Esilehele

PRIA infokiri - september 2013

  

Mis oli ja mis tuleb

 Pane tähele!

Teadmiseks

 


Mis oli ja mis tuleb

 

Käimasolevad ja algavad voorud

Jätkuvad taotlusvoorud
  Meede Vastuvõtmise aeg 2013 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
MAK* 1.3. Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetamine 2.jaan-30.nov Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA  50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul.
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 1.veebr-31.okt Posti teel PRIA keskus 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad septembris
MAK* Investeeringud bioenergia tootmisesse (meede 3.1.3) 2013  2.-16.sept Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 16.dets 2013
EKF** 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad 9.-16.sept PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 3.jaan 2014
Riiklik**** Praktikatoetus 10.sept-10.okt PRIA keskuses, lisaks saab taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng II osa (projektitoetus) 16.-23.sept PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
Riiklik**** Praktikatoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 24.sept-8.okt Posti teel: PRIA Keskus 5.nov 2013
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad oktoobris
MAK* 1.5.1 Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine 1.-14.okt SA Erametsakeskus Erametsakeskus
MAK* 1.5.3 Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine 1.-14.okt SA Erametsakeskus Erametsakeskus
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 1.okt-14.okt PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
MAK* 1.9 Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus 7.okt-18.okt PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
EKF** 3.1.1. Ühisinvesteeringud  21.okt-25.okt PRIA keskuses soovitavalt posti või e-posti teel 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates

NB! PRIA toetuste ajakava näitab taotlusvoorude planeerimist ja see võib jooksvalt muutuda.

Lõplikud täpsed taotluste vastuvõtuajad teatame Ametlikes Teadaannetes. Jooksvat infot jälgige PRIA kodulehelt aadressil http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/.                                        

*MAK - Maaelu Arengukava                       

**EKF - Euroopa Kalandusfond                 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond            

****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

Tagasi algusesse


Algas taotluste vastuvõtt bioenergia tootmise investeeringuteks

PRIA võtab 16. septembrini maapiirkonnas tegutsevatelt ettevõtjatelt vastu taotlusi bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamiseks. Oluline nõue kõigile projektidele on, et vähemalt osa investeeringu abil toodetavast bioenergiast tuleb müüa ettevõttest väljapoole.

MAKi alameetme 3.1.3 „Investeeringud bioenergia tootmisesse” taotlusvoor avaneb sel rahastusperioodil vaid üks kord. Varem on bioenergia tootmisse investeerimist toetatud MAKi alameetmest 1.4.3, kuid Euroopa Liidu regulatsiooni muutmise tõttu 2011.a võimaldab too meede toetada vaid taastuvenergia tootmist põllumajandustootja omatarbeks. Praegune meede toetab ka bioenergia tootjatest müüjaid.

Meetmest 3.1 toetuse soovija ei pea ise tingimata olema põllumajandusettevõtja, kuna see meede ongi mõeldud muu maaettevõtluse edendamiseks väljaspool põllumajandust.

Milleks see hea on?

Bioenergia tootmine kasutab kohalikku ressurssi, aitab säästa keskkonda, on toeks maastikuhooldusele, suurendab energiatoorme tarnekindlust maal, pakub võimalusi energiakandjate mitmekesistamiseks ja energia tootmise hajutamiseks. Lisaks aitab projektide käivitamine kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid ja luua maale juurde töökohti.

Bioenergia tootmise edendamine annab panuse energiaturu kujundamisse, suurendades taastuvatest energiaallikatest toodetava energia osatähtsust. Potentsiaali biomassist taastuvenergia tootmiseks annab biomassi tootmise suurendamine sellistel maadel, mis ei ole praegu põllumajanduslikus kasutuses. 

Kellele, mille jaoks, kui palju?

Taotlejale ja projektile seab nõuded põllumajandusministri määrus.

Investeeringu eesmärk peab olema bioenergia - soojuse, gaasi või elektri tootmine eeldusel, et vähemalt osa sellest müüakse ettevõttest väljapoole. Toetatavad on bioenergia tootmiseks vajaliku hoone/rajatise ehitamine;  bioenergia, sh  biomassi töötlemiseks vajalike paiksete seadmete ost ja paigaldus, ehitise juurde taristu rajamine. Määrus toob eraldi välja, et nende projektide puhul, kus  ettevõtja soovib toetust biomassi töötlemiseks vajaliku masina või seadme ostmiseks-paigaldamiseks, peab ta töödeldud biomassi kasutama bioenergia tootmiseks ja saadavat energiat vähemalt osaliselt müüma.

Toetuste maksmiseks on eelarves 5 mln eurot ja ühe taotleja toetuse piirmäär on 512 000 eurot. Toetuse osakaal terve projekti abikõlblikust maksumusest sõltub investeeringu elluviimise asukohast ja jääb vahemikku 30-50%. . Kuna meetme 3.1 üks eesmärke on toetada suurtest keskustest eemale jäävaid piirkondi, siis on toetuse määr kõrgem pealinnast, Harjumaast ja maakonnakeskustest eemal.

Taotluse täitmisel palume kasutada infot ja vorme PRIA kodulehelt. Lisaks PRIA maakondlikele teenindusbüroodele saab taotlusi esitada elektrooniliselt e-PRIA vahendusel. Kui kõigi taotluste summa ületab 5 mln, siis hindab PRIA määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel. Moodustunud paremusjärjestuse alusel rahuldatakse parimad ehk kõrgema koondhinde saanud taotlusi.

PRIA kontrollib taotlustes esitatud andmeid ja projektide abikõlblikkust ning teeb nõuetekohaste taotluste kohta otsused hiljemalt 16.detsembril.

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele.

Kavandatava investeeringu tegemist ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei tohi olla väljastatud enne, kui PRIA on teinud taotluse rahuldamise otsuse.

Toetuse saaja peab üheksa kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse saamisest tegema kavandatavast investeeringust osa, mis moodustab vähemalt 25% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest. Ülejäänud investeering tuleb teha ja seda tõendavad dokumendid PRIAle esitada hiljemalt 2015. aasta 30. juuniks – seda võib teha kuni kaheksas osas.

Selle meetme toetuse saajatel on võimalik toetuse väljamaksmist ka osaliselt tasutud kuludokumentide alusel, tasudes teenuse osutajale esmalt omaosaluse  summa ning makstes toetuse arvele jääva summa siis, kui see PRIAst laekub (vt täpsemalt aadressil http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/otka/otka/).

Lisainfot saab PRIA kodulehelt, maakondlikest teenindusbüroodest ja infotelefonil 737 7678.

Tagasi algusesse

 

Lõppenud voorud


Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse (riiklik toetus) taotlusvoor kestis 13.-19. augustini. Nimetatud perioodi jooksul ei laekunud mitte ühtegi taotlust.

 

EKF 1.5 (sotsiaalmajanduslikud meetmed) taotlusvoor kestis 21.-29. augustini. Laekus 4 taotlust summas 40 000 eurot, eelarve on 540 000. Taotlused vaadatakse läbi ja otsused tehakse hiljemalt 8. jaanuariks 2014.a.

 

Tootjarühmade tunnustamise (MAK) taotlusvoor kestis 4. märtsist kuni 19. augustini. Taotlusperioodi jooksul laekus 1 taotlus.

Tagasi algusesse


Toetus aitab maanoortel põllumajandusettevõtlust edendada

 

Augustikuus esitasid 230 põllumajandusliku tegevusega alustavat noort ettevõtjat PRIA-le taotlusi  8 974 967 euro ulatuses toetuste saamiseks.

Maaelu arengukava meetmest 1.2 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ saavad starditoetust põllumajandusliku hariduse või töökogemusega ettevõtjad, kel vanust kuni 40 aastat. Meetme eesmärk on motiveerida noori põllumajanduseettevõtlusega tegelema, töökohti looma ja maal vanemate alustatut jätkama.

Tänavune taotlusvoor on sel rahastusperioodil seitsmes ja viimane. Aastatel 2008-2013 on noortaluniku toetuse kätte saanud 520 alustavat ettevõtjat, kellele PRIA on välja maksnud üle 20 miljoni euro. Tänavu lisandub veel 4 mln ulatuses toetusi.

Noortaluniku toetust võib üks ettevõtja programmperioodil 2007-2013 saada ühe korra, maksimaalselt 40 000 eurot.

Noortalunikke on lisandunud eeldatust rohkem

Meede osutus väga populaarseks, sest abikõlblikke taotlusi on kõigis taotlusvoorudes laekunud oluliselt rohkem kui eelarve on võimaldanud toetusi maksta. Nii on põllumajandusministeerium programmperioodi esialgset meetme 1.2 eelarvet (12,47 mln eurot) korduvalt suurendaud.

Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) toob välja olukorra programmperioodi eelse olukorra põllumajandusettevõtete omanike vanuselises struktuuris: alla 35-aastaseid oli nende hulgas vaid 10%, vanemaid kui 55 aastat aga 55%.  Ilmne oli vajadus soodustada noorema põlvkonna osalemist põllumajanduses. Noortalunike toetusmeetme väljatöötamisel  seati eesmärgiks suurendada noorte osakaalu 2-3 protsendi võrra aastas nii, et perioodi lõpuks 2013.a saab toetust saanud kuni 350 noortalunikku. See näitaja täitus juba 2011.a taotlusvooruga ning MAKi muudatustes on seatud uueks sihiks 560 noortaluniku toetamine. Tegelik number kujuneb aasta lõpuks veel suuremaks.

Taotlemisest aastal 2013

Maakondade lõikes oli seekordne toetuse taotlemine ebaühtlane – nt esitati Viljandimaal tegutsevate maamajapidamiste toetamiseks 32 taotlust, Läänemaal vaid 8, Ida-Virumaal 3. Taotlustes ja äriplaanides planeeritud kulutuste ja tegevuste sisu on väga erinev. Väga palju soovivad põllumehed, loomapidajad, mesinikud, marjade-puuviljade ja köögiviljade kasvatajad toetust erineva tehnika ja seadmete ostuks. Loomakasvatuse valdkonnas domineerivad lihaveisekasvatajad, vähem on lamba-, kitse- ja seakasvatajaid. Arvukalt  oli taotlusi mesinduse vallas. Piimakarjaga ja kodulindudega seotud projekte oli vaid üksikuid.

Toetuse saajad selguvad 19. novembriks, seejärel maksab PRIA 30 päeva jooksul toetused välja.

 

Toetuse taotlemine maakondade lõikes 2013

Rakenduspiirkond

Taotluste arv

Taotletud summa (EUR)

HARJUMAA

9

357 600,00

IDA-VIRUMAA

3

104 780,00

JÕGEVAMAA

17

679 900,00

JÄRVAMAA

12

463 460,00

LÄÄNEMAA

8

319 815,00

LÄÄNE-VIRUMAA

24

941 000,00

PÕLVAMAA

18

699 585,60

PÄRNUMAA

18

695 000,00

RAPLAMAA

12

465 920,00

SAAREMAA

23

919 731,69

TARTUMAA

22

867 441,80

VALGAMAA

13

494 214,00

VILJANDIMAA

32

1 257 619,00

VÕRUMAA

19

708 899,99

Kokku

230

8 974 967,08

Tagasi algusesse 

 

Määratud toetused

Augustis määratud toetused
EKF Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1) 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel

Tagasi algusesse


Pane tähele!

 

Noortaluniku toetusega kaasnevad ka kohustused


Meetme määrus sätestab kohustused noortaluniku toetuse saajale. Näiteks tuleb meeles pidada, et vähemalt 50% toetusest tuleb toetuse saajal kasutada investeeringuteks põhivahenditesse (seadmed, tehnika, rajatised jne), ülejäänu võib kuluda mitmesugusteks tegevuskuludeks. Samuti kehtib nõue, mille kohaselt toetus tuleb ära kasutada kahe majandusaasta jooksul toetuse määramisest arvates selleks otstarbeks, mida koos taotlusega esitatud äriplaanis kirjeldati. 

Noortaluniku toetus erineb enamikust MAKi investeeringutoetustest selle poolest, et raha saab kätte kohe pärast toetuse määramist, mitte pärast projekti elluviimist. Kindlasti tuleb aga meeles pidada, et kahe majandusaasta jooksul on vaja esitada PRIAle vormikohane teatis investeeringuga seotud kulude tegemise kohta. Ühtlasi peab toetuse saaja investeeringuobjekti vähemalt 5 aastat sihipäraselt kasutama. Kui neid nõudeid ei täideta, võib PRIA toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda.

PRIA kontrollib kõiki noortaluniku toetuse saajaid

Meetme määrus kehtestab ka nõuded toetusesaaja müügitulule. Hiljemalt äriplaanis kirjeldatu elluviimisele järgnevast majandusaastast peab omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu olema vähemalt 50% kogu-müügitulust. Juba taotlusele järgneval majandusaastal peab põllumajandussaaduste müügitulu olema vähemalt 2400 eurot. Hiljemalt viiendal majandusaastal pärast toetuse saamist peab noortaluniku omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu moodustama vähemalt 80% noortaluniku toetuse summast.

Tänavu ongi esimese ehk 2008.a noortaluniku toetuse taotlusvooru toetusesaajatel käes viies majandusaasta, mille kohta PRIA hakkab kontrollima 80% müügitulu nõude täitmist. Teeme seda äriregistrisse laekuvate majandusaasta aruannete ja FIEde osas maksuametile esitatavate andmete põhjal. Vajadusel tehakse päringuid ka taotlejatele.

PRIA selgitab välja ka nende toetusesaajate käekäigu, kes vajalikke andmeid oma müügitulu kohta ei esita või kelle kohta puudub info toetuse sihipärase kasutamise kohta. Seni on PRIAl tulnud noortaluniku toetus täies ulatuses tagasi nõuda 15 kliendilt, kel on jäänud investeeringud tähtaegselt tegemata.  Samas pole kahtlust, et valdav osa toetustest täidab parimal viisil eesmärke noorte põllumajandusettevõtluse toetuseks ja maaelu kestmiseks.

Tagasi algusesse

 

Kliendiregistris andmed korda!

 

PRIA palub oma klientidel jälgida, et meie kliendiregistrile millalgi antud andmed - enda ja esindajate nimed, kontaktandmed, pangakonto jne - oleksid ka ka praegu korrektsed ja vajalikud muudatused oleksid tehtud.

Kas tema andmed on PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud, saab iga klient ise vaadata PRIA kodulehelt, sisestades vastavalt oma staatusele kas oma isikukoodi või registrikoodi.

PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud andmeid saab iga klient kõige lihtsamini vaadata ja muuta e-PRIAs teenuse „Kliendiandmete vaatamine ja muutmine“ abil. Juhendid e-PRIA kasutamiseks leiate PRIA kodulehelt.

Alates 2013. aastast on e-PRIAs kasutusel üleriigiline ühtne aadressiandmete süsteem ADS, mille kaudu tagatakse aadresside ühesugune kirjapilt, ühtlustatakse näiteks suurte - väikeste tähtede, tühikute ja lühendite kasutamine. Uus süsteem aitab tagada aadressiobjektide asukoha ühese mõistmise kõikides riiklikes andmekogudes ning andmete kiire ja veatu töötlemise.  

Kliendiandmeid saab kontrollida ka PRIA teenindusbüroodes, nõu saab registrite infotelefonil 731 2311.

Tagasi algusesse


 Teadmiseks

 

Maaomanikul on õigus teada, kas ja kes tema põllumajandusmaad kasutab 

 

Igal suvel ja sügisel pöördub PRIA poole maaomanikke, kes väidavad, et nende põllumajandusmaal on keegi omavoliliselt tegutsenud, enamasti maid niitnud. PRIAlt palutakse abi tegutseja tuvastamisel.

Selleks saab maa omanik esitada PRIAle järelepärimise, kus märgib ära maa katastriüksuse numbri, oma nime ning kontaktandmed. Kui selle maaga seoses on keegi esitanud pindalatoetuse taotluse, siis saame maaomanikule edastada maa kasutaja andmed.

Pindalapõhiseid toetuseid on õigus taotleda isikul, kes kasutab põllumajandusmaad – nii sätestab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 14 lg 2 p 3 ning selle alusel kehtestatud  põllumajandusministri määrused, mis reguleerivad pindalapõhiste toetuste saamise nõudeid. Toetuse taotlemiseks peab maa kasutajal olema põllumajandusmaa kasutusõigus ja ta peab hoidma maad heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes.

Seega  on taotlejal õigus saada toetust maadele, mida ta reaalselt kasutab ning mis on tema kasutuses õiguslikul alusel. 

Rõhutame üle, et PRIAl on infot vaid selliste maakasutajate kohta, kes esitavad maaomanikule kuuluva maa kohta pindalatoetuste taotluse.

Järelepärimisi on võimalik PRIAle edastada kirja teel aadressil Narva mnt 3, 51009 Tartu või e-kirjaga aadressil info@pria.ee.

Infot põllumassiivide kohta vt ka avalikult põllumassiivide veebikaardilt

Tagasi algusesse 

 

Noorte- ja lastefilmide festivali Just Film videokonkurss keskendub maaelule


30. augustil algas koolinoortele suunatud maaelu teemaline videokonkurss „Ükskord meie külas...“, kuhu oodatakse noorte tehtud lühifilme elust Eesti maapiirkondades. Parimad tööd linastuvad novembris Just Filmi festivali raames suurel ekraanil.

„Soovime julgustada koolinoori läbi filmikunsti mõtlema oma kodukohast ja maaelust,“ ütles Just Filmi tegevjuht Mikk Granström. „Ootame konkursile töid nii maapiirkondades kui linnas elavatelt noortelt, nii et see üldpilt, mis noorte nägemusest välja joonistub, on kindlasti väga mitmekesine ja põnev.“  

Videokonkursi raames külastavad korraldajad vähemalt 40 kooli üle Eesti, kus noortele õpetatakse filmitegemist ja tutvustatakse konkursi tingimusi. Kuni 5-minutilisi lühifilme saab konkursile esitada 10. novembrini 2013.

Konkursile laekunud filme hindab 5-liikmeline mainekas žürii, mille tööd juhib Just Filmi tegevjuht Mikk Granström.

Võidufilm ja rahva lemmikfilm kuulutatakse välja konkursi lõputseremoonial 23. novembril. Kõiki võitjaid ootavad väärilised auhinnad.

Lühifilmikonkursi „Ükskord meie külas...“ korraldab noorte- ja lastefilmide festival Just Film koostöös Põllumajandusministeeriumiga. Konkursi korraldamist rahastatakse maaelu arengukava 2007–2013 vahenditest.

Lisainfo ja konkursitingimused: www.justfilm.ee  ja  www.facebook.com/justfilm  

Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee