Esilehele

PRIA infokiri - september 2016

  

Lõppenud taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

 


Lõppenud taotlusvoorud


Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus

See on toetus on  MAK meede 16.2, meetme „Koostöö“ alaliik. Taotlusperiood kestis 30. augustist 5.septembrini ja laekus kokku 24 taotlust, millest kaks  olid ebakorrektsed. Menetlusse võetakse 22 taotlust kogusummas 1  082 785 eurot ja otsused teeb PRIA 24. jaanuariks 2017. Lõppenud taotlusvooru eelarve on 0,5 mln eurot.

Tagasi algusesse

 

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus

Maapiirkonna mittepõllumajandusliku majandustegevuse mitmekesistamise toetus on MAK alameede 6.4. Toetuse taotlemine toimus 22.-29. augustil. Põllumajandusettevõtete esitatavate taotluste rahuldamiseks on 3,6 mln eurot ja mittepõllumajandusettevõtetele 8,4 mln eurot. Kokku laekus 228 taotlust summas 19 971 219 eurot.

Taotlusi menetlema asudes viiakse kõigepealt läbi hindamine, seejärel andmete ja dokumentide analüüs neile taotlustele, mis on kogunud minimaalsed nõutavad punktid ja mahuvad paremusjärjestuse põhjal eelarve piiresse. Analüüsi on 15.sept seisuga suunatud 125 taotlust, neist 43 põllumajandusettevõtetelt ja 82 mittepõllumajandusettevõtetelt. Hindepunktid on väljas kodulehel.

Otsused koostab PRIA hiljemalt 6. detsembriks.

Tagasi algusesse

 

Teadmussiirde üleriigilised tegevused

15.-19. augustil esitasid 16 juriidilist isikut PRIAle 67 taotlust teadmussiirde ja teavituse üleriigiliste tegevuste toetuse saamiseks (MAK meede 1.1) , kokku summas 327 233 eurot. Taotlusvooru eelarve on 350 000 eurot ja jaguneb võrdselt viie valdkonna vahel. Valdkonniti on taotletud summad erinevad:

Tegevusvaldkond

Taotluste arv

Taotlejate arv

Taotletud kogusumma

Ettevõtete majandamine

11

6

55 898

Loomakasvatus

22

7

112 063

Metsandus

1

1

11 960

Taimekasvatus

7

4

28 753

Toiduainetööstus

26

7

118 559

Projekte hindavad meetme määrusega sätestatud hindamiskriteeriumide alusel valdkondlikud hindamiskomisjonid ning otsused teeb PRIA 9. jaanuariks 2017.

Tagasi algusesse

 

 


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 

Avatud taotlusvoorud

Avatud on või ja lõssipulbri eraladustamine

Kestab koolipiimatoetuse programm.

Kestab  koolipuuvilja ja –köögivilja programm.

PRIA võtab vastu LEADER projektitoetuse taotlusi, mis on eelnevalt esitatud kohalikele tegevusgruppidele. Kodulehel avaldatakse jooksvalt andmed määratud projektitoetuste kohta.

Kuni 15. detsembrini 2016 saavad kalanduspiirkondade algatusrühmad taotleda EMKF meetmest „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ kalanduse algatusrühma toetust, vt täpsemalt kodulehelt.

Alates 1. juulist võtab PRIA vastu EMKF meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ projektitoetuse taotlusi. Eelnevalt esitavad selle toetuse soovijad projektide rahastamise taotlused kohalikule kalanduse algatusrühmale, mis korraldab oma strateegia kohaseid projektitoetuse taotlusvoore, esitatud projektide hindamise ja paremusjärjestuse koostamise ning edastab taotlused PRIAle. Andmed Eesti 8 kalanduspiirkonna, algatusrühmade ning toetusmeetme kohta saab PRIA kodulehelt. Infot projektitoetuste taotlusvoorude toimumise kohta avaldavad algatusrühmad.

10. oktoobrini saab taotleda praktikatoetust.  Seda saab põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja, kes korraldab oma ettevõttes põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika.

Tagasi algusesse

 

Lõssipulbri sekkumiskokkuostu pikendati

Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusega 2016/1614 pikendatakse lõssipulbri suhtes kehtivat 2016. aasta riikliku sekkumiskokkuostu ajavahemikku seniselt 30. septembrilt 31. detsembrini 2016 ning kehtestatakse lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemikuks 2017. aastal 1. jaanuar kuni 30. september.

Tagasi algusesse


Piimatootmise vähendamise toetus

Euroopa Komisjon toetab piimatootmise vabatahtlikku vähendamist. Toetust saavad taotleda toorpiima tarnijad, kes tarnisid esmakokkuostjale piima 2016. a juulikuu seisuga ning kes vähendavad tarnitava piima kogust kolmekuulise referentsperioodiga võrreldes vähemalt 1500 kg. Toetuse suurus on 14 senti kg kohta, kokku on toetuseks planeeritud EL-is maksta 150 mln eurot.

Taotleja peab esitama toetuse taotluse (soovitavalt e-kirja teel) koos lisadokumentidega PRIA-le hiljemalt 2016. aasta 21. septembril kell 13.00 käesoleva aasta oktoobri, novembri ja detsembri vähendamisperioodi kohta. Samuti saab taotlusi esitada oktoobris, novembris ja detsembris järgmiste kolmekuuliste perioodide kohta, kuid üks piimatootja saab esitada ühe taotluse kolmekuulise perioodi kohta. Tingimused ja vormid on PRIA koduelehel.

Tagasi algusessePõllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

10.-17. oktoobril toimub MAK alanud programmperioodi esimene põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (meede 6.1) taotlusvoor. Alates 3. oktoobrist on taotlust võimalik eeltäita uues e-PRIAs. Taotluste esitamine toimub ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu.

Soovitame toetusest huvitatutel aegsasti esitada avaldus ja oma andmed PRIA kliendiks saamiseks ning vajadusel vormistada taotluse esitajale volitus. -  Palume mitte jätta neid toiminguid viimasele päevale!

Loe tutvustust pikemalt ja uuri taotlemise tingimusi!

Tagasi algusesse

 

Innovatsiooniklastri toetus

Innovatsiooniklastri toetus on MAK 2014–2020 meetme 16 „Koostöö”  alaliik. Taotlusi toetuse saamiseks võetakse vastu 10.-14. oktoobrini ning otsused teeb PRIA 7. märtsiks 2017. Taotlusvooru eelarve on 3,2 miljonit eurot.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  26. augusti 2015 määrusega nr 84 Innovatsiooniklastri toetus. Täpsem info ja materjalid on PRIA kodulehel.

Võrreldes varasema taotlusvooruga on oluline muutus hilisemas toetuse väljamaksmise tingimustes - vahe- ja lõpparuannetega tuleb nüüd esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ja innovatsioonitegevuste puhul üksikasjalik eelarve. Klastri üldtegevuskulud hüvitatakse kuludokumentide alusel, välja arvatud kaudsed kulud, mis hüvitatakse ühtse määra alusel.

24.-31. oktoobriks on planeeritud MAK meetme 4.3.2 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ taotluste vastuvõtt. Juhised taotlemiseks paneme lähiajal kodulehele.

Tagasi algusesseMuudatustest taotlusvoorude ajakavas

Maaeluministeeriumi ja PRIA koostöös on tehtud muudatusi taotlusvoorude ajakavas 2016.a lõpukuudel:

Varem septembri lõppu kavandatud MAK meetme  „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“ taotlusvoor keskmistele ja suurtele ettevõtjatele ning tootjarühmadele toimub 28. nov - 2. dets;

MAK tootjarühmade loomise toetuse taotlusi ei saa esitada oktoobris, vaid 21.-25.nov;

Meetme „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“ taotlusvooru kavandatakse detsembrisse, kuupäevad täpsustuvad;

Järgmise aasta algusse lükkub MAK kvaliteedikavades osalemise toetuse taotlusvoor ning lühikese tarneahela ja otseturustuse toetuse (MAK koostöö-alameede) taotlusvoor.

Ka kalandusvaldkonna meetmete ajakavas võib tulla muudatusi, täpsemat infot palume jälgida kodulehelt ja Ametlikest Teadaannetest.

Tagasi algusesse
Pane tähele!


Püsirohumaid ei tohi üles harida

Juulikuus saatis PRIA pindalatoetuste taotlejatele, kellele kohalduvad rohestamise nõuded, teavituse, et püsirohumaid ei tohi rohkem üles harida. See on tingitud asjaolust, et püsirohumaade suhe kogu põllumajandusmaasse on Eestis võrreldes 2015 võrdlusarvuga vähenenud riigi tasandil üle 5%. Kuna vähenemine on väga suur, siis määrab PRIA peale selle aasta taotluste kontrollimist püsirohumaade tagasirajamiskohustuse nendele taotlejatele, kellele rohestamise nõuded kehtivad ning kelle kasutuses on maad, millel olnud püsirohumaa on kas sel või eelmisel aastal üles haritud. Tagasirajamiskohustus määratakse proportsionaalsuse põhimõttel.

PRIA annab detsembri lõpuks personaalselt taotlejatele teada tagasirajatava püsirohumaa pindala. Püsirohumaa tuleb tagasi rajada 2017. a pindalatoetuste taotlemise ajaks. Kui taotleja jätab määratud ulatuses püsirohumaa tagasi rajamata, vähendatakse tema 2017.a rohestamise toetust.

Palume taotlejatel oma põllumajanduslike tegevuste juures arvestada, et rohkem ei tohi püsirohumaid üles harida!

Tagasi algusesse

 

Liigniiskuse hindamisest

Taotlejate saadetud teatised rohumaade liigniiskuse kohta vaatab PRIA ükshaaval läbi. Alusandmetena kasutab PRIA Riigi Ilmateenistusest saadud sademete ja temperatuuride infot iga mõõtejaama kohta. Sõltuvalt hooldamise tähtajast vaadatakse kolme perioodi - kas 1.juuli – 10.august, 1.juuli – 20.august või 1.juuli – 31.august.

Hindamisel kasutab PRIA agrometeoroloogias laialdaselt kasutatavat hüdrotermilist koefitsienti (nimetatud ka tinglikuks niiskusbilansiks), mis saadakse perioodi sademete summa jagamisel sama perioodi kümme korda vähendatud õhutemperatuuri summaga. Vastavalt väljakujunenud praktikale kasutab ka PRIA lähenemist, et kui hüdrotermiline koefitsient on üle 2,0, loetakse seda liigniiskuseks. Lisaks vaatab PRIA ka nimetatud perioodidel kuivade päevade järjestikku esinemist. Kui nende andmete alusel on tuvastatav liigniiskuse esinemine konkreetses piirkonnas, siis käsitletakse seda erandliku asjaoluna ja meil on võimalik arvestada taotleja poolt esitatud liigniiskuse teatisega toetuse määramisel.

Tagasi algusesse

 

Majandusaasta ja selle kohta esitatud aruande ajavahemikud peavad ühtima

Investeeringumeetmete taotlemisel uues e-PRIA-s on oluline, et taotlejaga seotud andmed oleksid ka teistes registrites korrektsed. PRIA kasutab taotluste andmete eeltäimisel teistest registritest pärit andmeid, et taotleja ei peaks taotluse täitmisel lisatööd tegema.

Elektrooniliste kontrollide käigus on PRIA tuvastanud järjest enam olukordi, kus taotleja majandusaasta vahemik äriregistris ei ühti äriregistrile esitatud majandusaasta aruande vahemikuga. Enamlevinud on olukord, kus isik on ettevõtte registreerimisel märkinud enda majandusaasta alguseks kuupäeva, millal registreerimistoiming tehti ning lõpu kuupäevaks sellele eelneva kuupäeva, kuid majandusaasta aruandeid on ta hiljem hakanud esitama kalendriaasta põhiselt.

Näiteks kui ettevõte registreeriti 28.03.2013, tekib kirjeldatud juhul alljärgnev olukord:

Majandusaasta

Majandusaasta aruanne

28.03.2013 – 27.03.2014

28.03.2013 – 31.12.2013

28.03.2014 – 27.03.2015

01.01.2014 – 31.12.2014

28.03.2015 – 27.03.2016

01.01.2015 – 31.12.2015

 

Kuna majandusaasta aruanne peab käima majandusaasta kohta, siis palume äriregistrist https://ariregister.rik.ee/ üle kontrollida, et ettevõtte majandusaasta alguse ja lõpu kuupäevad (kuvatakse kohe ettevõtte avalehel kehtivate üld- ja isikuandmete all) ühtivad esitatud majandusaasta aruannete alguse ja lõpu kuupäevadega.

Probleemide korral soovitame täiendava info saamiseks ja andmete korrastamiseks aegsasti ühendust võtta äriregistri kasutajatoega (rik.info@just.ee, tel 680 3160). Kui majandusaastate andmed ei ole korrektsed, siis ei saa e-PRIA kaudu toetuse soovija oma taotlust ära esitada, sest majandusaastate info ei jõua süsteemi.

Tagasi algusesse

 


Teadmiseks


Miks on oluline esitada pindalatoetuse taotlused läbi e-PRIA

Tänavu lisandus pindalatoetuste taotlejatele oluline uus võimalus taotlusega kaasnevatest vigadest hoidumiseks, sest e-PRIA hoiatab veelgi täpsemalt taotlusega seotud ebakõladest juba taotluse täitmise käigus.

Euroopa Komisjoni muudetud seadusandlus võimaldab alates käesolevast aastast PRIA-l teavitada pindalatoetuse taotlejaid taotlustel olevatest üle- ja topelttaotlemistest ning taotlejatel on lubatud oma taotlust muuta kindla kuupäevani pärast hilinenud taotluste perioodi lõppu. Tänavu sai muudatusi teha 27. juunini ilma, et rakenduks sanktsioone.

e-PRIA teenuses hoiatatakse taotluse täitjaid topelttaotlemiste (sama pinna kohta rohkem kui üks taotleja) ja massiivide „ületaotlemise“ (taotletava ala pind on suurem kui massiiv registris) eest juba taotluse täitmise käigus. Taotlejal on tänu hoiatusele võimalus probleemsed andmed õigetega asendada.

Euroopa Komisjoni kehtestatud muudatuse tingiski asjaolu, et riikides, kus e-taotlemine on kõikidele kättesaadav, annab see võimaluse e-taotluste andmete põhjal hilinenud taotlusperioodi lõpus kiirelt teavitused saata neile, kelle andmed pole korrektsed. Et ülejäänutele ka paberteavitused posti teel kohale jõuaksid ning taotleja jõuaks vajadusel muudatusavalduse õigeaegselt esitada, pidi PRIA saatma teavitused välja enne hilinenud taotluste vastuvõtuperioodi lõppu.

Eelkontrolli  ehk esialgse kontrolli teatis saadeti 1007 taotlejale. Muudatusavalduse esitas  kokku 346 taotlejat 548 massiivi (666 põllu) kohta ning topelttaotlejate arv vähenes 226 võrra ehk 51%.

Selline teavitamise võimalus ning e-PRIA hoiatuste täiendamine üle- ja topelttaotlemise osas peaks kindlasti motiveerima seniseid e-PRIA taotlejaid esitama oma põllud taotlusele põhitaotlusvooru jooksul ning mitte jätma seda hilisemaks. Samuti on see hea põhjus praeguste pabertaotlejate e-PRIAsse tulekuks.

Kindlasti tasub silmas pidada, et PRIA küll täiendab pidevalt e-PRIAs antavaid hoiatusi, kuid selleks, et uued või mittetoetusõiguslikest objektidest puhastatud maad enne taotlemist registrisse jõuaksid, tasub nendest varakult PRIA-le teada anda, kasutades e-PRIA teenust “Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek”. Samuti on oluline sõlmida õigeaegselt lepingud renditavate maade kohta.

Tagasi algusesseKust saada infot koolitustest?

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmes "Teadmussiire ja teavitus" alameetmes „Pikaajalised programmid“ on taimekasvatuse, loomakasvatuse, mahepõllumajanduse, aianduse, toiduohutuse, ühistegevuse ja põllumajanduspoliitika abinõude programmidest kolmes on sõlmitud lepingud erinevate infopäevade ja koolituste läbiviimiseks, samuti viiakse läbi erinevaid infopäevi ja koolitusi teistes "Teadmussiire ja teavitus" meetmetes. Kõik sündmused pannakse üles MES nõuandeteenistuse kodulehe www.pikk.ee asuvasse Sündmuste kalendrisse.

Tagasi algusesse

 

Külalised PRIAs

12.-15. septembril olid PRIAs külalised Moldova makseagentuurist. Visiidi eesmärk oli tutvuda otsetoetuste menetlusprotsessiga Eestis, et hakata sarnaseid põhimõtteid võimalusel kasutama ka Moldovas toetusmeetmete administreerimisel. Moldova esindajad osalesid ka pindalatoetuste kohapealses kontrollis, kus nad said ülevaate kontrolli läbiviimisest.

19.-23. septembril on oodata Euroopa Liidu koostööprojekti raames külalisi Makedoonia makseagentuurist: nad soovivad tutvuda PRIA tööprotsessiga eelkõige investeeringutoetuste taotluste administreerimise osas. Neid huvitavad PRIA kogemused toetusmeetmetega seotud kontrolli läbiviimisel ja riskide hindamisel. 

Viimasel ajal on teiste makseagentuuride poolt järjest rohkem tulnud soove PRIA külastamiseks ning meie tööprotsessidega tutvumiseks.  Sellised kohtumised on kasulikud mõlemale poolele, sest jagades oma kogemust õpime ka ise.

Tagasi algusesse

 


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu. 

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee