõlema poole halduskoormust. Ebavajalik ajakulu on  aga  lihtsalt välditav BDOC-formaadis maksedokumentide esitamisega PDF-formaadis dokumentide asemel.

Tagasi algusesse 


Teadmiseks

 

Tartus tuleb Euroopa Liidu makseagentuuride juhtide konverents

 

4.-6. oktoobril toimub  Tartus Euroopa Liidu makseagentuuride juhtide konverents, kus osalevad delegaadid 28 liikmesriigi makseasutustest ning Euroopa Komisjoni, Euroopa Audiitorite Koja  esindajad. Oodata on 120 väliskülalist.

EL makseagentuuride juhtide konverents on kaks korda aastas toimuv kolme päevane üritus, mille tavapäraselt korraldab Euroopa Liidu eesistujariik. Eestis toimub selline konverents esimest korda, selle korraldaja on PRIA. Tartus peetava järjekorras 42. konverentsi eesmärgiks on arendada omavahelist koostööd ja muuta makseagentuuride töö läbi kogemuste vahetuste efektiivsemaks.

Konverentsi teemad keskenduvad sel korral tulevikule – märksõnadeks on innovatsioon, efektiivsus ja uued tehnoloogiad põllumajandustoetuste menetlemisel. Töögruppides jagavad makseagentuuride esindajad omavahel kogemusi ning arutlevad, milliseid tehnoloogilisi võimalusi saaks kasutada pindalatoetuste nõuete kontrollimisel; kuidas tagada kiire, korrektne ja efektiivne andmekasutus ja aruandlus ning millised võimalused on kasutada investeeringumeetmete menetlemiseks integreeritud ja automaatset administreerimise ja kontrolli süsteemi (IACS).

Arutelude ja töögruppide tulemusena loodetakse saada alusmaterjal, mille põhjal teha Euroopa Komisjonile ettepanekuid seadusandluse muutmiseks. Samuti loodetakse üheskoos leida võimalusi toetuste taotlejate kohapealse kontrolli vähendamiseks ning põllumajandustoetusi menetlevate makseagentuuride töö hõlbustamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks.

 Tagasi algusesse

 

Kliendiandmete haldamises tuleb muudatusi, vaja võib olla täpsustusi


PRIA-s võetakse klientide kontaktide efektiivsemaks haldamiseks kasutusele uus süsteem, mis võimaldab ajakohastada klientide kontakte ning edastada neile edaspidi informatsiooni ka süsteemide vahendusel. Seoses uuele lahendusele üleminekuga saab kliendi andmetes korraga olla üks kehtiv e-posti aadress, üks mobiiltelefoni number ja üks tavatelefoni number.

Palume PRIA klientidel oma kliendiandmed üle vaadata ning jätta igast kontaktitüübist alles üks, mille vahendusel  on võimalik Teiega ühendust võtta. Klientidele, kellel on kliendi andmetes e-posti aadress ning mitu samatüübilist kontakti, saadetakse teavitus ka elektrooniliselt.

Andmeid saab üle vaadata ja muuta uues e-PRIAs aadressil  https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login teenuses „kliendi andmed“.

Andmeid on võimalik muuta ka e-posti teel, saates esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatud  avalduse aadressile kliendiregister@pria.ee või postiga aadressile Tähe 4, Tartu, 51010. Andmeid saab muuta ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos. 

Lisainfo registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

 Tagasi algusesseLEADER projektitaotluste vastuvõtt uue e-PRIA teenustes lükkub edasi


PRIA valmistas ette juhendid LEADER projektitoetuste taotluste esitamiseks uues e-PRIAs – vaata ja kuula  videojuhendit; samuti on kodulehel juhend kliendiks registreerimiseks uues e-PRIAs (tekst). Tegevusgruppide jaoks on videojuhend projektitoetuste taotluste hindamiseks.

PRIA oli planeerinud avada uue e-PRIA teenused LEADER  projektitaotluste  vastuvõtuks ja kohaliku tegevusgrupi läbiviidava kontrolli ja hindamise jaoks 1. oktoobril 2017 eeldusel, et selleks ajaks jõustub  ka maaeluministri vastavate  muudatustega määrus. Kuna määrus pole praeguseks ilmunud ega jõustunud, ei toimu 1. oktoobril LEADER-projektitoetuste taotluste vastuvõtul üleminekut uude e-PRIAsse. Kuni muudatustega määrus pole jõustunud ja PRIA pole uue e-PRIA LEADER-teenuseid avanud, jätkub toetustaotluste vastuvõtmine senistes kanalites, sh vanas e-PRIAs.

Tagasi algusesse 

 

Toetustest põllutöömasinate soetamiseks


Kuidas põllutöömasinate jaoks toetusi makstakse, sel teemal ilmus 14. sept 2017 Maa Elus  intervjuu PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Lauri Kolbergiga.

Põllul sõitev uhiuus traktor või kombain ei ole enam mingi eriline vaatamisväärsus, pigem paneb kulmu kergitama see, kui mõni põldur veel endisaegse tehnikaga läbi püüab ajada. Uusi masinaid on soetatud muljetavaldav hulk – ainuüksi PRIA toetustega on neid viimase 10 aasta jooksul soetatud üle 10 000. Loe edasi

Tagasi algusesse 

 

Kokkuostuhinnad põllumajandussektoris on kasvanud ja loomade arvu vähenemine peatunud


Maaeluministeerium avaldas pressiteates, et piimalehmade ja sigade arvu vähenemine on peatunud ning piima-, sea- ja veiseliha kokkuostuhind on kõrgem kui eelmise aasta samal perioodil, selgub põllumajandussektori 2017. esimese poolaasta ülevaatest.

 Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee